سيصد و چهلمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و چهلمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوچهلمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزچهارشنبه مورخ 22/2/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وبا گراميداشت ايام فاطميه سالروز شهادت دخت نبي گرامي اسلام حضرت زهرا(س) وآرزوي توفيق بهره گيري هرچه بيشتر از اين ايام ، تأكيد نمود با توجه به ضرورت واهميت هرچه سريعتر اين شورا نسبت به بررسي بودجه ساير سازمانهاي وابسته به شهرداري درسال 89 وهمچنين متمم و اصلاحيه بودجه سال 88 شهرداري اقدامات لازم را معمول نمايد .
   سپس آقاي كوچك زاده درسخنان پيش از دستور مواردي را به شرح ذيل جهت پيگيري مطرح نمودند :
- ضرورت توجه بيشتر شورا وشهرداري به جرايد محلي ولزوم بررسي نحوه آن توسط كميسيون فرهنگي ، اجتماعي مشابه بعضي از شهرها از جمله شوراي شهر اصفهان وهمچنين درخواست اعلام تشكيل نشست مشترك اعضاي شورا با مديران جرايد محلي (خانه مطبوعات) جهت مطرح نمودن مسائل وغيره دراولين فرصت مناسب .
- ضرورت قضاوت جامع وبلند نظرانه درخصوص پروژه هاي عمراني از جمله قرارداد امكان سنجي حمل و نقل عمومي تا فرصتي ازدست نرود وشهر ضرر نكند وعليرغم آن ضرورت ايجاد گروه تحقيق وتفحص در شورا براي بررسي نمودن صحت و سقم مواردي كه گاهاً در زمينه هاي مختلف درشهرداري يا شورا مطرح ميگردد .
   درادامه جلسه آقاي ميرحسيني گزارشي از جلسه برگزارشده با حضور مسئولين ذيربط با توجه به گزارش اداره كل بازرسي استان در رابطه با امور خدمات شهري جمع آوري زباله ورفت وروب معابر شهري ، تفكيك زباله از مبدأ و اشكالات وارده از نحوه و تنظيم قرارداد با پيمانكاران و عدم رعايت مفاد قرارداد توسط پيمانكاران وعدم نظارت كامل از سوي شهرداري توضيحاتي ارائه نمود . سپس ايشان نظرات وديدگاههاي خود را در رابطه با ايجاد حمل ونقل ريلي درشهر يزد ورعايت ضوابط ومقررات دراجراي آن از سوي شهرداري مطرح نمود .
   وي درادامه گفت :‌ با توجه به عدم ارسال درآمد – هزينه تمامي سازمانهاي وابسته به شهرداري بصورت ماهيانه عليرغم مصوبه شورا دراين زمينه ، خواستار ارسال به موقع آن گزارش توسط مديران عامل سازمانها به اين شورا جهت بررسي هاي لازم گرديد .
   سپس آقاي خباززاده با توجه به مكاتبه اداره بازرسي درخصوص حمل ونقلي ريلي واعتبارات درنظر گرفته شده دراين زمينه خواستار پيگيري وبررسي بيشتر اين موضوع شد .
   درادامه جلسه طبق دستوركار و با توجه به هماهنگي بعمل آمده قبلي وبا حضور مديران عامل ومالي سازمانهاي ميادين ميوه وتره بار ، بازيافت ، پايانه هاي مسافربري ، بودجه سال 89 آن سازمانها مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرارگرفت كه مقرر گرديد سازمان بازيافت طرح پيشنهادي خودرا جهت جمع آوري زباله خشك ، توزين وهمچنين توزيع  مواد شوينده به شهروندان ظرف مدت يكماه جهت بررسي وتصميم گيري به شورا ارائه نمايد ودر پايان رياست شورا از زحمات وعملكرد خوب مديرعامل سازمان ميادين ميوه وتره بار آقاي كشفي پور تقدير و تشكر نمود .
*مصوبات
*برگزاري مناقصه محدود جهت تكميل پاركينگ طبقاتي وساختمان باغ ملي  
1- لايحه شماره 300/5125- 7/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 376- 7/2/89 :
«شوراي‌محترم‌اسلامي‌شهرسلام‌عليكم،احتراماً ؛ باستناد ماده71 قانون‌تشكيلات، وظايف‌ وانتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب ‌شهرداران‌مصوب سال1375واصلاحيه بعدي‌آن،باتوجه به‌پيش‌بيني‌مبلغ شش‌ميليارد‌ريال( 6.000.000.000 ريال)  جهت تكميل پاركينگ طبقاتي وساختمان اداري باغ ملي با كد اعتباري 3070100041 درسال 1389 ، خواهشمنداست موافقت فرمائيد شهرداري يزد از طريق مناقصه محدود نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد .ضمناً آقاي احمد زرگرباشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب‌درصحن علني شورامطرح،پس ازبحث‌وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف،موافق ضمن موافقت‌با پيشنهاد فوق مقررگرديد مبلغ فوق از رديف درآمد- هزينه پاركينگ توسط شهرداري هزينه نگردد ودر ارائه آمار جزء رديف هزينه كرد پاركينگ تلقي نشود .
 
جلسه درساعت 20/10 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .