سيصد و هشتادو يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و هشتادو يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   سيصد و هشتادو يكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 يك‌‌شنبه مورخ 2/8/89  با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران و ساير مسئولين، اظهار داشت با توجه به تأكيدات اعضاي اين شورا و در راستاي درآمدزايي بيشتر، شهرداري با توجه به وضعيت نامناسب از لحاظ مالي هر چه زودتر نسبت به توزيع قبوض نوسازي بصورت شش ماهه اقدامات لازم و اساسي معمول نمايد وي در ادامه خواست تا شهرداري نسبت به پي‌گيري موضوع اخذ عوارض ساليانه اتومبيل بر اساس تحويل خودرو به مشتريان مربوط به هر شهر و همچنين عوارض مربوط به فرودگاه اقدامات لازم و ضروري بعمل آورد.

سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم گزارشي از مأموريتشان به تبريز جهت شركت در دوره آموزشي فرا استاني و مأموريتشان به تهران جهت حضور در جلسه مربوط به برگزاري المپياد جهاني طراحي شهري با اسكان بشر ملل متحد و اعتبارات در نظر گرفته جهت طرحهاي اجرا شده برتر دنيا و اهداء جوايز به برندگان و همچنين جلسه برگزار شده در سازمان شهرداريها و دهياريها با حضور آقاي صارمي معاون آن سازمان و رايزني‌هاي صورت گرفته در جهت اخذ مطالبات باقي مانده اعتبارات تخصيص يافته دولتي به شهرداري يزد و سازمانهاي وابسته و پي‌گيريهاي بعمل آمده در رابطه با اخذ مجوزهاي لازم جهت دريافت وام براي انجام امور خدمات شهري، استخدام نيرو، حواله قير جهت ادامه اجراي نهضت آسفالت، اختصاص 40 دستگاه اتوبوس شهري و پرداخت سهميه شهرداري يزد در اين زمينه، پي‌گيري موضوع كارخانه كمپوست، اخذ يك سوم سهم شهرداري بابت طرح جامع ترافيك و تفصيلي بر اساس اعتبارات تخصيص يافته توضيحاتي ارائه نمود. وي در ادامه از فعاليت‌ها و اقدامات انجام شده تا كنون در خصوص پروژه‌هاي عمراني شهرداري از جمله پيشرفت كار پروژه غير همسطح مهديه و بازديد انجام شده توسط آقاي اولياء نماينده محترم مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي از آن پروژه، تكميل پروژه ساختمان آتش‌نشاني سيلو، ادامه كار و فعال شدن پروژه پل پرفسور حسابي، پيشرفت كار ساخت ميدان جديد ميوه و تره‌بار مركزي، ساماندهي پياده‌روهاي بلوار آزادگان، خيابان سلمان و قيام، پاركينگ طبقاتي مجيبيان واقع در خيابان كاشاني و اقدامات صورت گرفته تا كنون در خصوص احداث بلوار ولايت گزارشي ارائه نمود. وي در پايان خواستار تعيين تكليف و حل و فصل موضوع دوگانگي مديريت تاكسي تلفني و آژانسهاي سطح شهر از سوي مسئولين استان و ساير مراجع ذيربط گرديد.

 
مصوبات :
 
    معرفي يك نفر از اعضاي شورا
1-  نامه شماره 1386/893/138-17/7/89 رييس سازمان بازرگاني استان ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2913-3/8/89 در خصوص تشكيل هيأت مؤسس انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان و معرفي يك نفر از اعضاي شورا جهت حضور در جلسات مربوطه ، موضوع در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر آقاي وحيدرضا خباززاده يزدي بعنوان نماينده شورا جهت حضور در جلسات مربوطه تعيين و انتخاب شدند.
 
    درخواست عده‌اي از بارفروشان و ميدان‌داران
2- درخواست عده‌اي از بارفروشان و ميدان‌داران يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1476-22/4/89 به شرح ذيل :
 يك : با توجه به اينكه ميدان تره‌بار جديد، در دست احداث بوده و پيمانكار و شهرداري محترم مي‌كوشند در كوتاه‌ترين زمان ممكن، راه‌اندازي نمايند ولي نحوه واگذاري و شرايط و چگونگي آن در هاله ابهام است، قراردادي مدت‌دار في‌مابين موجر و مستأجر منعقد گردد، لكن به محض آماده شدن فيزيكي ميدان جديد با كليه امكانات لازم اعم از آب و برق و گاز و تلفن و شيرباني و زيرساختمانهايي كه لازمه ميدان‌داري است و ايفاي حق و حقوق موجر و مستأجر در اين ميدان، چنانچه از مدت قرارداد هم باقيمانده قرارداد في‌مابين ملغي گردد.
دو: تدابيري انديشيده شود كه در ميدان تره‌بار جديد، همانند ساير استانها، غرف بصورت قطعي و مالكيت به بارفروشان واگذار گردد.
سه: حق كسب و پيشه و كليه حقوق مستأجرين قبل از تخليه مكان فعلي لحاظ گردد.
موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون خدمات شهري شورا و پس از بحث و تبادل نظرو استماع نظرات مخالف، موافق موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
بند1- قراردادهاي جديد تا پايان سال 89 برابر ضوابط ومقررات قابل تمديد مي‌باشد.
بند 2-درصورتيكه افرادوغرفه‌داران تمايل به خريد قطعي غرفه دارند مي‌توانند به شهرداري مراجعه تاشهرداري متقاضيان رابرابرضوابط موجودبه بنياد تعاون ناجاجهت انجام اقدامات‌لازم معرفي نمايد.
بند 3-دررابطه‌بادرخواست‌پرداخت‌حق كسب وپيشه به‌غرفه‌داران شهرداري‌موظف‌است‌برابرضوابط ومقررات مربوطه اقدام نمايد.
 
    احداث پل عابر پياده
3-  رونوشت نامه شماره 356/ر-م- 14/4/89 مشاور استاندار در امور روحانيان يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1446-16/4/89 در خصوص احداث پل عابر پياده در بلوار جمهوري اسلامي خصوصاً در محدوده امامزاده سيدجعفر(ع) با توجه به ضرورت و حجم بالاي ترافيك و مشكلات بوجود آمده براي عابران پياده و رانندگان ، موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون خدمات شهري شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق مقرر گرديد شهرداري به احداث هر ميزان پل مكانيزه با مكان‌يابي مناسب طبق ضوابط و مقررات كه در سطح شهر تشخيص داده و مورد نياز مي‌‌داند اقدام نمايد. بديهي است با توجه به نامه فوق و حجم بالاي ترافيك مقابل امامزاده سيد جعفر(ع) اولين پل، مقابل امامزاده احداث و مورد بهره‌برداري قرار گيرد در ضمن شهرداري موظف است ظرف مدت يك ماه نسبت به حذف اسكلت پل احداثي توسط بنگاه شيريني‌سازي حاج خليفه روبروي امامزاده سيد جعفر(ع) اقدام نمايد.  
ضمناً تعيين محل پلها بايستي در كارگروه مربوطه مصوبه مورخ 17/8/89 اين شورا مطرح و مورد تصويب قرار گيرد.
 
     طرح پيشنهادي اعضاي شورا در خصوص ساخت 28 عدد راديو پارك
4- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي «آقايان فقيه خراساني، حرزاده، مطهريان، كوچك‌زاده، ميرحسيني و سركار خانم وزيري» ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2020-31/5/89 به شرح ذيل:
موضوع : ساخت 28 عدد راديو پارك با محتواي آموزش شهروندي
توضيح : «با توجه به لزوم ارتقاء فرهنگ شهرنشيني از طريق انجام آموزشهاي شهروندي و استفاده از فضاي مناسب پاركها براي اين امر، لذا امضاء كنندگان زير پيشنهاد مي‌نماييم كه سالانه تعداد 28 عدد (هفته‌هايي كه پاركها در يك سال فعال هستند) راديو پارك با محتواي آموزش شهروندي و با محوريت سازمان فرهنگي ورزشي تهيه و هزينه هر راديو پارك از رديف آموزش شهروندان سازماني كه موضوع آموزش شهروندي مربوط به وظايف آن سازمان مي‌باشد پرداخت گردد.»
و همچنين پيشنهاد مكتوب آقاي ميروكيلي شهردار محترم مورخ 2/8/89 به شرح ذيل :
« بسمه تعالي- رياست محترم شوراي اسلامي شهر ، با سلام- پيشنهاد مي‌شود با توجه به اينكه موضوع راديو شهر و راديو پارك در دستور كار و بررسي شهرداري بوده است خواهشمند است موافقت فرماييد از محل اعتبار در اختيار اينجانب يا از سرجمع اعتبارات بازپيرايي پارك‌هاي مناطق مبلغ پنجاه ميليون تومان براي اين امر اختصاص يابد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق در نهايت پيشنهاد شهردار محترم مورد تصويب قرار گرفت.
 
    معافيت خانه كارگر
5-  لايحه شماره 200/32701- 7/7/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2538- 8/7/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 1723مورخ 7/5/89 آن شوراي محترم و درخواست شماره 8615 مورخ 25/3/89 خانه كارگر پيشنهاد مي‌شود تا زماني كه از ساختمان پلاك 15/5009 بخش 8 يزد به عنوان خانه كارگر استفاده مي‌شود از پرداخت عوارض كسر پاركينگ معاف و در صورتي كه ساختمان مورد استفاده ديگري قرار گيرد و يا مالكيت آن به شخص ديگري منتقل شود مشمول عوارض كسر پاركينگ خواهد شد. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. پيرنيا- كفيل شهرداري يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق طبق محاسبات انجام شده بر اساس ضمائم پيوست به مبلغ يكصدوسي و پنج ميليون و دويست و هشتادو پنج هزارريال (000/285/135ريال)  مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه درساعت  21  با ذكر صلوات خاتمه يافت.