سی ونهمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد

سی ونهمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد

صورتجلسه

سی ونهمین جلسه شورای اسلامی شهریزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت10/8صبح روزچهارشنبه مورخ 20/10/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

  درابتدا ریاست شوراباسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و باگرامیداشت فرارسیدن نوزدهم دی ماه سالروزقیام خونین مردم قم درسال 56 وبه شهادت رسیدن جمعی از هموطنان توسط رژیم پهلوی ، فرارسیدن اولین سالگرد ارتحال حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی یکی از چهره های شاخص انقلاب و یار دیرین امام و رهبری و یکی از افراد بی بدیل واندیشمند این نظام را به ملت شهید پرور ایران تسلیت عرض نمود.

    وی درادامه  از جلسه برگزارشده با آقای سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی درتهران با حضورآقای دکترجمالی نژادشهردارمحترم درخصوص توافق واگذاری موزه قصرآیینه درمجاورت کارخانه جنوب متعلق به آن بنیاد به شهرداری بدون هزینه وهمچنین واگذاری زمین به عنوان معوض به آن بنیاد بابت پرداخت بدهی شهرداری مبنی بر تملک کارخانه جنوب و چگونگی ایجاد سرمایه گذاری توسط آن بنیاد با مشارکت شهرداری در یزد جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

   سپس ایشان پیشنهاد نمود باتوجه به اینکه شهرداری درحال حاضر دارد بودجه سال97 را تدوین و تهیه می نماید اعضای شورا هم درآن جلسات حضور داشته باشند و درخصوص پروژه های عقب مانده و نیمه تمام و رها شده ردیف های اعتباری برای انجام آن منظوروپیش بینی نمایند.

   درادامه جلسه آقای کاشفی زاده با توجه به درخواست و اعتراضات جمعی از دست فروشان درسطح شهربابت مشکلات ایجادشده برای آنان جهت استحضار اعضای شورا مطالبی را عنوان نمود که مقررگردید درجهت ساماندهی آنان آقایان کاشفی زاده ، قمی، ابوترابی وسرکارخانم جورابی با همراهی آقای صالحیان معاونت محترم خدمات شهری شهرداری موضوع را بررسی ونتیجه را جهت هرگونه تصمیم گیری درجلسه آینده به شورا گزارش نمایند. سپس درخواست آقای محسن گل افشان وکیل مالکین پلاک 4958بخش4یزد واقع درطرح 22متری عیش آباد متعلق به آقای نماینده وشرکاء ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001120- 10/5/96 مبنی بر تعیین تکلیف پلاک یادشده ازسوی شهرداری برای تملک مطرح که پس از بحث وتبادل نظر مقررگردیدکمیسیون بودجه شورا ظرف مدت ده روز با همکاری شهرداری درجهت هرگونه توافق با مالک برابرضوابط ومقررات اقدام ودرصورت عدم هرگونه توافق، شهرداری براساس قوانین جاری نسبت به اجرای حکم صادره ازسوی دادگاه اقدام نماید.  

   درادامه طرح پیشنهادی اعضای محترم شورا ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961002491درخصوص انتشار طرح تفصیلی شهر یزد برای اطلاع عموم شهروندان محترم مطرح با توجه به اقدامات انجام شده از سوی شهرداری قرائت و بایگانی گردید و همچنین با توجه به درخواست تنی چند از اعضای شورا مقررگردید جلسه بعدی شورا شنبه مورخ 23/10/96 بصورت غیرعلنی برگزارگردد.

مصوبات :

 

 

  طرح پیشنهادی

 

1- طرح پیشنهادی تنی چندازاعضای شورا (آقایان عباسی، شایق، ابوترابی، پاک نژاد، کاشفی زاده، آزادی) ثبت دبیرخانه شورابشماره 961002826-3/10/96 بشرح زیر:

((ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مسائل اجرایی خیابان قیام، با عنایت به اینکه نامه شماره 961001198درتاریخ16/5/1396ریاست محترم وقت شورای شهردرخصوص بررسی خرید تجهیزات ترافیکی وبرخی اقدامات عمرانی شهرداری من جمله مسائل مربوط به اجرای خیابان قیام و چگونگی عملکرد شهرداری راجع به آن وهمچنین نحوه محاسبه ودریافت عوارض و حقوقات شهرداری که درتاریخ مذکور به شهرداری ارجاع گردیده و نهایتاً طی نامه شماره 960029460درتاریخ27/6/1396سرپرست اداره حقوقی شهرداری به هیأت کارشناسی ارجاع شده است به دلایل نامشخصی مسکوت مانده وتاکنون کارشناسان مذکورنظریه خود را اعلام وابلاغ ننموده اند. لذاضروری است پیگیری های لازم توسط شهرداری دراخذ نظریه هیأت کارشناسی صورت گیرد تا درصورت تضییع حقوق شهرداری درموارد مذکور، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به بررسیهای بعمل آمده ازسوی کمیسیون عمران و توضیحات ریاست  آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، نظر به ابهامات موجود در پروژه ساماندهي خيابان قيام ازقبيل نحوه ي هزينه كرد، نحوه ي انتخاب پيمانكار ، نحوه ي مطالبه حقوق شهرداري، خريدتجهيزات شهري وترافيكي،بدينوسيله شهرداري مكلف مي شود تا نسبت به ارائه گزارش كارشناسي وشفاف(فني، مالي، حقوقي) به شورا ظرف مدت دو ماه اقدام لازم به عمل آورد. ضمناً مقرر گردید آقاي شايق به عنوان نماينده شورا در فرآيند كارشناسي مربوطه حضور داشته باشند.

 

  تملک پلاک متعلق به خانم خدیجه فلکیان

 

2-لایحه شماره960040824-30/8/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره961002354-30/8/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک ثبتی 16/6380بخش8 یزد، باسلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله به استحضارمي رساندطبق طرح تفصيلي بافت تاريخي، كد هاي نوسازي11و10-65-1-9 و كد نوسازي 6-67-1-9 داراي كاربري پاركينگ مي باشد كه شهرداري آنها را تملك نموده است. از طرفي با توجه به درخواست مردمي مبني بر نياز مبرم به احداث پاركينگ درهمان محدوده به علت وجود موسسه فرهنگي قرآن و عترت و تردد خودرو هاي زياد ، شهرداري درنظرداردنسبت به تملك ششدانگ پلاك ثبتي16/6380بخش 8 يزد به كد نوسازي شماره 2-66-1-9 متعلق به خانم خدیجه فلکیان به منظور تامین پارکینگ درون محله ای شیخداد اقدام نمايد  كه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/644ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ومقرر شده این مبلغ  پس از انتقال رسمي سند و تحویل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمنداست موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد از محل كد15310200049 (آزادسازی پارکینگ ناحیه تاریخی) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جمالی نژاد - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به بررسیهای بعمل آمده ازسوی کمیسیونهای بودجه و عمران  وتوضیحات رؤسای آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، ضمن موافقت با پیشنهادفوق مقررگردیدشهرداری برابرضوابط ومقررات اقدام نماید.

 

  تعرفه بهای خدمات پارکینگ

3- نامه شماره 960030864-5/7/96 شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورا به شماره961001730- 5/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: ارسال لیست لوایح ونامه های ارسالی قبلی جهت بررسی و تصویب ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند تعدادی از مکاتبات و لوایح تقدیمی قبلی شهرداری به شرح فهرست پیوست(مربوط به دوره چهارم شورا) تاکنون مورد تصمیم گیری قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ضرورت نسبت به طرح موارد درشورای محترم واعلام نتیجه عنایت لازم مبذول گردد.  جمالی نژاد- شهرداریزد.»

 

(( لایحه شماره 961000814-12/4/96 شهرداری))

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع:تعرفه بهای خدمات پارکینگ ها، باسلام و صلوات بر محمدوآل محمد(ص)،احتراماًباستنادماده71قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله به پیوست درخواست شماره960012281-22/3/96معاون امور زیربنایی وحمل ونقل شهری به انضمام کارشناسی تعرفه پارکینگ های سطح شهر که توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفته، جهت استحضار تقدیم می گردد. خواهشمنداست موضوع را در شوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت تصويب مراتب راجهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي محمد رضا شفیعی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي   مي گردد. عظیمی زاده -  شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون بودجه با حضور مسئولین مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق برابر نرخ کارشناسی شده بشرح زیر تا پایان شهریورماه سال 1397 مورد تصویب قرارگرفت:

 

الف- تعرفه پارکینگ های طبقاتی اعم از پارکینگ های متعلق به شهرداری وپارکینگ های خصوصی :

 

        1- ورودي همراه با حداکثر یکساعت توقف ده هزارریال (10000ريال)

        2- هرساعت توقف اضافه بر بند الف1- پنج هزارریال(5000ریال) کسری ساعت محاسبه نمی شود.

        3- ورودی وتوقف هرشبانه روزبا اطلاع قبلی پنجاه هزارریال(50000ریال).

        4- ورودی وتوقف هرشب با اطلاع قبلی بیست هزارریال(20000ریال).

        5- ورودی وتوقف مکررماهیانه با اطلاع قبلی چهارصدوپنجاه هزارریال(450000ریال).

 

ب- تعرفه پاركينگ های همسطح اعم ازپارکینگ های متعلق به شهرداری،پارکینگ های خصوصی و وقف :

 

       1- ورودی همراه با حداکثر یکساعت توقف پنج هزارریال(5000ریال).

       2- هرساعت توقف اضافه بربند ب1 پنج هزارریال(5000ریال) کسری ساعت محاسبه نمی شود.

       3- ورودی وتوقف هرشبانه روزبا اطلاع قبلی سی هزارریال(30000ریال).

       4- ورودی وتوقف هرشب با اطلاع قبلی ده هزارریال(10000ریال).

       5- ورودي و توقف مکرر ماهیانه با اطلاع قبلی سیصدهزارریال(300000ریال).

 

جلسه با ذكرصلوات درساعت11/10 خاتمه يافت.