سیصدوشصت وسومین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه  

سیصدوشصت وسومین جلسه شوراي ‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت30/18 روز شنبه مورخ14/12/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

   در ابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد (ص)وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و با گرامیداشت فرارسیدن پانزدهم اسفند روز درختکاری و سالروز تأسیس کمیته امداد حضرت امام (ره) ، ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم درجهت خدمت رسانی به مردم به نحو احسن انجام وظیفه و تصمیماتی که دراین جلسه اتخاذ می گردد مورد رضایت پروردگار متعال و همشهریان عزیز قرار گیرد.

     سپس با توجه به حضورآقای عظیمی زاده شهردار محترم و اهالی محترم شهرک طوبی درجلسه شورا ، مسائل و مشکلات ساکنین آن شهرک مطرح و پس از بحث وتبادل نظر مقررگردید موضوع از طریق شهردار محترم باحضورآن اهالی ومسئولین سپاه الغدیردرجهت حل آن مشکلات بخصوص آسفالت باتعامل وهمکاری مرتفع گردد.

    درادامه طرح پیشنهادی اعضاء درخصوص برگزاری سمینارراجع به خطرات مربوط به تردد موتور سیکلت ها در سطح کشوری در روز 18 اسفند و تأمین اعتبار آن سمینار مطرح که پس از بحث وتبادل نظر مقرر گردید شهرداری لایحه پیشنهادی خود را دراین زمینه جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

مصوبات :

 

ایرادات فرمانداری

1- نامه شماره 11863 مورخ28/11/95 فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951004408 مورخ 28/11/95 درخصوص ایرادات آن فرمانداری نسبت به بند یک صورتجلسه مورخ12/11/95 این شورا بابت تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 96 شهرداری یزد، مراتب درصحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، مقررگردید موارد بشرح زیر به عنوان پاسخ به فرمانداری ارسال گردد:

الف- درخصوص نحوه محاسبه خسارت آسفالت: شورا بر مصوبه خود تأکید واصرار دارد.

ب- درخصوص ردیف10تعرفه عوارض وبهای خدمات (عوارض تفکیک اراضی) : مقررگردید موضوع به شهرداری ارجاع تا نسبت به پاسخ مناسب اقدام و به فرمانداری ارسال گردد.

ج- درخصوص ردیف18تعرفه عوارض وبهای خدمات(عوارض حق النظاره): ضمن جابجایی به سرفصل بهای خدمات ، مقررشد بجای عبارت عوارض ، "بهای خدمات حق النظاره" جایگزین گردد.

د- درخصوص ردیف های 23و24 بابت عوارض سالیانه کلیه مشاغل : مقررگردید با محوریت شهرداری و با حضوراعضای شورا و مسئولین اتاق اصناف استان طی جلسه ای مشترک موضوع بررسی و نتیجه را به فرمانداری ارسال نماید.

هـ : ردیف17 عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم ازعرصه واعیان: ایراد فرمانداری واردتشخیص داده شد.

مساعدت به افراد بی بضاعت

2- درخصوص کمک به افراد مستمند و نیازمند با توجه به نزدیک شدن سال جدید از سوی اعضای شورا موضوع درصحن علنی با حضور شهردارمحترم مطرح وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق و توافق ایشان مقررگردید شهرداری از ردیف ماده 17 سهم خود به هریک از اعضاء شورا مبلغ ده میلیون ریال(10.000.000ریال)و به ریاست شورا مبلغ بیست میلیون ریال(20.000.000ریال) جمعاً مبلغ یک صد وچهل میلیون ریال (140.000.000ریال) برای پرداخت به افراد مذکور دراختیار شورا قرار دهد.

 

تملک پلاک متعلق به آقای منصور شاکریان

 

3- لایحه شماره950061242-10/12/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951004440-10/12/95بشرح ذیل: «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک ثبتی 2/2513 بخش 3یزد واقع درجنب حسینیه شاه ابوالقاسم خیابان سیدگلسرخ، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضارمي رساند شش دانگ پلاك 2/2513 بخش 3 يزد به كد نوسازي شماره26-57-2-9 متعلق به آقاي منصورشاكريان كه داراي كاربري مسكوني مي باشد درجهت رفع مزاحمت برای اهالی آسفالت شده وشهرداري در نظر دارد نسبت به تملك پلاك مذكوربه منظور استفاده پاركينگ جنب حسينيه شاه ابوالقاسم اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/400/225 ريال بابت غرامت ملك موصوف تعيين و مقرر شده پس از انتقال رسمي اسناد بنام شهرداري و تحويل ملك مذكور  نقداً  در وجه مالک پرداخت گردد.علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200049 اقدامات بعدي معمول گردد .ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی و كشفي پور جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظیمی زاده - شهرداریزد.))

مراتب درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

نامگذاری معابر

 

4- لایحه شماره950059522-2/12/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره951004330-3/12/95بشرح ذیل:

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد ، موضوع : نامگذاری معابر، باسلام وصلوات برمحمدوآلجمحمد(ص) ، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب  سال1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله به پیوست یک نسخه صورتجلسه مورخ18/11/1395 کمیته نامگذاری

معابر سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد شامل دو ردیف معابر بیش از12 متر ارسال می گردد. لذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهرمطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً درصورت نياز آقاي ادهمی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده- شهرداریزد.))

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق به شرح جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت :

 

« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض بيش از 12متر»

« صورتجلسه مورخ 18/11/95 »

رديف

واقع‌در كوي (محله)

نام قبلي

نام دقيق پيشنهادي

نام مصوب

1

حدفاصل بلوار شهید قندی و میدان پارا المپیک

استاد ایرج افشار

بلوار سردار شهید متوسلیان

بلوارسردارشهیدمتوسلیان

2

شهرک رزمندگان حدفاصل پلاک گذاری

 و بلوار شهدای گمنام فاز(1)

سردار شهید متوسلیان

بلوار شهدای نیروی انتظامی

مخالفت شد

3

شهرک رزمندگان حدفاصل بلوارشهدای

گمنام و میدان ایثار فاز(2)

 

فاقد نام

بلوار  استاد ایرج افشار

بلوار  استاد ایرج افشار

4

امام شهر فرعی بلوار شیخ کلینی

سی ام

کوچه توسل(شیخ کلینی30)

 

کوچه توسل ( شیخ کلینی 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت40/21 خاتمه يافت.