سیصدوهفتادودومین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه  

سیصدوهفتادودومین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید در ساعت30/16روز شنبه مورخ 26/1/96 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

  درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و سایرمسئولین از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم در راستای خدمت رسانی به مردم کوشا وتصمیماتی که دراین جلسه اتخاذ می گردد موردرضایت پروردگار متعال وهمشهریان عزیز قرار گیرد.

   در ادامه سایر اعضای شورا در خصوص تعیین تکلیف پروژه ساماندهی خیابان قیام و ضرورت ساماندهی پارکینگ های خریداری شده از سوی شهرداری، آتش سوزی انجام شده درکارخانه کمپوست و پرداخت خسارت آن توسط پیمانکار مربوطه بدلیل بیمه نکردن آن کارخانه علیرغم مکاتبات صورت گرفته توسط شهرداری و تأکید بر راه اندازی مجددآن کارخانه، تفکیک زباله از مبدأ و مدیریت نمودن آن توسط سرمایه گذار کارخانه کمپوست و ضرورت آسفالت مسیر آن کارخانه با مشارکت سایر شرکت های درآن مسیر، نوع برخورد کارکنان اجرائیات شهرداری با مردم با توجه به اعتراضات مکررشهروندان وعنداللزوم جابجایی بعضی از پرسنل آن مجموعه و اعمال قانون دررابطه با جمع آوری وسایل با دادن اخطارهای شفاهی و کتبی ودادن رسید، مطالبی را عنوان و بحث وتبادل نظرنمودند.

   سپس نامه شماره 960001436-19/1/96 شهرداری درخصوص ردیف های پیشنهادی حوزه معاونت معماری و شهرسازی جهت درج و جابجایی آن در بودجه سال96 با حضور کارشناسان مربوطه مطرح که پس از بحث وتبادل نظر مقررگردید کمیسیون برنامه وبودجه موضوع را بررسی و نتیجه را جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا گزارش نماید.

    درادامه جلسه پاسخ ارائه شده از سوی شهرداری دررابطه با درخواست احدی از شهروندان جهت حذف قسمتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال95 بابت رفع سدمعبر و همچنین رونوشت نامه اداره اجرائیات بابت تخلفات سدمعبر توسط مغازه داران و اخذ بهای خدمات ازآنان مطرح که پس از بحث وتبادل نظر مقررگردید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی موضوع را بررسی و نتیجه را جهت هرگونه تصمیم به شورا گزارش نماید.

 

 

مصوبات :

 

تمدید احکام نمایندگان شورا

 

1- نامه شماره 6782/119/ص-15/12/95 اداره کل امورمالیاتی استان یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951004524 - 16/12/95 بشرح ذیل:

« رئیس محترم شورای شهر یزد، باسلام، احتراماً به استحضارمی رسانددراجرای مقررات ماده 244 ق.م.م و با توجه به اتمام تاریخ حکم نمایندگان خواهشمنداست درصورت صلاحدید نسبت به تمدید احکام نامبردگان به مدت یکسال برای شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند3 ماده 244 ق.م.م دراسرع وقت اقدام قانونی لازم بعمل آید. 1- محمد فقیه خراسانی. 2- امیرحسین رادمنش.3- سپنتا نیکنام . منوچهر اسدی – مدیرکل امورمالیاتی استان یزد. »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق، با تمدید احکام نامبردگان تا پایان دوره چهارم شورای اسلامی شهر مورد تصویب قرار گرفت.

 

مساعدت به گروه تئاتر پتواژ

 

2- لایحه شماره950063422-21/12/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره951004596-21/12/95بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد ، موضوع: درخواست مساعدت ، باسلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدین وسیله به پیوست  درخواست گروه تئاتر پتواژ مبنی بر مساعدت مالی اجرای نمایش "خواب هایی به بلندای مرگ " به مبلغ 000/000/100ریال از محل هزینه های فرهنگی (ردیف بودجه سایر هزینه های ماده پنج) سازمان  فرهنگی و ورزشی جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح ونتیجه راجهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي محمدرضا پیرنیا  به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي   می گردد. عظیمی زاده – شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

 

اجاره بهای غرفه های میدان مرکزی میوه تره بار

 

 

3-لایحه شماره950061498-11/12/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره951004450-11/12/95بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: اجاره بهاء غرفه های میدان مرکزی میوه و تره بار، با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)،احتراماًًباستنادماده71قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست لیست کارشناسی اجاره بهای غرف میدان مرکزی میوه و تره بارمربوط به سال 1396 ارسال می گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي ابویی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده-  شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/19خاتمه يافت.