سي وششمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

سي وششمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
سي وششمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام‌ا...مجید ‌درساعت 7صبح روزسه شنبه مورخ 3/10/92 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) و با عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن اربعين حسيني وبا گراميداشت ياد وخاطره فداكاريها و رشادتهاي سرور وسالارشهيدان حضرت اباعبدا... الحسين (ع)وحضرت زينب (س) پيام آورحماسه دشت كربلا وياران باوفاي ايشان ازخداوند متعال خواست ما را جزء ياران و پيروان راستين آنحضرت و ساير ائمه اطهار (ع) قراردهد و از شفاعت آن بزرگواران درآخرت بهره مند سازد و اميدواريم اين عزاداريها مورد قبول درگاه حضرت احديّت قرار گرفته باشد . 
مصوبات :
     پرداخت ديه
 
 
1- لايحه شماره 200/920039569- 24/9/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003187-24/9/92 : «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله به استحضارمی رساند با عنايت به درخواست شماره 920037341 مورخ 9/9/92 درخصوص پرونده كلاسه 998305200159 با موضوع درگيري آقاي عليرضا اسديان بازرس اجرائيات شهرداري درحين انجام وظيفه و محكوم واقع شدن وی بر اساس دادنامه پيوست، شهرداري يزد درنظر دارد مبلغ محكوم به را بابت ديه احتساب شده در حدمبلغ 35.000.000ريال از محل رديف کد 1512417001 کمک به موسسات خصوصی و اشخاص پرداخت نمايد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي درخشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. پيرنيا – سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً شورا پيشنهاد مي نمايد دراسرع وقت  شهرداري نسبت به جابه جايي وانتقال نامبرده به يكي ديگر از واحدها اقدام نمايد و همچنين شهرداري به پرسنل وعوامل اجرايي خود تأكيد نمايد تادرحين مأموريت هاي اداري ازهرگونه برخورد فيزيكي با متخلفين اجتناب ورزيده و از طريق عوامل و اهرمهاي قانوني با متخلفين برخورد گردد .
    تعيين اعضاي كميسيون نظارت و پي گيري شورا  
 
 
2-درخصوص معرفي نمايندگان كميسيونهاي اصلي شورا جهت عضويت در كميسيون نظارت و پي گيري موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات آقاي رادمنش نماينده كميسيون برنامه وبودجه ، آقاي خباززاده يزدي نماينده كميسيون خدمات شهري ، آقاي مدرسي نماينده كميسيون عمران و منشي هيأت رئيسه ، آقاي نيكنام نماينده كميسيون تحول اداري واملاك و سركارخانم وزيري نماينده كميسيون فرهنگي اجتماعي تعيين و انتخاب شدند . 
 
     تملك بخشي از پلاك ثبتي واقع در طرح بلوار ولايت  
 
 
3-لايحه‌ شماره 502/920038990- 19/9/92شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003130-19/9/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 1173/290/ 14259 بخش 8 يزد واقع در طرح بلوار ولايت به كد نوسازي شماره 9297 -1-60-1 متعلق به آقای سيد مصطفي مرتضوي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/655/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه مالك از شهرداري بستانكار مي باشد و مقرر شد پس ازانتقال رسمي اسناد درطرح بنام شهرداري دروجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15310200022 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. پيرنيا – سرپرست شهرداري »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
     امكان و نحوه احداث شهرداري منطقه چهار  
 
 
4-نامه‌ شماره 310/920039328- 21/9/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003173-23/9/92:
«جناب آقاي‌مهندس شايق رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد موضوع :امكان ونحوه احداث شهرداري منطقه چهار– با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً عطف به نامه شماره 921002995 مورخ 10/09/1392 و بند یک صورتجلسه مورخ 20/02/1391 آن شورای محترم درخصوص تشکیل شهرداری منطقه چهار و احداث ساختمان آن با توجه به ادغام شهر حمیدیا در شهر یزد و نقشه تأیید شده محدوده آن منطقه شامل شهر سابق حمیدیا و بخش هایی از منطقه سه به استحضار می رساند که طی مکاتبات متعدد درخصوص اختصاص زمین جهت ساختمان شهرداری منطقه چهار با استانداری و اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، نهایتاً طی بند 9 صورتجلسه مورخ 22/11/1391 کمیسیون ماده پنج با تغییر کاربری بخشی از فضای سبز 7000 متری واقع در اراضی 93 هکتاری کوثر (نقشه پیوست) با سطح اشغال 20% و سه طبقه موافقت شده است.
از اینرو و با عنایت به مصوبه شورای شهر حمیدیا جهت الحاق به شهر یزد مواردی را به شرح زیر به استحضار می رساند: 
- لزوم پیش بینی اعتبار در بودجه سال آینده شهرداری یزد جهت احداث ساختمان مزبور
- لزوم هماهنگی درمکانیزه ویکسان نمودن نحوه اقدام درامور شهرسازی منطقه‌ چهارازجمله شهرسازی ، درآمد، کمیسیون ماده صد و...
- پیش بینی بودجه سال آینده شهرداری یزد با توجه به الحاق شهر حمیدیا به شهر یزد و در دستور کار قراردادن برخی پروژه های اولویت دار و اشاره شده در مصوبه آن شورا جهت الحاق به شهر یزد .
با تمام این موارد پیشنهاد می گردد ضمن هماهنگی با مدیران شهر و شورای شهر سابق حمیدیا و شهر یزد احداث ساختمان مذکور، انتزاع بخشهایی از منطقه سه به شهر سابق حمیدیا و تشکیل منطقه چهار و چارت سازمانی آن، یکپارچه سازی امور درآمدی و شهرسازی آن طی برنامه سه ساله ای پیش بینی و انجام گردد . پيرنيا – سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري بدليل اهميت وضرورت موضوع و در راستاي خدمت رساني هرچه بهتر و بيشتر به شهروندان محترم در اسرع وقت نسبت به احداث ساختمان منطقه چهار اقدامات لازم معمول نمايد .
     نحوه محاسبه قيمت املاك مازاد بر مسير احداثي    
 
 
5-لايحه شماره 920036289- 2/9/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921002909-2/9/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار ميرساند پس از اجراي طرح هاي مصوب مسير وآزادسازي املاكي كه به اين منظور درمسير قرار ميگيرند بعضاً تعدادي املاك داراي باقيمانده بوده ودرمالكيت مالكين اوليه باقي مي ماند وهنگامي كه اشخاص مذکوردرصدد اصلاح سند واخذ سند باقيمانده ملك خود بر مي آيند ممكن است به علت اشتباه يا تغيير خط پروژه و جابجايي طرح يا شكل هندسي پلاك، مساحت زمين باقيمانده بيشتر يا كمتر از متراژ باقيمانده مندرج در توافقنامه گردد و در سالهاي اخير طی توافق نامه هايي كه جهت تملك ملك تنظيم شده ،در بند 5 توافقنامه قيد گرديده: {چنانچه پس از اجراي طرح گذر، مساحت باقيمانده ملك كاهش يا افزايش داشته باشد بر اساس مفاد كلي توافق عمل خواهد شد.} ليكن متاسفانه عموماً اجراي طرح طولاني گرديده و زمان زيادي از تاريخ توافق سپري شده و در اين مدت قيمت املاك به شدت دچار تغيير ميگردد واسترداد عين وجه پرداختي و اقاله سند در اين قبيل موارد به صرفه وصلاح شهرداري نمي باشد. فلذا به جهت جلوگيري ازتضييع حقوق شهرداري ورعايت اصل انصاف پيشنهاد ميگردد ،شهرداری مبلغ كارشناسي روز زمين بدون تاثير اجراي طرح را به اضافه حق تشرف برابرتعرفه روز محاسبه نمايد وطبق متراژتغييريافته ارزش آن را به مالكين پرداخت ويا از آنان اخذ نمايد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت موافقت مراتب‌راجهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد .ومنبعد متن بند 5 فرم توافقنامه به:{ در صورتيكه پس از اجراي طرح تغييراتي درمتراژ باقيمانده و يا در مسير بوجود آمد مقدار مورد اختلاف براساس‌قيمت روزبدون تاثيراجراي طرح به اضافه حق تشرف برابرتعرفه روزمحاسبه و به مالكين پرداخت ويا از آنان دريافت گردد}تغيير يافته وضمن درج متن فوق درمفاد توافقنامه هابه مرحله اجرا در آید. ضمناً درصورت‌ نياز آقايان محمد برزگري واحمد قانع جهت ارائه‌ توضيحات بيشتر معرفي مي‌شوند.                 پيرنيا – سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .
     تهيه طرح و تعيين تكليف اراضي شهرداري      
 
 
6-با عنايت به بازديد بعمل آمده تني چند از اعضاي شورا از پاركينگ طبقاتي خيابان فرخي و پاركينگ واقع در محله پشت باغ جنب هتل مظفر و همچنين تعيين تكليف اراضي متعلق به شهرداري واقع در ميادين حضرت امام علي (ع) ،‌ حضرت امام حسين (ع) و بلوار بسيج جنب آب انبار گيو موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري ظرف مدت يكماه نسبت به تهيه طرح هاي خود درخصوص پاركينگ هاي فرخي ، پشت باغ بصورت تجاري و تفريحي از طريق مشاركت با بخش خصوصي و همچنين اراضي فوق و گاراژ كنترل و رضواني به شورا جهت بررسي و هرگونه تصميم گيري ارسال نمايد . 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10  خاتمه يافت.