سيصد و سي و يكمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و سي و يكمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوسي ويكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7صبح روز چهارشنبه مورخ 25/1/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وآرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند درخصوص اقدامات انجام شده جهت گراميداشت هفته شوراها اظهارداشت : با توجه به نامه رياست محترم شورايعالي استانها آقاي چمران مبني بر هرچه بهتر برگزار نمودن هفته شوراها ، جلسات خاص پيرامون اين موضوع دراستانداري وشوراي اسلامي استان برگزارشده است كه تأكيد نمود كميسيون فرهنگي ،‌اجتماعي شورا با يك جمعبندي كامل از عملكرد وفعاليت اين شوراها جهت شفاف سازي اقدامات وفعاليتهاي صورت گرفته تاكنون براي اطلاع رساني به مردم وهماهنگي جهت برگزاري ساير مراسم دراين شورا اقدامات لازم معمول نمايد . سپس از آقاي ميرحسيني رياست كميسيون خدمات شهري به پاس تهيه گزارش مصور وبررسي هاي صورت گرفته ونظارت آن كميسيون براقدامات وفعاليتهاي شهرداري وسازمانهاي وابسته درايام تعطيلات نوروزي وخدمات رساني به ميهمانان تقدير وتشكر نمود . وي در ادامه از انتصابات جديد صورت گرفته درشهرداري ضمن تقدير وتشكر از زحمات وخدمات مسئولين قبلي براي مديران جديد شهرداري آرزوي موفقيت نمود .
   سپس سركار خانم وزيري ضمن محكوم نمودن هتك حرمت به مقبره حضرت آيت ا... شهيد صدوقي وهمچنين مقبره حضرت آيت ا... خاتمي توسط عده اي از منافقين وبيگانگان پيشنهاد نمود تا ازسوي اين شورا بيانيه اي مبني برمحكوم نمودن اين حركت زشت وناپسند تهيه وخواستار پيگيري جدي اين موضوع توسط مسئولين شد .  
   درادامه جلسه آقاي پارسائيان گزارش كاملي از بررسي هاي بعمل آمده از بودجه پيشنهادي سال 89 شهرداري دركميسيون برنامه وبودجه ارائه نمود . سپس بخشهايي از بودجه پيشنهادي سال 89 شهرداري از قبيل اعتبارات جاري و تملك املاك واقعدر مسير طرحهاي عمراني بصورت تهاتري مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرارگرفت كه درنهايت بودجه پيشنهادي سال 89 شهرداري از افزايش مبلغ ششصدو پنجاه وچهار ميلياردو هفتصدو سي وشش ميليون ريال (654.736.000.000 ريال) به هفتصد ميليارد ريال (700.000.000.000 ريال) جهت هزينه نمودن دربخش هاي عمراني بصورت تهاتري وافزايش بودجه جاري به مبلغ دويست وپنجاه ميليارد ريال (250.000.000.000 ريال )مورد تصويب قرارگرفت .
 
جلسه درساعت 10 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .