سيصد و نود و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و نود و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   سيصد و نود و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 يك‌شنبه مورخ 5/10/89 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا سركار خانم وزيري نايب رييس شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و آرزوي قبولي عزاداريها اظهار داشت اميدواريم با توجه به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها ماهم بتوانيم در جهت محقق شدن اهداف اين دولت و اجراي هرچه بهتر هدفمند كردن يارانه‌ها در سطح استان كوشا باشيم كه در اين راستا نامه‌اي از سوي آقاي چمران رياست شورايعالي استانها جهت اصلاحيه نرخ خدمات حمل بار و مسافر درون شهري و برون شهري به اين شورا ارسال گرديده كه موضوع به كميسيون خدمات شهري ارجاع شده تا هر چه زودتر نسبت به تعيين نرخ جديد بررسي‌هاي لازم معمول گردد. وي در ادامه از مجموعه شهرداري بدليل انجام سريع كار و پيشرفت خوب پروژه زيرگذر مهديه تقدير و تشكر نمود و خواستار شروع و راه‌اندازي هر چه زودتر اصلاح ترافيكي چهارراه فاطميه بر اساس مصوبات شورا و تأكيدات ساير اعضاي شورا در اين زمينه جهت رفع مشكل ترافيكي آن محل و همچنين نسبت به توزيع قبوض نوسازي سال 89 جهت درآمدزايي بيشتر براي شهرداري شد.
در ادامه جلسه آقاي ميرحسيني با توجه به هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت پيشنهاد نمود اين شورا با دعوت از شهرداران مناطق و مديران عامل كليه سازمانهاي وابسته به شهرداري تمامي مسائل و مشكلات را با حضور آنان بررسي و نتايج حاصله را جهت حل نهايي آن به مقامات استان و ساير مسئولين مربوطه انعكاس داده شود.
 
مصوبات :
 
       درخواست شركت عمران و مسكن سازان
1- لايحه شماره 204/45049- 22/9/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3745- 23/9/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،و پیرو درخواست 10-11/2625 مورخ 13/9/89 شرکت عمران و مسکن سازان استان (تصویر پیوست) با عنایت به اینکه چنانچه در ارائه گزارش توجیهی فنی- مالی ، اقتصادی کلیه آورده های شهرداری در اجرای طرح شامل مجوزهای مربوط به احداث بنا ،ارزش افزوده، تغییر کاربری و ... مدنظر قرار گیرد مورد اشکال بانک عامل قرار می گیرد و از سویی آورده شهرداری در رابطه با موارد ذکر شده حدود 50% هزینه معابر و فضای شهری احداثی جدید می باشد ؛ لذا پیشنهاد می گردد تصویب طرح بر اساس کاربری و تراکم هاي مصوب کمیسیون ماده 5 به منزله تضمین صدور مجوز های احداث بنا بدون اخذ وجه تلقی گردد.خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح تا در صورت موافقت در ارائه گزارش توجیهی-فنی و اقتصادی توسط مشاور مدنظر قرار گیرد.
ضمناً آقایان فرامرز رمضانی و احمد روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردند. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت‌به‌بررسي‌هاي بعمل آمده و همچنين توضيحات شهردار محترم و پس از بحث وتبادل‌نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، كليات پيشنهاد فوق موردتصويب قرارگرفت.
 
     افزايش اعتبار پروژه مشاركتي بلوار دكتر پيرنيا
2- لايحه شماره 200/45152- 23/9/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3744- 23/9/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنایت به موضوعات مطروحه در جلسه مورخ 14/9/89 شورای محترم اسلامی شهر و ضرورت تسریع در اجرای پروژه مشارکتی بلوار دکتر پیرنیا ، شهرداري در نظر دارد مبلغ دو ميليارد ريال (2.000.000.000 ريال) به کد 3010300068 با عنوان تهیه طرح شهری شبکه دکتر پیرنیا از محل افزایش کد درآمدی7101 وامهای دریافتی افزوده و جهت هزینه های مرتبط با انتشار اوراق مشارکت پروژه صدرالاشاره هزینه و اصلاحات لازم را در متمم بودجه سال جاری لحاظ نمايد. لذاخواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایید.
ضمناً آقايان دشتكي و رمضاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت.
 
       پرداخت بدهي شركت تعاوني همياري دهياريها
3- لايحه شماره 204/46593- 4/10/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3904- 5/10/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه 2669مورخ 01/07/1389 شرکت تعاونی همیاری دهیاریها و صورتجلسه مورخ 30/06/1389 ( تصویر پیوست ) درخصوص تعيين ميزان بدهی شهرداري به شركت تعاوني مزبور به مبلغ نهصدو شصت ميليون وچهارصد هزارو هشتصدو سي ريال (830/400/960 ريال) از سال 87 الی شش ماهه اول 89 ، این شهرداری در نظر دارد مبلغ هفتصدو سي و شش ميليون ودويست و هفتاد هزارو نود و نه ريال (099/270/736 ريال) بابت بدهي از سال 87 الي 89 از محل ردیف 420201 شهری دیون با محل جاری و مبلغ دويست و بيست و چهارميليون و و يكصد و سي‌هزار و هفتصد و سي و يك  (731/130/224 ريال ) بابت شش ماهه اول سال 89 ازمحل سایر پرداختها کد 10542010001 به شركت مذكور پرداخت نماید و در صورت نياز اصلاحات لازم را در متمم بودجه سالجاري لحاظ نمايد . خواهشمند است در صورت موافقت امر به ابلاغ فرمائید.
ضمناً آقاي دشتکیبه عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي‌گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت.
 
       واگذاري خاور 808
4- لايحه شماره 204/42809- 9/9/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3498- 9/9/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه430/6890مورخ 18/08/89تصوير پيوست شهرداري يزد درنظر دارد به استناد ماده 19 آئثين نامه مالي شهرداريها يك دستگاه خاور 808به قيمت كارشناسي 280.000.000ريال به سازمان پاركها واگذار نمايد بديهي است مبلغ مذكور از محل فروش اموال منقول در حسابهای فیمابین ثبت خواهد شد خواهشمند است در صورت موافقت مجوز لازم صادر وامر به ابلاغ فرماييد  ضمناً آقاي دشتكي وخانم مرشدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت.
 
       پرداخت هزينه اجاره
5- لايحه شماره 204/42985- 10/9/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3528- 11/9/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به قرارداد اجاره منزل شهردار محترم تصوير پيوست به اطلاع    مي رساند اين شهرداري در نظر دارد جهت پرداخت هزينه اجاره، از محل افزايش كد204401شهري در حد مبلغ 48.000.000ريال اقدام نمايد لازم به ذكر است اصلاحات لازم در متمم 89 لحاظ ميگردد خواهشمند است پس از بررسي امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت.
 
       توزيع بروشور و قبض عوارض نوسازي
6- لايحه شماره 204/44508- 18/9/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3698- 20/9/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه 89/206مورخ 23/04/89شركت چشمه سار گيتي(تصوير پيوست ) مبني برپرداخت مبلغ 16.847.100ريال بابت هزينه بروشور وقبض عوارض نوسازي موضوع قرارداد 221/43869مورخ 26/08/88 ، به استحضار ميرساند كه كل قرارداد فوق پرداخت و25% اضافه كار نيز ابلاغ شده وپرداخت شده است ومبلغ مذكور بيش از سقف قرارداد بوده وكار انجام شده است اين شهرداري در نظر دارد از محل رديف 205599ساير هزينه هاي شهري اقدام واصلاحات لازم را در متمم 89لحاظ نمايد، لطفا پس از بررسي امر به ابلاغ فرماييد.
ضمناً آقايان دشتي و دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مشروط به رعايت صرفه و صلاح شهرداري و با مسئوليت شهردار محترم، موردتصويب قرار گرفت.
 
      طرح پيشنهادي اعضاي شورا
7- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي «آقايان ميرحسيني، مطهريان، كوچك‌زاده، خباززاده يزدي، پارساييان و سركار خانم وزيري» ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3716-21/9/89 به شرح ذيل:
موضوع : ضرورت مديريت پاركينگ توسط شهرداري در سطح شهر
توضيح : « پيرو بند 2 مصوبه مورخ 24/12/88 شوراي اسلامي شهر در خصوص ضرورت مديريت پاركينگ توسط شهرداري در سطح شهر ، امضاء كنندگان زير پيشنهاد مي‌نمايند:
1- وجوه دريافتي در خصوص كسري پاركينگ لزوماً ذخيره و در محل مناسبي در همان منطقه جهت ايجاد پاركينگ عمومي جديد هزينه گردد.
2- وجوه دريافتي در خصوص عوارض قطع درخت و تغيير كاربري فضاي سبز نيز جهت ايجاد پارك و فضاي سبز جديد در محل مناسبي در همان منطقه هزينه گردد.
3- مواردي كه قطع درخت بلحاظ اجراء پروژه‌هاي عمراني توسط شهرداري انجام مي‌گيرد معادل آن درخت جديد در همان منطقه غرس شود.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، طرح پيشنهادي فوق موردتصويب قرار گرفت:
 
 
       نگهبانان بخش خصوصي
8- لايحه شماره 204/34795- 21/7/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2833- 26/7/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار ميرساند به دليل اينكه بيش از 50 درصد نگهبانان تحت اختيار حراست به دلايل مختلف اعم از بي سوادي ، ناتواني جسمي وغيره تواناي انجام وظايف محوله را ندارد و درحال حاضر شهرداريهاي مناطق ومركز نياز به تامين امنيت بيشتري دارند و انجام اين امر مستلزم بكارگيري نيروهاي متعهد، جوان وباسواد ونيز استفاده از سيستم هاي امنيتي مانند دوربين مداربسته وسيستم اطفاءحريق ميباشد ، لذا خواهشمند است دستور فرمائيد موارد ذيل درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت تصويب مراتب امر به ابلاغ گردد .
1- به كارگيري 14 نفر نگهبان براي مناطق و مركز از طريق شركتهاي‌ امنيتي براي مدت يكسال و استفاده ‌از نگهبانان‌ فعلي ‌در بخشهاي ‌ديگر شهرداري‌ از محل رديف اعتباري 205511 شهري به مبلغ يك ميلياردو چهارصد ميليون ريال (1.400.000.000ريال).
2- تهيه‌سيستم دوربين‌مداربسته‌واطفاءحريق براي‌مناطق‌سه‌گانه ودزدگيربراي‌مركزازمحل افزايش كد3070100040 .
به مبلغ يك ميلياردو يكصدو پنجاه ميليون ريال (1.150.000.000ريال) ، لازم به توضيح است كه اصلاحات لازم در متمم بودجه 89 لحاظ خواهد شد.
ضمناً آقايان پهلوانيان ودشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، موارد به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت:
بند 1 : ضمن مخالفت مقرر گرديد شهرداري با برگزاري دوره‌هاي آموزشي به نگهبانان فعلي جهت حفاظت و تأمين امنيت اماكن شهرداري و سازمانهاي مربوطه اقدامات لازم معمول نمايد.
بند 2 : مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 21 خاتمه يافت.