سیصد و سی و ششمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

سیصد و سی و ششمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 10/7 صبح روز سه شنبه مورخ 16/9/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند وعرض تبریک به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو به تمامی دانشجویان، از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم آنچه را که وظیفه ما می باشد به نحو احسن انجام و تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ می گردد مورد رضایت پروردگار متعال و همشهریان عزیز قرار گیرد.

در ادامه با توجه به حضور آقای عظیمی زاده شهردار محترم و جمعی از کسبه محترم بازارخان و خیابان قیام موضوع اجرای پروژه کف سازی خیابان قیام در جلسه شورا مطرح گردید که در ابتدا ریاست شورا با عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان عزیز، از آنان خواست تا درجهت اجرای آن پروژه با شهرداری هرگونه همکاری و تعامل لازم را داشته باشند تا به یاری خدا و همت تمام مسئولین مربوطه آن پروژه رأس موعد مقرر تکمیل و به بهره برداری برسد . سپس سایر اعضای شورا هم نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح و بحث و تبادل نظر نمودند .

سپس چند نفر از اهالی کسبه بازار درخصوص مسائل و مشکلات آن پروژه و ضرورت پیش بینی و جانمایی نمودن مسیرهای جایگزین و ضمانت اجرایی تحویل پروژه رأس موعد مقرر و عدم انسداد تمام مسیر خیابان قیام و تأمین پارکینگ مناسب توضیحاتی ارائه نمودند.

درادامه آقای عظیمی زاده شهردار محترم ضمن قول مساعد جهت تسریع و بهره برداری آن پروژه با کمترین مشکل رأس موعد مقرر، مطالبی را درخصوص چگونگی و روند اجرایی آن پروژه طبق مصوبه شورا ارائه و خواهان هرگونه همکاری و تعامل از سوی همشهریان و مسئولین گردید. که در پایان مقرر شد شهرداری نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید :

الف- خیابان قیام تحت هیچ شرایطی مسدود نگردد و تردد وسائل نقلیه در آن خیابان میسر باشد .

ب- شهرداری ضمن تسریع در اجرای کار پروژه برای بهره برداری آن تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه سال جاری با نصب روزشمار اقدام نماید.

ج- ضرورت تأمین پارکینگ در خیابان قیام حداکثر ظرف مدت یکماه اقدام شود.

د- بازنمودن راستگرد خیابان سلمان به خیابان امام خمینی (ره)

مصوبات :

   تملک پلاک ثبتی 32 و 33/2072 بخش 4 یزد واقعدر طرح 30 متری شهید نقیب زاده  

1- لایحه شماره 950042145-2/9/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951003030-3/9/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : تملک پلاک ثبتی 32 و 33/2072 بخش 4 یزد واقعدر طرح 30 متری شهید نقیب زاده ، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، به استحضار می رساند شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک ششدانگ پلاک های ثبتی 32 و 33/2072 بخش 4 یزد واقع در طرح 30 متری شهید نقیب زاده به کد نوسازی شماره 1-9010-53-25-2 متعلق به آقای محمدرضا بنایی و شرکا اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه ای فی مابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف و براساس ارزیابی انجام شده جمعاً 000/500/767/2 ریال بابت غرامت ملک در طرح تعیین و مقرر شد طی دو قسط مساوی که قسط اول پس از انتقال رسمی اسناد در طرح بنام شهرداری و قسط دوم پس از تحویل ملک حداکثر یک ماه پس از انتقال سند در وجه ایشان پرداخت گردد. علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی و نقشه مربوطه که موقعیت پلاک برروی آن مشخص گردیده. خواهشمنداست موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید ازمحل کد15310200113 تملک و خیابان سازی شهید نقیب زاده اقدامات بعدی معمول گردد. ضمناً در صورت نیاز آقایان اهالی و رمضانی جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی میجشوند.      عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسیهای بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و     بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

    تملک شش دانگ پلاک ثبتی 10/8771 بخش 4 یزد واقعدر طرح 30 متری شهید نقیب زاده   

2- لایحه شماره 950042422-4/9/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951003042-4/9/95 بشرح ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : تملک شش دانگ پلاک ثبتی 10/8771 بخش 4 یزد واقعدر طرح 30 متری شهید نقیب زاده، با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماًً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، بدینوسیله به استحضار می رساند شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک ششدانگ پلاک ثبتی 10/8771 بخش 4 یزد واقعدر طرح 30 متری شهید نقیب زاده به کد نوسازی شماره 1-9002-10-25-2 متعلق به خانم فاطمه الوان فروش اقدام نماید که دراین خصوص توافقنامه ای فی مابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف و براساس ارزیابی انجام شده جمعاً مبلغ 000/525/757/2 ریال بابت غرامت ملک در طرح تعیین و مقرر شد مبلغ مذکور طی دو قسط مساوی که قسط اول پس از انتقال رسمی اسناد در طرح به نام شهرداری و قسط دوم پس از تحویل ملک( حداکثر دو ماه پس از انتقال سند) در وجه ایشان پرداخت گردد. علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی و نقشه مربوطه که موقعیت پلاک برروی آن مشخص گردیده خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و اجازه فرمائید از محل کد15310200113 تملک و خیابان سازی شهید نقیب زاده اقدامات بعدی معمول گردد . ضمناً در صورت نیاز آقایان اهالی و رمضانی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفی میگردد. عظیمی زاده-  شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسیهای بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و     بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

     گزارش شش ماهه اول سال 1395

 

3- نامه شماره 950033671- 12/7/95 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 951002625- 1/8/95  به شرح ذیل : 

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : گزارش شش ماهه اول سال 1395 ، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماً با توجه به ماده 71 قانون شهرداری ها بپیوست گزارش جامع درآمد هزینه شش ماهه اول سال 1395 ارسال می گردد. مستدعیست دستور فرمائید پس از تصویب در شورای اسلامی شهر نسبت به انتشار آن توسط واحد روابط عمومی اقدام گردد. عظیمی زاده – شهرداریزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه با حضور مسئولین و کارشناسان مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، صرفاً انتشار گزارش فوق بر اساس ماده 71 قانون شهرداری ( تصاویر پیوست ) مورد تأیید قرارگرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 50/10 خاتمه يافت.