سي وسومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهر يزد

سي وسومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
سي وسومين جلسه ‌شوراي اسلامي شهر يزد باتلاوت آیاتی ازکلام‌ا...مجید ‌درساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 19/9/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا آقاي مطهريان نائب رئيس شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) فرارسيدن سالروز ميلاد سراسر با سعادت هفتمين امام شيعيان حضرت امام موسي كاظم (ع) را به همگان تبريك وتهنيت عرض نمود و درادامه فرمايشي از آن حضرت بدين مضمون " بكوشيد اوقات شبانه روز خود را به چهارقسمت 1- قسمتي براي عبادت 2- قسمتي براي كار وامرار معاش 3- قسمتي براي معاشرت وهم نشيني با كسانيكه مورد اعتماد و عيب هاي شما را مي گويند 4- قسمتي را هم براي درك لذت هاي حلال و تفريحات سالم براي شادابي ونشاط مطرح نمود .
سپس درادامه جلسه با توجه به درخواست و هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي اعضاي محترم هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا نائب رئيس شورا با عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند ابراز اميدواري نمود تا بتوانيم با تشكيل اينگونه جلسات مشترك و با هم دلي و هم انديشي و يك برنامه ريزي اصولي در راستاي تشويق و ترغيب شهروندان جهت اخذ پروانه ساختماني و احداث ساخت وسازها طبق اصول وضوابط و مقررات شهرسازي و اجراي طرح تفصيلي شهر ونظارت كامل مهندسين ناظر بر ساخت وسازها براي رعايت ضوابط و ايمني ساختمان توسط مالكين گامهاي مؤثر ومثبت برداريم .
درادامه آقاي اعلايي رئيس هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ضمن تقديروتشكر از اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه خواستار تعامل ، همكاري بيشتر ساير ادارات مرتبط ازجمله شهرداري ، اداره راه وشهرسازي جهت ارائه خدمات هرچه بيشتر به مردم براي اجراي ضوابط ومقررات درامر ساخت و سازها و رعايت اصول كلي مسائل شهرسازي و جلوگيري از هرگونه ساخت وساز غيرمجاز بخصوص نماي كامپوزيت وبلند مرتبه سازي هاي صورت گرفته درمناطق سطح شهر ازجمله صفائيه و بدليل عدم رعايت تأمين پاركينگ مناسب وافزايش ترافيك گرديد . وي درادامه درخصوص خدمات نظام مهندسي ازجمله تعديل نرخ خدمات نظام ، تشكيل انجمن خيرين مدرسه ساز ، دادن امتيازات و تخفيفات خدمات مهندسي، فعال نمودن نظارت ناظرين وارسال پرونده ناظرين متخلف به شوراي انتظامي، برنامه ريزي هاي صورت گرفته با دفاتركارگزاري جهت سهولت كار و ارائه خدمات بيشتر و بهتر به صورت اينترنتي و همچنين دادن پروژه هاي شهرداري به نظام مهندسي توضيحاتي ارائه نمود . سپس ايشان از شهرداري خواست با اجراي قوانين ومقررات با نظارت كامل و بيشتر درساخت وسازها نسبت به ساخت وسازهاي غيرمجاز وبدون پروانه ومازاد برپروانه دقت و كنترل بيشتري داشته باشدوبا ايجاد راههاي تسريع و تسهيل درصدور پروانه‌ساختماني شرايطي رافراهم آورند تامردم بتوانند با سهولت پروانه اخذ نمايند . وي‌ درادامه خواهان تشكيل و برگزاري اينگونه‌جلسات بصورت ادواري با حضور سايرمسئولين مرتبط گرديد .
درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا ومدعوين محترم ضمن عرض تبريك ميلاد سراسر باسعادت حضرت امام موسي كاظم (ع) خواستار تشكيل هرچه بيشتر اينگونه جلسات مشترك جهت بررسي و بيان مسائل ومشكلات و مرتفع نمودن آن جهت خدمات رساني به شهروندان و بهبود وضعيت و ارتقاء ساختمان سازي با رعايت اصول و موازين معماري و شهرسازي براساس طرح تفصيلي شهر يزد شدند و درادامه ديدگاهها ، پيشنهادها و نقطه نظرات خود را پيرامون ايجاد راهكارهاي مناسب درخصوص صدور پروانه ساختمان و ايجاد راههاي تسريع و تسهيل در آن براي جلوگيري از سرگرداني مراجعين و سهولت كار ، برنامه ريزي جهت ايجاد تعامل و همكاري دو سويه ، افزايش رضايت شهروندان ، نظارت كامل سازمان نظام مهندسي بر عملكرد مهندسين ناظر جهت جلوگيري از هرگونه ساخت و ساز برخلاف پروانه و معرفي افراد خاطي به شوراي انتظامي ، نظارت كامل و بيشتر بر دفاتر مهندسي ساختمان و در صورت داشتن تخلف وبرخورد قانوني جهت ابطال پروانه اشتغال آنان ،واگذاري كاربه دفاتركارگزاري ،‌تعيين نرخ خدمات نظام مهندسي طبق تعرفه و تخفيفات قائل شده براي خانواده هاي معظم شهداء ، جانبازان و افراد تحت پوشش كميته امداد ، تشكيل تيم كارشناسي جهت بررسي مسائل دوجانبه ،تدابير لازم جهت جلوگيري از مصرف انرژي درساختمان ، افزايش آمار برق گرفتگي درساختمان و ايمن سازي انشعاب برق مطرح و بحث وتبادل نظر نمودند. درپايان مقرر گرديد جهت بررسي بيشتر موانع و مشكلات مربوط به صدور پروانه ساختماني و ايجاد راهكاري مناسب دراين زمينه درجلسات آتي شورا با حضور مسئولين مربوطه موضوعات مطرح و مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد .
مصوبات :
 
     تملك پلاك ثبتي متعلق به آقاي سيد حسين حسيني نيك    
1- لايحه شماره 502/920037117- 6/9/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921002961-6/9/92 : «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به اينكه قسمتي از پلاك 326/1/4634بخش 4 يزد متعلق به آقاي سيد حسين حسيني نيك در طرح اجرايي بلوار آيت ا... خامنه اي (شبكه 40 متري خوابگاه يزديان) قرار گرفته وسابقاً توسط شهرداري تملك گرديده است ليكن پس از اجراي طرح مذكور وبراساس سند مالكيت ارائه شده ، مساحت زمين باقي مانده 15/132 متر مربع بيشتر از متراژ باقي مانده مندرج درتوافقنامه مي باشد . لذا با عنايت به درخواست مالك جهت خريد آن ازشهرداري موضوع به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع و هيأت مذكور از قرار هر مترمربع 000/000/15 ريال جمعاً به مبلغ 000/250/982/1 ارزيابي نمودند كه مالك مي بايست در وجه شهرداري پرداخت نمايد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد 15542102001 (فروش اموال غيرمنقول) اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً به استحضار مي رساند كليه سوابق دركد نوسازي 8023- 18- 28- 3 موجود مي باشد و درصورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. پيرنيا – سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق ، با فروش ملك مورد نظر از قرار هر متر مربع به مبلغ بيست ميليون ريال (000/000/20 ريال) مورد تصويب قرار گرفت .
 
     مطالبات شركت پيام تجاري      
 
 
2- لايحه شماره 200/920033832- 13/8/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921002650-13/8/92 :  «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرولايحه شماره 920018608 مورخ 1/5/92 و نامه شماره 920022054 مورخ 26/5/92 و با عنايت به اينكه تبليغات و اطلاع رساني از فعاليتهاي گوناگون شهرداري اعم از اعلام مهلت پرداخت عوارض و بهره مندي از تخفيفات ويژه جهت همشهريان خوش حساب و معرفي عملكرد شهرداري وآن شوراي محترم در قالب تهيه برنامه و با پخش تيزر وزيرنويس در صدا و سيماي مركز يزد درطول سالهاي 90 و 91 به شركت پيام تجاري واگذار شده واين شركت بابت خدمات ارائه شده دراين مدت مبلغي معادل 000/000/800/3 ريال بستانكار مي باشد لذا شهرداري در نظر دارد مبلغ فوق را ازمحل رديف ديون بلامحل خدمات اداري كد 1512420002 (ديون بلامحل) پرداخت نمايد . خواهشمنداست موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي دشتكي ونيكونژاد به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند . پيرنيا – سرپرست شهرداري »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري موضوع را ازطريق كميسيون حل اختلاف ماده 38 اصلاحي آئين نامه معاملات شهرداري ها پي گيري نمايد .
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10  خاتمه يافت.