سیصدوشصت وچهارمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

سیصدوشصت وچهارمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ17/12/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

  درابتدا ریاست شوراباسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، از خداوند متعال خواست توفیقی به همه مابدهدتا بتوانیم درراستای خدمت رسانی صادقانه به مردم به نحو احسن انجام وظیفه و تصمیماتی که دراین جلسه اتخاذ می گردد مورد رضایت پروردگار متعال و همشهریان عزیز قرار گیرد.

   سپس آقای شایق دررابطه بااجرای طرح ازسوی شهرداری مبنی برجداسازی ومسدودنمودن مسیر وسط خیابان کاشانی تاشهدای محراب بدون اخذ مجوزهای لازم از شورا و اعتراضات مردمی دراین زمینه مطالبی را عنوان و خواستار بررسی این موضوع باحضورمسئولین مربوطه در کمیسیون عمران این شورا گردید.

    در ادامه جلسه باتوجه به حضورآقای مشتاقیون معاون مالی،اقتصادی وآقای امین مقدم معاون خدمات شهری شهرداری، درخصوص عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران بخش خصوصی سازمان پارکها وفضای سبز موضوع موردبررسی وبحث وتبادل نظرقرارگرفت که مقررگردید شهرداری دراسرع وقت ضمن بررسی های لازم نسبت به پرداخت بدهی خود به شرکت های مربوطه برابرضوابط ومقررات براساس قراردادهای منعقد شده فیمابین اقدام عاجل نماید.

     سپس رونوشت نامه ارسالی ازسوی مدیرکل اداره بازرسی استان درخصوص پروژه ساماندهی خیابان قیام وهمچنین رونوشت نامه ازطرف دادستان عمومی وانقلاب مرکزاستان دررابطه با جمع آوری متکدیان با همکاری نیروی انتظامی ورونوشت نامه شهرداری بابت صدور مجوز واردات یکدستگاه نردبان آتش نشانی 56 متری جهت استحضار اعضای شورا قرائت گردید.

      درادامه نامه شهرداری به شماره 45526-95 بابت ارسال متمم و اصلاحیه بودجه سال 95 سازمان آتش نشانی مطرح گردیدکه باعنایت به بررسی های انجام شده ازسوی کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون ومشاور مالی شورا مقررگردید موضوع طی نامه ای به شهرداری (سازمان آتش نشانی) جهت اصلاح مجدد گزارش اقدام و نتیجه را جهت تصمیم گیری به شورا ارسال نمایند.

مصوبات :

 

اخذ وام ازبانک تجارت

1- لایحه دوفوریتی شماره950062682-17/12/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951004548-17/12/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع:درخصوص اخذوام ازبانک تجارت، باسلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رسانددرنظراست نسبت به دریافت تسهیلات ازبانک تجارت به مبلغ20.000.000.000ریال (بیست میلیاردریال) با سود18 درصد و دوره بازپرداخت 12ماهه اقدام شود. خواهشمنداست موضوع رادرشوراي اسلامي شهرمطرح ودر صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناًآقاي دشتکی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.عظیمی زاده- شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف،موافق پیشنهادفوق مورد تصویب قرارگرفت.ضمناًشهرداری مکلف است تاروزیکشنبه مورخ22/12/95بدهی خودرابه پیمانکاران بخش خصوصی سازمان پارکهاوفضای سبز جهت پرداخت حقوقی، عیدی  وسایرمزایای معوق  آن کارکنان اقدام نماید.

اصلاحات جابجایی اعتبارات پروژه های منطقه یک

2- لایحه شماره950052118-28/10/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951003776-28/10/95بشرح ذیل: «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع:اصلاحات جابجایی اعتبارات پروژه های منطقه یک، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)، احتراماًباستناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،عطف بنامه شماره 951003453-9/10/95 و پيرولايحه تقدیمی قبلی بشماره 950041698مورخ29/8/95درخصوص جابجايي اعتبارات مربوط به پروژه هاي اختصاص يافته به منطقه يك، بدینوسیله با عنايت به نظر آن شوراي محترم به پيوست جدول اصلاحات جابجايي اعتبارات فوق الذكر جهت استحضار ارسال مي گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده ازسوی كميسيون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهادفوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

تملک پلاک متعلق به ورثه آقای علی هراتی

3- لایحه شماره950058968-30/11/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951004286-30/11/95بشرح ذیل: «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک ثبتی805 بخش یک یزد واقع در طرح توسعه کتابخانه مرکزی، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، همانگونه استحضار داریددرگذشته قسمت اعظم پلاك805 بخش يك يزدبه كدنوسازي شماره 44-63-5-9بمنظوراحداث کتابخانه مرکزی تملك گرديده وشهرداري درنظرداردنسبت به تملك باقيمانده آن جهت توسعه كتابخانه اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين  شهرداري وورثه مرحوم علی هراتی تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاًمبلغ000/900/828 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شده پس ازانتقال رسمي اسنادمالکیت درطرح بنام شهرداري وتحویل ملک،نقداً در وجه مالكين پرداخت گردد. عليهذاباعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد از محل كد 15310200024 سایرتملکات منطقه دو اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقايان اهالی و کشفی پور جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي    مي شوند. عظیمی زاده - شهرداریزد.))

مراتب درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده ازسوی كميسيون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مشروط براخذپنج درصد(5%) تخفیف ازسوی مالکین وهمچنین اخذتعهدنامه رسمی متضمن برعهده گرفتن کلیه خسارات وارده به شهرداری بدلیل تعرض شرکاء به محدوده مفروزی موردتصرف شهرداری، مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه با ذكر صلوات درساعت30/10 خاتمه يافت.