سیصدونودویکمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

سیصدونودویکمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت17روزشنبه مورخ 17/4/96 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

     در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران و عرض خیرمقدم وخوشامدگویی به جمعی از جوانان هوادار فوتبال یزد از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم  در راستای تقویت و ارتقاء ورزش فوتبال یزد در سطح کشور با همّت و تلاش تمامی مسئولین استان و دستگاههای  مربوطه به خصوص اداره کل ورزش جوانان گامهای مؤثر و     مثبت برداریم. وی در ادامه در رابطه با اقدامات انجام شده از سوی شورا و شهرداری در جهت هرگونه کمک و مساعدت برای  تیم فوتبال وحدت یزد جهت ابقاء  در لیگ دسته یک کشور ، ورزش محلات  و ساخت 20 زمین  ورزشی  درون محله ای  ، زمین فوتبال ساحلی در محمودآباد و.... مطالبی را عنوان نمود.

    سپس دونفراز میهمانان محترم به عنوان نماینده درخصوص مسائل ومشکلات ورزش فوتبال یزد توضیحاتی ارائه نمودندوخواستارتوجه بیشترمسئولین استان درجهت تقویت جایگاه ورزش فوتبال یزد در کشور با داشتن تیم در لیگ های معتبر ایران شدند.

   در ادامه جلسه آقای عظیمی زاده شهردارمحترم در خصوص برنامه آن شهرداری در جهت روکش آسفالت خیابان فرخی   و مسدود نمودن آن مسیرباتوجه به درخواست پلیس راهوراستان مبنی بر ضرورت اجرای آن کار، اقدامات صورت گرفته درجهت اصلاح وساماندهی تقاطع خیابان حضرت امام خمینی(ره)به خیابان حضرت مهدی(عج) و مشکلات پیش آمده  جهت  اجرا و ضرورت  همکاری      نیروی انتظامی در این زمینه  ، درخواست ارائه شده   از مسئولین تیم فوتبال وحدت یزدمبنی براستمهال برای بازگرداندن مبلغ اخذشده جهت استحضاراعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

     سپس آقای شایق  پیشنهاد نمود شهرداری  با مکاتبات لازم  در خصوص بدهی دولت بابت عدم پرداخت اعتبارات دولتی سهم شهرداری یزد پیگیریهای جدی برای وصول آن اقدام نماید. وی در ادامه گزارشی از بازدید بعمل آمده با حضور اعضای کمیسیون عمران از کتابخانه مرکزی  واقع دربلواربسیج  و منازل قدیمی و مخروبه کوی محمدی(پنبه کاران) جهت تملک برای احداث پارکینگ درون محله ای وایجادفضای سبز، جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود.

 

 

   مصوبات :

  مساعدت جهت آسفالت ورودی زندان

1- لایحه شماره960012246-22/3/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000654-22/3/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: مساعدت، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف  و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران  مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 961000242-4/2/96 درخصوص ماده سه بند ج ردیف3-8 ازتفاهم نامه فیمابین اداره کل زندانهای استان و شهرداری یزد (تصویر پیوست) بابت مساعدت در پرداخت هزینه آسفالت ورودی زندان،بدینوسیله باستحضارمی رساند برآورد اجرای درخواست مبلغ 1.240.000.000 ریال می باشد. خواهشمنداست موضوع رادرشوراي اسلامي شهرمطرح و درصورت تصويب اجازه فرمایید درخصوص پرداخت مبلغ فوق از محل در اختیاراینجانب اقدامات لازم معمول گردد . ضمناً آقاي محمدرضا شفیعی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهردار یزد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون های برنامه و بودجه و عمران و توضیحات رؤسای آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت.

 

  مساعدت به مسجد حضرت امام حسن مجتبی(ع)

 

2- درخواست هیأت امنای مسجد حضرت امام حسن مجتبی(ع) واقع در جاده فرودگاه محله اسکان ثبت دبیرخانه شورابشماره 961000542 - 8/3/96 درخصوص مساعدت جهت ساخت سرویس بهداشتی آن مسجد، موضوع درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، مقررگردید شهرداری از محل ردیف ساخت سرویس بهداشتی منطقه چهار تا سقف مبلغ یکصدمیلیون ریال (100.000.000ریال) مشروط بر استفاده آن بصورت عمومی اقدامات لازم به عمل آورد.

  طرح پیشنهادی  

3- طرح پیشنهادی دوفوریتی تنی چند ازاعضای شورا (آقایان مدرسی، زارع، مطهریان ، فقیه خراسانی و پاک نژاد) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961000861-17/4/96به شرح زیر:  

((براساس بندهای2و15ماده71قانون شوراها(مجموعه قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور) وبراساس ماده26اساسنامه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی،اینجانبان امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم باتوجه به اینکه اساسنامه موردنظرشوراوشهرداری که به پیوست می باشدموردقبول اعضای شورا بوده وتدوین آن طی جلسات متعددبامسئولین ذیربط وهماهنگی بامشاورین ذیصلاح صورت پذیرفته وباعنایت به رسالت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی تمامی مواردلحاظ شده دراساسنامه مذبورالزاماًمی بایست جزو وظایف سازمان فوق الذکرباشد. لذا باتوجه به توافق با شهردارمحترم پیشنهادمی گرددبندهای مندرج دراساسنامه پیوست عیناًبدون تغییروبراساس بندصدرالاشاره اساسنامه موردتصویب قانونی قرارگرفته وبه سازمان موصوف جهت اجراء ابلاغ گردد. ))

موضوع درصحن علنی شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرارگرفت.

   مساعدت        

4- لایحه شماره960014001-31/3/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961000739-31/3/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،مساعدت ، باسلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران  مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن،بازگشت بنامه شماره 951003509-12/10/95 آن شورای محترم ، بدینوسیله به پیوست درخواست اداره تبلیغات شهرستان یزدارسال می گردد.خواهشمنداست موضوع رادرشوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت موافقت اجازه فرماییدنسبت به پرداخت مبلغ100.000.000ریال(یکصدمیلیون ریال) ازمحل کمک به مؤسسات عام المنفعه(1512417001)ازبودجه سال96اقدامات لازم معمول گردد.عظیمی زاده- شهرداریزد. »

موضوع درصحن علني شورامطرح  باعنایت به   بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

جلسه با ذكر صلوات درساعت 20خاتمه يافت.