سی وچهارمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

سی وچهارمین جلسه شورای اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت50/8 صبح روز چهارشنبه مورخ 29/9/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

  درابتدا ریاست شوراباسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و سایرمسئولین و باگرامیداشت روزحمل ونقل و رانندگان ، گزارشی ازجلسه برگزارشده در اداره امورمالیاتی بابت تقویم املاک و چگونگی تعیین قیمت منطقه بندی با کاربریهای مختلف جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود.

    سپس آقای شایق درسخنان پیش ازدستور ضمن تبریک حلول ماه ربیع الثانی و با گرامیداشت شهادت حضرت آیت ا... دکتر مفتح و روز وحدت حوزه ودانشگاه و با امید به پررنگ جلوه دادن ارزش ها توسط اساتید و روحانیت به خصوص بحث ولایت فقیه به مردم ، خواهان برنامه ریزیهای لازم با همکاری تمام مسئولین مربوطه درجهت فرهنگ سازی برای صرفه جویی مردم درمصرف آب بدلیل کاهش بارندگی و آلودگی هوا وخشکسالی و همچنین دربحث روشنایی گردید . وی درادامه دررابطه با عملکرد کمیسیونهای ماده صد شهرداری و با اشاره به تخلفات وساخت وسازهای صورت گرفته توسط مالکین بدون اخذ مجوزهای لازم از سوی شهرداری به خصوص تفکیک اراضی به قطعات زیرحدنصاب توسط بنگاهداران و فروش آن به مردم بی بضاعت توضیحاتی ارائه نمود که دراین زمینه سایر اعضای شورا هم نقطه نظرات و پیشنهادهای خودرامطرح که درنهایت مقررگردیدموضوع به کمیسیون نظارت تلفیق و حقوقی شورا ارجاع تا با حضور مشاورحقوقی شورا و سایرمسئولین مربوطه موردبررسی و نتیجه را جهت هرگونه تصمیم گیری به صحن شورا گزارش نمایند.

مصوبات :

  واگذاری یک واحد آپارتمان توسط آقای گل مشکی

1- پیروبند2 صورتجلسه مورخ17/8/96 لایحه شماره 960012984-27/3/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره961000686-27/3/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،مساعدت ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران  مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، بازگشت به بند سه صورتجلسه مورخ 28/9/94 آن شورای محترم نظر به اينكه آقاي محمودگل مشكي بابت تتمه بدهي عوارض كسرپاركينگ وتراكم وتغييركاربري پلاكهاي 2/7752  و 5237/6526 بخش4 يزد واقعدرحوزه منطقه دو و سه شهرداري جمعاًمبلغ610/508/406/6ريال به شهرداري بدهكار ميباشد ومعادل آن چك تحويل شهرداري نموده است، لذا جهت پرداخت بدهي نقدي عوارضات خود در اسفند ماه گذشته ؛ قصد واگذاري يك واحد آپارتمان اداري واقع در مجتمع تجاري اداري ميلاد طبقه اول واحد سه (بلوار امام جعفر صادق(ع)) ؛  به مساحت 90 مترمربع و با كد نوسازي 12-24-9-2 به شهرداري را دارد كه واحد مذكور درحال حاضر به صورت نيمه ساز بوده و نامبرده متعهد است تا پايان سال جاري ؛ بر اساس نقشه و مشخصات ارائه شده نسبت به تكميل و تحويل واحد اقدام نمايد و ضمن انتقال فعلی درقالب مبايعه نامه ؛ حداكثر سه ماه پس از تكميل نسبت به تفكيك و انتقال رسمي سند آن  بنام شهرداري اقدام نمايد. لازم به ذكراست بر اساس نظريه هيأت كارشناس رسمي ارزش هر مترمربع از پلاك  000/000/43 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/870/3 ريال برآورد گرديده است كه مقرر گرديده درصورت موافقت آن شورای محترم معادل اين مبلغ از چك هاي ارائه شده کسر و به متقاضی مستردگردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی و مرتضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مشروط به موافقت مالك نسبت به اعمال ده درصد(10%) تخفيف بشرح زيرموردتصويب قرارگرفت:

الف - درصورت عدم تكميل و تحويل توسط مالك تا تاريخ 31/3/1397 ضمن محاسبه عوارض متعلقه به نرخ روز ، روزانه مبلغ دو ميليون ريال(2.000.000 ريال) جريمه نيز اعمال گردد.

ب - با توجه به موارد ذكر شده در صورت بروز هرگونه  اختلاف، كميته ای متشكل از نماينده شوراي اسلامي شهريزد ، رئيس اداره درآمدهای عمومی و رئيس اداره حقوقي شهرداري یزد بعنوان حكم تشكيل و نظر اين كميته براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.

  تملک پلاک متعلق به مجتمع اقتصادی کمیته امام خمینی(ره)

2- لایحه شماره 960037963-14/8/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره961002185-15/8/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک ثبتی 1229و1230بخش5 یزد واقع در طرح پارکینگ پشت مجتمع تجاری آریا ، باسلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرولايحه شماره 960015592 -12/4/1396 به استحضار مي‌رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك سه قطعه به مساحت 40/3888  مترمربع از پلاك ثبتي 1229 و1230 بخش 5 يزد به كدهاي نوسازي 20-28-55-3 و 21-28-55-3 و 11-46-55-3  متعلق به مجتمع اقتصادي كميته امام خميني (ره) واقع در طرح پاركينگ پشت مجتمع تجاري آريا اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في ما بين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك‌هاي موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/800/777/72 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شده در ازاي اين بستانكاري تعداد 27 قطعه تجاري (T1 الي T27 ) از قطعات تفكيكي پلاك 18049 واقع در انتهاي بلوار خاتم جمعاً به ارزش 000/770/711/102 ريال به مجتمع واگذار و ما به التفاوت آن به مبلغ 000/970/933/29 ريال كه بستانكاري شهرداري از مجتمع اقتصادي مي‌باشد ، بابت بستانكاري مجتمع از شهرداري در خصوص اجراييه های صادره و ساير توافقات مناطق و شهرداري مركز محاسبه و تهاتر گردد و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري مي‌باشد . علي هذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدازمحل كد015310200048(تملک پارکینگ منطقه سه) نسبت به تملك فوق اقدام ومبلغ مربوط به   واحدهاي معوض دركددرآمدی15542102001(فروش اموال غیرمنقول)منظورومابه التفاوت مبلغ آن كه 000/970/933/29 ريال مي‌باشد به سقف ردیف015310200048(تملک پارکینگ منطقه سه)اضافه و در اصلاحيه بودجه منظور گردد . ضمناً سوابق به پيوست لايحه قبلي ارسال گرديده ودر صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شود. جمالی نژاد -  شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

  مطالعات امکان سنجی احداث خیابان پیامبراعظم(ع)

3- نامه شماره 960030864-5/7/96 شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورا به شماره961001730- 5/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: ارسال لیست لوایح ونامه های ارسالی قبلی جهت بررسی و تصویب ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند تعدادی از مکاتبات و لوایح تقدیمی قبلی شهرداری به شرح فهرست پیوست(مربوط به دوره چهارم شورا) تاکنون مورد تصمیم گیری قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ضرورت نسبت به طرح موارد درشورای محترم واعلام نتیجه عنایت لازم مبذول گردد.  جمالی نژاد- شهرداریزد.»

(( لایحه شماره 960007727- 24/2/96 شهرداری))

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: گزارش مرحله اول مطالعات امکان سنجی احداث خیابان پیامبر اعظم(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به پيوست يك نسخه گزارش مرحله اول مطالعات امكان­سنجي و تعيين كاربري خيابان پيامبر اعظم(ص) تهیه شده توسط شركت تعاوني توسعه و عمران شهرستان يزد جهت استحضار ارسال مي­گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتیجه راجهت اقدامات بعدی امربه ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي محمد صلواتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي­گردد. عظیمی زاده - شهرداریزد.»

مراتب درصحن علني شورامطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل آمده  ازسوی کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، مقررگردید درخصوص امکان سنجی و کم وکیف پروژه احداث خیابان مذکور، کمیته ای با حضوركارشناسان آقايان همدانیان (محیط زیست)،دكترمندگاري(معماري)، مسرت(فرهنگي،اجتماعي)، دكتر جعفري ندوشن (اقتصادي)، دكتر غفاري(شهرسازي) ، دكترفلاح (ترافيك)، دكترعباسي (كميسيون عمران شورای اسلامی شهر)  ، مهندس فرهمندمعاون معماری وشهرسازی شهرداری یزدتشکیل شود و همزمان نظرات مردمی در این زمینه اخذ وبه کمیته کارشناسی مذکوراعلام گرددوآن کمیته موظف است ظرف مدت دوماه نظرات قطعی خود را جهت تصمیم گیری نهایی به شورا گزارش نماید. ضمناً  مدیریت این کمیته به عهده کمیسیون عمران شورای اسلامی شهریزدودبیری آن را شرکت تعاوني توسعه و عمران شهرستان يزدعهده دار می باشند.

جلسه با ذكرصلوات درساعت11 خاتمه يافت.