سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزچهار‌شنبه مورخ 7/7/89  با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) ، فرا رسيدن هفتم مهرماه، روز آتش‌نشاني را به مسئولين و تمامي كاركنان زحمت‌كش وخدوم آن سازمان تبريك وتهنيت عرض نمود و از خداوند متعال براي يكايك آن عزيزان آرزوي موفقيت و سربلندي نمود . سپس ايشان تأكيد نمود شهرداري در راستاي جذب نيرو بايد تمام مراحل قانوني و اداري از جمله گزينش، مصاحبه، تحقيقات محلي و حتي اخذ تعهد مبني بر عدم ترك محل كار بدون اطلاع قبلي و در جاي ديگر استخدام شدن و تمامي مراحل استخدامي با هماهنگي استانداري اقدامات لازم و اساسي به عمل آورد.
در ادامه آقاي كوچك زاده در سخنان پيش از دستور ضمن گراميداشت روز مولوي شاعر و عارف بزرگ، گزارشي از جلسه برگزار شده در استانداري جهت برگزاري همايش معماري و شهرسازي ايراني در روزهاي 12 و 11 اسفند ماه سال جاري با همت بسيج مهندسي، دانشكده معماري، استانداري و همكاري ساير ادارات در برگزاري هر چه بهتر اين همايش با تهيه و ارائه مقاله، پيشنهادات ايشان در آن جلسه از جمله توجه خاص به مسائل فرهنگي و هويتي در امور معماري و شهرسازي، پي‌گيري احياء و بهسازي خانه عالم جنب مسجد جامع كبير و خانه معمار در محله خرمشاه، جمع‌آوري مطالب و مستند سازي از اخلاق حسنه و آداب و رسوم گذشتگان و ترويج آنها بصورت كتاب، فيلم و نمايشنامه، توجه خاص به همه تخصص‌ها در مطالعات و برنامه‌ريزي‌ها جهت معماري و شهرسازي ايراني، پرهيز از استفاده نمودن نماها بصورت كامپوزيت به كه اين موضوع در شهر اصفهان توجه مي‌شود، استفاده از نتايج اين همايش و همچنين قرارداد مطالعات معماري و شهرسازي اسلامي در ضوابط طرح تفصيلي جديد و اشاره به اينكه به بعضي از معماران بناهاي تاريخي كه با عنوان مولانا جامع جميع علوم زمان خود بود‌ه‌اند لذا آثار آنها با معنويت خاصي بوده است كه امروز كمتر شاهد آن هستيم، ارائه نمود.
سپس آقاي پارساييان در خصوص افزايش هزينه حق بيمه پروانه ساختمان كه اين موضوع مي‌تواند شهرداريهاي كل كشور را دچار مشكل كند و مردم را از گرفتن پروانه ساختمان جهت ساخت و ساز بي‌انگيزه نمايد و ساخت وسازها بصورت غير اصولي صورت گيرد مطالبي را عنوان نمود و خواستار پي‌گيري اين موضوع از سوي مسئولين مربوطه شد.
 
 مصوبات :
جشن عاطفه‌ها
1- با توجه به شروع سال تحصيلي جديد و برگزاري مراسم جشن ملي عاطفه‌ها و در راستاي ياري رساندن و كمك به دانش‌آموزان نيازمند، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مقرر گرديد طبق سنوات گذشته و شركت در اين كار خداپسندانه شوراي شهر و شهرداري به صورت مشترك نسبت به پرداخت مبلغ هفت ميليون ريال (000/000/7ريال) از اعتبارات ماده 17 سهم خود اقدام نمايند.
 
 بررسي نامه بازرسي كل استان بابت واگذاري امور خدمات شهري
2- نامه شماره 2168/47-7/11/88 مدير كل بازرسي استان يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 5403-14/11/88  در خصوص نحوه واگذاري امور خدمات شهري به بخش خصوصي توسط شهرداري يزد و نحوه پرداخت صورت وضعيت پيمانكاران مربوطه، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزار شده با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست كميسيون خدمات موارد بشرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت:
1-2- در خصوص گزارش سازمان بازرسي در رابطه با اينكه معابر درجه دو كه برابر قرارداد بايستي حداقل هفته اي سه مرتبه نسبت به نظافت ورفت و روب آنها اقدام گردد محرز وآشكار گرديد كه محاسبه پرداختي به صورت محاسبه يك ماه كامل بوده وپرداخت آن براين اساس ظاهراً مقرون به صحت مي باشد .
2-2- با توجه به اينكه نظارت برعملكرد پيمانكاران براساس قرارداد منعقده فيما بين شهرداري وسازمان بازيافت توسط ناظرين سازمان صورت مي گيرد وسه ناظر متعاقباً تأئيديه ناظرين نواحي را مورد تأئيد قرار مي‌داده بطور قطع ناظرين ‌مربوطه تمامي وظايف‌ يادشده ورفت وروب معابروامور بازبيني روزانه را انجام نداده اندومحرزاست كه پيمانكار به تمامي وظايف محوله مندرج درجدول‌پايه دفترچه پيمان به شماره221/12284- 6/4/86 اقدام ننموده است .
3-2- در رابطه با اينكه پيمانكار عمليات پيمان را كلاً ويا جزء به صورت جزئي بدون اجازه كتبي كارفرما به غير واگذار نموده موضوع مورد تأئيد شورا قرار گرفت .
4-2- در بررسي وتحقيق بعمل آمده مشخص گرديد كارگران جمع آوري زباله اقدام به تفكيك وبازيافت زباله در حين جمع آوري زباله مي نموده اند واين امر تقريباً در تمامي نواحي ديگر عموميت دارد .
5-2- شستشوي گاري ها و محل نگهداري وبارگيري كه درگزارش پيمانكارمكلف به اجراي آن بوده واجراي آن كامل صورت نگرفته ،شورا به نتيجه گيري قطعي نرسيد .
6-2- پيمانكار عليرغم تعهدات مندرج درقرارداد بدون استفاده از ماشين آلات فرم دار واستاندارد نسبت به جمع آوري زباله اقدام نموده كه اين موضوع مورد تأئيد كامل شورا قرارگرفت . درپي درخواست سازمان بازرسي واحد خدمات شهري ملزم مي گردد ظرف يكماه نسبت به بررسي صورت وضعيت هاي پرداختي پيمانكاران حوزه ياد شده اقدام واعلام نظر بصورت مستدل ومستند در زمينه پرداخت هاي صورت گرفته نموده ومراتب را به شورا ارائه نمايد . درصورتيكه پيمانكار مربوطه به وظيفه خود عمل ننموده باشد ضبط سپرده ويا اخذ معادل آن بايستي صورت گيرد .
7-2- ناظرين وسه ناظرين مربوطه در رابطه با تأئيد بدون دقت خود پاسخگو بوده وبايستي برابر مراجع مسئول جوابگوئي نمايند . لازم به ذكر است ناظرين وسر ناظر به كميسيون خدمات شورا احضار ودرپاسخ به استعلام شورا نسبت به رد موضوع اقدام نمودند.
8-2- جوابيه شهرداري درپاسخ به گزارش كه حكايت از رد كليه موارد ميباشد از نظر اين شورا قدري متعصبانه وغيره منطقي مي باشد . 
 
با توجه به مراتب فوق، پس از بحث و تبادل نظرواستماع نظرات،مواردبه شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
الف- كليه كارگران خدماتي شهرداري ملزم به نصب برچسب نام ونام خانوادگي بر روي لباس خود مي‌باشند .
ب- براي كليه كارگران بايستي كلاس آموزشي برگزار وسپس به كارگيري شوند بديهي است كارگران فعلي نيز به صورت تواتري به كلاسها اعزام گردند . موضوعات مورد تدريس دركميسيون خدمات شهري با حضور نماينده شهرداري تعيين وبه صحن شورا ارسال خواهد شد .
ج- كليه كارگران خدماتي به ويژه شركتي ها بايستي شناسايي وصلاحيت فردي واجتماعي آنها ازمراجع ذيصلاح اخذ گردد .
ضمناً مقررگرديد شهرداري ظرف مدت يك ماه نتيجه اقدامات انجام شده را بصورت مكتوب به شورا گزارش نمايد.
 
       ساماندهي وضعيت اداره اجرائيات شهرداري
3- با عنايت به بازديد انجام شده توسط آقاي خباززاده بعنوان نماينده شورا با معيت مسئولين مربوطه شهرداري و ارائه گزارش مبسوط از مجموعه عملكرد اداره مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهرداري اصفهان و در راستاي ساماندهي وضع موجود اداره اجرائيات، كنترل و انتظامات شهرداري يزد، موضوع درصحن علني شورامطرح باتوجه به بررسي‌هاي بعمل آمده توضيحات‌رياست كميسيون‌خدمات‌و پس‌از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
1-3- با توجه به اینکه تمامی اعضای شورا وهمچنین تیم اعزامی به اصفهان سیستم اداره اجرائیات آن شهر را مناسب وتأئید می نمایند مقررگردید این روش به شکل کامل وسبک وسیاق اصفهان پیاده وهمچنین نسبت به فعال نمودن دادیاری ویژه و هیأت حل اختلاف تا تاریخ 1/8/89 در اداره اجرائیات یزد اقدام نمایند و چنانچه تا تاریخ تعیین شده آن سیستم اجرا نشود شورای شهر مجدانه با خاطیان امر درخواست برخورد قانونی بنماید .
2-3- مقررگردید معاونت خدمات شهری گروهی را از اصفهان جهت راه اندازی سیستم اداره اجرائیات بصورت مكتوب دعوت نماید ودقیقاً کلیه امور اجرائیات اصفهان را با توجه به امکانات وموانع ،نقاط ضعف وقوت موجود ، بومی سازی وپیاده نمایند .  
3-3- مقرر گردید اداره ارزشیابی ، حراست ومعاونت خدمات شهری در جهت پالایش نیروهای اجرائیات اقدام نموده و از بین نیروهای موجود افراد کارآمد وتوانمند را بکارگیری نمایند .
4-3- مقررگردید کلاسهای آموزشی وتوجیهی از طرف تیم دعوت شده از اصفهان جهت نیروهای اجرائیات و کارشناسان مربوطه برگزار گردد وبه افراد شرکت کننده در این کلاسها آموزشهای لازم داده شود .
5-3- پيرو بند دو صورتجلسه مورخ 14/6/89 شورا، پيشنهاد مي‌گردد شهرداري در صورت صلاحديد آقاي عسكري (سرپرست سازمان رفاهي، تفريحي) را به عنوان نماینده و رابط بین شهرداری اصفهان ویزد جهت پي‌گيري امورات مربوط به اجرائیات معرفي نماید که رأس موعد مقررسیستم جدید فعال گردد.
6-3- با توجه به اینکه انجام صحیح وبه هنگام امور اجرائیات منوط به وجود سامانه 137 ومرکز پیام قوی می باشد درخواست می گردد شهرداری ظرف مدت یک هفته یک نفر فرد بصیر وآگاه و مسلط را به عنوان مسئول این سامانه مشخص نموده وبا نصب بی سیم مادر در اجرائیات موارد مربوطه را درکوتاهترین زمان ممکن به اجراء گذارد .
ضمناً مقرر گرديد شهرداري بايد تا تاريخ 1/8/89 نسبت به اجرايي شدن موارد فوق اقدامات لازم معمول نمايد.
 
جلسه درساعت  10 با ذكر صلوات خاتمه يافت.