سيصد و نوزدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و نوزدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
  سيصدونوزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7صبح روزچهارشنبه مورخ 28/11/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
  درابتدا رياست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روز افزون همه مسئولين وهمكاران ارجمند درخصوص بودجه پيشنهادي سال 89 شهرداري اظهارداشت : اميدواريم بتوانيم با استفاده از نقطه نظرات وپيشنهادات كارشناسان مربوطه وبا يك برنامه ريزي وهمت اعضاي شورا بودجه سال 89 شهرداري را با رعايت نكات ودستورالعمل بودجه بررسي وتصويب نمائيم وتأكيد نمود شهرداري وسازمانهاي وابسته با دراختيار گرفتن نيروهاي متخصص ومتعهد در زمينه امور مالي سيستم حسابداري شهرداري وسازمانها را تقويت نمايند . سپس آقاي مجيدي (مدير مالي شهرداري) ضمن ارائه گزارشي از روند بودجه 10 ساله شهرداري توضيحاتي درخصوص دستورالعمل بودجه سال 89 شهرداريها ارائه نمود .
   درادامه آقاي كوچك زاده نكاتي را درجهت تدوين بودجه وبرنامه ريزيهاي لازم براي محقق شدن آن ورفع مشكلات مالي شهرداري در دوبخش به شرح ذيل ضروري دانست .
 الف : افزايش درآمدها شامل :
1- تسريع درمميزي شهر وپيگيري وصول بدهي هاي شهروندان .
2- پيگيري كسب درآمد ازاعتبارات دولتي با توجه به درصد جمعيت شهر يزد نسبت به كل استان هم دراستان وهم درمركز.
3- مشاركت شهرداري درساخت وسازها بجاي امتيازات وعوارض پروانه ساختمان .
4- توزيع قبوض نوسازي هر شش ماه يكباربراي رعايت حال شهروندان .
5- استفاده بهينه از امكانات شهرداري وسازمانهاي تابعه ازجمله كارخانه آسفالت وتأسيسات شن وماسه و..... وبراي كسب درآمدهاي بلندمدت 1- توجه بيشتر به امر مشاركت وعقد قراردادهاي مشاركتي سنجيده تر. 2- پيگيري گرفتن زمين سهم شهرداري از مسكن وشهرسازي بمنظور واگذاري آن بعنوان زمين معوض املاك درطرح. 3- جلوگيري از هدر رفتن حقوقات شهرداري ازجمله آنچه درتبليغات شهري وپلهاي عابر پياده اتفاق ا فتاده است. 4- استفاده ازخدمات شركت تعاوني ،اداره ثبت اسناد براي ساماندهي وثبت املاك مربوط به شهرداري وبهره گيري ازآن درتوافقات و....
ب : كنترل وتقليل هزينه ها شامل :  
1- دقت بيشتر درروند توافقات وآزادسازيها ازجمله وجود اولويت ،كنترل مالكيت ، تفهيم كارشناسي به طور كامل ، انتخاب كارشناسان ، نرخهاي ارزيابي و....
 2- بررسي كارشناسي ودقت بيشتر درنرخها وشرايط وكيفيت وقراردادها دركميسيونهاي معاملات .
3- دقت دررسيدگي وپرداخت صورت وضعيت پروژه هاي عمراني درمقايسه با ساير دستگاهها .
4- كنترل درهزينه هاي سازمانهاي شهرداري ازجمله سازمان پاركها وفضاي سبز .
5- كنترل درامر نظارت بر رفت و روب شهر وپرداختهاي مربوط به اين امر وتقليل هزينه هاي آن .
6- كنترل درپرداختها به سازمان فاوا وكنترل بيشتر نتيجه هزينه ها وپرداخت ها دراين سازمان وساير سازمانهاي شهرداري .
7- استفاده از بخش خصوصي براي بعضي ازامور ازجمله طرح پيشنهادي هاي مهندس معين قفقازي راجع به انجام بدون هزينه تفكيك زباله
ازمبدأ دربخشي از شهر ورسيدگي به پاركهاي درون محله اي .  
مصوبات :
*پرداخت حق الزحمه كارشناسان تعيين ارزش معاملاتي روز اراضي شهر يزد   
 1 – لايحه شماره 204/55642- 5/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5244- 6/11/88 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه 4328 مورخ 10/9/88 و بند 2 صورتجلسه 1/9/88 كميسيون برنامه و بودجه در مورد پرداخت حق الزحمه كارشناسان ( عباس دره زرشكي ـ محمد علي صادقيان و كاظم دشت آبادي ) بابت تعيين ارزش معاملاتي روز اراضي شهر يزد ، خواهشمند است ؛ موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدجمعا مبلغ بيست وپنج ميليون ريال (25.000.000 ريال ) به هر سه كارشناس از محل كد 10- 205-512 پرداخت گردد.ضمناً آقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*اتمام اعتبار نقد تملك پاركينگ    
 2 –  لايحه شماره 204/53409- 24/10/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5005- 24/10/88 :
« باستناد ماده76 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه پيوست به شماره 502/31168 مورخ 18/6/88 و توضيحات رئيس اداره املاك و با توجه به تاكيد آن شوراي محترم و اتمام اعتبار نقد تملك پاركينگ ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد مبلغ يكصد ميليون ريال( 100.000.000 ريال ) از محل احداث پاركينگ كد 01-040-533  كسر و به كد 78-020-531 تملك پاركينگ بر معبر طرح 45 متري استقلال اضافه و در اصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گرددو بابت مابه التفاوت مبلغ غرامت ،دربودجه سال 89 پادار گردد.ضمناً آقاي خواجه منصوري ـ مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
*پلاك ثبتي واقع درطرح بلوار شهيد صدوقي به خيابان آذريزد ي به وكالت آقاي خاوريان     
 3 –  پيرو بند 5 صورتجلسه مورخ 30/10/88 شورا ،نامه شماره 502/59157- 27/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5552- 27/11/88 بشرح ذيل :
« احتراماً ، پيرو پيشنهاد شماره 502/49746- 2/10/88 وبازگشت به مصوبه بند 5 صورتجلسه مورخ 30/10/88 آن شوراي محترم درخصوص پلاك ثبتي شماره 4/3774 بخش 4يزد واقع درطرح بلوار شهيد صدوقي به خيابان آذريزدي به وكالت آقاي خاوريان بدينوسيله يك نسخه از تصوير برگ ارزيابي قطعه شماره 2375 از اراضي مسكوني مهرآوران از قرارهر مترمربع دو ميليون ويكصدو پنجاه هزار ريال( 2.150.000 ريال) ارسال مي گردد خواهشمنداست موضوع مجدداً درشوراي اسلامي شهر مطرح نتيجه را جهت اقدامات بعدي به اين شهرداري اعلام فرمائيد .ميروكيلي – شهرداريزد »
 مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
*اعتراض فرمانداري به بند 4 صورتجلسه مورخ 20/10/88    
 4 –  نامه شماره 1/9866- 6/11/88 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5254- 7/11/88 درخصوص اعتراض به بند 4 صورتجلسه مورخ 20/10/88 دررابطه با پلاكهاي شماره ثبتي باقيمانده 46 فرعي 5938 بخش 4يزد و45 از چهار فرعي 5938 بخش 4يزد متعلق به شركت تعاوني مسكن كاشانه ساز موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح با توجه به مدارك ومستندات موجود(تصاوير پيوست) وبراساس اجراي ماده 40 بند يك ماده 11 قانون زمين شهري مورخ 4/11/74 درشهرك رزمندگان گذر 20 متري مورد تصويب قرارگرفته است كه هم اكنون نيز درمحل 20 متري احداث شده است كه بنا به مراتب فوق هيچگونه مغايرتي با طرح جامع ندارد .
 
*مسائل وموضوعات مختلف فرهنگي ، اجتماعي
 5 –  با توجه به جلسات برگزارشده با حضور مسئولين مربوطه درخصوص مسائل وموضوعات مختلف فرهنگي ، اجتماعي و بررسي هاي بعمل آمده توسط كميسيون فرهنگي ،‌اجتماعي مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1-5 مقررگرديد كارگروهي با حضور معاونت معماري وشهرسازي ، خدمات شهري وامور عمراني شهرداري ، شوراي اسلامي شهر ، اداره كل ارشاد اسلامي در زمينه مبلمان شهري تشكيل گردد .
2-5 مقررگرديد اداره فرهنگ وارشاد اسلامي­ درجهت صدور مجوز نشريه شهرداري (يزدآوا) ومجوز كانون تبليغات شهري براي شهرداري تسهيل وتسريع نمايد .
3-5 مقررگرديد درجهت تعامل هرچه بيشتر درامور فرهنگي نماينده شوراي اسلامي شهر (كميسيون فرهنگي، اجتماعي) جهت حضور درجلسات شوراي فرهنگ عمومي وسياستگذاري فرهنگي دعوت بعمل آيد .
4-5 مقرر گرديد درخصوص فعاليت كانون تبليغاتي كسري بررسي هاي لازم توسط اداره كل ارشاد اسلامي صورت پذيرد وگزارش آن به شورا نيز ارائه گردد .
5-5پيشنهاد مي گردد سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري با همكاري اداره ارشاد اسلامي شرايط ايجاد فضاي فرهنگي درقسمتي ازبيلبوردهاي تبليغات تجاري سطح شهر را فراهم نمايد .
6-5 مقرر گرديد سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري با تنظيم تفاهم نامه اي شرايط استفاده رايگان سازمان تبليغات از سالن فرهنگسراي شهرداري را درقبال اعزام روحاني جهت برگزاري نماز جماعت درپاركها (پنجشنبه وجمعه شبها)درطول سال وعلي الخصوص ايام عيد نوروز فراهم نمايد .
7-5 مقررگرديد سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري شرايط استفاده ازتجربيات سازمان تبليغات اسلامي رادربرنامه هاي فرهنگي فراهم نمايد .
8-5 مقررگرديد سازمان تبليغات شرايط اعزام يك نفر روحاني جهت پاسخگويي به مسائل شرعي را به سازمان آرامستانها در روزهاي پنج شنبه فراهم نمايد وضمناً آقاي مطهريان موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايند .
 
 *ساماندهي سيما ومنظر شهري 
 6 –  درخصوص ساماندهي سيما ومنظر شهري ويكنواختي تابلوهاي تبليغاتي وشناسايي با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وجلسات برگزارشده از سوي كميسيون فرهنگي ، اجتماعي با حضور مسئولين مربوطه موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1-6 مقرر گرديد سازمان رفاهي ،تفريحي با تشكيل كارگروهي شامل نمايندگاني از اداره حقوقي ، اداره درآمدهاي عمومي ، اداره اجرائيات ، سازمان فرهنگي – ورزشي ، كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا ومشاور تبليغاتي محيطي كميسيون (آقاي جعفري) موضوع بروزرساني مقررات مربوط به تابلوهاي شناسايي وتبليغاتي را بررسي وتا حداكثر يكماه پس ازابلاغ به شورا جهت تصويب ارائه نمايد .
2-6 با توجه به اهميت موضوع سيماي شهري مقررگرديد سازمان رفاهي ، تفريحي همايشي را با اين عنوان تا خرداد ماه سال 89 با حضور مسئولين شهر برگزار نمايد وهمزمان با اين همايش نيز جهت فرهنگ سازي عمومي در راستاي آموزش شهروندي اقدام به برگزاري مسابقه ونمايشگاه عكس عمومي و.... با موضوع سيما ومبلمان شهري نمايد .
 
جلسه درساعت 10 با ذكر صلوات خاتمه يافت .