سیصدوهفتادوهفتمین جلسه چهارمین دوره شورای ‌اسلامی شهریزد

صورتجلسه 

سیصدوهفتادوهفتمین جلسه شورای ‌اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید درساعت30/16روز شنبه مورخ 16/2/96 با حضور تمامی اعضاء تشکیل گردید :

  درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند ، ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم در راستای خدمت رسانی به مردم به نحو احسن انجام وظیفه نمائیم وتصمیماتی که دراین جلسه اتخاذ می شود مورد رضایت حق تعالی و همشهریان عزیز قرارگیرد.

   سپس سرکارخانم یادگار درسخنان پیش ازدستور، باتوجه به درخواست جمعی ازداوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراها درخصوص عدم استفاه هرگونه تبلیغات بصورت کاغذی توسط نامزدها برای زیبا ماندن چهره شهر و حفظ محیط زیست و هدیه دادن هزینه آن تبلیغات به بیماران کلیوی مطالبی را عنوان نمود. 

   درادامه آقای عظیمی زاده شهردارمحترم گزارشی ازاقدامات و فعالیت های عمرانی صورت گرفته توسط شهرداری درخصوص اجرای قسمتی ازطرح کف سازی بصورت سنگ فرش درپروژه خیابان قیام، آسفالت زیرگذر میدان شهدای محراب ، پیاده روسازیهای انجام شده درسطح شهر ، تکمیل شدن قسمتی از زیرگذر پل شهید قهاری سعید و راستگرد بلوارحضرت آیت ا... خاتم به کاشانی جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود.

   سپس با توجه به حضورتعدادی از نمایندگان بهره برداران بخش خصوصی ناوگان اتوبوسرانی درجلسه شورا در خصوص رفع مسائل ومشکلات آنان به خصوص مسائل مالی، کسری کار، تعمیرات و مستهلک بودن اتوبوس ها و غیره مطالبی را عنوان و بحث وتبادل نظر نمودند.

   درادامه جلسه لایحه شهرداری درخصوص تعیین عوارض بابت ساختمان حج وزیارت که درکمیسیون برنامه وبودجه مورد بررسی قرارگرفته بود با توضیحات ریاست آن کمیسیون مقررگردید آقای خباززاده موضوع را پیگیری ونتیجه را جهت تصمیم گیری نهایی به صحن شورا گزارش نماید.

مصوبات :

 

احداث مجتمع بزرگ تجاری، اداری میدان امام علی(ع)

 

1- لایحه شماره960002644-27/1/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000146-27/1/96بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع: پروژه مجتمع بزرگ تجاری، اداری میدان امام علی(ع) (مرکزتجارت یزد)،باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحیه بعدی آن، همانگونه که استحضارداریدقراردادمشارکت مدنی شماره 114/56345-29/11/1387درسال1387 فیمابین شهرداری یزدوشرکت توسعه مسکن کویریزدجهت احداث مجتمع بزرگ تجاری، اداری میدان امام علی(ع) (مرکز تجارت یزد) واقع درمجاورت میدان امام علی(ع) و در اراضی متعلق به شهرداری به مساحت 10783 متر مربع منعقد و متاسفانه مدت زمان بسیار زیادی است که علیرغم پیگیری واخطارهای مکرر هیچ گونه اقدام و عکس العملی دال بر وجود انگیزه و آمادگی درجهت  اجرای پروژه ازشرکت طرف شریک قرارداد مشاهده نشده است. لذا نظر به اینکه علیرغم مکاتبات صورت گرفته در جهت اجرای مفاد بند یک از ماده 12 قرارداد یادشده، ترتیب اثری از ناحیه شریک طرف قرارداد داده نشده، بدینوسیله در راستای کسب تکلیف ازآن شورای محترم درخصوص تداوم یا فسخ قرارداد ذکرشده، مراتب جهت بررسی واعلام نتیجه به حضور ارسال می گردد. خواهشمنداست موضوع را در شورای اسلامی شهرمطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً آقایان محمدبرزگری ومحمدصلواتی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می شوند. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع    در صحن علنی شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت. ضمناً مقررگردید شهرداری درجهت احقاق حق خود موضوع را از مراجع قضایی پیگیری نماید.

 

تملک پلاک متعلق به وراث خیراندیش

2- پیرو بند یک صورتجلسه مورخ10/12/95 لایحه شماره 950055984-16/11/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951004075-16/11/95 بشرح        ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک قسمت جنوبی پلاک باقیمانده 8506 بخش 4 یزد واقع درطرح بلوار امام جعفرصادق(ع) ، باسلام وصلوات برمحمد وآلجمحمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، به استحضارمیرساندبا توجه به بررسی به عمل آمده ازمحتویات پرونده غرامتی پلاک به کد نوسازی شماره 802915192 متعلق به وراث خیراندیش ونظریه کارشناس رسمی دادگستری موجوددرپرونده و استعلام های انجام شده ازاداره ثبت اسنادواملاک ، ستاداجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)  ، مجتمع اقتصادی کمیته امداد واداره اوقاف وامورخیریه (تصاویرپیوست)وهمچنین دادنامه شماره337/17-5/6/85دیوان عالی کشور اشاره شده در رأی هیأت نظارت اداره ثبت اسنادواملاک به شماره 4939/120مورخ26/6/93 وطرح موضوع درجلسات متعددکمیسیون مواردخاص وکارگروه املاک وکمیسیون آزادسازی،مشخص گردید600  مترمربع از زمین واقع در قسمت جنوبی پلاک باقیمانده  8506  بخش 4 یزد در مسیر بلوار امام جعفر صادق (ع) قرار گرفته است ، لذا شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک تمامی زمین  مذکور به متراژ30/720 مترمربع که توسط هیئت ارزیاب شهرداری جمعاً به مبلغ000/350/241/3 ریال کارشناسی گردیده است اقدام نماید و در ازای بستانکاری مالکین پلاک شماره 2692/8938 بخش4 یزد به کدنوسازی1766393 با مساحت 75/178 متر مربع جمعاً به مبلغ 000/500/217/3  ریال به عنوان معوض به ایشان واگذار و ما به التفاوت آن که مبلغ 000/850/23  ریال می شود نیز پس ازانتقال ملک درمسیر از طریق قولنامه عادی وبا اخذ تعهد محضری در وجه مالکین پرداخت گردد. علی هذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصویر توافقنامه منضم به نمایی ازبرگ ارزیابی ونقشه مربوطه که موقعیت پلاک برروی آن مشخص گردیده، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید از محل دیون تملکی به کد 15390100001 اقدامات بعدی معمول وکسری اعتبار در اصلاحیه بودجه منظور گردد. ضمناً درصورت نیاز آقایان اهالی و رمضانی جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می شوند.عظیمی زاده- شهردار یزد. ))

موضوع مجدداً درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، ضمن کان لم یکن شدن بند یک صورتجلسه مورخ 10/12/95 مقررگردید شهرداری مشروط به رضایت مالکین یا وکیل آنها براساس توافقنامه قبلی اقدامات لازم بعمل آورد.

 

برگزاری همایش حوادث ترافیکی

3- لایحه شماره200/96000264-7/1/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000011-7/1/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: همایش حوادث ترافیکی، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، بدینوسیله ضمن تقدیم نامه های شماره 100182 مورخ 27/11/95 و 100187 مورخ 24/12/95 جامعه جراحان استان یزد (تصاویرپیوست) مبنی بردرخواست کمک جهت برگزاری همایش حوادث ترافیکی(ویژه موتورسواران)به انضمام طرح اجرایی همایش مذکور،خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ 200.000.000ریال(دویست میلیون ریال)ازمحل ردیف کمک شهرداری به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی اقدام گردد.عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع    در صحن علنی شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    فرهنگی واجتماعی     وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق با پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال (200.000.000ریال) از محل ردیف آموزش شهروندی حوزه حمل ونقل وترافیک مورد تصویب قرارگرفت.

 

تملک پلاک متعلق به آقای رضا ابراهیمی

 

4- لایحه شماره960002922-28/1/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000296-10/2/96بشرح ذیل: «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک قسمتی ازپلاک مشاعی 1533بخش8 یزد واقع در طرح میدان انتهای خیابان بهاران ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً پیرولایحه شماره 502/950065452- 28/12/1395وعطف به نامه شماره961000050- 16/1/1396 وباستناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحیه بعدی آن، به استحضار می‌رساند شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک 75/103 مترمربع از پلاک مشاعی 1533 بخش 8  یزد به کد نوسازی شماره 9013-21-26-2  متعلق به آقای رضا ابراهیمی با وکالت آقای اصغر دهقان (تمامی سهم نامبرده از پلاک مذکور) که در طرح میدان انتهای خیابان بهاران قرار گرفته است اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه ای فی ما بین تنظیم که بر اساس ارزیابی انجام شده جمعاٌ مبلغ 000/250/394 ریال بستانکاری نامبرده تعیین شده، لیکن نظر به اینکه پلاک مذکور فاقد سند مالکیت بوده و مالک جهت اخذ سند مالکیت اقداماتی انجام که به دلیل احداث میدان ؛ ملک مذکور در تصرف شهرداری قرار گرفته و مالک دیگر نمی‌تواند سند آن را از اداره ثبت اسناد اخذ نماید، لذا مقرر گردیده ملک مذکور از طریق قولنامه عادی و اخذ تعهد محضری و وکالتی به شهرداری انتقال داده شود و پس از آن شهرداری مبلغ مذکور را در وجه نامبرده پرداخت نماید.علی هذا با عنایت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید از محل کد 15310200107 تملک وآزاد سازی شبکه 20متری جنب مهمانسرا شهرداری اقدامات بعدی معمول گردد . ضمناً در صورت نیاز آقایان اهالی و حفیظی جهت ارائه توضیحات بیشترمعرفی می شوند. عظیمی زاده – شهرداریزد. »

موضوع    در صحن علنی شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

 تملک پلاک متعلق به آقایان ابوالقاسم و غضنفر حسن آبادی

 

5- لایحه شماره960005172-11/2/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000307-11/2/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک ثبتی2/606 بخش8 یزد بمنظور توسعه پارک بانوان حسن آباد، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماًپیرولایحه شماره 502/950064061  مورخ 23/12/1395وعطف به نامه961000050 - 16/1/1396 باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحیه بعدی آن، به استحضار میرساند شهرداری یزد درنظر دارد نسبت به تملک شش دانگ پلاک ثبتی 2/606 بخش 8  یزد به کد نوسازی شماره 1-17-13-34-2 متعلق به آقایان ابوالقاسم و غضنفر حسن آبادی به منظور توسعه پارک بانوان حسن آباد براساس مفاد لایحه مذکور اقدام نماید لذا مقرر شد ازمحل کد15310200024 سایر تملکات منطقه دو تأمین اعتبار گردد. لذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح تا در صورت موافقت اقدامات بعدی معمول گردد. ضمناً در صورت نیاز آقایان اهالی و حفیظی جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می شوند. عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع    در صحن علنی شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مشروط به اخذ تعهد نامه رسمی متضمن برعهده گرفتن کلیه خسارات وارده به شهرداری بدلیل تعرض شرکاء به محدوده  مفروزی مورد تصرف شهرداری، مورد تصویب قرار گرفت.

 

تملک پلاک متعلق به آقای نصرا... عدول الکفر

 

6- لایحه شماره960005180-11/2/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000309-11/2/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک بخشی ازپلاک ثبتی3/606 بخش8 یزد بمنظور توسعه پارک بانوان حسن آباد، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً پیرو لایحه شماره 502/950064060 - 23/12/1395 و عطف        به  نامه  شماره 961000050 - 16/1/1396 باستناد ماده71قانون

تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، به استحضار می‌رساند شهرداری یزد درنظر دارد نسبت به تملک قسمتی ازپلاک ثبتی 3/606 بخش 8  یزد به کد نوسازی شماره 1-2-13-34-2  متعلق به آقای نصرا... عدول الکفر  به منظور توسعه پارک بانوان حسن آبادبراساس مفاد لایحه قبلی اقدام نماید لذا مقررشدازمحل کد15310200024 سایر تملکات منطقه دوتأمین اعتبار گردد. لذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح تا در صورت موافقت اقدامات بعدی معمول گردد. ضمناً در صورت نیاز آقایان اهالی و حفیظی جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می شوند. عظیمی زاده – شهرداریزد.»

موضوع    در صحن علنی شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

تملک پلاک متعلق به آقای عباس حریرفروش

 

 

7- لایحه شماره 960003295-30/1/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 961000181-30/1/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک بخشی ازپلاک ثبتی18/14261بخش8 یزد واقع در طرح بلوار شهید مدرس ، با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحیه بعدی آن ،بدینوسیله به استحضارمی رساند شهرداری در نظر دارد با عنایت به صورتجلسه کمیسیون  موارد خاص (تصویرپیوست)نسبت به تملک75/35 مترمربع از 65 متر ازسهمیه5/1 دانگ پلاک ثبتی 18/14261 بخش  8  یزد به کد نوسازی شماره 8022-56-13-2 متعلق به آقای عباس حریرفروش با وکالت آقای قاسم رحمتی که در طرح بلوار شهید مدرس قرار گرفته است اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه ای فی مابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف و براساس ارزیابی انجام شده جمعاً مبلغ 000/250/270 ریال بابت غرامت ملک در طرح تعیین که پس از کسر عوارض حق تشرف به مبلغ 500/087/133 ریال ، مالک جمعاً مبلغ 500/162/137 ریال  به عنوان مابه التفاوت از شهرداری بستانکار می باشد که مقرر شد پس از انتقال رسمی اسناد در طرح بنام شهرداری و تحویل قسمت در مسیر نقداً در وجه ایشان پرداخت گردد. علی هذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی و نقشه مربوطه که موقعیت پلاک برروی آن مشخص گردیده ،خواهشمنداست موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید ازمحل کد15310200024سایر تملکات منطقه دو اقدامات بعدی معمول گردد. ضمناً در صورت نیازآقایان اهالی وحفیظی جهت ارائه توضیحات بیشترمعرفی می شوند.عظیمی زاده-  شهردار یزد»

موضوع    در صحن علنی شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه با ذکر صلوات درساعت 19 خاتمه یافت.