سیصدوهفتادوهشتمین جلسه چهارمین دوره شورای ‌اسلامی شهریزد

صورتجلسه

سیصدوهفتادوهشتمین جلسه شورای ‌اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید درساعت15/7 صبح روزسه شنبه مورخ19/2/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید :

    درابتدا نائب رئیس شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و عرض تبریک اعیاد مبارک ماه شعبان و میلاد سراسر باسعادت حضرت علی اکبر(ع) - روزجوان و همچنین میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(عج) ، ازخداوند متعال خواست ما را جزء یاران و رهروان واقعی آن حضرت و سایر امامان بزرگوار(ع) قرار دهد و توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم صادقانه برای مردم خدمت وتصمیماتی که دراین جلسه اتخاذ می نمائیم مورد رضایت پروردگار و همشهریان عزیز قرار گیرد.

    درادامه جلسه نامه شماره 13409 فرمانداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000228-30/2/96 در خصوص ایرادات آن فرمانداری بابت متمم واصلاحیه بودجه سال95شهرداری مطرح که مقررشدشهرداری دراسرع وقت پاسخ مناسب تهیه وبه فرمانداری ارسال گرددوهمچنین تملک بخشی از پلاک متعلق به مؤسسه آموزشی عالی امام جواد(ع) مقررگردیدآقای شایق موضوع را پیگیری و نتیجه را جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا گزارش نماید ودرخصوص نامه ارسالی از سوی شهرداری بابت تعیین ردیف اعتباری برای حوزه معاونت معماری وشهرسازی مقررشد نامه به شهرداری عودت تا درصورت نیاز شهرداری هریک از موارد را طی لایحه ای با پیش بینی و جابجایی ردیف اعتباری به شورا گزارش نماید.

مصوبات :

 

 بودجه سال 96 سازمانهای وابسته به شهرداری

 

1-  با عنایت به بودجه ارسالی سال 96 تمامی سازمان‌های وابسته به شهرداری (به استثنای سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی) مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، با عنایت به جلسات متعدد  برگزار شده و بررسی‌های بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه با حضور مدیران عامل و مالی سازمان‌های مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، موارد به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

1-1-بودجه سازمان آتش نشانی: ( نامه شماره 950051026-22/10/95 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951003794-28/10/95) مبلغ یکصدو ده میلیاردو پنج میلیون و هشتصدو پنجاه هزار ریال (000/850/005/110ریال) می باشد که ‌مبلغ یکصدونه میلیارد وپنج میلیون و هشتصدو پنجاه هزار ریال (000/850/005/109 ریال) آن هزینه‌های جاری و مبلغ یک میلیارد ریال (000/000/000/1ریال) آن هزینه‌های عمرانی می‌باشد. ضمناً مبلغ نود و یک میلیاردو هفتصدو نود میلیون و هشتصدو پنجاه هزار ریال (000/850/790/91ریال) کمک‌های جاری شهرداری جزء بودجه سازمان می‌باشد.

 

2-1 – بودجه سازمان آرامستان‌ها:( نامه شماره 950057311-23/11/95 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951004172-24/11/95)  مبلغ هفتادو یک میلیاردو سیصدوشصت و هفت میلیون ریال (000/000/367/71ریال) می‌باشد که مبلغ سی چهار میلیارد و چهارصد و شصت و هفت میلیون ریال (000/000/467/34 ریال) آن هزینه‌های جاری ومبلغ سی و شش میلیاردو نهصد میلیون ریال (000/000/900/36ریال) آن هزینه‌های عمرانی می‌باشد. ضمناً مبلغ سه میلیاردوسیصد میلیون ریال (000/000/300/3ریال) کمک‌های جاری شهرداری جزء بودجه سازمان می‌باشد.

- ضمناً مقرر گردید شهرداری در اسرع وقت در راستای جبران بخشی از زحمات و همچنین رفاه حال کارکنان زحمت‌کش آن سازمان جهت مسافرت تفریحی به شمال کشور پیشنهادهای خود را طی لایحه‌ای برای هر گونه تصمیم‌گیری به شورا ارسال نمایند.

 

3-1-بودجه‌ سازمان‌آماروفناوری اطلاعات: (نامه شماره 950063213-19/12/95 شهرداری‌یزدثبت دبیرخانه ‌شورا به‌شماره 951004587-19/12/95) مبلغ شصت و هشت میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون ریال (000/000/525/68ریال) می‌باشد که مبلغ بیست و چهار میلیارد و یکصد و چهل و یک میلیون ریال (000/000/141/24 ریال) آن هزینه‌های جاری ومبلغ چهل و چهار میلیارد و سیصد و هشتاد و چهار میلیون ریال (000/000/384/44ریال) آن هزینه‌های عمرانی می‌باشد ضمناً مبلغ بیست و دو میلیارد ریال (000/000/000/22ریال) کمک‌های جاری شهرداری جزء بودجه سازمان می‌باشد.

 

4-1-بودجه‌سازمان پارکهاوفضای سبز: (نامه  شماره 950057311-23/11/95 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا  به  شماره 951004172-24/11/95) مبلغ یکصدو پانزده میلیارد ریال ( 000/000/000/115 ریال) می‌باشد که مبلغ نود و هفت میلیارد و سیصد میلیون ریال (000/000/300/97ریال) آن هزینه‌های جاری ومبلغ  هفده میلیاردو هفتصد میلیون ریال (000/000/700/17ریال) آن هزینه‌های عمرانی می‌باشد . ضمناً مبلغ شصت و هفت میلیارد ریال (000/000/000/67ریال) کمک‌های جاری شهرداری جزء بودجه سازمان می‌باشد.

 

5-1- بودجه سازمان حمل و نقل بارومسافر: (نامه شماره 950065600-28/12/95 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951004743-15/01/96) مبلغ سیصدو بیست میلیاردو دویست و سیزده میلیون ریال ( 000/000/213/320ریال) می‌باشد که ‌مبلغ دویست و چهار میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون ریال (000/000/813/204ریال) آن هزینه‌های جاری ومبلغ یکصدو پانزده میلیاردوچهارصد میلیون ریال (000/000/400/115ریال) آن هزینه‌های عمرانی می‌باشد. ضمناً مبلغ نود میلیارد ریال (000/000/000/90ریال) کمک‌های جاری شهرداری و سی میلیارد ریال (30.000.000.000 ریال) کمک های عمرانی شهرداری جزء بودجه سازمان می‌باشد.

 

6-1- بودجه سازمان عمران وبهسازی: (نامه شماره 950057311-23/11/95 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951004172-24/11/95) مبلغ پانصدو هشتادو دو میلیارد ودویست و بیست و نه میلیون و سیصدو بیست و پنج هزارریال (000/325/229/582ریال) می‌باشد که مبلغ هفت میلیاردو هشتصدو هفتاد میلیون ریال (000/000/870/7 ریال) آن هزینه‌های جاری ومبلغ پانصدو هفتادو چهار میلیاردوسیصدوپنجاه و نه میلیون و سیصدو بیست و پنج هزار ریال (000/325/359/574ریال) آن هزینه‌های عمرانی می‌باشد.

 

7-1-بودجه سازمان‌مدیریت‌پسماند:(نامه شماره 950049728-14/10/95 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورابه شماره 951003562-14/10/95) مبلغ شصت و شش میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/350/66 ریال) می‌باشد که مبلغ پنجاه میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال (000/000/720/50ریال) آن هزینه‌های جاری و مبلغ پانزده میلیاردو ششصدو سی میلیون ریال (000/000/630/15ریال) آن هزینه‌های عمرانی می‌باشد. ضمناً مبلغ سی و هشت میلیارد ریال (000/000/000/38ریال) کمک‌های جاری شهرداری و مبلغ دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال (2.250.000.000 ریال) کمک های عمرانی شهرداری جزء بودجه سازمان می‌باشد.

-         ضمناً مقرر گردید در بودجه پیشنهادی فوق ردیف جمع آوری نخاله در سطح شهر از مبلغ2.25.000.000 ریال به مبلغ 5.220.000.000 ریال افزایش یابد.

 

8-1- بودجه سازمان میادین میوه و تره‌بار: (نامه شماره 950057311-23/11/95 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951004172-24/11/95) مبلغ هفده میلیارد و چهارصد میلیون ریال (000/000/400/17ریال) می‌باشد که مبلغ سیزده میلیاردو ششصد وشصت و سه میلیون و سیصدو شصت هزارریال (000/360/663/13 ریال) آن هزینه‌های جاری و سه میلیاردو  هفتصدو سی و شش میلیون و ششصدو چهل هزار ریال (000/640/736/3 ریال) آن هزینه‌های عمرانی می‌باشد . ضمناً مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/13ریال) کمک‌های جاری شهرداری جزء بودجه سازمان می‌باشد.

 

 توسعه مسجد چهارده معصوم(س)

 

2- لایحه شماره 960000265-7/1/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000010-7/1/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع: واگذاری5/72 مترمربع از کوچه متروکه جهت توسعه مسجدچهارده معصوم(س)، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، بدینوسیله ضمن تقدیم سوابق پیوست به استحضارمی رساندمساحت تقریبی5/72 مترمربع از عرصه کوچه متروکه در زمین مسجد چهارده معصوم(س) به کدنوسازی4-7-22-3 ادغام گردیده است که هیأت امنای مسجددرخواست تعیین تکلیف آن ازشهرداری رادارندکه موضوع جهت کارشناسی به هیأت ارزیاب شهرداری ارجاع و براساس ارزیابی انجام شده جمعاً به مبلغ 000/500/159 ریال برآورد گردیده است. لیکن از آنجا که اراضی دو طرف کوچه مذکور را نیزمالکین جهت طرح توسعه مسجد واگذار مسجد چهارده معصوم نموده اندوکوچه مذکورنیزهم اکنون متروک و بلااستفاده می باشد، لذا هیأت امنای مسجد درخواست دارند که عرصه کوچه نیزبه مسجد هبه گردد. علی هذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصویری  از برگ ارزیابی ودرخواست هیأت امنای مسجد؛خواهشمنداست موضوع رادرشورای اسلامی شهر مطرح واجازه فرمائیدازمحل کد1511417001کمک به موسسات خصوصی واشخاص اقدامات بعدی معمول گردد.ضمناً در صورت نیازآقایان اهالی وسلمانی جهت ارائه توضیحات بیشترمعرفی می شوند.عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع    در صحن علنی شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون فرهنگی و اجتماعی وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس   از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت.

 

واگذاری 240مترمربع ازعرصه کوچه جنب رستوران نگین به آقای علی محمد عزیزی

 

 

3-لایحه شماره950063804-22/12/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره 951004613-22/12/95بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: واگذاری240 مترمربع ازعرصه کوچه جهت تجمیع در پلاک های49 و50 و51 و52 و60 فرعی از باقیمانده 7/1228 ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحیه بعدی آن، بدینوسیله با عنایت به درخواست آقای علی محمد عزیزی  مالک پلاک های 49 و50 و51 و52 و60 فرعی از باقیمانده 7/1228 همگی بخش 5 یزد جنب رستوران نگین ( به کدنوسازی  6-7-2-2) مبنی برخرید240 مترمربع ازعرصه کوچه مابین پلاکهای خود واقع در بلوار مدرس جنب رستوران نگین ؛ موضوع جهت کارشناسی به هیات  ارزیاب شهرداری  ارجاع و  براساس ارزیابی انجام شده  از قرار هرمترمربع000/000/15 ریال جمعاً به مبلغ000/000/600/3 ریال اعلام نظرگردیده است که می بایست توسط مالک در وجه شهرداری پرداخت گردد. علی هذا با عنایت به مشروحه  فوق ضمن ارسال تصویری از برگ ارزیابی ونقشه مربوطه که موقعیت پلاک برروی آن مشخص گردیده ،خواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید از محل کد فروش اموال غیرمنقول 15542102001  اقدامات بعدی معمول گردد. ضمناً در صورت نیاز آقای اهالی جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد.  عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع    در صحن علنی شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

شماره حسابهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری

4- لایحه شماره 960002923-28/1/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000170-29/1/96 بشرح        ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد ، موضوع : شماره حساب های سازمان ساماندهی مشاغل شهری، باسلام وصلوات برمحمد وآلجمحمد(ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی آن ، بدینوسیله باعنایت به بند 9 ماده 9 اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی به پیوست درخواست شماره 950064008 -23/12/95سازمان موصوف درخصوص اعلام شماره حسابهای موجود سازمان ( تصویر پیوست) وکسب مجوزجهت ادامه استفاده ازهمان شماره حسابهای قبلی درسازمان ارسال می گردد.خواهشمنداست موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً آقای ابوالقاسم ابوالحسنی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد.عظیمی زاده- شهردار یزد. ))

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً به سایر سازمانهای دیگر وابسته به شهرداری اجازه داده می شود چنانچه دارای حسابهای قبلی می باشند به همین نحو اقدام نمایند ولی درصورت بازنمودن حساب جدید ضمن اخذ تأییدیه از هیأت مدیره و شورای سازمان مراتب را طی لایحه ای جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا گزارش نماید.

 

 حق نظارت سازمان میادین میوه تره بار

 

5- لایحه شماره960001516-20/1/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000077-20/1/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: حق نظارت سازمان میادین میوه تره بار، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 445/952301526 مورخ30/10/95 سازمان میادین میوه و تره بار(تصویرپیوست) مبنی بردرخواست کسب مجوز اخذ حق مدیریت بازرسی و نظارت بر بازارچه های عرضه میوه و تره بار تحت نظرسازمان (بازارچه های دارای مالکیت بخش خصوصی) به مبلغ ماهیانه 4.000.000 ریال ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً آقای ابوالحسنی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد. عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

معافیت از پرداخت عوارض احداث کتابخانه

 

6- لایحه شماره960006401-17/2/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000375-17/2/96بشرح ذیل: «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: معافیت از پرداخت عوارض، باسلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحیه بعدی آن، بدینوسیله به پیوست درخواست آقای غلامرضا سلیمیان ثبت شده در دفتر شورای اسلامی شهر به شماره 961000325 مورخ 12/2/96 مبنی بر تقاضای معافیت از پرداخت عوارض احداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی مذهبی ارسال می گردد. خواهشمند است برابر تبصره 6 از بند5-5 تعرفه عوارض و بهای خدمات ، در صورت صلاحدید درخواست نامبرده را در شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً آقای مرتضایی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد. عظیمی زاده – شهرداریزد. »

موضوع    در صحن علنی شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق تا زمانیکه بصورت کتابخانه و مجتمع فرهنگی مذهبی و عام المنفعه است از پرداخت عوارض معاف می باشد درغیراینصورت مشمول عوارض به نرخ روز خواهد شد.

 

 

 

جلسه با ذکر صلوات درساعت40/9 خاتمه یافت.