سیصدوپنجاه ونهمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد


صورتجلسه

   سیصدوپنجاه ونهمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت30/18روز شنبه مورخ 30/11/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد (ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و با گرامیداشت ایام فاطمیه ، سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ، ازخداوند متعال خواست توفیق زیارت آن حضرت در دنیا و شفاعت ایشان درآخرت همه ما را بهره مند سازد.

    سپس آقای مدرسی درسخنان پیش ازدستورنکاتی را درخصوص ضرورت بازبینی ، بازسازی و مرمت اجرای پروژه کف سازی درخیابان قیام ارائه نمود.

   درادامه با توجه به حضور ساکنین محترم شهرک طوبی درجلسه، ریاست شورا ضمن عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ، ازاقدامات و پیگیری های صورت گرفته توسط شورا جهت حل مسائل و مشکلات آن اهالی محترم ، توضیحاتی ارائه نمود که دراین زمینه سایر اعضای شورا مطالبی را عنوان و مقررگردید شورا با تشکیل جلسه فوق العاده با حضور شهردارمحترم و سایرمسئولین مربوطه و نمایندگان محترم آن اهالی درروزچهارشنبه مورخ4/12/95موضوع موردبررسی تاتصمیمات لازم و اساسی اتخاذ گردد.

   سپس نامه شماره 6471-30/11/95بخشدارمحترم مرکزی یزددرخصوص مساعدت شورای اسلامی شهر به روستاهای بخش مرکزی واقع درحریم شهریزدقرائت گردیدکه پس ازبحث وتبادل نظر مقررشد شهرداری (واحددرآمد) تا پایان هفته میزان واریزی مؤدیان روستاهای بخش مرکزی به شهرداری را به شورا جهت بررسی وهرگونه تصمیم گیری گزارش نماید.

مصوبات :

   طرح کف سازی خیابان قیام

1- پیرو بند یک صورتجلسه مورخ26/11/95 این شورا درخصوص ساماندهی ، مرمت و بازسازی طرح  کف سازی پروژه خیابان قیام ازسوی شهرداری موضوع مجدداً باحضورشهردارمحترم،نمايندگان محترم كسبه بازاروخیابان قیام مطرح كه پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق،مقرر گرديد شهرداري به لحاظ ضرورت نسبت به ایجاد رمپ در دوطرف پیاده راه موجود درآن پروژه از روز دوشنبه مورخ2/12/95 آغاز و ظرف مدت یک هفته به اتمام برساند.

جبران کسری پارکینگ شعب بانک مهر اقتصاد یزد

2- لایحه شماره 950035505-25/7/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951002561-25/7/95 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع: صورتجلسه توافقی مورخ26/12/93 درخصوص جبران کسری پارکینگ شعب بانک مهراقتصادایران، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماًباستنادماده 71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پيوست صورتجلسه مورخ26/12/93درخصوص جبران كسري پاركينگ شعب بانك مهراقتصاديزدشامل1- شعبه مركزي واقع درميدان شهيدباهنر2– شعبه بلوارجمهوري اسلامي  3–شعبه شهدا واقع درخيابان حضرت امام خميني(ره) 4–شعبه آزادشهر5– شعبه خيابان كاشاني 6- شعبه مركزي و سرپرستي واقع در بلوار شهيد صدوقي(ره) ارسال مي گرددکه در راستای اجراي مفادصورتجلسه فوق الذكر، سرپرستی بانك اعلام آمادگي مبني برانتقال زميني به مساحت 30/1365 مترمربع تحت پلاك 5/2899 بخش4 واقع درجنب سرپرستي اين بانك واقع در بلوار شهيد صدوقي با كاربري پاركينگ بعنوان سطح جایگزین کسری پارکینگهای فوق الذکر بنام شهرداري يزد نموده است ، كه ارزيابي پلاك  مورد نظر  به هيات كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع وايشان زمین موردنظررا از قرار هرمترمربع 000/000/16  ريال جمعاً به مبلغ 000/800/844/21  ريال ارزیابی  نموده اند . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير صورتجلسه ونقشه موقعيت پلاك معرفي شده،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ، ودرصورت موافقت آن شورای محترم باتوافق حاصله  با توجه به کسری اعتبار ردیف 15310200046 (تملك و آزاد سازي پاركينگ هاي منطقه يك) اجازه فرمایید معادل مبلغ فوق به کد مذکور به طرفیت درآمدی کد حق پارکینگ اضافه ودرمتمم واصلاحیه بودجه لحاظ ومراتب جهت اقدامات بعدی اعلام گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي  اهالي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده-شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف،موافق پیشنهاد شهرداری عیناً مورد تصویب قرارگرفت . ضمناً مقررگردید چنانچه بانک مهر اقتصاد بدهی به شهرداری داشته باشد ، شهرداری برابر ضوابط ومقررات نسبت به اخذ آن اقدام نماید.

  جابجایی اعتبار

3-  لایحه شماره950052120-28/10/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951003769-28/10/95بشرح ذیل:

  «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: جابجایی اعتبار، باسلام و صلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست منطقه دو(تصویر پیوست) ارسال و پیشنهاد می نماید اجازه فرمایید نسبت به جابجایی و کسراعتبار به مبلغ 404.000.000 ریال از محل ردیف 15310200109 (20متری حدفاصل بلوار علامه جعفری) و افزایش این مبلغ به ردیف 15310200118 ( طرح  12متری منشعب از بلوارعلامه جعفری) اقدام لازم معمول گردد.خواهشمنداست موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. عظیمی زاده – شهرداریزد. ))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده ازسوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات ریاست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف،موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

مساعدت به انجمن معتادان بهبود یافته

4- نامه شماره 950054116-6/11/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره 951003958-7/11/95بشرح ذیل :

  «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: پرداخت از طریق ماده 17 به افراد اچ ای وی  و معتادان بهبودیافته، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)، احتراماًبازگشت به بندیک صورتجلسه مورخ 23/9/1395 آن شورای محترم مبنی برحمایت مالی ازافراد اچ ای وی ومعتادان بهبود یافته ،همانگونه که استحضار دارید سهم ماده هفده شهرداری کفاف پرداخت این گونه مبالغ را نمی دهد. لذا شهرداری نصف مبلغ درخواستی را پرداخت خواهد نمود. عظیمی زاده – شهرداریزد. ))

موضوع درصحن علني شورا باحضور شهردار محترم مطرح وپس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف،موافق مقررگردیدشهرداری جمعاً نسبت به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال(200.000.000ریال) از طریق ماده 17 سهم خود پرداخت نماید.

 مساعدت به دانشگاه شهیدمطهری

5-   لایحه شماره950042520-4/9/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951003050-4/9/95بشرح ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مساعدت، باسلام و صلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)، احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست مساعدت دانشگاه شهیدمطهری واحد یزدبه شماره 3752 مورخ 15/2/95 و همچنین قرارداد وفاکتورهای مربوط به بهسازی محوطه دانشگاه مذکور (تصاویر پیوست) جهت استحضار ارسال می گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتیجه راجهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. عظیمی زاده – شهرداریزد. ))

موضوع درصحن علني شورا باحضور شهردار محترم مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف،موافق مقررگردید شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ هفتادمیلیون ریال(70.000.000ریال) از ردیف اعتباری تعیین شده براساس نامه شماره 950055508-13/11/95شهرداری کد1512417001(کمک به مؤسسات  خصوصی و اشخاص) پرداخت نماید.

جلسه با ذكر صلوات درساعت 21/30 خاتمه يافت.