سیصدوشصت وهفتمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

سیصدوشصت وهفتمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید در ساعت8 صبح دوشنبه مورخ 23/12/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

 درابتداریاست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهدتا بتوانیم تصمیمات خوبی با پیش بینی و منظورنمودن اعتبارات لازم دربررسی بودجه سال 96 برای تمامی مناطق شهر برای رشد عمران و آبادانی اتخاذ تا مورد رضایت حق تعالی و همشهریان عزیز قرارگیرد.

   سپس با توجه به حضورآقای عظیمی زاده شهردار محترم بخشهای دیگری از بودجه پیشنهادی سال 96 شهرداری که قبلاً موضوع با حضور مدیران ومسئولین مربوطه شهرداری درکمیسیون برنامه وبودجه مورد بررسی قرارگرفته با توضیحات ریاست آن کمیسیون ردیف های باقیمانده ازهزینه های عمرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

   درادامه نامه شماره 950063006 شهرداری درخصوص واگذاری اجرای تئاترخیابانی پتواژ درخیابانها و پارکهای سطح شهر در ایام نوروز مطرح که مقررگردید موضوع طی نامه ای به شهرداری اعلام تا برابر ضوابط ومقررات مربوطه اقدام نمایند.

مصوبات :

 

بودجه پیشنهادی سال 96 شهرداری یزد

 

1- لایحه شماره 950046302-28/9/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951003327-30/9/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: ارسال بودجه پیشنهادی سال 1396شهرداری یزد، باسلام وصلوات بر محمدوآلجمحمد(ص) ، احتراماً باستنادماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحيه بعدي آن،  بدینوسیله سه نسخه از بودجه پیشنهادی سال1396شهرداری یزدکه ازحیث درآمدوهزینه معادل مبلغ4.556.000.000.000 ریال(چهارهزار و پانصد و پنجاه وشش میلیاردریال) می باشد به پیوست ارسال می گردد.خواهشمند است به استناد ماده 27 آئین نامه مالی شهرداریها ترتیبی اتخاذ تا نسبت به بررسی و تصویب به موقع آن اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است همکاران مسئول درشهرداری در زمینه بررسی بودجه پیشنهادی همکاری لازم با آن شورای محترم خواهند داشت . ضمناً با عنایت به اینکه براساس دستورالعمل بودجه سال جاری آئین نامه ماده 17 دستورالعمل آن متعاقباً ازسوی وزارت محترم کشورارسال خواهد شد، درهنگام بررسی بودجه دستورالعمل مذکور و همچنین دستورالعمل تنخواه وپیشنهاد لایحه تفویض اختیارات شورای اسلامی شهر به اینجانب و همچنین اینجانب به سایرمسئولین شهرداری متعاقباً به آن شورای محترم ارسال می گردد. ضمناً آقاي احمد روستایی فیروزآبادی مدیر بودجه شهرداری به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه با حضورمدیران مناطق و مسئولین مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، بودجه شهرداری جهت اجرا درسال96 با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته جمعاً به مبلغ شش هزاروپنجاه ویک میلیارد ریال (6.051.000.000.000ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه با ذكر صلوات درساعت10 خاتمه يافت.