ششصدو بيست و سومين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو بيست و سومين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو بيست و سومين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 28/1/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل و تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديد:
 مصوبات :
 
     اصلاح رديف اعتباري بابت توافقات منطقه يك
 
 
 1-لايحه شماره200/910059548-21/12/91شهرداري ثبت دبيرخانه شورابه‌شماره 911005323- 21/12/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند با توجه به توافقاتي كه بين شهرداري و مالكين از طريق منطقه يك شهرداري صورت گرفته و براساس كارشناسي صورت گرفته اسناد املاك مورد توافق از طريق ثبت به نام شهرداري منتقل گرديده است كه ريز توافقات به شرح ذيل اعلام مي گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرماييد نسبت به اعمال آن در حسابهاي شهرداري اقدام و اعتبار آن در رديف خريد املاك 10538130004 (خريد اراضي و ابنيه به منظور احداث تاسيسات درآمدزا) جهت واگذاري زمين معوض جمعاً به مبلغ 16.974.525.000ريال به متراژ كل 95/6115 مترمربع پادار و در اصلاحيه و متمم بودجه اعمال گردد.ضمناً معادل آن در رديف درآمد تفكيك  حاصل از سطوح خدمات پايدار خواهد شد:
1-توافق صورت گرفته در رابطه با تفكيك پلاك 138 فرعي 6335 بخش 8 يزد مربوط به آقاي كاظميني وشركا به مبلغ 3.380.325.000ريال(ضمناً مجوز توافق صورت گرفته طي بند 4 صورتجلسه مورخ 7/3/91 آن شورا اخذ گرديده است.)
2- توافق صورت گرفته در رابطه با تفكيك پلاك 17381 بخش 8 يزد به شماره 910102439 مورخ 14/2/91 مربوط به آقاي علي اكبر حشمت نيا به مبلغ 11.410.000.000ريال
3-توافق صورت گرفته در رابطه با پلاك تفكيكي 559 باقيمانده از 2687 به نام محمدعلي رضواني به مبلغ 243.700.000ريال
4-توافق صورت گرفته به شماره 910102447 مورخ 14/2/91 مربوط به پلاك تفكيكي 243 فرعي از 37 فرعي 5006و242 بخش 8 يزد جمعاً به مبلغ 913.000.000ريال
5-توافق صورت گرفته در رابطه با پلاك تفكيكي 253/37/5006و254/37/5006 بخش 8 يزد كه بجاي سطوح خدمات پلاكهاي مذكور ششدانگ پلاكهاي 1376 و1377 هر دو فرعي از 5006 مفروز از 255 فرعي به شهرداري واگذار شده است مربوط به آقاي فرهاد عطارباشي وكيل شركت
زرين بافت به مبلغ كل 1.027.500.000ريال .
ضمناً آقايان محمدعلي فتوحي و احمد قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌شوند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با توجه به اينكه در هنگام بررسي متمم و اصلاحيه بودجه سال 91 شهرداري مورد تصويب شورا قرار گرفته است لذا مقرر گرديد شهرداري برابر متمم و اصلاحيه بودجه سال 91 اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     اصلاح حسابهاي في‌مابين شهرداري و سازمان همياري    
 
2- لايحه‌شماره200910060346-26/12/91‌شهرداري‌يزدثبت‌‌دبيرخانه‌ شورا به‌ شماره911005403-26/12/91:
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند با توجه به بررسي به عمل آمده توسط نماينده شهرداري از حسابهاي سازمان همياري شهرداري ها و با عنايت به صورتجلسه تنظيمي در اين رابطه(تصوير پيوست)مشخص گرديده كه از سال 1383 لغايت 1388 جمعاً مبلغ 425.317.650ريال تحت عنوان كمك به شهرداري و مبلغ 9.695.691.453ريال تحت عنوان سود حاصل از سرمايه گذاري از سهام اختصاص يافته است كه مبالغ مذكور در حسابهاي شهرداري منعكس نگرديده و از سويي با توجه به تصميم مجمع(شوراي سازمان مذکور)طي دو مرحله سهام شهرداري از 750 سهم به ارزش 750.000.000ريال به 7588 سهم به ارزش 7.588.000.000ريال افزايش يافته است.خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح موافقت فرماييد نسبت به اعمال آن در حسابها به شرح زير اقدام گردد:
1- مبلغ 425.317.650ريال در رديف درآمدي كمكهاي دريافتي از مؤسسات عمومي منظور گردد.
2-مبلغ 9.695.691.453ريال در دريف درآمدي،درآمد حاصل از سرمايه گذاري در مؤسسات منظور گردد.
3-مبلغ 6.838.000.000ريال در رديف هزينه سرمايه گذاري در مؤسسات عمومي منظور گردد.
بديهي است ارقام فوق در آخرين اصلاحيه و متمم بودجه سال جاريكه به آن شوراي محترم ارسال گرديده درج شده است. ضمناً آقاي روستايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با توجه به اينكه در هنگام بررسي متمم و اصلاحيه بودجه سال 91 شهرداري مورد تصويب شورا قرار گرفته است لذا مقرر گرديد شهرداري برابر متمم و اصلاحيه بودجه سال 91 اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     پيرو لايحه بررسي حساب‌هاي شهرداري و سازمان همياري    
 
3- لايحه‌شماره200/910057142-9/12/91‌شهرداري‌يزدثبت‌‌دبيرخانه‌ شورا به‌ شماره911005123-9/12/91:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 910051967 مورخ 11/11/91 و با عنايت به بند 2 صورتجلسه مورخ 23/3/89 آن شوراي محترم درخصوص رسيدگي به حسابهاي شهرداري و سازمان همياري شهرداريها با توجه به بررسي هاي به عمل آمده شهرداري در نظر داردنسبت به ثبت صورت تعديل 2پايانه مسافربری با مبلغ(ناخالص) 14.113.888.787ريال اقدام نمايد. لذا با عنايت به کسری اعتبار ردیف مربوطه خواهشمند است اجازه فرماييد از طريق کاهش رديفهای :
1-539010005(ديون تملکی)مبلغ 3.000.000.000ریال
2-533112001(اصلاح واحداث ميادين وتقاطع هادر سطح شهر مبلغ 2.500.000.000ریال
3-533010033(روکش آسفالت خيابانهای اصلی شهر واقع در منطقه يک )مبلغ 2.613.888.787ریال
4-رديف 533010034(روکش آسفالت خيابانهای اصلی شهر واقع در منطقه دو)مبلغ 3.000.000.000ریال
5-رديف 533010035(روکش آسفالت خيابانهای اصلی شهر واقع در منطقه سه )مبلغ 3.000.000.000ریال
جمعاً به مبلغ 14.113.888.787ريال وافزايش رديف هزينه اي 539010007(ديون بامحل پروژه‌هاي عمراني) اقدام لازم صورت پذيرد بديهي است با عنايت به مجوز اخذ شده قبلي پس از كسر كسورات قانوني، معادل آن زمين واگذارخواهد شد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان محي الديني و طهماسبي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌شوند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با توجه به اينكه در هنگام بررسي متمم و اصلاحيه بودجه سال 91 شهرداري مورد تصويب شورا قرار گرفته است لذا مقرر گرديد شهرداري برابر متمم و اصلاحيه بودجه سال 91 اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     انعكاس مبالغ مشاركتي قرارداد ميدان ميوه و تره‌بار در حساب‌ها    
 
4- لايحه‌شماره200/910060170-24/12/91‌شهرداري‌يزدثبت‌‌دبيرخانه‌شورابه‌ شماره911005379-24/12/91:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با توجه به قرارداد مشاركتي فيمابين اين شهرداري و بنياد تعاون ناجا در احداث ميدان مركزي ميوه و تره بار مبلغ مشاركتي اوليه شهرداري مبلغ 257.302.500.000ريال بوده است كه اين مبلغ در حسابهاي شهرداري منعكس نشده است .لذا خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و موافقت فرماييدبه شرح زير مبالغ موردنظر در حسابها ثبت و در اصلاحيه بودجه سال جاري لحاظ گردد. ضمناً آقاي احمد روستايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.
1-مبلغ 23.795.626.400ريال تحت عنوان دآمد صدور پروانه ومعادل آن در حساب هزينه541020004 (مشاركت درسرمايه گذاري بخش عمومي)
2- مبلغ251.506.873.600ريال تحت عنوان فروش زمين ومعادل آن در حساب هزينه541020004 (مشاركت درسرمايه گذاري بخش عمومي). عظيمي زاده- شهردار يزد »
 
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با توجه به اينكه در هنگام بررسي متمم و اصلاحيه بودجه سال 91 شهرداري مورد تصويب شورا قرار گرفته است لذا مقرر گرديد شهرداري برابر متمم و اصلاحيه بودجه سال 91 اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     تملك بخشي از پلاك واقع در طرح 35 متري مسيل خرمشاه    
 
5- لايحه‌شماره502/920002525-27/1/92‌شهرداري‌يزدثبت‌‌دبيرخانه‌ شورا به‌ شماره921000161-28/1/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/910047069 مورخ 13/10/91 به استحضار مي رساند نظر به اينكه قسمتي از پلاك ثبتي 9614 بخش 4 يزد به كد نوسازي شماره 1- 39 - 28- 2 متعلق به سازمان پزشكي حضرت سيد الشهداء(ع) در طرح 35 متري مسيل خرمشاه قرار گرفته است كه در اين خصوص توافقنامه اي به شماره 813/16748 مورخ 26/9/84 في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/250/2 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد اين بستانكاري به حساب قسمتي از عوارضات ساختماني عرصه باقيمانده به مبلغ 000/000/645/3 ريال منظور و مابه التفاوت آن كه مبلغ 000/000/395/1 ريال مي باشد طي 13 قسط در وجه شهرداري طبق توافق پرداخت گرديده است. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 539010005
(ديون تملکی) به حساب هزينه وعوارضات متعلقه نيز به حساب درآمد منظورگردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.ضمناً مقررگرديدشهرداري‌ضوابط ومقررات‌فني‌مربوط به‌طرح‌مسيل‌را رعايت نمايد.
 
     انعقاد قرارداد مشاركتي احداث پل مكانيزه    
 
6- لايحه‌شماره200/910057320-10/12/91‌شهرداري‌يزدثبت‌‌دبيرخانه‌شورابه‌ شماره911005153-12/12/91:
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست شماره 257/91 مورخ 21/11/91 گروه مشاورين تجاري رايمون مبني بر اعلام آمادگي جهت مشاركت در احداث پل عابر پياده مكانيزه در چهار نقطه از شهر، شهرداري در نظر دارد قرارداد مشاركتي را با حق بهره برداري به شرح ذيل در نقاط زير با طرف درخواست منعقد نمايد:
1-خيابان آيت ا... كاشاني،روبروي بيمارستان دكترمرتاض دوره مشاركت 8 ساله
2-ابتداي بلوار طالقاني،روبروي مجتمع ستاره دوره مشاركت 8 ساله
3-بلوار دانشگاه،روبروي مجتمع تجاري خورشيد دوره مشاركت 8 ساله
4- خيابان مطهري،روبروي پارك غدير دوره مشاركت 8 ساله
5- يك دستگاه پل مجهز به آسانسور در بلوار نواب صفوي کلاً در اختيار شهرداري
خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.
ضمناً آقايان رمضاني و ميرشمسي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مشروط بر احتساب زمان ساخت و بازاريابي و مشاركت به مدت هفت سال با نصب چهار عدد پله برقي بصورت رفت و برگشت بر اساس اولويت بندي براي اجرا به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً شهرداري مي‌تواند به منظور اطلاع‌رساني موضوعات فرهنگي‌، اجتماعي، شهرداري و آگهي‌هاي مناقصه و مزايده خود و ساير تبليغات مرتبط به شهرداري و سازمان‌هاي وابسته حداكثر از بيست درصد(20%) فضاي تبليغاتي پل‌هاي مذكور بهره‌برداري نمايد.
اولويت اول: رديف پنج پيشنهادي احداث پل در بلوار نواب صفوي.
اولويت دوم: به جاي رديف يك پيشنهادي، احداث پل مقابل امامزاده سيد جعفر(ع) واقع در بلوار جمهوري اسلامي جايگزين گردد.
اولويت سوم: رديف دوم پيشنهادي ابتداي بلوار طالقاني روبروي مجتمع تجاري ستاره.
اولويت چهارم: به جاي رديف سوم پيشنهادي، احداث پل در بلوار شهيد قندي روبروي مدارس به منظور استفاده دانش آموزان.
اولويت پنجم: رديف چهارم پيشنهادي احداث پل خيابان مطهري روبروي پارك غدير.
 
     بودجه سازمان‌ها و تكاليف آن
7- نامه‌شماره200/910049749-30/10/91‌شهرداري‌يزدثبت‌‌دبيرخانه‌شورابه‌ شماره911004521-30/10/91 در خصوص ارسال جداول پرداختي جاري و عمراني بابت بودجه تمامي سازمان‌هاي وابسته به شهرداري در سال 92 ، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مديران عامل و مسئولين مالي سازمان‌ها در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق بودجه تمامي سازمان‌هاي وابسته به شهرداري و تكاليف تعيين شده در سه ماده، 12 بند و 26 تبصره به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد مديران عامل سازمان‌ها حداكثر ظرف مدت يك هفته نسخه اصلاح شده، تكميلي و نهايي را با فراهم شدن شرايط مندرج در ماده 2 ( تبصره 18 لغايت 23 ) ارائه تا ممهور به مهر شورا گردد:
ماده يك : بودجه سازمانها
بند 1) كل بودجه سازمان عمران و نوسازي به مبلغ دويست‌وشصت‌وچهارميلياردونهصدوچهل ميليون ريال ( 264.940.000.000 ريال) كه مبلغ پنج ميلياردو پانصدو نودوپنج ميليون ريال (5.595.000.000 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ دويست و پنجاه ونه ميلياردوسيصدو چهل و پنج ميليون ريال (259.345.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ يكصدو نودوهفت ميلياردو دويست ميليون ريال (197.200.000.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
بند 2) كل بودجه سازمان اتوبوسراني به مبلغ يكصدوپنجاه وچهار ميلياردوپنجاه و هشت ميليون و چهارصد هزار ريال ( 154.058.400.000 ريال) كه مبلغ هفتادو نه ميلياردو سيصدو پنجاه و هشت ميليون و چهارصد هزار ريال (79.358.400.000 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ هفتادو چهار ميلياردو هفتصد  ميليون ريال (74.700.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ سي و سه ميليارد ريال (33.000.000.000ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ ده ميلياردو ششصدو بيست و پنج ميليون ريال (10.625.000.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
بند 3) كل بودجه سازمان پاركها و فضاي سبز به مبلغ شصت ميلياردريال ( 60.000.000.000 ريال) كه مبلغ چهارده ميلياردو ششصدو بيست ميليون و هشتصدو هفت هزار ريال (14.620.807.000ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ چهل و پنج ميلياردو سيصدو هفتادو نه ميليون ويكصدو نودو سه هزار ريال (45.379.193.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ چهل ميليارد ريال (40.000.000.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
 
بند 4) كل بودجه سازمان خدمات آتش نشاني  به مبلغ چهل و دو ميلياردو نهصدو پانزده ميليون ريال       ( 42.915.000.000 ريال) كه مبلغ سي ميلياردو هفتصدو پانزده ميليون ريال (30.715.000.000 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ دوازده ميلياردو دويست ميليون ريال (12.200.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ بيست و شش ميلياردو پانصد ميليون ريال (26.500.000.000ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ چهار ميلياردو هفتصدو بيست ميليون ريال (4.720.000.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
 
بند 5) كل بودجه سازمان آماروفناوري اطلاعات به مبلغ سي و هفت ميلياردونهصدوهشتاد و پنج ميليون و يكصدو بيست و سه هزار ريال ( 37.985.123.000ريال) كه مبلغ پانزده ميلياردو نهصدوبيست و چهار ميليون وچهارصدو بيست و پنج هزارريال (15.924.425.000 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ بيست و دو ميلياردو  شصت ميليون وششصدونودوهشت هزار ريال (22.060.698.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ پنج ميلياردو هفتصدوهفتادوشش ميليون وهفتصدو بيست و شش هزار ريال (5.776.726.000ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ بيست وشش ميلياردو ششصدو سي و دو ميليون وششصدو هشتادو شش هزار ريال (26.632.686.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
 
بند 6) كل بودجه سازمان مديريت پسماند به مبلغ بيست و دو ميلياردو هشتصد ميليون ريال                  ( 22.800.000.000 ريال) كه مبلغ هفده ميلياردو ششصد ميليون ريال (17.600.000.000ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ پنج ميلياردو دويست ميليون ريال (5.200.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ هشت ميلياردو يكصد ميليون ريال (8.100.000.000ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ سه ميلياردوششصدو سي ميليون ريال (3.630.000.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
 
بند 7) كل بودجه سازمان فرهنگي ورزشي  به مبلغ بيست ميلياردو چهارصد ميليون ريال                      ( 20.400.000.000 ريال) كه مبلغ دوازده ميلياردو ششصدو هشتاد ميليون ريال (12.680.000.000ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ هفت ميلياردو هفتصدوبيست ميليون ريال (7.720.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ هفت ميلياردو چهارصد ميليون ريال (7.400.000.000ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ شش ميلياردو چهارصدميليون ريال (6.400.000.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
 
بند 8) كل بودجه سازمان آرامستانها به مبلغ هيجده‌ميلياردوششصد ميليون ريال (18.600.000.000 ريال) كه مبلغ سيزده ميلياردو هفتصدوپنجاه ميليون ريال (13.750.000.000 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ چهارميلياردو هشتصدو پنجاه ميليون ريال (4.850.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ يك ميلياردوپانصد ميليون ريال (1.500.000.000ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ پانصد ميليون ريال (500.000.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
 
بند 9) كل بودجه سازمان پايانه هاي مسافربري  به مبلغ يازده ميلياردو چهارصدوسي و شش ميليون ريال ( 11.436.000.000 ريال)كه‌مبلغ ده ميلياردو ششصدوشصت‌وشش ميليون‌ريال(10.666.000.000ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ هفتصدو هفتاد ميليون ريال (770.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ سه ميلياردوسيصدو هفتادوچهار ميليون ريال (3.374.000.000ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ چهارصدو هفتاد ميليون ريال (470.000.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
بند 10) كل بودجه سازمان ميادين ميوه و تره بار  به مبلغ ده ميلياردو هشتصدو سي ميليون ريال              ( 10.830.000.000 ريال) كه مبلغ نه ميلياردوسيصدو سي ميليون ريال (9.330.000.000 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ يك ميلياردو پانصد ميليون ريال (1.500.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ شش ميلياردوسيصدو هفتاد ميليون ريال (6.370.000.000ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ يك ميلياردو يكصدو هشتادميليون ريال (1.180.000.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
 
بند 11) كل بودجه سازمان رفاهي – تفريحي(مديريت زيباسازي)  به مبلغ ده ميلياردو پانصد ميليون ريال      ( 10.500.000.000 ريال) كه مبلغ پنج ميلياردو چهارصد ميليون ريال (5.400.000.000 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ پنج ميلياردو يكصد ميليون ريال (5.100.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت
 
بند 12) كل بودجه سازمان نظارت بر تاكسيراني  به مبلغ  پنج ميلياردو هفتاد ميليون ريال                       ( 5.070.000.000 ريال)  كه كل اين مبلغ  هزينه‌هاي جاري مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ دو ميلياردوهفتصدوپنجاه ميليون ريال (2.750.000000ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد
* ضمناً كمك شهرداري عبارت است از پرداخت از طرف شهرداري به سازمان به منظور اجراي پروژه‌ها بر اساس بودجه مصوب در قالب صورتجلسات تنظيمي في مابين
 
تكاليف بودجه سال 1392 سازمان‌هاي وابسته به شهرداري:
تبصره 1 : اعتبارات بودجه سال1392 بارعايت بندهاي مواد مصوبه بودجه وتبصره هاي مربوطه كه ذيلاً اعلام مي‌گردد درچارچوب برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، فصول،‌مواد ورديف‌هاي مربوطه ورعايت ساير ضوابط ومقررات جاري ومالي قابل اجرا مي‌باشد.
 
تبصره 2: سازمان موظف است صرفاً درآمدهاي ناشي از فعاليت‌ها و خدماتي را كه مصوبات قانوني آن صادر و ابلاغ گرديده ، وصول و به حساب تمركز درآمدها منظورنمايد وانتقال وجه به حساب هزينه‌هاي جاري وعمراني بر اساس ضرايب تعيين شده درفرم شماره دوپيوست بودجه انجام پذيرد،بديهي است پرداخت‌ها وهزينه‌ها نيز در حدود اعتبارات مصوب و با رعايت كليه ضوابط ومقررات قانوني ازحساب‌هاي هزينه جاري وعمراني صورت خواهد گرفت .
 
تبصره 3 :‌ درجهت اجراي ماده 37 آئين نامه مالي شهرداريها ممنوعيت استفاده از وجوه حاصل از درآمدهاي سازمان قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي درآمد سازمان (تمركزوجوه درآمد) به هرعنوان حتي بطور علي‌الحساب و يا براي پرداخت هزينه‌هاي ضروري و فوري ممنوع و كماكان مورد تأكيد مي باشد.
 
تبصره4 : سازمان موظف است درصورت دسترسي به مبالغ مالي جديد و وصول آن با رعايت ضوابط و مقررات ، مبالغ مذكور را كه دربودجه منظورنگرديده است دراصلاح بودجه و متمم بودجه سال92 لحاظ و با برنامه هاي مشخص با درنظر گرفتن زمان‌هاي قانوني جهت پيشنهاد و بررسي توسط شوراي اسلامي، پس از تاييد و تصويب شوراي اسلامي شهربه مصرف برساند؛ بديهي‌است هزينه نمودن منابع وصولي اضافه ‌برپيش بيني بودجه قبل ازتاييد شورا به هيچ وجه مجاز نمي‌باشد .
 
تبصره 5: سازمان موظف است عمليات موضوع اين بودجه را درچارچوب فرم‌هاي ابلاغ شده و با رعايت ماده79 قانون شهرداري به اجرا گذارد.
 
تبصره6: اعتبارات منظورشده درفصل اول بودجه جاري صرفاً براي پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي كاركناني مجاز است كه مشمول استخدام‌هاي موردنظردرآيين نامه استخدامي كاركنان رسمي دولت و همچنين آئين نامه استخدامي شهرداري‌ها بوده و نيز استخدام آنها كليه مراحل يادشده درآيين‌نامه‌هاي فوق را طي نموده و براي پست هاي بلاتصدي درسازمان اداري، تفضيلي سازمان صورت گرفته باشد . ضمناً ضرورت دارد تا كليه پرداخت هاي انجام گرفته پرسنل در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه صورت گيرد.
 
تبصره 7: پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي شغلي و اضافه كاري ساعتي و همچنين پرداخت هرنوع هزينه اداري ديگر از محل اعتبارات عمراني ممنوع مي باشد ، به جز مواردي كه از وجود نيروهاي متخصص و فني درچارچوب زمان مشخص براي يك پروژه خاص استفاده مي شود و كاراين گونه افراد ماهيت عمراني دارد كه با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري، اعتبار آن مي تواند ازمحل همان پروژه تأمين گردد.
 
تبصره8 : سازمان مي تواند به تناسب واگذاري امور به بخش خصوصي درچارچوب قانون و مقررات و تعديل نيروي انساني اعتبارت مواد هزينه هاي جاري بودجه را به كدهاي مربوطه در ماده 5 بودجه جاري با اخذ مجوز لازم ازمراجع ذيربط منتقل نمايد.
 
تبصره 9: پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي و اداري ازمحل اعتبارات جاري و عمراني اين بودجه جهت ساير سازمان‌هاي تابعه شهرداري ممنوع مي باشد.
 
تبصره10: دراجراي ماده 28آئين نامه مالي شهرداريها افزايش يا كاهش دراعتبار مواد هزينه و يا فعاليت‌هاي داخل در يك وظيفه حداكثر معادل 10% مشروط بر اينكه در سرجمع بودجه مصوب و هزينه‌هاي كلي مصوب براي آن وظيفه تغييري حاصل نگردد توسط مديرعامل مجاز مي باشد .
 
تبصره11: هرگونه پرداخت و هزينه ازمحل اعتبارات پيش بيني شده درمواد 16و17 بودجه جاري براساس مصوبه خاص مراجع ذيربط در اين رابطه امكان‌پذير مي باشد .
 
تبصره12: درصورت اجراي پروژه‌هاي عمراني ذكرشده دربودجه مصوب ازطريق پيمانكار ، صرفاً از وجود مشاورين و پيمانكاران ذيصلاح (باتوجه به ظرفيت كاري آنان) استفاده گردد.
 
تبصره 13 : تصويب بودجه سازمان وپيش بيني ارقام ريالي آن دليل برهزينه نبوده ولازم است سازمان بارعايت آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها، اساس‌نامه سازمان ‌و يا اخذ مجوزهاي قانوني متناسب با درآمدهاي وصولي نسبت به مورداقدام نمايد. بديهي است هزينه كرد خارج از اعتبار مصوب ممنوع مي‌باشد.
 
تبصره 14 : تخصيص اعتبارات با توجه به توان وصولي سازمان در ماه هاي مختلف سال به صورت سه ماهه وتعيين اولويت اجراي پروژه هاي عمراني مورد تأكيد مي باشد كه لازم است درمقاطع مورد نظر تهيه وبه هيأت مديره ارائه شود ، بديهي است هرگونه هزينه وپرداخت بدون ارسال فرم تخصيص به هيأت مديره (تخصيص سه ماهه دوم به بعد) وقبل از تصويب آن ممنوع مي باشد .
 
تبصره 15 : ايجاد هرگونه تعهد مغاير با مواد 33و34 آئين نامه مالي شهرداريها خارج از رديف هاي بودجه مصوب به نحوي كه براي سازمان ايجاد ديون بنمايد بر خلاف مقررات بوده واقدام كنندگان پاسخگوي اقدامات خودخواهند بود وبه صورت جدي مورد پيگيري وتفحص قرارخواهد گرفت . ارسال گزارش تطبيقي كنترل تخصيص وتعهدات ايجاد شده جهت امر فوق الزامي است .
 
تبصره 16 : با توجه به مواد 71و79 قانون شهرداري ها ، ارسال گزارش ماهانه وشش ماهه صورت جامع درآمدوهزينه الزامي مي باشد؛ ضروري است تا گزارش‌هاي مذكوربراساس زمان‌هاي تعيين شده درقانون شهرداري‌ها صورت پذيرد .
 
تبصره 17: اجراي صحيح مفاد بودجه مصوب ورعايت آئين‌نامه مالي وساير ضوابط ومقررات جاري ومالي كماكان به عهده ذيحسابان ومديران مالي مي باشد .
ماده دو :
با توجه به بررسي هاي انجام شده از مفاد بودجه ارسالي ، انجام اقدامات واصلاحاتي به شرح ذير دربودجه پيشنهادي مورد تأكيد مي باشد وضروري است تا يك نسخه اصلاح شده ونهايي بودجه مصوب چاپ شده جهت انجام نظارت‌هاي بعدي به شوراي اسلامي ارسال گردد .
 
تبصره 18 : فرم هاي شماره هفت عمراني براي هر يك از پروژه‌هاي پيشنهادي تهيه وضميمه بودجه گردد ؛ ضمناً‌ تكميل اطلاعات فرم‌هاي مذكور به صورت كامل الزامي بوده و موجب مي گردد تا دستگاههاي نظارتي بهتر بتوانند عمليات اجراي پروژه ها را درچارچوب موارد پيش بيني شده كنترل نمايند و در هنگام نظارت با ارقام كلي مواجه نخواهند بود، لذا ضرورت دارد تا به اطلاعات فرم‌هاي مذكور توجه لازم معمول دارند .
 
تبصره 19 : به منظور كنترل ميزان سهميه اعتبارات ، فرم شماره دو بودجه كه ميزان سهميه اعتبارات جاري وعمراني را مشخص مي‌نمايد پس از نهايي شدن بودجه چاپ وضميمه گردد .
تبصره 20 : اولويت‌هاي ذكرشده درپروژه‌هاي عمراني مورد تأكيد جدي بوده به نحوي كه اولويت يك مربوط به پروژه‌هايي است كه ضرورت دارد حداكثر درشش ماهه اول سال جاري تكليف آن تعيين وبصورت جدي درتخصيص سه ماهه اول ودوم به آن توجه شده باشدوپروژه هايي كه اولويت دوم دارند درتخصيص سه ماهه دوم وسوم مورد توجه قرارگيرد وپروژه هاي اولويت سوم درصورتي درتخصيص هاي سه ماهه منظور گردد كه اولاً‌ پروژه‌هاي با اولويت يك به اتمام رسيده باشد وپروژه‌هاي اولويت دو نيز براساس وصولي‌هاي بودجه باكمبود اعتبارمواجه نباشد ، بديهي است مسئولين سازمان درارسال فرم‌هاي تخصيص سه ماهه به اين مهم توجه جدي مبذول خواهند داشت تادرامرتصويب برنامه‌هاي تخصيص تسريع گردد وموجبي براي معوق ماندن عمليات اجرايي سازمان پيش نيايد .
 
تبصره 21 : با توجه به بند شش بخش ضوابط مالي تهيه وتنظيم بودجه سال 86 شهرداري‌ها وسازمان‌هاي تابعه كه سقف اعتبارات مواد 16و17 را حداكثر معادل دو درصد اعتبارات جاري تعيين نموده است ، مقتضي است سازمان‌ها اين مواردرارعايت نموده وچنانچه بودجه تنظيمي بادستورالعمل مذكورمغايرت داردنسبت به اصلاح آن اقدام نمايند .
 
تبصره 22 : سازمانها نسبت به رعايت ماده 68 قانون شهرداريها درخصوص نصاب‌هاي ذكر شده دردستورالعمل تهيه وتنظيم بودجه بنحوي اقدام‌نمايند تا هنگام تجميع بودجه سازمان‌ها بابودجه شهرداري موجب عدم ‌رعايت نصاب‌هاي‌ذكرشده قانوني نگردد .
 
تبصره 23 : اطلاعات بودجه در نرم افزار بودجه (ارائه شده توسط سازمان فناوري اطلاعات) ثبت وپس از چاپ وارسال آن به مبادي ذيربط(شهرداري،شوراي سازمان ، هيأت مديره) نسخه اي از آن جهت اعمال نظارت هاي قانوني به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد .
ماده سه :
ضرورت دارد اقدامات انجام شده توسط مسئولين،ذيحسابان ومديران مالي سازمان به نحوي صورت گيرد كه سازمان درپايان سال مالي 92 داراي كمترين بدهي وكمترين پروژه نيمه‌تمام باشد تا شورا بتواند دريك محيطي آرام وبدون دغدغه خاطرنسبت به بدهي‌هاي معوق وپروژه‌هاي نيمه تمام وباقي‌مانده ازقبل برنامه‌ريزي وتصميم لازم را اتخاذ نمايد.
 
تبصره 24 : با توجه به اينكه تفريغ بودجه سندي براي كنترل بودجه و مفاصاحساب مديران، ذيحسابان ومديران مالي سازمان خواهد بود، لذا انتظاردارد ذيحسابان ومديران مالي سازمان درزمان‌هاي قانوني تعيين شده نسبت به اين امراهتمام لازم را بنمايند، به نحوي صورتهاي مالي مربوط درپايان سال مالي 92 آماده ارائه به شوراي اسلامي شهر باشد .
 
تبصره 25 : تمامي سازمان‌ها مكلفند در خصوص رديف بودجه كمك‌هاي عمراني شهرداري به سازمان‌ها، يك نسخه ازكليه موارد انجام شده طبق تفاهم‌نامه جهت كنترل و بررسي هاي لازم به شورا ارسال نمايند.
 
تبصره 26 : با توجه به لزوم رويكرد به سمت بودجه ريزي عملياتي براي سال‌هاي آينده لازم است ذيحسابان سازمان در جهت محاسبه و تعيين بهاي تمام شده خدمات ارائه شده اقدام لازم بعمل آورند تا براي سال 1393 امكان ارائه بودجه به روش عملياتي ميسر گردد.
*در پايان مقرر گرديد كميسيون برنامه و بودجه شورا نسبت به بررسي تكاليف تعيين شده و همچنين گزارشي از روند اجرايي بودجه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري را بصورت ماهيانه به شورا گزارش نمايد.
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.