سیصدوهشتادویکمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

سیصدوهشتادویکمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

سیصدوهشتادویکمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ9/3/96 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتداریاست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند وبا قبولی طاعات و عبادات ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا آنچه را که وظیفه ما می باشد بتوانیم در راستای خدمت رسانی به مردم به نحو احسن انجام دهیم وتصمیماتی که دراین جلسه اتخاذ   می گردد مورد رضایت حق تعالی و شهروندان محترم قرار گیرد.

   سپس آقای فقیه خراسانی درسخنان پیش از دستور با عرض قبولی طاعات و عبادات، پیشنهاد نمود شورای اسلامی شهر و شهرداری طبق سنوات گذشته و در راستای شرکت در جشن گلریزان جهت کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد که قرار است در روز چهارشنبه مورخ 10/3/96 بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور تمامی مسئولین و خیّرین برگزار گردد حضور فعال داشته باشند.

   درادامه جلسه سرکارخانم یادگار با عرض قبولی طاعات وعبادات تأکید نمود شهرداری درخصوص اجرای عملیات عمرانی پروژه باغ بزرگ شهر، پیگیری های لازم و اساسی بعمل آورد تا هرچه زودتر به یاری خدا آن پروژه هم پایان پذیرد که دراین راستا آقای شایق اظهارداشت با عنایت به اینکه هنوز ضوابط طرح تفصیلی شهر یزد ابلاغ نشده است شهرداری درابتدا پیگیر این موضوع شود تا بتوان پروژه باغ بزرگ شهر را بصورت کامل با تأمین اعتبارات لازم اجرا نمود.

   سپس آقای عظیمی زاده شهردارمحترم ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات درخصوص خواهرخواندگی شهر یزد با شهر ونیز و پیگیریهای انجام شده دراین زمینه با شهردار آن شهر، تشکیل تالار گفتگو ، تشکیل مثلث طلایی گردشگری با حضور استانهای اصفهان و شیراز ، ساخت سرویس های بهداشتی در بافت قدیم و اماکن تاریخی ، معابر عمومی و پارکها و غیره جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

مصوبات :

 تملک پلاک متعلق به آقای بهشتی وشرکا

 

1- لایحه شماره960006581-18/2/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000388-18/2/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع:درخصوص پلاکهای1/608و14253بخش8 یزد، باسلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضارمي رساندآقاي بهشتي وشركا بر اساس مصوبه بند2صورتجلسه مورخ11/7/94آن شوراي محترم نسبت به واگذاری قسمت درمسير پلاك ثبتي 1/608و14253بخش8 متعلق به خود به کدنوسازی8420-1-61-2 كه در طرح بلوارامام حسن مجتبي(ع) و جاده سنتوقرارگرفته بصورت مبايعه نامه اقدام نموده وضمن دادن تعهد محضري مبني برپذيرش هرگونه مسئوليتي درخصوص ادعاهاي احتمالي اشخاص ثالث درخصوص قسمت درمسير؛ پلاک مذکوررا به شهرداري تحویل نموده وقسمت درمسيرآزادگرديده وهم اکنون درتصرف شهرداری می باشد. ليكن در مصوبه فوق الذكر علاوه برمواردفوق مالكين ملزم به اصلاح سندباقيمانده پلاك خودبه بلوارمذکور شده اندكه مالکین به علت زمانبربودن فراینداصلاح سندوتشریفات ثبتی آن؛هم اكنون خواهان انتقال سندزمين معوض بنام خود مي باشند. لذاباعنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع مجددادر شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت صلاحديد نسبت به حذف شرط اصلاح سندازمصوبه بند2صورتجلسه مورخ11/7/94اقدام لازم معمول گردد. ضمناًدرصورت نيازآقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهادفوق مشروط به اخذ تعهد نامه رسمی متضمن برعهده گرفتن کلیه خسارات وارده به شهرداری بدلیل تعرض شرکاء به محدوده  مفروزی مورد تصرف شهرداری، مورد تصویب قرار گرفت.

 

  تفریغ بودجه سال 1395 شورای اسلامی شهر

 

2- درخصوص تفریغ بودجه سال1395شورای اسلامی شهریزدمراتب درصحن علنی شورامطرح باعنایت به بررسیهای بعمل آمده ازسوی خزانه دارشورا وتوضیحات ایشان وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، تفریغ بودجه شورای اسلامی شهر درسال95 براساس تصویر پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

 

  پاسخ به ایراد فرمانداری بابت بودجه شورا 

 

 

3- نامه شماره 810- 4/2/96 فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000497 - 3/3/96  درخصوص بررسی های بعمل آمده از سوی هیأت تطبیق بابت بند 3صورتجلسه 19/1/96 و پیشنهادهای ارائه شده مبنی بر جابجایی ردیف های اعتباری مصوبه شده دربودجه شورا درسال 96 مراتب   در صحن علني شورا مطرح و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، مقررگردید متن ذیل به عنوان پاسخ به فرمانداری ارسال شود:

شورا بر مصوبات قبلی خود در این زمینه تأکید دارد.

 

  شرکت درجشن گلریزان

 

4- طبق سنوات گذشته و در راستای مشارکت این شورا و شهرداری جهت کمک به آزادی زندانیان نیازمند و جرائم غیرعمد در همایش جشن گلریزان مراتب  درصحن علني شورا مطرح و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات،مقررگردیدشهرداری نسبت به پرداخت مبلغ یکصدوچهل میلیون ریال(140.000.000ریال) از ردیف اعتبارات ماده 17 سهم خود و شورا در وجه ستاد دیه استان اقدام نماید.

 

  بدهی شرکت تعاونی مسکن اداره کل راه وشهرسازی

 

5-لایحه شماره960005716-13/2/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000334-13/2/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: بدهی شرکت تعاونی مسکن اداره کل راه وشهرسازی، باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست شرکت تعاونی مسکن اداره کل راه و شهرسازی به شماره 213/95 مورخ 23/8/95 و همچنین نامه شماره 960301543-31/1/96 منطقه سه شهرداری ارسال می گردد. نظربه اینکه برابرمفاد نامه شرکت متقاضی، قسمتی از مراحل صدور پروانه ازقبیل اخذدستورتهیه نقشه و تنظیم نقشه واخذموافقت وتأیید سازمان نظام مهندسی وسازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی و پرداخت هزینه های آنها انجام گردیده (مواردپیوست) ، لذا شرکت موصوف باعنایت به سوابق ومشروحه پیوست درخواست محاسبه عوارض زیربنای مسکونی بر اساس ضوابط صدور پروانه را دارد. خواهشمند است درصورت صلاحدیددرخواست شرکت مذکور را در شوراي اسلامي شهرطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان مرتضایی و خواجه منصوری به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، ضمن مخالفت با پیشنهاد فوق مقررگردید از ارائه تخفیفات خارج از ضوابط ومقررات به شرکت های تعاونی مسکن بخصوص وابسته به ادارات دولتی و نهادهای عمومی خودداری نمایند.  

  مساعدت به جشنواره فیلم کوتاه رضوی

6-لایحه شماره960005175-11/2/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000310-11/2/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: کمک، باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 17685/95 مورخ3/11/95 اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان در رابطه با درخواست مؤسسه فرهنگی هنری توسعه آسمان هنریزد (تصاویرپیوست) مبنی بر تقاضای پرداخت باقیمانده هزینه جشنواره فیلم کوتاه رضوی در وجه مؤسسه مذکور ارسال و به استحضارمی رساند به دنبال لایحه شماره 940019255 مورخ 22/5/95 و نامه شماره 940023751 مورخ 22/5/94موضوع پرداخت هزینه های جشنواره فیلم کوتاه رضوی که به تصویب آن شورای محترم رسیده، شهرداری تاکنون مبلغ 450.000.000 ریال در این رابطه پرداخت نموده که براساس اسناد پیوست مبلغ 550.000.000 ریال هنوز باقی مانده است . لذا پیشنهادمی نماید موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و اجازه فرمایید درخصوص پرداخت تتمه وجه فوق الذکر ازمحل ردیف بودجه سازمان فرهنگی ورزشی اقدامات لازم به عمل آید. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع  درصحن علني شورا مطرح با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون فرهنگی و اجتماعی وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون وپس   از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق، مقررگردید شهرداری براساس بند 3 صورتجلسه مورخ12/5/94 و همچنین بند یک صورتجلسه مورخ 3/6/94 اقدامات لازم به عمل آورد.

جلسه با ذكر صلوات درساعت40/10 خاتمه يافت.