سيصد و سي و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و سي و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
  سيصدوسي وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 9صبح روزيكشنبه مورخ 12/2/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وبا آرزوي توفيق روز افزون براي همكاران ارجمند وساير مسئولين وبا گراميداشت ياد وخاطره شهيد والا مقام استاد معلم ونمونه حضرت آيت ا... مطهري وفرا رسيدن روز معلم را به تمامي معلمين زحمت كش جامعه به خصوص معلم بازنشسته وهمكار ارجمند سركار خانم وزيري تبريك وتهنيت عرض نمود ودر ادامه ضمن عرض خير مقدم وخوشامدگويي به ميهمان ارجمند جناب آقاي عظيمي نيا فرماندار محترم كه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي ودعوتنامه ارسالي جهت حضور در اين جلسه براي انتخابات اعضاي هيأت رئيسه شورا حضور يافتند اظهارداشت : با عنايت به توافقات بعمل آمده وهمچنين برنامه ريزيهاي صورت گرفته جهت گراميداشت هفته شوراها انتخابات هيأت رئيسه اين شورا به امروز موكول گرديد كه ما اميدواريم بتوانيم با كمك وتعامل وهمت بلند ساير اعضاي شورا با يك برنامه ريزي اصولي ومناسب وبدور از هرگونه اختلاف سليقه ونظري براي پيشبرد وتحقق اهداف شورا وخدمت رساني هرچه بيشتر وبهتر به همشهريان وعمران وآباداني شهر گامهاي مؤثر ومثبت برداريم .
   درادامه آقاي عظيمي نيا فرماندار محترم يزد ضمن عرض تبريك هفته شوراها – روز جهاني كاروكارگر وبا گراميداشت سالروز شهادت حضرت آيت ا.. مطهري و روز معلم اظهار داشت : اميدواريم اين شورا بتواند با همت وتلاش وجديت خود همچون سالهاي گذشته با صداقت وهمدلي وهمفكري بيشتر در راستاي بهبود بخشدن به وضعيت عمران ومسائل شهري بيش از پيش موفق باشند .
   درادامه براساس دستوركار جلسه در رابطه با تعيين وانتخاب اعضاي هيأت رئيسه شورا پس از اعلام ومشخص شدن نامزدها و رأي گيري بعمل آمده با ورقه با اكثريت آراء به ترتيب آقاي محمد فقيه خراساني به عنوان رياست شورا ، سركار خانم سيده حميده وزيري به عنوان نائب رئيس شورا وآقاي محمد مهدي حرزاده به عنوان منشي شورا ،آقاي حميدرضا مطهريان بعنوان خزانه دار وآقاي محمد رضا كوچك زاده به عنوان سخنگوي شورا براي مدت يكسال تعيين وانتخاب شدند .
 
*مصوبات
 
*انتخاب اعضاء دركميسيونهاي داخلي شورا
1- دررابطه با انتخاب وتعيين اعضاي شورا جهت عضويت دركميسيونهاي داخلي شورا موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت :
- اعضاي كميسيون برنامه وبودجه : آقايان فقيه خراساني ، پارسائيان ، كوچك زاده ، خباززاده يزدي ، مطهريان
- اعضاي كميسيون عمران وتوسعه : آقايان كوچك زاده ، ميرحسيني ، فقيه خراساني ،سركار خانم ها وزيري وحيدري  
-  اعضاي كميسيون فرهنگي واجتماعي : آقايان فقيه خراساني ، كوچك زاده ، حرزاده ، مطهريان ، سركار خانم وزيري
- اعضاي كميسيون خدمات شهري، حمل ونقل وترافيك : آقايان ميرحسيني، پارسائيان ، خباززاده يزدي ، سركار خانم ها وزيري و حيدري
 
*انتخاب اعضاء بعنوان نمايندگان شورا در سازمانهاي وابسته به شهرداري ، شهرداريهاي مناطق وناحيه تاريخي و......
2- درخصوص تعيين ومعرفي اعضاي شورا بعنوان نمايندگان شورا در سازمانهاي وابسته به شهرداري ، شهرداريهاي مناطق سه گانه ، ناحيه تاريخي وهمچنين كميسيونهاي مواد 100 و 77 مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت :
- محمد فقيه خراساني : نماينده شورا درسازمان ميادين ميوه وتره بار ، شهرداري منطقه دو ، كارخانه كمپوست .
- سيده حميده وزيري : نماينده شورا در شهرداري منطقه سه ، كميسيون شماره هفت ماده صد ، كميسيون ماده 14  (قطع درخت) .
- محمد مهدي حرزاده : نماينده شورا درشهرداري ناحيه تاريخي ، سازمان تاكسيراني - هيأت انضباطي سازمان تاكسيراني ، سازمان فرهنگي ، ورزشي .
-  محمدرضا كوچك زاده : نماينده شورا درشهرداري منطقه دو ،سازمان آمار وفناوري اطلاعات ،سازمان بهسازي و نوسازي ، سازمان عمران ،كميسيون شماره يك ماده صد .
-  ناصرپارسائيان : نماينده شورادرسازمان پاركها وفضاي سبز، سازمان عمران ،كميسيون شماره شش ماده صد .
- سيدعلي محمدميرحسيني: نماينده شورادرشهرداري منطقه‌يك،سازمان آتش نشاني- سازمان رفاهي،تفريحي ، كميسيون شماره يك ماده 77.
-  وحيدرضا خباززاده يزدي : نماينده شورادرشهرداري منطقه سه ،سازمان اتوبوسراني ، سازمان آمار وفناوري اطلاعات ، سازمان پايانه هاي مسافربري وكميسيون شماره سه ماده صد ، كميسيون شماره دو ماده 77 .
- زهرا حيدري : نماينده شورا درسازمان مديريت پسماند ومواد زائد ، كميسيون شماره دو ماده صد .
- حميدرضا مطهريان : نماينده شورا درشهرداري منطقه يك ، سازمان آرامستانها ، سازمان فرهنگي- ورزشي ، كميسيون شماره چهار ماده صد .
جلسه درساعت 15/11 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .