سيصد و هيجدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و هيجدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
  صورتجلسه
  سيصدوهيجدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/18 روزسه شنبه مورخ 27/11/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
  درابتدا رياست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوي قبولي عزاداريها در دهه آخر ماه صفر ، فرارسيدن ماه ربيع الاول رابر همگان تبريك وتهنيت عرض نمود .سپس از پيگيري هاي بعمل آمده وگزارش ارائه شده توسط شهرداري درخصوص عدم تخصص وكارايي پيمانكار پروژه كارخانه كمپوست ومتضررشدن شهرداري دراين زمينه وهمچنين جلسه برگزار شده با حضور اعضاي كميسيون انطباق فرمانداري ومشاورين حقوقي دررابطه با مصوبات شورا وحضور يك نفر از اعضاي شورا بعنوان نماينده جهت شركت درجلسات كميسيون انطباق وايجاد زمينه هاي تعامل وهمكاري با شورا مطالبي را عنوان نمود ودر ادامه درخصوص برگزاري همايش شانزدهمين سال برتري دانش آموزان يزدي دركنكور سراسري دانشگاهها وتجليل از 18 نفر از برترين هاي كشوري دركنكور سراسري ، المپيادهاي علمي وجشنواره خوارزمي ضمن تأكيد بر حضور اعضاي شورا درآن همايش پيشنهاد نمود شوراي شهر هم درجهت تقدير وتشكر ازافراد برتر به رسم يادبود هديه ايي به آنان تقديم نمايد .
   سپس آقاي ميرحسيني درسخنان پيش از دستور دررابطه با خدمات رساني هرچه بهتر وبيشتر شهرداري درايام نوروز به ميهمانان همانند سالهاي گذشته وآمادگي كامل سازمانهاي وابسته به شهرداري ،‌فعال بودن سامانه 137 شهرداري به صورت شبانه روزي جهت پاسخ گويي ، جلوگيري از حفاريهاي سطح شهرتوسط دستگاههاي حفار،ساماندهي پاركها ونظارت وكنترل نصب چادرهاي مسافرتي درپاركها توسط مسافرين، ايجاد ستاد نظارت وفعال بودن اعضاي شورا درآن ستاد جهت نظارت بركليه امور ، فعال بودن واحد اجرائيات جهت جلوگيري از ساخت وسازها ، توزيع پلاستيك زباله به مسافرين هنگام ورودبه شهر يزد ،جمع آوري به موقع زباله ونظافت سطح شهر،نصب تابلوهاي راهنما جهت مسافرين وتعريف مسيرگردشگري،برگزاري مراسم درفرهنگسراي شهرداري جهت تجليل ازكساني كه زحمات زيادي دراين ايام متحمل شده اند ، توضيحاتي ارائه نمود . وي درادامه بيانيه صادر شده ازسوي شورا بابت اضافه شدن يك نفر به عنوان نماينده مردم يزد درمجلس شوراي اسلامي قرائت نمود .
   درادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردار محترم ضمن ارائه توضيحات درخصوص برنامه هاي شهرداري از مسافرين نوروزي ، ازجلسه برگزارشده با حضور مسئولين شركت جهادنصر بابت تسريع درشروع به كار پروژه طالقاني وهمچنين وصولي هاي شهرداري بابت توزيع قبوض عوارض نوسازي تاكنون مطالبي را ارائه نمود .
 
مصوبات :
*تأمين اعتبار مالي پست هاي مورد درخواست استخدام  
 1 – لايحه شماره 210/59141- 27/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5553- 27/11/88 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، نظر به اينكه شهرداري يزد به دليل كمبود نيروي انساني در بخشهاي مختلف درخواست صدور مجوز استخدام از طريق استانداري يزد از مراجع ذيربط داشته و در اين راستا اقدام به تكميل برگ تعيين مشخصات شغل براي استخدام جديد براساس چارت سازماني مصوب نموده است كه اينك سرپرست محترم معاونت برنامه ريزي توسعه سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور طي نامه شماره 01/132/606/62 مورخ 18/11/88 كه به موجب نامه شماره 42/4/177815 مورخ 19/11/88 اداره كل محترم امور شهري استانداري يزد به شهرداري ابلاغ گرديده (تصاوير پيوست) مصوبه شورا را مبني بر تأمين اعتبار مالي استخدام جديد درخواست نموده ، لذا از آنجائيكه از مجموع 138 پست سازمان بلاتصدي اعلام شده قبلي كه درخواست صدور مجوز استخدام از سازمان مذكور شده با توجه به بررسيهاي بعمل آمده به تعداد 87 پست سازماني تقليل يافته و قرار است اعتبار مالي آن نيز از محل اعتباري كه در حال حاضر در قالب يكصدو شانزده نفر نيرو شركتي (15+101) پرداخت مي شود بصورت جايگزيني تأمين شود. فلذا خواهشمند است درخصوص تأمين اعتبار مالي پست هاي مورد درخواست استخدام موضوع در جلسه شورا مطرح و با پيشنهاد شهرداري موافقت فرمائيد تا مراتب تأييديه آن شورا جهت پيگيري هاي بعدي به سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ارسال گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي محمودي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق پيشنهاد فوق با رعايت ماده 68 آئين نامه مالي شهرداريها وتأمين اعتبارات لازم از رديف اعتباري جاري پيش بيني شده دربودجه سال 88 مورد تصويب قرارگرفت .
 
*اجراي بند 7 اساسنامه سازمان فرهنگي ، ورزشي   
 2 – لايحه شماره 471/58466- 20/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5496- 20/11/88 :
« باستناد ماده76 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، با عنايت به تبصره ذيل بند 7 از ماده 12 اساسنامه سازمان فرهنگي ـ ورزشي ، تا زمان
تصويب آئين نامه مالي خاص سازمان مي بايست آئين نامه مالي شهرداري را اجرا نمايد ، بنابراين خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و براساس جدول ذيل تفويض اختيار به مدير عامل و هيئت مديره داده شود و درصورت تصويب به اين سازمان ابلاغ فرمائيد.ميروكيلي – شهرداري يزد »
 
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق رديف هاي هفتگانه درپيشنهاد فوق ،صرفاً تا پايان سال مالي 88 مورد تصويب قرارگرفت .
 
*تعرفه هزينه خدمات وصدور پروانه مجوزهاي تاكسيراني
 3 – لايحه شماره 204/40650- 9/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3816- 9/8/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه سازمان تاكسيراني به شماره 12901 مورخ 4/8/88 ( تصوير پيوست ) به پيوست فرم تعرفه هزينه خدمات و صدور پروانه مجوزهاي تاكسيراني شهر يزد كه به تصويب هيئت مديره و شوراي سازمان رسيده ارسال ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي محمدحسن محمد پناه مديرعامل سازمان تاكسيراني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.   ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري رديف هاي پانزده گانه پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
رديف
عناوين كلي خدمات
مصوب شوراي اسلامي شهر (اعداد به ريال)
1
تشكيل پرونده ثبت نام وپذيرش اوليه متقاضيان
120.000
2
امتياز خدمات وبرگزاري آزمون شهرشناسي – كلاس توجيهي
150.000
3
امتياز حاصل از صدور پروانه تاكسيراني (دفترچه – كارنامه – كارت شهري ) مدت اعتبار پروانه دو سال
200.000
4
امتياز تمديد پروانه تاكسيراني (مربوط به رديف 3 )
60.000
5
امتياز صدورخدمات پروانه بهره برداري اشخاص حقيقي (مدت اعتبار دو سال)
200.000
6
تمديد پروانه بهره برداري اشخاص حقيقي (مربوط به رديف 5)
60.000
7
امتياز تعويض پروانه بهره برداري وپروانه تاكسيراني درطول مدت اعتبار (المثني)
75.000
8
امتياز واگذاري خودروي جديد وتبديل پلاك شخصي به تاكسي
دو درصد ارزش خودرو
9
حق عضويت ماهيانه به ازاء هردستگاه تاكسي ماهيانه  
15.000
10
امتياز به كار گيري درتاكسي بي سيم فرودگاه – راه آهن وترمينال
فرودگاه 100.000
11
امتياز نقل وانتقال وحقوق بهره برداري پروانه ، بهره برداري اشخاص حقيقي انتقال سند تاكسي به خريد وفروش
از 2 تا 6 درصد به تشخيص هيأت
12
امتياز صدور پروانه نمايندگي شركتهاي حمل ونقل درون شهري (مدت اعتبار 5 سال)
40.000.000
13
هزينه خدمات ساليانه پروانه نمايندگي
4.000.000
14
هزينه تمديد پروانه شركتهاي حمل ونقل
7.500.000
15
امتياز وانتقال پروانه نمايندگي شركتهاي حمل ونقل درون شهري
14.000.000 تا 25.000.000
 *ضمناً نرخ كرايه جابه جايي هرمسافر توسط تاكسيهاي كشيك شبانه پايانه مسافربري جديد درسال 88 بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت . بديهي است از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب مبلغ 20% (بيست درصد) ازنرخ هاي زير كاهش مي يابد.
 
رديف
محدوده 
ميانگين فاصله به كيلومتر
نام مسير
مصوب شوراي اسلامي شهر (اعداد به ريال)
هرنفر                                  دربست                 هرنفر درب منزل
1
1
3-0
ب شهيد دهقان منشادي – پايانه بار – ورودي شهرك صنعتي – فلكه سوم وچهارم آزادشهر
3500
10500
4500
2
2
6-4
شهرك صنعتي فاز اول ودوم – روستاي شحنه – فلكه اول ودوم وسه راه آزادشهر- م ابوالفضل- ب 17 شهريور- امام شهر – چهارراه معلم – م فرودگاه
4500
13500
6000
3
3
10-7
فرودگاه – ب 22بهمن – سه راه شحنه – چ راه فرهنگيان – سه راه حكيميان – سه راه محمودآباد – ب جانباز –- ب جانباز - عيش آباد – خيرآباد –ميدان امام علي – صنايع دفاع – پارك كوهستان – فولاد يزد – م امام حسين – م باهنر- همافر  
5000
15000
6500
4
4
14-11
راه آهن – ب دانشجو تا م شهداي محراب – ب شهيد بهشتي – ب منتظر قائم – ب طالقاني – ب امام جعفر صادق – م ماركار – خيابان كاشاني تا ميدان شهداي محراب – ب بسيج –
م شهيد بهشتي – م آزادي - ب جمهوري تا دروازه قرآن – شهرك دانشگاه امام شهر – خ انقلاب (اميرآباد – نصرآباد – چهارراه دولت باد – كسنويه- م بعثت  )شهرك رزمندگان – م دانش آموز –  م عالم – هلال احمر – قاسم آباد
6000
18000
8000
5
5
18- 15
پادگان آيت ا.. خاتمي – شهرك دانشگاه – دانشگاه آزاد – دانشگاه يزد – م اطلسي – م ابوذر – ب مدرس – م آيت ا.... خاتمي – خ مهدي – خ سلمان - ب دهه فجر – فضاي سبز – چهارراه موزائيك سازي – چهارراه شهداء -خيابان قيام – خ مسكن وشهرسازي – سيد گلسرخ – ب نواب صفوي –ب استقلال ب شاهديه (ابرندآباد – نصرت آباد - گردفرامرز) زين آباد
7000
21000
9000
6
6
22-19
كارخانه غدير–پادگان شهيد صدوقي –كليه مجتمع هاي مسكوني داخل صفائيه – ب شهيد قندي – جوادالائمه – جوادالائمه شهرك گلستان –پاسداران – نجف آباد –رحمت آباد م شهيد بابايي –حسن آبادمشير– قلعه اسدان – كليه كوره هاي آجر پزي روغني – خلدبرين – ب فقيه خراساني – م الغدير – زارچ
7500
22500
10000
7
7
26-23
سيد ميرزا – دوراهي بافق – محمدآباد – دهنو- اكرميه – چاه شهردار – حسين آباد ريسماني –
سيم وكابل يزد – اكرم آباد - كليه كوره هاي آجرپزي اكرم آباد
8500
22500
11000
8
8
34- 27
دانشكده پزشكي احمدآباد مشير – ملا باشي – خويدك – فولاد آلياژي –نيروگاه پليس راه مهريز – دوراهي طبس – سيمان آزادگان – رضوان شهر - اشكذر
10000
30000
12000
 م : ميدان                    ب : بلوار                        چ : چهارراه                    خ : خيابان
*طرح پيشنهادي اعضاء دررابطه با منحل شدن سازمان رفاهي ، تفريحي    
 4 – طرح پيشنهادي اعضاي شورا ثبت دبيرخانه بشماره 4870- 16/10/88 به شرح ذيل :
«احتراماً ، امضاء كنندگان زيرپيشنهاد مي نمايند اكنون كه سازمان فرهنگي‌، ورزشي تشكيل وفعال شده است سازمان قبلي رفاهي ، تفريحي منحل وسازمان ضروري زيبا سازي شهرداري تأسيس شود .»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*تملك پاركينگ پيشنهادي محله چهارمنار  
 5 – لايحه شماره 204/53353- 23/10/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5004- 24/10/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به توافق نامه پيوست موضوع تملك پاركينگ پيشنهادي محله چهار منار پلاك ثبتي 5/3358 بخش2 يزد متعلق به ورثه مرحوم علي منشادي مقدم وبا توجه به اتمام اعتبار نقد تملك و اهميت و ضرورت تملك پاركينگ خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد مبلغ 000/500/139 ريال از محل كد 01-040-533 احداث پاركينگ كسر وبه كد 77-020-531 تملك پاركينگ محله چهار منار اضافه و در اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد.ضمناً آقاي مجيدي ـ مدير امور مالي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.         ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*پلاك ثبتي متعلق به ورثه حسين عبداللهي وشركاء   
 6 – لايحه شماره 502/55434- 4/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5219- 4/11/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به بررسي از سوابق پلاك ثبتي شماره 3/5005 بخش 8 يزد متعلق به ورثه حسين عبداللهي و شركاء واقع درطرح شبكه 30 متري مشير بدينوسيله به استحضار مي رساند در تاريخ 19/5/81 توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يكصدميليون وششصدوبيست و هشت هزار ريال( 000/628/100 ريال ) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ سي ونه ميليون وسيصد وهشتاد و دو هزار و پانصد و شصت ريال ( 560/382/39 ريال ) جمعاً مبلغ شصت ويك ميليون و دويستوچهل وپنج هزارو چهارصدو چهل ريال(440/245/61 ريال) بستانكاري مالكين تعيين گرديد و مقرر شد به جاي آن يك قطعه از اراضي مهرآوران به شماره 1784 به صورت پاياپاي به ورثه واگذار و مالكين نسبت به اصلاح حد باقيمانده پلاك اقدام نمايند با توجه به اولويت اجراي طرح در آن زمان ودرخواست مالكين مجددبندي در تاريخ 3/4/85 مبني بر اينكه شهرداري با نظر موافق موضوع تغيير كاربري پلاك را به كميسيون ماده پنج ارسال و بدليل وجود ايستگاه اتوبوس در باقيمانده پلاك از ايجاد مجدد پاركينگ بر معبر معاف و برابر ضوابط عوارضات مربوطه توسط مالكين در 36 قسط به شهرداري پرداخت گردد به توافقنامه اضافه گرديد مالكين جهت اصلاح حد باقيمانده به شهرداري مراجعه و درخواست اجراي مفاد توافقنامه را دارند عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم از محل كد 72-020-531 تملك اراضي 30 متري مشير بعمل آيد. ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
*تملك قسمتي ازپلاك ثبتي متعلق به ورثه مرحوم دست پيمان   
 7– لايحه شماره 502/55139- 3/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5265- 7/11/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك شماره 3297/6460 بخش 8 يزد واقع در طرح راستگرد بلوار جمهوري و خيابان وكيل(تجاري و مسكوني) متعلق به ورثه مرحوم دست پيمان اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك در طرح جمعاً مبلغ هشت ميلياردوچهل ونه ميليون ودويست ونودوپنج هزار ريال( 000/295/049/8 ريال)بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس ازكسر عوارض حق تشرف به مبلغ نهصدو سي وسه ميليون وسيصدهزار ريال( 000/300/933 ريال) جمعاً مبلغ هفت ميلياردو يكصدو پانزده ميليون و نهصدو نودوپنج هزارريال( 000/995/115/7 ريال) بستانكاري ورثه تعيين و بموجب درخواست مالكين مقررگرديد در باقيمانده ملك با رعايت حداقل به عمق سه متر و بطول 50/49 متر به متراژ50/148 متر مربع پاركينگ بر معبر تأمين و متراژ 370 مترمربع عرصه باقيمانده و تغيير كاربري تجاري انجام گردد . زيرزمين بصورت پاركينگ و انباري و همكف بصورت هفت باب تجاري و طبقه اول هفت باب تجاري جمعاً به زير بناي 5/1159 متر مربع در قبال مبلغ دو ميلياردو دويست وچهل وهفت ميليون وسيصدو پنجاه وهشت هزارو سيصد ريال( 300/358/247/2 ريال )بدون دريافت مبلغي از مالكين پروانه ساختماني صادر گردد و يك قطعه زمين با كاربري تجاري تحت پلاك 145 فرعي 1273 بخش 4 يزد واقع در مجتمع تجاري بلوار 17 شهريور روبروي 52 متري امام شهر به متراژ 40/106 متر مربع از قرار هر متر مربع دوازه ميليون ريال جمعاً به مبلغ يك ميلياردو دويست وهفتادوشش ميليون وهشتصد هزار ريال( 000/800/276/1 ريال ) و دوقطعه زمين با كاربري مسكوني از پلاك 19/9043 بخش4 يزد به متراژ55/511 مترمربع ازقرارهرمترمربع دوميليون ونهصدو پنجاه هزار ريال(000/950/2 ريال )جمعاً به مبلغ يك ميلياردو پانصدو نه ميليون وهفتادو دو هزاروپانصد ريال ( 500/072/509/1 ريال) و دو قطعه زمين رديف 2735و2736 از اراضي مهرآوران به مساحت 90/515 متر مربع از قرار هر متر مربع سه ميليون ريال( 000/000/3 ريال) جمعاً به مبلغ يك ميلياردو پانصدو چهل وهفت ميليون وهفتصد هزار ريال( 000/700/547/1 ريال) به مالكين واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ پانصدو سي وپنج ميليون وشصت وچهارهزارو دويست ريال( 200/064/535 ريال )پس از انتقال رسمي اسناد در مسير به ورثه پرداخت خواهد شد و مالكين پاسخگوي هر گونه ادعاي مطرح شده بر روي مغازه ها اعم از حق كسب و پيشه و سرقفلي و .... مستأجران مي باشند توضيحاً اينكه مالكين علي الحساب مبلغي از شهرداري دريافت نموده اند كه مي بايست از غرامت كسر گردد و در خصوص واحدهاي معوض فقط پروانه زيرزمين و همكف املاك مسكوني و يك پلاك تجاري به عهده شهرداري مي باشد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمايند اقدامات بعدي از محل تملك خيابان وكيل كد 80-020-531 به عمل آيد و در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
*بررسي سوابق پرونده غرامتي متعلق به آقاي سيدجلال محترم     
 8– لايحه شماره 502/57334- 14/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5386- 14/11/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با توجه به بررسي از سوابق پرونده غرامتي پلاك شماره 14261 بخش 8 يزد واقع در طرح بلوار شهيد مدرس متراژ 100 متر مربع مشاعي از پلاك فوق متعلق به‌ آقاي سيد جلال محترم در
مسير بلوار فوق قرار گرفته است وشهرداري پس از طي مراحل ارزيابي به جاي غرامت و با عنايت به مجوز شماره 4/7452 مورخ 18/5/65 قائم مقامي شوراي اسلامي شهر يك قطعه زمين از پلاك 1826 بخش 8 يزد به مساحت 69 متر مربع با كاربري تجاري واقع در انتهاي بلوار دهه فجر به ايشان واگذار و نامبرده طبق پروانه شماره 4981 نسبت به احداث بنا اقدام نموده است با توجه به مكاتبه با دفتر خانه شماره 25 يزد آن دفتر خانه اعلام نموده كه كل باقيمانده پلاك در اجراي ماده 147 قانون ثبت تحت پلاكهاي زيادي سند مالكيت صادر گرديده و انتقال سهم مشاعي نامبرده به شهرداري مقدور نمي باشد و با عنايت به اينكه مالك اوليه (شركت سهامي مهر ) طي سند شماره 208734 مورخ 28/10/74 متراژ 6043 متر مربع از پلاك فوق را كه در مسير طرح مذكور قرار داشته است را به شهرداري انتقال داده است و بر روي باقيمانده پلاكهاي مفروز و اجراي ماده 147 سند مالكيت صادرگرديده است و ملك نامبرده در مسير قرار گرفته و در تصرف شهرداري مي باشد و عملاً دريافت سند و انتقال آن به شهرداري مقدور نمي باشد و اسناد اراضي معوض شهرداري نيز آماده انتقال نمي باشد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد مالك نسبت به انتقال قولنامه اي و اخذ تعهد محضري بنام شهرداري اقدام و شهرداري مالك را جهت اخذ سند ملك معوض را به اداره ثبت معرفي نمايد.ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداري يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
*تملك تمامي پلاك ثبتي واقع درطرح پارك بزرگ شهر متصرفي آقايان فرقاني وياوري      
 9– لايحه شماره 502/55634- 5/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5247- 6/11/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاكهاي 1564 و 1596 به مساحت 19400 متر مربع واقع در طرح پارك بزرگ شهر متصرفي آقاي فرقاني و ياوري اقدام نمايد با عنايت به اينكه قبلاً حدود 8 هكتار از اراضي پارك بزرگ شهر كه درتصرف مستاجرين بوده و تملك گرديده است و بدليل قرار گرفتن زمين متصرفي آقايان ياوري و فرقاني در وسط پارك موجود و اراضي خريداري شده كه عملاً امكان استفاده از اراضي 8 هكتاري توسط شهرداري امكان پذيرنمي باشد وبمنظوراستفاده ازاراضي مذكور واينكه توسط زمين خواران تصرف نگرددشهرداري نسبت به تملك زمين هاي مذكور كه بصورت قولنامه اي و هم اكنون زير كشت يونجه و غيرو مي باشد با توجه به توافقنامه هاي فيمابين و براساس نظريه هيات كارشناسي رسمي از قرار هر مترمربع يكصدو پنجاه وپنج هزار ريال(155.000 ريال) جمعاً به مبلغ سه ميلياردو هفت ميليون ريال(  3.007.000.000 ريال) اقدام به تملك آن نموده است . طبق مفاد توافقنامه مقرر گرديد بجاي اين بستانكاري قطعات شماره 2352 و 2353 و 2354 و 2318 و 2453 از اراضي مهر آوران جمعاً به مبلغ سه ميلياردودو ميليون و ششصدو نود هزار ريال (3.002.690.000 ريال )به ايشان واگذار و مابه التفاوت وجه غرامت و ارزش زمين هاي معوض پس از كسر 2/1 هزينه كارشناسي مبلغ يك ميليون وششصدو ده هزار ريال( 1.610.000 ريال) مي باشد كه بستانكاري مالكين مي باشد پاياپاي گرديد و ملك از طريق قولنامه اي و اخذ تعهد محضري به شهرداري منتقل گردد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت اجازه فرمائيد بصورت تهاتري پاياپاي اقدام گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارايه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مشروط براحراز مالكيت مورد تصويب قرارگرفت .
 
*پرداخت ماليات هاي كسرشده به سازمانهاي وابسته به شهرداري       
 10– لايحه شماره 204/56269- 10/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5309- 10/11/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند كه در سنوات قبل از صورت وضعيت هاي قراردادهاي فيمابين سازمان هاي وابسته و شهرداري يزد ( عمران ـ بهسازي و بازيافت ) به استناد ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم ، ماليات كسر گرديده است و با توجه به نامشخص بودن اينكه سازمان ها مشمول ماليات مي شوند يا خير وجوه فوق تاكنون بعنوان بستانكاري در حساب هاي شهرداري راكدمانده است ،بنابراين باستناد ماده 84 قانون شهرداري ها خواهشمند است ،با عنايت به اينكه مورد فوق مورد ايراد واشكال حسابرسان منتخب نيز قرارگرفته است در جهت تعيين تكليف وجوه فوق موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد بستانكاري سازمان هاي فوق در وجه سازمان هاي مربوطه به شرح زير پرداخت گردد.
1ـ سازمان عمران مبلغ 644.213.055 ريال
2ـ سازمان بازيافت مبلغ 22.753.200 ريال
3ـ سازمان بهسازي و نوسازي مبلغ 822.923.423 ريال
ضمناً آقاي مجيدي ـ مدير مالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
جلسه درساعت 30/21 با ذكر صلوات خاتمه يافت .