سیصدوشصت وهشتمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه   

سیصدوشصت وهشتمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید در ساعت 7صبح روز سه شنبه مورخ 24/12/95 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

    در ابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند وباگرامیداشت یادوخاطره شهدای گرانقدر درسالروزعملیات بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث عراق ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم ازخون شهدا پاسداری و تصمیمات خوبی در این جلسه اتخاذ تا مورد رضایت پروردگار متعال و همشهریان عزیز قرارگیرد.

   سپس آقای عظیمی زاده شهردارمحترم درخصوص جمع آوری متکدیان و نحوه نگهداری با تأمین مکانی مناسب و مدیریت آن مجموعه با همکاری سایر دستگاهها بخصوص سازمان بهزیستی و همچنین اقدامات صورت گرفته دربخش سرمایه گذاری ومشارکت بخش خصوصی درپروژه های عمرانی شهرداری بخصوص پروژه بلوارحضرت آیت ا... طالقانی ، پروژه احداث ساختمان تجاری اداری واقع در میدان امام حسین(ع) و پیگیری های صورت گرفته از کمیسیون ماده پنج برای اخذ مجوزهای قانونی و پروژه میدان حضرت امام علی(ع) وپیگیریهای صورت گرفته جهت احداث پارکینگ برای خیابان قیام جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

   درادامه آقای شایق ازشهرداری خواست درخصوص سرمایه گذاری ومشارکتهای بخش خصوصی گزارشی ازعملکردآن حوزه رابه شوراگزارش نماید.سپس ایشان خواهان همکاری وهمفکری ازسوی اعضای شورا جهت ارائه خدمات رسانی بیشتر به مردم با توجه به زمان باقیمانده دوره چهارم آن شورا گردید.

   سپس لایحه شهرداری درخصوص تفاهم نامه واگذاری زمین به سازمان پارکهاجنب پارک بزرگ آزادشهر برای احداث نمازخانه وامورفرهنگی مطرح که پس از بحث وتبادل نظر از دستورکار شورا خارج گردید و همچنین درخواست وکیل وراث مرحوم عباس خیراندیش بابت تملک پلاک درمسیر بلوارامام جعفرصادق(ع) مطرح با توجه به اینکه شورا قبلاً به این موضوع رسیدگی نموده بود بایگانی گردید.

 

 

مصوبات :

تملک پلاک متعلق به آقای عبدالرضا دهقان وخانم جعفری نعیمی

 

1- لایحه  دوفوریتی شماره950061985-15/12/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951004498-15/12/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: تملک پلاک های33و29و32/1/1257وهمچنین قسمتی از پلاک 26/1/1257بخش5 یزدواقع درطرح راستگردبلوارخاتم،باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، احتراماً باستناد ماده71  قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك ششدانگ پلاك هاي ثبتي33 و 29 و 32 و 23/1/1257وهمچنين قسمتي ازپلاك 26/1/1257 همگي بخش 5 يزد واقع در طرح راستگرد بلوار خاتم به خيابان كاشاني به كدهاي نوسازي شماره 9047 و 9048 و 9054 و 9055 و 8027- 49-10-2 متعلق به آقاي عبدالرضا دهقان و خانم جعفري نعيمي اقدام نمايد. لذا بر اساس كارشناسي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/824/39 ريال بابت غرامت پلاك هاي مذكوروبابت حق تشرف باقيمانده پلاك اخيرالذكرمبلغ000/000/467/5ريال تعيين گرديده كه بادرخواست مالكين وهمچنين موافقت اعضاي كميسيون آزادسازي قرار شدحق تشرف درزمان مراجعه بعدي به نرخ وضوابط روزازمالكين دريافت شود و در ازاي كل بستانكاري مالكين به مبلغ  000/000/824/39 ريال مقرر گرديد به عنوان معوض قطعات 1291و1292و1277و1242و1246همگي باكاربري مسكوني ازاراضي مهرآوران وقطعات3و4ازاراضي تجاري شهيدقندي وباقيمانده پلاك هاي8/1256و30/1/1257و31/1/1257درمجاورت باقيمانده پلاكهاي درطرح طبق نظركارشناسي جمعاًبمبلغ500/122/290/41ريال به مالكين واگذار و مابه التفاوت آن كه مبلغ500/122/466/1 ريال مي باشدتوسط مالكين طي دوقسط دروجه شهرداري پرداخت گردد وانتقال زمين هاي عوض و معوض  بصورت همزمان انجام پذيرد.عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويرتوافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدازمحل كد15310200005تملک بلوارخاتم اقدامات بعدي معمول شود .ضمناً در صورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

اعتراض مالک به رأی کمیسیون ماده هفت(قطع درخت)

 

2- نامه شماره 950042416-4/9/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951003043-4/9/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: اعتراض به رأی کمیسیون ماده7 ، باسلام وصلوات بر محمد وآلجمحمد(ص) ، احتراماً بدينوسيله به پیوست نامه شماره 951505352 مورخ3/8/95 سازمان پارکها وفضای سبز درخصوص اعتراض مالک به رأی کمیسیون ماده 7 ارسال می گردد.خواهشمنداست باتوجه به اعتراض مالک ومفادتبصره3ماده 7 آیین نامه «اصلاح قانون حفظ وگسترش فضای سبزدرشهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» مصوب13/5/1388مجمع تشخیص مصلحت نظام،نسبت به طرح موضوع درآن شورای محترم واعلام نتیجه جهت اقدامات بعدی عنایت لازم معمول فرمایید. عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح،باعنایت به بررسیهای بعمل آمده ازسوی کمیسیون عمران وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق با بیست درصد (20%) تشخیص دادن مالک به عنوان مقصرمقررگردید شهرداری نسبت به تخفیف هشتاددرصد(80%) اعمال و وجه مربوطه را اخذ نماید.

ابلاغیه مصوبه کمیسیون ماده14

 

3- نامه شماره950063225-19/12/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951004586-19/12/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: ارسال ابلاغیه مصوبه کمیسیون ماده14، باسلام و صلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)،احتراماًبه پیوست ابلاغیه مصوبه کمیسیون ماده 14 شهرداری به شماره 950062422 مورخ 16/12/95 مبنی بر واگذاری احداث 10 عدد ساعت گردان به روش مشارکتی در سطح شهر به کانون آگهی و تبلیغات فرهنگ امروز، ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمائید. عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده  از سوی کمیسیون برنامه وبودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق،پیشنهادفوق موردتصویب قرارگرفت.ضمناًمقررگردیدشهرداری درقراردادلحاظ نماید درصورت گزارش ناظرقرارداد مبنی براینکه ساعت هابطورمنظم و صحیح کارنکند جریمه ای مشخص و از قرارداد پیمانکارکسر گردد.

تملک پلاک متعلق به آقای محمدعلی بنایی و شرکا

 

4- لایحه شماره950059596-2/12/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951004324-2/12/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک های ثبتی 2و3باقیمانده 5439 بخش4 یزد واقع درطرح پارکینگ خیابان فرخی،باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)، احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به اينكه شش دانگ پلاك هاي  ثبتي2 و3 و باقيمانده 5439  بخش 4 يزد به كد نوسازي شماره183-61 متعلق به آقاي محمد علي بنايي و شركا  با وكالت آقاي اكبر افضلي پور طبق طرح تفصيلي  بافت فرسوده در طرح پاركينگ قرار دارد، لذا شهرداري يزد درنظرداردنسبت به تملك پلاك هاي مذكور  اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/400/631/75ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه باموافقت مالكين مقرر گرديد بستانكاري ايشان به مبلغ 000/000/000/65ريال تقليل ودرازاي اين بستانكاري قطعات1294و1270و1295 و1399  از اراضي مهرآوران وقطعات 31 و32 از اراضي بلوار شهيد قندي و قطعات 39 و 40 و 41 و42  از اراضي  سليماني و قطعات 437  و 988  از اراضي شهرك دانشگاه و قطعات 944 و 945 و 946 و 947   از اراضي خيابان شيخ كليني و قطعات 455 و 535  و 576  از اراضي شهرك رزمندگان جمعاً به مبلغ كارشناسي 000/290/126/65  ريال طبق كارشناسي به ايشان  واگذارو مابه التفاوت  آن به مبلغ  000/290/126 در دو قسط توسط مالكين در وجه شهرداري  پرداخت  گردد. ضمناً تحويل و انتقال زمين معوض پس از تحويل وانتقال زمين در طرح مي باشد .علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل افزایش كد فروش اموال غیر منقول 15542102001و افزایش ردیف تملک وآزادسازی پارکینگهای منطقه یک 15310200046 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی و كشفي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده - شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده  از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت.ضمناً مقررگردید شهرداری در صورت درخواست مالکین جهت تغییرکاربری برابر ضوابط ومقرارت اقدام نماید.

 

مساعدت به خانواده های بی بضاعت

 

5- نامه شماره2301836/1-3/11/95مدیرکل کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951003894 -3/11/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: درخواست، سلام علیکم، بااحترام ، ضمن درود و صلوات بر حضرت محمد(ص) وخاندان پاک ومطهر ایشان، با عنایت به فرارسیدن ماههای پایانی سال و نزدیک شدن به عیدباستانی نوروزوضرورت رسیدگی به مشکلات نیازمندان وهمچنین وجود600 خانواربی بضاعت دارای اولویت، خواهشمند است با توجه به شرایط بحرانی خانواده های مذکور و وجود مشکلات عدیده در تأمین هزینه های سنگین زندگی، مبلغ 500.000.000 ریال به عنوان کمک هزینه شب عید این عزیزان از سوی شورای محترم اسلامی شهر یزد کارسازی گردد. لذا ضمن قدردانی از مساعدتهای قبلی، امید است این اقدام معنوی ، نزد خداوند متعال مأجور و روشنی بخش مسیر خدمت برای تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد. محسن علیزاده شورکی- مدیرکل استان یزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده  از سوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، مقررگردیدشهرداری ازردیف ماده17سهم خودنسبت به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال(200.000.000ریال) دروجه کمیته امداد حضرت امام(ره) اقدام نماید.

 

 

متمم  و اصلاحیه بودجه سازمان آتش نشانی

 

6- نامه شماره950045526-22/9/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951003230 -22/9/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: اصلاح و متمم بودجه 95، باسلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص)، احتراماً به پیوست یک نسخه اصلاحیه و متمم بودجه سال95 سازمان آتش نشانی که بدون تغییر درسقف بودجه صرفا جابجایی چندمورد از ردیف های بودجه بوده است جهت هرگونه دستور اقدام ارسال می گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد.))

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به بررسیهای بعمل آمده  از سوی کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت. ضمناً مقررگردید سازمان آتش نشانی درخصوص کاهش هزینه های مربوط به آموزش شهروندان طرحهای مطالعاتی وتحقیقاتی وتجهیزآن سازمان به سیستم کامپیوتری و همچنین هزینه های افزایش یافته آب و برق نظارت وتوجه بیشتری داشته باشد.  

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت10 خاتمه يافت.