ششصدوهيجدهمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصدوهيجدهمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 
صورتجلسه
ششصدوهيجدهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 45/7صبح روز يك‌شنبه مورخ 27/12/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا سركارخانم وزيري نائب رئيس شورا با سلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص) و تقدير و تشكر از تمامي اعضاي شورا بخاطر بررسي هاي بعمل آمده در رابطه با بودجه پيشنهادي سال 92 شهرداري از اعضاي شورا خواست با توجه به فرصت باقي مانده با همت و تلاش بيشتر و همكاري هاي لازم هرچه زودتر بودجه مورد نظر را مورد بررسي و تصميم گيري نهايي قرار گيرد .
سپس بر اساس دستور كار جلسه و با توجه به حضور آقاي عظيمي زاده شهردارمحترم ، ساير مسئولين و كارشناسان مالي بخشهاي باقي مانده بودجه سال 92 شهرداري و سازمانهاي وابسته از جمله رديف هاي مربوطه هزينه عمراني شهرداري براساس بررسي هاي انجام شده با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات آقاي پارسائيان رياست آن كميسيون مطرح و مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و درپايان مقرر گرديد شهرداري درخصوص تعيين تكليف وضعيت نهايي پلاك متعلق به آقاي ميروكيلي واقع در طرح ميدان شهداي محراب پيشنهاد خود را صرفاً براساس ميزان زميني كه در طرح مسير شهرداري قرار گرفته متناسب با موقعيت اراضي معوض موضوع توافق قبلي در مهرآوران طي لايحه اي جهت بررسي و هرگونه تصميم گيري به شورا ارسال نمايند.
مصوبات :
 
     درخواست تشكيل جلسه فوق العاده  
 
 
1- نامه ‌شماره200/910060545-26/12/91شهرداري ‌ثبت‌ دبيرخانه‌ شورا به‌ شماره911005413- 27/12/91 :
«جناب آقاي فقيه خراساني- رياست محترم شوراي اسلامي شهر- موضوع: تصويب بودجه سال 92 شهرداري - احتراماً پيرو نامه شماره 910060265 مورخ 24/12/91 و با عنايت به مذاكرات انجام شده با اعضاي محترم دستور فرمائيد در جهت پيشگيري از بروز هر گونه مشكلي در امور عمراني شهرداري در سال آينده جلسه فوق العاده اي به منظور تصويب بودجه پيشنهادي سال 1392 شهرداري و سازمانهاي وابسته تشكيل گردد . عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات ، ضمن كان لم يكن شدن بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/91 مقررگرديد شورا نسبت به رسيدگي بودجه پيشنهادي سال 92 شهرداري در اسرع وقت اقدامات لازم معمول نمايد .
درخصوص پلاك شماره 5209 بخش 8 يزد
2-لايحه ‌شماره502/910060169-24/12/91شهرداري ‌ثبت‌ دبيرخانه‌ شورا به‌ شماره911005381- 24/12/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به بند 14 ماده 76 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور درخصوص تصويب و نظارت شورا برمعاملات شهرداري ، به پيوست تصوير صلح نامه و تعهد نامه آقايان محمدحسن و محمدحسين ميرحسيني ، مبني بر صلح 7 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ پلاك موروثي شماره 5209 بخش 8 يزد واقع در محمود آباد كه به صورت بلاعوض به شهرداري يزد واگذار نموده اند ارسال ميگردد . ضمناً به استحضار مي رساند شهرداري در نظر دارد مورد صلح را جهت احداث پارك و فرهنگسرا بكار گيرد . لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح درصورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً درصورت نياز‌آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
بررسي بودجه پيشنهادي سال 92 شهرداري يزد
3-لايحه ‌شماره200/910049749-30/10/91شهرداري ‌ثبت‌ دبيرخانه‌ شورا به‌ شماره911004521- 30/10/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، در راستاي وظايف مندرج در بند 8 ماده 55 قانون شهرداريها و مواد 25 الي 27 آئين نامه مالي شهرداريها بدينوسيله به پيوست سه نسخه از بودجه پيشنهادي شهرداري يزد كه از حيث درآمد و هزينه معادل رقم يك هزار و سيصدوهشتاد و پنج ميليارد ريال مي باشد همراه با بودجه تجميعي و تلفيقي شهرداري و سازمانهاي تابعه و همچنين آئين نامه چگونگي هزينه كرد ماده 17 شهرداري و سازمانهاي وابسته ، با جداول پرداختي جاري و عمراني به سازمانها به منظور انجام وظايف واجراي پرو‍ژه هاي واگذاري تقديم مي گردد . خواهشمند است با عنايت به ماده 38 قانون شهرداري و همچنين ماده 26 آئين نامه مالي شهرداريها ترتيبي اتخاذ گردد تابودجه مذكور را در موعد مقرر بررسي ، تصويب و امر به ابلاغ نمايند . ضمناً آقاي مشتاقيون به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند . عظيمي زاده – شهرداريزد.»
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا با حضور مسئولين مالي شهرداري ، كارشناسان و مشاورين مربوطه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ،موافق و با اصلاحات و تغييرات انجام شده، بودجه سال 92 شهرداري يزد به مبلغ يكهزار و پانصد وهشتادو دو ميليارد و هشتصد و شصت ميليون ريال (1.582.860.000.000 ريال) مورد تصويب قرار گرفت .
 
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.