سيصد و شانزدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و شانزدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
  سيصدوشانزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت10/7صبح روزدوشنبه مورخ 19/11/88 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
  درابتدا رياست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) ايام ا... مبارك دهه فجر را به ملت شريف ومتدين ايران تبريك وتهنيت عرض نمود واز خداوند خواست تا بتوانيم خودمان زمينه هاي رشد وترقي وهمچنين پيشرفت ميهن عزيز اسلامي را همچون گذشته رقم بزنيم . ايشان درادامه درخصوص ضرورت تأمين پاركينگ مطب پزشكان وامكان تجميع آنان دريك مكان مشخص واخذ عوارض آنان مطالبي مطرح نمود.
   سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم گزارشي از اقدامات وفعاليتهاي صورت گرفته درخصوص وصول قبوض عوارض نوسازي در مناطق شهرداري ودرآمدهاي كسب شده توضيحاتي ارائه نمود . وي درادامه از صدا وسيما به دليل عدم هرگونه همكاري وتعامل جهت انعكاس مسائل واخبار مربوط به شهرداري ابراز گلايه نمود وخواستار حل اين موضوع شد . 
مصوبات :
*پرداخت كمك رفاهي به افراد شاغل درپست ها   
 1 –  نامه شماره 204/47273- 17/9/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4405- 17/9/88 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،پيرو پيشنهاد204/14434 مورخ 17/3/88 بند 2 صورتجلسه مورخ 28/4/88 شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به پرداخت كمك رفاهي به افراد شاغل درپست ها ووظايف محوله به شرح ذيل علاوه برحقوق ومزاياي مستمر اقدام نمايد .
1- معاونين شهردار تا سقف ماهيانه هشت ميليون ريال .
2- مديران مناطق وناحيه تاريخي تا سقف ماهيانه پنج ميليون ريال .
3- مديران ستادي تا سقف ماهيانه چهارميليون ريال .
4- دبير كميسيون ماده صد تاسقف ماهيانه سه ميليون ريال .
5- ناظرين معرفي شده ازسوي شورا كه درجلسات شركت مي نمايند اعم ازكميسيونهاي معاملات ، توافقات ،آزادسازي مناطق وناحيه تاريخي وغيره تا سقف ماهيانه سه ميليون ريال .
6- رؤساي واحد ها تا سقف ماهيانه5/2 ميليون ريال .
7- اعضا ودست اندركاران كميسيونهاي توافقات وآزادسازي،كميسيون ماده پنج ودست اندركاراني كه خارج از ساعات اداري دركميسيونهاي ماده صدو.....،كارشناسي و قدمت وارزيابي املاك درمسير طرحهاي عمراني درصورتي كه جزء موارد شش گانه وفوق الذكر نباشد تا سقف ماهيانه سه ميليون ريال ودرصورتي كه جزء موارد فوق الذكر باشند ماهيانه تا سقف دو ميليون ريال .
8- كاركنان املاك كه درجهت شناسايي املاك فعاليت دارند وپرسنل اداره درآمد وحقوقي ومأمورين فني كه خدمات برجسته اي دارندبه تشخيص وپيشنهادمديران واحدهاي ذيربط وتصويب معاون اداري مالي تاسقف ماهيانه سه ميليون ريال   قابل توجه است كه موارد فوق پس از تصويب و تائيد شهردار محترم از محل كد 16- 205- 512 هزينه هاي رفاهي قابل پرداخت مي باشد . لذا خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح وپس از تصويب مراتب جهت امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1-1 معاونين شهردارتا سقف چهار ميليون ريال (4.000.000 ريال)
2-1 مديران مناطق وناحيه تاريخي تا سقف چهار ميليون ريال (4.000.000 ريال)
3-1 مديران ستادي تا سقف ماهيانه سه ميليون ريال (3.000.000 ريال)
4-1 دبير كميسيون ماده صد تا سقف سه ميليون ريال (3.000.000 ريال)
5-1 ناظرين معرفي شده ازسوي شوراكه درجلسات شركت مي نمايند اعم ازكميسيونهاي معاملات،توافقات ، آزادسازي مناطق وناحيه تاريخي وغيره تا سقف ماهيانه سه ميليون ريال (3.000.000 ريال)
 6-1 رؤساي واحدها تا سقف ماهيانه دوميليون وپانصد هزار ريال (2.500.000 ريال)
7-1 اعضاء ودست اندركاران كميسيونهاي توافقات وآزادسازي،كميسيون ماده پنج ودست اندركاراني كه خارج از ساعات اداري دركميسيونهاي ماده صدو..... ، كارشناسي و قدمت وارزيابي املاك درمسير طرحهاي عمراني درصورتي كه جزء موارد شش گانه وفوق الذكر نباشد تا سقف ماهيانه سه ميليون ريال (3.000.000 ريال)ودرصورتي كه جزء موارد فوق الذكر باشند ماهيانه تا سقف دو ميليون ريال (2.000.000 ريال)
8-1 كاركنان املاك كه درجهت شناساندن املاك فعاليت دارند (زمينهاي نامعلوم متعلق به شهرداري كه شناسايي‌ومعلوم‌گرديده‌است‌وارائه‌ليست‌آن‌زمينهاباكروكي‌و‌‌‌‌‌موقعيت‌محل‌بصورت‌ماهيانه‌بهجشورا‌‌‌‌ارائهج‌نمايند)، پرسنل اداره درآمدوحقوقي ومأمورين فني بازديددرمناطق كه خدمات برجسته اي دارند به تشخيص وپيشنهاد مديران‌واحدهاي‌ذيربط‌وتصويب‌معاون‌اداري‌ومالي‌تاسقف ماهيانه‌دوميليون‌وپانصد هزارريال (2.500.000 ريال).
 
*معرفي عضو هيأت عالي معاملات و كميسيون تحويل معاملات عمده سازمان فرهنگي ، ورزشي
 2 –  نامه شماره 100/57896- 18/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5456- 18/11/88 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر ، سلام عليكم ؛احتراماً با عنايت به ماده 6 آئين نامه مالي شهرداريها ، آقاي حميدرضا مطهريان نماينده آن شوراي محترم جهت عضو هيأت عالي معاملات اين سازمان معرفي مي گردد ،‌خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح درصورت موافقت مراتب اعلام تا اقدام بعدي بعمل آيد . ضمناً با توجه به ماده 11 آئين نامه مالي شهرداريها ، خواهشمنداست نسبت به معرفي يك نفر جهت عضو كميسيون تحويل معاملات عمده به اين سازمان معرفي نمائيد. ميروكيلي – شهردار يزد »    
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر ،آقاي مطهريان به عنوان نماينده اين شورا جهت عضويت درهيأت عالي معاملات وآقاي كوچك زاده بعنوان نماينده اين شورا جهت عضويت در كميسيون تحويل معاملات عمده سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري انتخاب شدند .
*تملك تمامي پلاك ثبتي متعلق به آقاي محمد وعلي خواجه نژاد  
 3 – لايحه شماره 502/57587- 15/11/88  شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5422-15/11/88 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره 502/36440 مورخ 18/7/88 و بازگشت به مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ 3/8/88 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار مي رساند پس از تصويب توافقنامه مربوطه درخصوص تملك تمامي پلاك ثبتي شماره 4/8972 بخش 4 يزد واقع در چهارراه معلم و متعلق به محمد و علي خواجه نژاد جهت واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده به مبلغ چهار ميلياردو ششصدو پنجاه وشش ميليون وپانصدو بيست هزار ريال ( 4.656.520.000ريال ) موضوع توسط فرمانداري محترم طي نامه شماره 1/7220 مورخ 14/8/88 بند 1  و شماره 1/7668 مورخ 6/11/88 مورد اعتراض قرار گرفته است ، لذا با حضور مالكين پس از بررسي مجدد  مقرر گرديد
موضوع متراژ عرصه 10 متر مربع كه بيشتر از سند مالكيت و در تصرف مالكين مي باشد بدون اخذ وجه جهت اجراي پروژه فوق در تصرف و تحويل شهرداري قرار گيرد و مابقي مفاد توافقنامه به قوت خود باقي خواهد بود. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع مجدداً در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 06-020-531 تملك اراضي چهارراه معلم اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارايه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* پيشنهاد تمديد مهلت پرداخت عوارض نوسازي
 4 – لايحه شماره 230/58310- 19/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5483-19/11/88 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، و با عنايت به استقبال كم نظير شهروندان گرامي در پرداخت عوارض نوسازي و با در نظر گرفتن اين مهم كه شهرداري مصمم است با هدف كسب رضايت شهروندان ، اصلاحات لازم را در قبوض نوسازي اعمال نمايد ، لذا پيشنهاد مي گردد ، مهلت پرداخت عوارض نوسازي كه به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 8/9/88 آن شوراي محترم تا 22 بهمن ماه سال جاري تعيين گرديده بود به مدت بيست روز و تا تاريخ 12/12/88 تمديد ، تا امكان حضور گسترده تر شهروندان در اين مشاركت مالي و شركت در قرعه كشي جوايز ميسور گردد. خواهشمند است در صورت تصويب ، مراتب جهت اجرا امر به ابلاغ گردد.ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مهلت پرداخت عوارض نوسازي تا پايان اسفند ماه سال جاري تمديد گرديد . ضمناً مقررشد شهرداري در روز دوازدهم فروردين ماه سال 89 نسبت به قرعه كشي واهداء جوايز به برندگان اقدامات لازم معمول نمايد .
 
* طرح اجرايي شبكه 24 متري توحيد    
 5 – نامه شماره 310/48068- 22/9/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4505- 23/9/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست چهارسري طرح اجرايي شبكه 24 متري توحيد به انضمام كپي طرح جامع الحاقي ، گزارش توجيهي وCD مربوطه ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس ازبررسي وتأئيد نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق طرح اجرايي فوق مورد تأئيد قرارگرفت .
 
* طرح اجرايي شبكه جنب پارك پرستار    
 6– نامه شماره 310/46937- 16/9/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4404- 17/9/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست 5 نسخه طرح اجرايي شبكه جنب پارك پرستاربه انضمام گزارش توجيهي ،كپي نقشه طرح تفصيلي ،كپي مصوبه كميسيون ماده پنج و CD مربوطه جهت بررسي ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس ازبررسي وتأئيد ،نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد .     ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران پس و ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق تاتهيه طرح ترافيكي ،فقط پوسته طرح اجرايي فوق مورد تأئيد قرارگرفت .
 
* طرح اجرايي شبكه مسجد اولياء
 7 –  نامه شماره 310/55999- 7/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5290- 8/11/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست چهارسري طرح اجرايي شبكه مسجد اولياء واقع دربلوار شهيد صدوقي به انضمام گزارش توجيهي ، تصوير طرح تفصيلي و CD مربوطه ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس ازتأئيد نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق طرح اجرايي فوق مورد تأئيد قرارگرفت .
 
* طرح اجرايي شبكه چهارمنار حدفاصل خيابان انقلاب وخيابان شهيد رجايي  
 8 –  نامه شماره 310/51292- 14/10/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4857- 15/10/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست چهارسري طرح اجرايي شبكه چهارمنار حدفاصل خيابان انقلاب وخيابان شهيد رجايي به انضمام CD مربوطه جهت بررسي وتأئيد ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس ازبررسي نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق طرح اجرايي فوق مورد تأئيد قرارگرفت .
 
* طرح اصلاحي تقاطع بلوار پروفسور حسابي 
 9 –  نامه شماره 310/49810- 2/10/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4850- 15/10/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست چهارسري طرح اصلاحي تقاطع بلوار پروفسور حسابي وبلوار دانشجو به انضمام CD مربوطه جهت بررسي ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس ازبررسي وتأئيد نتيجه را به اين شهرداري اعلام فرمائيد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق طرح اصلاحي فوق مورد تأئيد قرارگرفت . ضمناً پيشنهاد مي گردد ملك مزروعي درمحل خروجي به بلوار دانشجو كه درطرح با علامت ضربدر مشخص شده است براي توسعه ونياز آينده اين تقاطع تملك گردد .
 
* آئين نامه اجرايي وصول چكهاي برگشتي 
 10 –  نامه شماره 230/54086- 27/10/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5078- 27/10/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست آئين نامه اجرايي وصول چكهاي برگشتي شهرداري مركز ومناطق وپرداخت كارانه مربوطه كه در سه فصل وهفت ماده ودوتبصره تهيه وتنظيم گرديده جهت تصويب تقديم مي گردد. ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق آئين نامه اجرايي فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد شهرداري دراجراي كارچكهاي ريز ودرشت هر دو را مدنظر قرارداده وقبل ازهرگونه اخذ چك ،نسبت به استعلام نمودن بانكي درزمينه هاي هويت صاحب حساب ، چگونگي گردش حساب ونداشتن چك برگشتي و... اقدامات لازم معمول نمايد .
 
جلسه درساعت 20/10 با ذكر صلوات خاتمه يافت .