شرکت شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد در جشن نیکوکاری

شرکت شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد در جشن نیکوکاری
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد در افتتاحیه جشن نیکوکاری شرکت و مبلغ ده میلیون ريال به کمیته امداد امام خمینی (ره) اهداء نمودند.
همچنین در پایان مراسم ، شرکت کنندگان از مرقد مطهر سومین شهید محراب شهید صدوقی بازدید نمودند.