سیصدوهشتادودومین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

سیصدوهشتادودومین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

سیصدوهشتادودومین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت 30/8 صبح روز شنبه مورخ13/3/96 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و با آرزوی قبولی طاعات وعبادات ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم از فیوضات معنوی این ماه بزرگ به نحو احسن استفاده کنیم و تصمیماتی را که دراین جلسه اتخاذ می گردد مورد رضایت پروردگار متعال وهمشهریان عزیز قرارگیرد.

مصوبات :

  نرخ پیشنهادی ایاب وذهاب سرویس مدارس سال تحصیلی 97-96

1- لایحه شماره960009359-3/3/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000504-3/3/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: نرخ پیشنهادی ایاب وذهاب سرویس مدارس سال تحصیلی 97-96 ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستناد ماده71قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه پیشنهادی سازمان حمل ونقل بار و مسافر به شماره963002440 مورخ 27/2/96 همراه باجدول پیشنهادی نرخ ایاب وذهاب سرویس دانش آموزان درسال تحصیلی97-96 ارسال می گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهرمطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید . ضمناً آقاي داود زارع بیدکی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه با حضور مسئولین مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالفت و موافق، موارد به شرح زير مورد تصميم گيري قرار گرفت:

الف- جدول رديف هاي مربوط به نرخ كرايه ويژه خودرو ميني بوس عیناً مورد تصويب قرار گرفت.

ب - درخصوص جدول نرخ ماهيانه ويژه خودروهاي تاكسي وشخصي ضمن اصلاح مسافت آن از صفرتا 5 ، 5تا8 ،8 تا12و 12 تا 15 کیلومترموارد پیشنهادی تصويب قرار گرفت ودرخصوص مسافتهاي بالاتراز15کیلومترمقررگردیدبه ازاي هركيلومتربصورت توافقی تا سقف مبلغ بیست و پنج     هزارریال(25000ریال) اضافه تردريافت گردد.

 

  تعرفه سرویس های دربستی اتوبوس سال96

2- لایحه شماره960006891-19/2/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000416-20/2/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: ارسال تعرفه سرویس های دربستی اتوبوس سال96 ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستناد ماده71قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 960000570 -10/1/96سازمان حمل ونقل بارو مسافر منضم به تعرفه سرویس های دربستی اتوبوس در سال 1396 تقدیم می گردد.خواهشمنداست موضوع رادرشوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي صالحیان به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه با حضور مسئولين مربوطه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق عیناً مورد تصويب قرار گرفت.

 

  تعرفه بهای خدمات سازمان حمل ونقل بار ومسافر درسال96

3-لایحه شماره960002919-28/1/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000160-28/1/96 بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: ارسال تعرفه عوارض وبهای خدمات سال 96 ، باسلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله به پیوست تعرفه پیشنهادی  بهای خدمات سال1396سازمان حمل ونقل بار ومسافرتقدیم می گردد. خواهشمنداست موضوع رادرشوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي علیمحمد مرتضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده -  شهردار یزد. »

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به  بررسی های    بعمل آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه با حضورمسئولین مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، موارد به شرح زير مورد تصمیم گیری قرار گرفت :

الف- ازرديف یک جدول پیشنهادی تاردیف18: تا بیست درصد(20%) افزایش مورد تصویب قرار گرفت.

ب- ردیف20 جدول پیشنهادی : هزینه دوره آموزشی رانندگان ناوگان باری و مسافربری به  ازای  هرساعت مبلغ پنجاه هزارریال(50.000ریال) مورد تصویب قرارگرفت.

ج-  ردیف 21  جدول پیشنهادی : عیناً مورد تصویب قرارگرفت.

د-  ردیف 22 جدول پیشنهادی :  سالن اجتماعات (تالاربهشت) به ازای هر سانس حداکثردوساعت مبلغ  سه میلیون وپانصدهزارریال(3.500.000ریال) مورد تصویب قرارگرفت.

هـ -  رديف های 23، 24 و 25 جدول پیشنهادی : عیناً مورد تصویب قرارگرفت.

و -   ردیف 26 جدول پیشنهادی : قسمت اول آن عیناً مورد تصویب قرارگرفت و قسمت دوم : مازاد بر یک ساعت توقف تا 4ساعت بصورت رایگان مورد تصویب قرارگرفت و قسمت سوم : برای توقف هر شبانه روز مبلغ ده هزارریال(10.000ریال) مورد تصویب قرارگرفت.

ز-  ردیف 27  جدول پیشنهادی : عیناً مورد تصویب قرارگرفت.

ح-  ردیف 28  جدول پیشنهادی : به مبلغ ششصدهزارریال(600.000 ریال) مورد تصویب قرارگرفت.

ط-  ردیف 29 جدول پیشنهادی : به مبلغ پانصد هزارریال(500.000ریال) مورد تصویب قرارگرفت.

ی-  ردیف های 30 و31 جدول پیشنهادی : عیناً مورد تصویب قرارگرفت.

ک-  ردیف 32  قسمت اول جدول پیشنهادی با مبلغ چهارصدهزارریال(400.000ریال) مورد تصویب قرارگرفت و قسمت دوم آن عیناً مورد تصویب قرارگرفت.

 

  حذف اخذ بهای خدمات جمع آوری سدمعبرفروشان ومغازه دارن

4- درخصوص اخذ بهای خدمات بابت جمع آوری سدمعبردستفروشان ومغازه داران توسط شهرداری که قبلاً طی بند یک صورتجلسه مورخ19/11/95(ردیف پنج تعرفه بهای خدمات جهت اجرا در سال 96) مورد تصویب این شورا قرارگرفته بود ، موضوع مجدداً در صحن علنی شورا مطرح که پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات با حذف ردیف فوق از تعرفه بهای خدمات شهرداری یزد درسال96 موافقت گردید.

جلسه با ذكر صلوات درساعت10 خاتمه يافت.