سيصد و پنجاه و دومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و پنجاه و دومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوپنجاه ودومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح روز چهارشنبه مورخ 2/4/89 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا سركار خانم وزيري نائب رئيس شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) فرا رسيدن سالروز با سعادت نهمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت امام جواد (ع) را بر همگان تبريك وتهينت عرض نمود .سپس با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي درخصوص افزايش دوره سوم شوراها از اعضاي شورا خواست تا با تلاش وهمت مضاعف وتعامل بيشتر با يكديگر درجهت حل مسائل ومشكلات شهري وهمچنين خدمات خالصانه وصادقانه به شهروندان بيش ازپيش موفق وكوشا باشند . وي درادامه تأكيد نمود شهرداري با توجه به مشخص شدن پيمانكار پروژه تقاطع غير همسطح چهارراه مهديه هر چه زودتر نسبت به آغاز وشروع بكار پروژه اقدام نمايد . سپس آقاي مطهريان با عرض تبريك ولادت حضرت امام جواد (ع) به همين مناسبت نكاتي را پيرامون زندگاني وسجاياي اخلاقي آنحضرت ايراد نمود .
   درادامه جلسه آقاي ميرحسيني از بررسي وپيگيري بعمل آمده از سوي كميسيون خدمات شهري شورا دررابطه با آتش سوزي يكدستگاه تانكر حامل سوخت مازوت درجاده كنار گذر به همراه تصاوير گرفته شده از آن حادثه ناگوار مطالبي را عنوان نمود وخواستار پيگيري جدي اين موضوع شد .
   سپس آقاي حرزاده دررابطه با جلسه برگزار شده در فرمانداري (كميته انطباق) وبررسي صورتجلسات شورا از جمله احداث بلوار ولايت وديگر مطالب عنوان شده درآن جلسه جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود .
*مصوبات :
 
*بررسي مسائل ومشكلات مربوط به حفاريها درسطح شهر  
1- درخصوص بررسي مسائل ومشكلات مربوط به حفاريها درسطح شهر موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات نائب رئيس كميسيون خدمات شهري وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1- فعال شدن كميسيون حفاريها و دعوت كليه اعضاء جهت بررسي بيشتر موضوع .
2- به جهت ايجاد تعامل وهمكاري مشترك پيشنهاد مي گردد در صورت امكان كميسيون حفاري تحت نظارت شهردار محترم ودرحوزه معاونت حمل ونقل وترافيك قرارگيرد .
3- شهرداري وساير اعضاي كميسيون حفاري تقويم حفاري ساليانه اي دركميسيون تدوين وابلاغ نمايند . بديهي است حفاريهاي اضطراري وانشعابي مستثني خواهند بود .
4- حفاريهاي‌كوتاه‌مدت اعم‌ازچندساعته ويا 24ساعته‌درصورت‌عدم اضطرار روزهاي تعطيل‌وجمعه انجام گيرد.
5- از نيمه اسفند ماه تا نيمه فروردين ماه هرگونه حفاري در سطح شهر ممنوع اعلام شده وقبل از اين محدوده تاريخي بايستي تمامي حفاريها پر وتسطيح وآسفالت گردد .
6- سازمان هاي حفار اعم از اينكه به صورت اماني ويا پيمانكار اقدام به حفاري مي نمايند ملزم مي باشند رعايت تمامي نكات ايمني را بنمايند درغير اين صورت شهرداري وراهنمايي ورانندگي با قاطعيت ازكارآنها جلوگيري نمايند و عمليات اجرايي را برابر مقررات به اجراء گذارند .
7- درصدورمجوزحفاري بايدمحدوده‌مكاني‌وزماني‌به‌گونه اي‌تعيين‌گرددكه‌آسيب هاي‌ترافيكي‌وترددي به‌حداقل‌برسد .
8- درمحدوه عمليات اجرايي سازمان ها و پيمانكارهاي ذيمدخل موظفند در چند تقاطع بالاتر عمليات حفاري را به اطلاع رانندگان برسانند واقدام به معرفي مسيرهاي موازي با استفاده ازنظر كارشناسان ذيربط بنمايند .
9- درصدور مجوز حفاري بايستي ذكر گردد درصورتيكه پيمانكار ويا سازمان مربوطه شرايط ايده آل ايمني در محل حفاري از دست دادند مجوز مربوطه به صورت خودكار از درجه اعتبار ساقط شده تلقي مي گردد .
10- پيشنهاد مي گردد اولين كميسيون حفاري درسطح مديران ارشد با حضور شهردار محترم واعضاي كميسيون خدمات درمحل شورا تشكيل گردد .
11- كارگروهي متشكل از اعضاي منتخب كميسيونهاي خدمات شهري شورا وحفاري تشكيل ودستور العمل اجرايي مربوطه تهيه وتا تاريخ 15/5/89 به شوراي شهر ارائه شود .
 
*تعيين تكليف واگذاري دائم ساختمان كتابخانه هاي پارك بزرگ شهر  
2- رونوشت نامه شماره 1311- 4/3/89 مديركل كتابخانه هاي عمومي استان يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 766- 5/3/89 در رابطه با تعيين تكليف واگذاري دائم ساختمان كتابخانه هاي پارك بزرگ شهر (سيدكاظم دهقان دهنوي)، آيت ا... مدرسي ، حسن آباد به آن اداره  موضوع در صحن علني شورا  مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي ،‌اجتماعي وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1-2 ساختمان بنا شده (كتابخانه) درپارك بزرگ شهر با كاربري فرهنگسرا تجهيز گردد .
2-2 مديريت فرهنگسرا به عهده سازمان فرهنگي ، ورزشي مي باشد .
3-2 سازمان فرهنگي ،ورزشي مي تواند جهت مديريت داخلي فرهنگسرا تحت نظارت خود از توانمندي مجتمع علمي ، پژوهشي امام صادق (ع) بصورت قرارداد واگذاري مديريت براي يكسال ودرصورت لزوم قابل تمديد با اخذ ضمانتنامه معتبر استفاده نمايد .
4-2 مقرر گرديد در رابطه با كتابخانه آيت ا... مدرسي وحسن آبادطبق بند 2-2 و 1-2 همين مصوبه عمل شود.
 
*تأمين بخشي از هزينه هاي اعتكاف     
3- نامه شماره 894/اف مسئول ستادبرگزاري اعتكاف يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1117- 27/3/89 در رابطه با مساعدت جهت تأمين بخشي از هزينه هاي مراسم اعتكاف موضوع درصحن علني شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،‌موافق مقرر گرديد مبلغ هفت ميليون وپانصد هزارريال (7.500.000 ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا وهمچنين مبلغ هفت ميليون وپانصد هزار ريال (7.500.000 ريال) از رديف ماده 17 سهم شهرداري پرداخت گردد . ضمناً لازم است شهرداري به مساجدي كه درآن مراسم اعتكاف برگزارشود سرويس دهي ويژه ومتناسب با وظايف خود ارائه دهد .  
 
*ترك تشريفات حق الزحمه مخترع جوان علي كريمي زارچي    
4- لايحه شماره 204/12747- 22/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1034- 23/3/89 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، عطف به نامه 221/4416 مورخ 2/2/89 معاون محترم اداري و مالي و نامه شماره 1/9429 مورخ 28/10/88 فرمانداري به منظور پرداخت بخشي از حق الزحمه مخترع جوان يزدي آقاي علي كريمي زارچي درخصوص ارائه طرح سيستم آبياري هوشمند ، خواهشمند است درصورت صلاحديد دستور فرمائيد از طريق ترك تشريفات مناقصه ، قراردادي تحت عنوان خريد فكر و ايده با نامبرده در حد مبلغ /150.000.000 ريال منعقد گردد و از محل 3010300074 بودجه مصوب سال 89 پرداخت گردد.ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي - شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق و به منظور حمايت مالي وتشويق مخترع جوان يزدي آقاي علي كريمي زارچي كه تعداد قابل توجهي ازايده ها و اختراعات وي رتبه بين المللي را به خود اختصاص داده است پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*افتتاح حساب خاص درآمدي   
5- لايحه شماره 204/13291- 24/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1053- 25/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بازگشت به تبصره 22 بند 5 صورتجلسه مورخ 26/1/89 آن شوراي محترم مبني بر افتتاح حساب خاص درآمدي بمنظور كنترل درآمدهاي ناشي از عوارض حذف پاركينگ و مصرف درآمدهاي فوق در جهت اجراي پروژه هاي تأمين پاركينگ اعم از خريد زمين و يا احداث بنا براساس بودجه مصوب ، خواهشمند است موضوع در شوراي محترم اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد نسبت به افتتاح حساب خاص درآمد حاصل از عوارض حذف پاركينگ در بانك شهر اقدام به عمل آيد.ضمناً آقاي محمدرضا پيرنيا بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
 *خريد تابلو قرآني توسط سازمان فرهنگي ،ورزشي   
6- لايحه شماره 471/13476- 25/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1063- 25/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، به استحضار مي رساند سازمان فرهنگي ورزشي در نظر دارد نسبت به خريد تعداد هزار ( 1000 ) عدد تابلو قرآني طبق نمونه پيوست جمعاً به مبلغ 115.000.000 ريال اقدام نمايد ، لذا پيشنهاد مي گردد با توجه به اينكه كانون نشر و ترويج موضوعات قرآني تنها توليد كننده اين گونه تابلوها بوده و طبق استعلام انجام شده كمترين قيمت را پيشنهاد نموده است از طريق ترك تشريفات ازكانون مذكور خريداري گردد ، خواهشمند است دستور فرمائيد پس از تصويب امر به ابلاغ گردد ؛ لازم به ذكر است كه موضوع طي بند يك صورتجلسه مورخ 30/2/89 به تصويب هيئت مديره سازمان رسيده است .ضمناً آقاي ابوالفضل ابوئي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق مقررگرديد سازمان فرهنگي ،ورزشي نسبت به خريد پانصد عدد (500 عدد) تابلوي قرآني اقدامات لازم معمول نمايد .
 
*درخواست خريد سنسور هواكش كاربراتور مزدا   
7- لايحه شماره 204/12794- 22/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1027- 22/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، عطف به نامه 410/447 مورخ 22/2/89 اداره موتوري مبني بر درخواست خريد سنسور هواكش كاربراتور مزدا 2000 اداره اجرائيات و استعلام انجام شده كمترين نرخ مربوط به فروشگاه يدك گستر مبلغ 000/350/2 ريال مي باشد ، لذا خواهشمند است دستور فرمائيد از طريق ترك تشريفات مناقصه ، خريد هواكش از محل كد 207703 شهري انجام شود.ضمناً آقايان پيرنيا و انتظاري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*خريد لباس ورزشي     
8- لايحه شماره 204/12760- 22/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1029- 23/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، احتراماً با توجه به درخواست شماره 560592-7/11/88 ثبت شده در دبيرخانه شهرداري به استحضار مي رساند تعداد 12 دست لباس ورزشي (كفش، جوراب، شرت) جهت تيم واليبال شهرداري مورد نياز است با توجه به بررسي انجام شده فروشگاه ايساتيس مبلغ كل 000/228/3 ريال را اعلام نموده لذا خواهشمند است با توجه به ضرورت موضوع دستورفرمائيد از طريق ترك تشريفات مناقصه از محل كد 207710 شهري به فروشگاه ايساتيس واگذار گردد. .ضمناً آقاي وصال بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*توزيع نشريه يزدآوا
9- لايحه شماره 204/12746- 22/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1033- 23/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ،نظر به مفاد تبصره قرارداد شماره 221/28494 مورخ 2/6/88 مبني بر انجام خدمات پستي توزيع نشريه يزد آوا اعم از تهيه و چاپ آدرس مشتركين ، سلفون و نايلكس ارسال و .... توسط كانون تبليغاتي آرايه به استحضار مي رساند در ازاء ارسال 6 شماره نشريه براي هر شماره مبلغ /500.000 ريال مجموعاً مبلغ 3.000.000 ريال هزينه توسط آن كانون پرداخت شده لذا با توجه به واگذاري كار طبق قرارداد منعقده پيوست ، خواهشمند است موافقت فرمائيد اين مورد بصورت ترك تشريفات مناقصه به كانون تبليغاتي آرايه واگذار تا هزينه مربوطه نيز از محل كد 205507 بودجه مصوب پرداخت گردد.ضمناً آقايان پيرنيا و قاضي نسب به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*خريد يكعدد ميز اداري چوبي
10- لايحه شماره 204/12759- 22/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1032- 23/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ،احتراماً با توجه به درخواست شماره 2130-21/1/89 ثبت شده در دبيرخانه شهرداري به استحضار مي رساند تعداد يكعدد ميز اداري چوبي جهت حوزه معاونت ترافيك مورد نياز مي باشد با عنايت به نرخ اخذ شده كمترين نرخ صنايع چوب و فلز ايده آل مبلغ 000/000/4 ريال اعلام نموده خواهشمند است دستور فرمائيد خريد ملزومات فوق از طريق ترك تشريفات مناقصه از محل كد 313001 به صنايع چوب و فلز ايده آل واگذار گرد. ضمناً آقاي پيرنيا بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*خريد غذا ازباغ رستوران پارسيان          
11- لايحه شماره 204/12796- 22/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1031- 23/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ،احتراماً با توجه به درخواست شماره 61743-10/12/88 ثبت شده در دبيرخانه شهرداري به استحضار مي رساندتعداد يكصدو بيست دست چلوكباب كوبيده و تعداد يكصدو بيست دست چلومرغ جهت اداره اجرائيات مورد نياز مي باشد با عنايت به نرخ اخذ شده ، باغ رستوران پارسيان به مبلغ 000/600/9 ريال اعلام نموده خواهشمند است دستور فرمائيد از طريق ترك تشريفات مناقصه از محل كد 205505 شهري ، خريد ملزومات فوق به باغ رستوران پارسيان واگذار گردد .ضمناً آقاي محتشمي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.   ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*چاپ دفترچه عوارض وبهاي خدمات شهرداري         
12- لايحه شماره 204/12748- 22/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1026- 23/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،باستحضار مي رساندحسب ضرورت وعدم فرصت مناسب جهت استعلام بهاء تعداد 10000   نسخه دفترچه تعرفه ‌عوارض و بهاي خدمات شهرداري به مبلغ كل /36.800.000 ريال‌ توسط‌ كانون تبليغاتي‌ آرايه  چاپ گرديده ، خواهشمند است دستور فرمائيد از طريق ترك تشريفات مناقصه و از محل كد 205504 شهري نسبت به پرداخت اقدام گردد.ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
*كرايه صندلي
13- لايحه شماره 204/12618- 22/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 991- 22/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، احتراماً با توجه به درخواست شماره 8959-30/2/89 ثبت شده در دبيرخانه شهرداري به استحضار مي رساند جهت برگزاري همايش مقاومت ايثار و پيروزي نياز به كرايه تعداد 2000 عدد صندلي مي باشد با توجه به نرخ اخذ شده، ظروف كرايه شادي مبلغ 400/080/4 ريال اعلام نموده، لذا خواهشمند است با توجه به ضرورت موضوع دستور فرمائيد از طريق ترك تشريفات مناقصه از محل كد 205505 شهري كرايه صندلي به ظروف كرايه شادي واگذار گردد. ضمناً آقاي پيرنيا و ساجدي فر بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
*خريد آب ميوه وكيك و... جهت مراسم قرعه كشي عوارض نوسازي  
14- لايحه شماره 204/13796- 26/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1095- 26/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست شماره 1291 مورخ 16/1/89 روابط عمومي جهت خريد ميوه ، كيك وسانديس براي‌مراسم قرعه كشي عوارض نوسازي بدين شرح مي باشد.خريد كيك وآبميوه سن ايچ ازفروشگاه شركت تعاوني شهرداري به مبلغ 4.837.500 ريال ،فروشگاه يزد پلاستيك خريد ظروف يكبار مصرف به مبلغ 1.143.750 ريال، ميوه فروشي آزادي خريد ميوه به مبلغ 3.285.000 ريال، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد كه ازطريق ترك تشريفات جمعاً به مبلغ 9.266.250 ريال از رديف محلهاي 205505 به فروشگاههاي مذكور پرداخت گردد . ضمناً آقاي پيرنيا بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
*خريد سيم كارت ويكدستگاه گوشي تلفن همراه  
15- لايحه شماره 204/13798- 26/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1093- 26/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست شماره 6885 مورخ 13/2/89 معاونت شهرسازي درخصوص خريد سيم كارت ويكدستگاه گوشي تلفن همراه ،خواهشمنداست اجازه فرمائيد كه مبلغ 2.780.000 ريال به حساب شركت ارتباطات سيار از محل رديف 310103 شهري ومبلغ 2.190.000 ريال جهت خريد گوشي موبايل به فروشگاه موبايل ياوري از محل رديف 313001 شهري كه جمعاً معادل مبلغ 5.060.000 ريال مي باشد از طريق ترك تشريفات انجام گردد . ضمناً آقاي مهندس عباس دهقان بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
*خريد يكدستگاه گوشي تلفن همراه  
16- لايحه شماره 204/13442- 25/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1062- 25/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست شماره 6133 مورخ 14/2/89 معاونت محترم عمراني درخصوص خريديكدستگاه گوشي تلفن همراه باتوجه به نياز ودرخواست مورد نظر، خواهشمنداست اجازه فرمائيد كه مبلغ2.190.000 ريال از طريق ترك تشريفات به فروشگاه موبايل ياوري واگذار گردد واز رديف اعتباري 313109 بودجه هزينه گردد . ضمناً آقاي پيرنيا بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
 *خريد ميز اداري ودرب وديواركوب MDF جهت اتاق حقوق ومزايا   
17- لايحه شماره 204/12953- 23/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1041- 24/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، احتراماً با توجه به درخواست شماره 1669 -18/1/89 به استحضار مي رساند تعداد 8/3 متر ميزاداري و 8/18 متر درب و ديوار كوب MDF جهت اتاق حقوق و مزايا مورد نياز مي باشد با توجه به نرخ اخذ شده شركت سيستم آشپزخانه بانوكمترين نرخ را به ميزان 500/151/15 ريال اعلام نموده خواهشمند است با توجه به ضرورت امر دستورفرمائيد خريد ملزومات فوق از طريق ترك تشريفات مناقصه از محل كد 205501 به شركت سيستم آشپزخانه بانو واگذار گردد.ضمناً آقاي پيرنيا بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
*خريد 4 حلقه لاستيك
18- لايحه شماره 204/13304- 24/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1066- 25/3/89 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به استحضار مي رساند ميني لودر مدل 761 ناحيه تاريخي نياز مبرم به 4 حلقه لاستيك دارد ، كه طي بررسي بعمل آمده در شهرستان يزد موجود نمي باشد . لذا خواهشمند است دستور فرمائيد از شركت سازنده خودرو ، شركت دراج رفسنجان و از طريق ترك تشريفات براساس پيش فاكتور بپيوست درحد مبلغ 600/333/7 ريال خريداري و از محل كد 207703 شهري طبق بودجه مصوب 89 هزينه گردد.ضمناً آقاي پيرنيا بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گرد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت
جلسه درساعت  10 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .