سيصد و سي و هشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و سي و هشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
  سيصدوسي وهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح روزچهارشنبه مورخ 15/2/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وعرض تسليت به مناسبت ايام فاطميه سالروز شهادت حضرت زهرا(س) وبا گراميداشت ياد وخاطره استاد ومعلم نمونه شهيد آيت ا... مطهري فرا رسيدن روز معلم را به تمامي معلمين زحمت كش وخدوم كه درامر تعليم وتربيت فرزندان نقش بسزايي دارند تبريك وتهنيت عرض نمود وهمچنين به پاس ارج نهادن به زحمات معلمين بازنشسته وحضور سركار خانم وزيري به عنوان نماينده اين شورا درمنازل آنان واهداء لوح وهديه وتجليل از مقام شامخ معلم تقدير وتشكر نمود . سپس با عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند جناب آقاي عظيمي نيا فرماندار محترم يزد واعضاي محترم كميته انطباق كه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي درجلسه شورا حضور يافتند ،ضمن تشكر از حسن همكاري آن فرمانداري اظهارداشت : همانطور كه مستحضر هستيد وظيفه كميته انطباق رسيدگي به مصوبات اين شورا مي باشد وهر كدام از مصوبات شورا كه از لحاظ قانوني ايراد داشته باشد فقط مي تواند آن كميته آن ايراد قانوني را به شورا اعلام نمايد در غير اين صورت آن كميته نمي تواند هيچگونه اعتراض ويا حتي توضيحاتي را در برابر مصوبات شورا داشته باشد زيرا كه مصوبات اين شورا شفاف و واضح مي باشد و دررابطه با تصميم گيريها براي شهرداري تمامي لوايح شهرداري داراي رديف اعتباري بودجه مي باشد كه درابتدا در كميسيونها با استفاده از نظرات مشاورين مورد بررسي قرار مي گيرد وبعد درصحن علني شورا با حضور تمامي اعضاء مجدداً موضوع مطرح مي شود و در صورت صلاحديد اعضاي شورا مصوب مي گردد كه اين موضوع جاي هيچگونه شبهه ونقصي نمي تواند داشته باشد .   وي درادامه پيشنهاد نمود با توجه به اينكه معمولاً مكاتبات فرمانداري وتهيه جواب از سوي اين شورا به زمان نياز مي باشد كه اين امرممكن است بعضي از كارها وپروژه هاي شهرداري ويا كار ارباب رجوع را به تأخير بياندازد ،بهتر است يك نفر از اعضاي كميته انطباق درجلسات شورا شركت داشته باشد تا درجريان موضوعات قرارگيرد .
   درادامه جلسه آقاي عظيمي نيا فرماندار محترم ضمن عرض تسليت به مناسبت ايام فاطميه وگراميداشت هفته معلم و تقدير وتشكر از رئيس واعضاي شورا جهت برپايي اين جلسه وهمچنين تعامل وهمكاري اين شورا با فرمانداري اظهارداشت : كميته انطباق براساس قانون وظيفه دارد صورتجلسات شورا را با قانون تطبيق نمايد وهر كجا كه به هر دليل از لحاظ قانوني ايرادي داشته باشد طي نامه اي بصورت كتبي اعتراض خود را اعلام نمايد تا موضوع مجدداً در شورا مورد بررسي ونتيجه را طي صورتجلسه اي به فرمانداري ارسال گردد . وي درادامه گفت: اين فرمانداري آمادگي دارد تا جهت هرچه بهتر انجام شدن كاروحل شدن مسائل و درجريان امور قرارگرفتن نماينده خود جهت حضور درجلسات شورامعرفي نمايد وهمچنين اگر شورا صلاح مي داند نماينده خود را جهت حضور در كميته انطباق براي بررسي مصوبات معرفي نمايد .ايشان درادامه تأكيد نمود كه شورا بايد نظارت بيشتري بر عملكرد وامورات شهرداري داشته باشد .
   درادامه جلسه هر يك از اعضاي شورا ضمن عرض تسليت بمناسبت ايام فاطميه وگراميداشت يادوخاطره شهيد مطهري و روز معلم وعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به فرماندار محترم واعضاي كميته انطباق در رابطه با اعمال ماده 83 قانون شوراها و زمان مشخص شده درآن ماده قانوني جهت بررسي وفقط اعلام اعتراض به مصوبات شورابا ذكردليل ودرصورت مغايرت داشتن باقوانين ومقررات شوراها وارجاع موضوع به‌هيأت حل اختلاف و زمان قانوني‌پيش بيني‌شده حداكثر بيست روزجهت‌رسيدگي وبررسي موضوعات ارجاع به آن هيأت،بحث‌زمينهاي قولنامه اي كه از سوي شهرداري جهت اجراي طرح از سوي مالكين با تعهد محضري ورسمي وبا نظر موافق اين شورا خريداري شده است و جلب اعتماد مردم به شورا وشهرداري ،لزوم تشكيل جلسات جهت هماهنگي بيشترحداقل هرسه ماه يكبارتعامل و همفكري بيشتري درچارچوب قوانين ومقررات وشفاف‌سازي مسائل وحفظ نمودن جايگاه شورا،حضور نماينده كميته انطباق درجلسات شورا وحضور نماينده شورا دركميته انطباق جهت بهتر حل شدن وشفاف سازي مسائل بحث وتبادل نظر بعمل آمد .
   سپس اعضاي كميته انطباق هم نقطه نظرات ، ديدگاهها وپيشنهادات خود را در زمينه رعايت موارد قانوني در مصوبات شورا ونظارت قانوني شوراها وعدم تفويض آن به غير ، مشخص شدن مالكين حقيقي و واقعي زمينهاي قولنامه اي ، استخدام افراد متخصص درشهرداري ورعايت موارد قانوني واخذ مجوز جهت استخدام آنان وديگر مسائل مربوطه ارائه نمودند .
 
*مصوبات
 
*شرح وظايف واختيارات مربوط به شوراي سياستگذاري ونظارت  
1- پيرو بند دو صورتجلسه مورخ 16/12/88 شورا دررابطه باشرح وظايف واختيارات مربوط به شوراي سياستگذاري ونظارت ، موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزارشده وتوضيحات رياست كميسيون خدمات وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت :  
1-1بررسي ونظارت برچگونگي انجام وظيفه قانوني اجرائيات شهرداري وتجزيه وتحليل آن .
2-1 بررسي مشكلات ومعضلات موجود وتلاش درجهت رفع آنها .
3-1 ارائه خط مشي ورفع ابهام اعلام شده از اجرائيات وساير دستگاهها براساس وظايف قانوني .
4-1 بررسي مطالب ومشكلات مقطعي اجرائيات وچگونگي اعمال مديريت اقتضائي .
5-1 بررسي نيازها ، امكانات ونقاط ضعف وقوت موجود .
6-1 رسيدگي به شكايات وپيشنهادات وانتقادات مردم ودستگاهها وعندالزوم ارجاع به مراجع مسئول ذيربط .
7-1 شناسايي عوامل تخلف زا وتلاش درجهت رفع آنها وپيشگيري از وقوع تخلف .
8-1 ايجادبسترهاي امنيت شغلي‌جهت كاركناني‌كه درچارچوب مقررات وقوانين اقدام به انجام وظيفه مي نمايند و وضع مقررات جهت شناسايي ، كنترل ودفع كاركنان خاطي احتمالي .
9-1 تلاش درجهت آموزش نيروهاي موجود اجرائيات به صورت مستمر همراه با گزينش آنها .
10-1 درصورتيكه ارائه پيشنهادات ومصوبات شورا خارج از اختيارات اعضاي شوراي سياستگذاري باشد مراتب جهت اعلام نظر وتصويب نهايي به شهردار محترم يزد ارجاع شود .
11-1 رسيدگي و بررسي تخلفات اعلامي نيروهاي موجود وعندالزوم ارجاع به مبادي ذيربط .
12-1 تلاش‌جهت‌ايجادهماهنگي بين نيروي‌انتظامي‌مستقردرمحل وساير نهادها وادارات ذيربط باواحد اجرائيات .
13-1 مديران مناطق به صورت اقتضائي عضو شوراي سياستگذاري خواهند بود .
14-1 شورا درصورت لزوم از ادارات ذيربط ومسئولين شهر بنا به مناسبت مي تواند دعوت نمايد .
15-1 دبير شورا ، معاونت محترم خدمات شهري خواهند بود .
16-1 امكان افزايش ويا كاهش وظائف واختيارات اين شورا درآينده امكان پذير مي باشد .
17-1 جلسات شوراي سياستگذاري حداقل هرماه يكبار انجام مي گيرد .
18-1 تدوين دستور كار جلسات بعدي با اخذ نظر اعضاء براساس لوايح ونامه هاي ارسالي صورت مي گيرد .
 
*درخواست معافيت موقوفه شمس الديني
2- لايحه شماره 204/2002- 21/1/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 149- 24/1/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، نظر به اينكه موقوفه علي اكبر شمس الديني وابسته به شركت همرس موقوفه بوده و درخواست معافيت از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني را نموده و همچنين با عنايت به صورتجلسه تنظيمي في مابين شهرداري و شركت همرس و موقوفه مورد نظر (‌پيوست ) و مستنداً به رديف              4-1تعرفه عوارض وبهاي خدمات شهرداري درسال 89 تصويبي شوراي اسلامي شهر يزد، خواهشمند است دستور فرمائيد
 
ماده 4-1تعرفه مارالذكر همچنان به قوت خود باقي و به نحو مقتضي از ناحيه شهرداري به موقوفه ابلاغ خواهد شد.ضمناً آقاي مجيدي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق وبا عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وسوابق موجود درپرونده جهت صدور پروانه ساختماني واخذ عوارض مربوطه به صورت‌چك وعدم اقدام لازم از سوي شهرداري درزمان وصول مطالبات ، شهرداري موظف گرديد تا نسبت به وصول مطالبات‌خود مطابق محاسبات‌زمان صدورپروانه اقدامات لازم رامعمول ونتيجه رابه شوراگزارش نمايد .
 
*تعريض مسير حدفاصل ميدان شهداي محراب تا ميدان ابوذر
3- لايحه شماره 315/2878- 25/1/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 202- 28/1/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با توجه به ضرورت ساماندهي و تعريض مسير حد فاصل ميدان شهداي محراب، ميدان ابوذر و در راستاي تشويق مالكين حاشيه مسير و تسريع در اجراي پروژه ، شهرداري يزد در نظر دارد براي مالكين حاشيه مسير كه بدون معوض و تا پايان خرداد ماه سال جاري ضمن توافق با شهرداري اقدام به عقب نشيني نماينده امتيازاتي به شرح زير اعطا نمايد ، لذا خواهشمند است موضوع در شوراي محترم مطرح و در صورت موافقت مراتب امر به ابلاغ گردد.
1- توافق بامالكين درخصوص‌افزايش‌تراكم تجاري‌تا 4طبقه (به شرط‌تأمين پاركينگ) وارسال پرونده به‌كميسيون ماده 5 .
2- تخفيف عوارض صدور پروانه ساخت تا سقف 20 درصد مرتبط به محور كاشاني حد فاصل شهداي محراب تا ابوذر.
 بديهي است در زمان محاسبه عوارض ، ميزان كاهش عوارض جهت اخذ مجوز لازم تقديم خواهد گردد.              ميروكيلي – شهرداري يزد »
مراتب‌درصحن علني شورامطرح،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات ‌مخالف ،موافق‌باكلياتپيشنهاد فوق مبني‌برآزادسازي مسيرطبق رديف‌پيش‌بيني شده((3010200148)) دربودجه سال89شهرداري موردتصويب قرارگرفت.ضمناً مقرر گرديدشهرداري براساس بنديك      صورتجلسه مورخ22/10/87 كميسيون عمران اين‌شوراكه طي‌نامه شماره 5126 مورخ 20/11/87 ابلاغ گرديده‌نسبت به‌تهيه طرح اجرايي وشناسنامه املاك درمسير اقدامات لازم معمول نمايد . بديهي است انجام هرگونه توافقي دراين زمينه از سوي شهرداري بايد با نظر و اخذ مجوز از سوي شوراي اسلامي شهر باشد .
 
*تصويب بودجه سال 89 سازمانهاي وابسته به شهرداري
4- به استناد بند12ماده76 قانون شوراهاي اسلامي شهرارقام پيشنهادي تحت عنوان بودجه سال1389سازمانهاي وابسته به شهرداري يزدبشرح ماده يك ،بودجه هاي مذكور با رعايت بخشنامه بودجه سال89 شهرداريها وسازمانهاي وابسته ، ابلاغي وزارت محترم كشور و با بهره گيري ازتوانائيها و موقعيتهاي موجود درشهر و توان سازمانها تهيه گرديده و به تصويب شوراي سازمانهاي موصوف رسيده است بشرح 3ماده ، 6بند و24تبصره مشروط به انجام موارد ذكر شده درمواد اين مصوبه تأييد ميگردد ؛ضمناً مقرر مي داردمديران عامل سازمانها حداكثرظرف يك هفته نسخه اصلاح شده، تكميلي و نهايي هرسازمانها را با فراهم شدن شرايط مندرج درماده2 (تبصره هاي 18لغايت23) ارائه تا ممهور به مهر شورا گردد.
ماده يك : بودجه سازمانها
بند 1) سازمان تاكسيراني :
   كل بودجه سازمان تاكسيراني به مبلغ سه ميليارد ريال ( 3.000.000.000ريال)مورد تصويب قرارگرفت كه كل آن بودجه جاري مي باشدوازمبلغ فوق، مبلغ نهصد ميليون ريال(900.000.000 ريال) كمك جاري شهرداري مي باشد و مبلغ دوميليارد ويكصد ميليون ريال(2.100.000.000 ريال) بعنوان سايرمنابع درآمدي كه هيأت مديره موظف مي باشد ازمحل وصول مطالبات و چكهاي برگشتي و همچنين پيگيري درجهت افزايش درآمد و واگذاري امور آژانسهاي مسافربري شهري و باربري شهري به سازمان تاكسيراني اقدام نمايد .
بند 2 ) سازمان اتوبوسراني :
   كل بودجه سازمان اتوبوسراني به مبلغ يكصدو دوميلياردو نهصدو سي ونه ميليون وهفتصدوهفده هزار ريال (102.939.717.000 ريال ) موردتصويب قرار گرفت كه مبلغ چهل وچهارميلياردو پانصد ميليون ريال (44.500.000.000ريال) آن بودجه عمراني و مبلغ پنجاه وهشت ميليارد وچهارصدو سي ونه ميليون وهفتصدو هفده هزار ريال(58.439.717.000 ريال) آن بودجه جاري مي باشد. از مبلغ فوق بيست ويك ميلياردو چهارصد ميليون ريال(21.400.000.000 ريال) كمك شهرداري مي باشد كه مبلغ نوزده ميلياردو چهارصدميليون ريال (19.400.000.000ريال )درجهت هزينه هاي‌جاري‌ومبلغ دوميلياردريال (2.000.000.000ريال)درجهت هزينه هاي عمراني هزينه ميگردد و همچنين مبلغ بيست ميلياردو چهارصدوبيست وپنج ميليون ريال (20.425.000.000ريال) بودجه پيشنهادي عمراني ازمحل ساير منابع تصويب گرديده كه هيأت مديره موظف است نسبت به تأمين آن از طريق وصول مطالبات و يا افزايش درآمدها اقدام نمايد و در صورت عدم تحقق آن نسبت به تنظيم لايحه اصلاح بودجه و تقديم به شورا اقدام نمايد.
بند 3 ) سازمان آتش نشاني :
   كل بودجه سازمان آتش نشاني مبلغ بيست ميلياردو پانصدميليون ريال (20.500.000.000ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ نوزده ميلياردو چهارصد ميليون ريال(19.400.000.000 ريال) آن بودجه جاري ومبلغ يك ميلياردو يكصد ميليون ريال(1.100.000.000ريال) آن بودجه عمراني مي باشد . از بودجه سازمان آتش نشاني مبلغ يازده ميليارد ونهصدو چهل وهشت ميليون ريال(11.948.000.000ريال) آن كمك شهرداري مي باشد كه شامل مبلغ ده ميلياردو هشتصدو چهل وهشت ميليون ريال(10.848.000.000ريال) بودجه جاري ومبلغ يك ميلياردو صد ميليون ريال(1.100.000.000ريال) بودجه عمراني مي باشد.
بند 4 ) سازمان آرمستانها :
   كل بودجه سازمان آرامستانها مبلغ دوازده ميلياردو يكصدونودو دو ميليون ريال(12.192.000.000 ريال ) موردتصويب قرارگرفت كه مبلغ هفت ميلياردو نودو دو ميليون ريال(7.092.000.000 ريال) آن بودجه جاري ومبلغ پنج ميلياردويكصد ميليون ريال(5.100.000.000ريال) آن بودجه عمراني مي باشد . از كل بودجه مصوب سازمان آرامستانها مبلغ دو ميلياردو پنجاه ميليون ريال(2.050.000.000ريال) آن كمك شهرداري مي باشد كه شامل مبلغ يك ميلياردوپنجاه ميليون ريال(1.050.000.000ريال) بودجه جاري ومبلغ يك ميليارد(1.000.000.000ريال) بودجه عمراني مي باشد.
بند 5 ) سازمان عمران :
   كل بودجه سازمان عمران به مبلغ يكصدو نود ميلياردريال(190.000.000.000ريال) مورد تصويب قرارگرفت . كه ازكل بودجه به ميزان دو درصد (2% ) معادل مبلغ سه ميلياردو هشتصد ميليون ريال(3.800.000.000 ريال) آن بودجه جاري ومبلغ يكصدو هشتادو شش ميلياردو دويست ميليون ريال(186.200.000.000ريال) آن بودجه عمراني مي باشد .
بند 6 ) سازمان بهسازي ونوسازي :
     كل بودجه سازمان بهسازي ونوسازي بمبلغ سي ونه ميلياردوهشتصدميليون ريال(39.800.000.000ريال) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ يك ميلياردو هفتصدو نودو يك ميليون ريال(1.791.000.000ريال) آن بودجه جاري و مبلغ سي وهشت ميلياردو نه ميليون ريال(38.009.000.000ريال) آن بودجه عمراني مي باشد.
تبصره 1 :
اعتبارات بودجه سال1389بارعايت  بندهاي مواد مصوبه  بودجه وتبصره هاي  مربوطه كهجذيلاً اعلام  مي گردد درچارچوب برنامه ها ،طرحها ،پروژه ها ،فصول ،‌مواد ورديفهاي  مربوطه  ورعايت  سايرضوابط ومقررات جاري  ومالي  قابل اجرامي باشد.
تبصره 2:
سازمان موظف است صرفاً درآمدهاي ناشي از فعاليتها و خدماتي را كه مصوبات قانوني آن صادرو ابلاغ گرديده ، وصول و به حساب تمركز درآمدها منظورنمايد وانتقال وجه به حساب هزينه هاي جاري وعمراني بر اساس ضرايب تعيين شده درفرم شماره دوپيوست بودجه انجام پذيرد،بديهي است پرداختها وهزينه ها نيزدرحدوداعتبارات مصوب وبارعايت كليه ضوابط و مقررات قانوني ازحسابهاي هزينه جاري وعمراني صورت خواهد گرفت .
تبصره 3 :‌
درجهت اجراي ماده 37 آئين نامه مالي شهرداريها ممنوعيت استفاده از وجوه حاصل ازدرآمدهاي سازمان قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي درآمد سازمان (تمركزوجوه درآمد) به هرعنوان حتي بطور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع و كماكان مورد تأكيد مي باشد.
تبصره4 :
سازمان موظف است درصورت دسترسي به مبالغ مالي جديد و وصول آن با رعايت ضوابط و مقررات ، مبالغ مذكور را كه دربودجه منظورنگرديده است دراصلاح بودجه و متمم بودجه سال89 لحاظ و با برنامه هاي مشخص با درنظر گرفتن زمانهاي قانوني جهت پيشنهاد وبررسي توسط شوراي اسلامي ، پس از تأييد و تصويب شوراي اسلامي شهر به مصرف برساند؛ بديهي است هزينه نمودن منابع وصولي اضافه برپيش بيني بودجه قبل ازتأييد شورا به هيچ وجه مجازنمي باشد .
تبصره 5:
سازمان  موظف  است‌عمليات  موضوع اين بودجه  رادرچارچوب  فرمهاي  ابلاغ شده  وبارعايت  ماده79 قانون  شهرداري به اجرا گذارد.
تبصره6:
اعتبارات منظورشده درفصل اول بودجه جاري صرفاً براي پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي كاركناني مجاز است كه مشمول استخدام هاي موردنظردرآئين نامه استخدامي كاركنان رسمي دولت و همچنين آئين نامه استخدامي شهرداريها بوده و نيز استخدامي آنها كليه مراحل يادشده درآئين نامه هاي فوق را طي نموده و براي پست هاي بلاتصدي درسازمان اداري، تفضيلي سازمان صورت گرفته باشد . ضمناً ضرورت دارد تا كليه پرداخت هاي انجام گرفته پرسنل در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه صورت گيرد.
تبصره 7:
پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي شغلي و اضافه كاري ساعتي و همچنين پرداخت هرنوع هزينه اداري ديگر از محل اعتبارات عمراني ممنوع مي باشد ، به جز مواردي كه از وجود نيروهاي متخصص و فني درچارچوب زمان مشخص براي يك پروژه خاص استفاده مي شود و كاراين گونه افراد ماهيت عمراني دارد كه با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري، اعتبار آن مي تواند ازمحل همان پروژه تأمين گردد.
تبصره8 :
سازمان مي تواند به تناسب واگذاري امور به بخش خصوصي درچارچوب قانون و مقررات و تعديل نيروي انساني اعتبارت مواد هزينه هاي جاري بودجه را به كدهاي مربوطه در ماده 5بودجه جاري با اخذ مجوز لازم ازمراجع ذيربط منتقل نمايد.
تبصره 9:
پرداخت هزينه هاي پرسنلي و اداري ازمحل اعتبارات جاري و عمراني اين بودجه جهت ساير سازمانهاي تابعه شهرداري ممنوع مي باشد.
تبصره10:
دراجراي ماده 28آئين نامه مالي شهرداريها افزايش يا كاهش دراعتبار مواد هزينه و يا فعاليتهاي داخل در يك وظيفه حداكثر معادل 10% مشروط بر اينكه در سرجمع بودجه مصوب و هزينه هاي كلي مصوب براي آن وظيفه تغييري حاصل نگردد توسط مديرعامل مجاز مي باشد .
تبصره11:
هرگونه پرداخت و هزينه ازمحل اعتبارات پيش بيني شده درمواد16و17 بودجه جاري براساس مصوبه خاص مراجع ذيربط در اين رابطه امكانپذير مي باشد .
تبصره12:
درصورت  اجراي پروژه هاي عمراني ذكرشده دربودجه مصوب ازطريق پيمانكار ، صرفاً ازوجود مشاورين و پيمانكاران ذيصلاح (باتوجه به ظرفيت كاري آنان) استفاده گردد.
تبصره 13 :
تصويب بودجه سازمان وپيش بيني ارقام ريالي آن دليل برهزينه نبوده ولازم است سازمان بارعايت آئين نامه مالي شهرداريها، اساسنامه سازمان ويا اخذمجوزهاي قانوني متناسب بادرآمدهاي وصولي نسبت به مورداقدام نمايد .
تبصره 14 :
تخصيص اعتبارات با توجه به توان وصولي سازمان در ماه هاي مختلف سال به صورت سه ماهه وتعيين اولويت اجراي پروژه هاي عمراني مورد تأكيد مي باشد كه لازم است درمقاطع مورد نظر تهيه وبه هيأت مديره ارائه شود ، بديهي است هرگونه هزينه وپرداخت بدون ارسال فرم تخصيص به هيأت مديره (تخصيص سه ماهه دوم به بعد) وقبل از تصويب آن ممنوع مي باشد .
تبصره 15 :
ايجاد هرگونه تعهد مغاير با مواد 33و34 آئين نامه مالي شهرداريها خارج از رديف هاي بودجه مصوب به نحوي كه براي سازمان ايجاد ديون بنمايد بر خلاف مقررات بوده واقدام كنندگان پاسخگوي اقدامات خود خواهند بود وبه صورت جدي مورد پيگيري وتفحص قرارخواهد گرفت . ارسال گزارش تطبيقي كنترل تخصيص وتعهدات ايجاد شده جهت امر فوق الزامي است .
تبصره 16 :
با توجه به مواد 71و79 قانون شهرداري ها ، ارسال گزارش ماهانه وشش ماهه صورت جامع درآمدوهزينه الزامي مي باشد؛ ضروري است تا گزارش هاي مذكوربراساس زمانهاي تعيين شده درقانون شهرداري ها صورت پذيرد .
تبصره 17:
اجراي صحيح مفاد بودجه مصوب ورعايت آئين نامه مالي وساير ضوابط ومقررات جاري ومالي كماكان به عهده ذيحسابان  و مديران مالي مي باشد .
ماده دو :
با توجه به بررسي هاي انجام شده از مفاد بودجه ارسالي ، انجام اقدامات واصلاحاتي به شرح ذير دربودجه پيشنهادي مورد تأكيد مي باشد وضروري است تا يك نسخه اصلاح شده ونهايي بودجه مصوب چاپ شده جهت انجام نظارت هاي بعدي به شوراي اسلامي ارسال گردد .
تبصره 18 :
فرم هاي شماره هفت عمراني تهيه وضميمه بودجه گردد ؛ ضمناً‌ تكميل اطلاعات فرم هاي مذكور به صورت كامل الزامي بوده و موجب مي گردد تا دستگاههاي نظارتي بهتر بتوانند عمليات اجراي پروژه ها را درچارچوب موارد پيش بيني شده كنترل نمايند و در هنگام نظارت با ارقام كلي مواجه نخواهند بود ، لذا ضرورت دارد تا به اطلاعات فرم هاي مذكور توجه لازم معمول دارند .
تبصره 19 :
به منظور كنترل ميزان سهميه اعتبارات ، فرم شماره دو بودجه كه ميزان سهميه اعتبارات جاري وعمراني را مشخص مي نمايد پس از نهايي شدن بودجه چاپ وضميمه گردد .
تبصره 20 :
اولويت هاي ذكرشده درپروژه هاي عمراني مورد تأكيد جدي بوده به نحوي كه اولويت يك مربوط به پروژه هايي است كه ضرورت داردحداكثردرشش ماهه اول سال جاري تكليف آن تعيين وبصورت جدي درتخصيص سه ماهه اول ودوم به آن توجه شده باشدوپروژه هايي كه اولويت دوم دارند درتخصيص سه ماهه دوم وسوم مورد توجه قرارگيرد وپروژه هاي اولويت سوم درصورتي درتخصيص هاي سه ماهه منظور گردد كه اولاً‌ پروژه هاي با اولويت يك به اتمام رسيده باشد وپروژه هاي اولويت دونيزبراساس وصولي هاي بودجه باكمبود اعتبارمواجه نباشد ، بديهي است مسئولين سازمان درارسال فرمهاي تخصيص سه ماهه به اين مهم توجه جدي مبذول خواهند داشت تادرامرتصويب برنامه هاي تخصيص تسريع گردد و موجبي براي معوق ماندن عمليات اجرايي سازمان پيش نيايد .
تبصره 21 :
با توجه به بند شش بخش ضوابط مالي تهيه وتنظيم بودجه سال 86 شهرداريها وسازمانهاي تابعه كه سقف اعتبارات مواد 16و17 را حداكثر معادل دو درصد اعتبارات جاري تعيين نموده است ، مقتضي است سازمانها اين مواردرارعايت نموده و چنانچه بودجه تنظيمي بادستورالعمل مذكورمغايرت داردنسبت به اصلاح آن اقدام نمايند .
تبصره 22 :
سازمانها نسبت به رعايت ماده 68 قانون شهرداريها درخصوص نصابهاي ذكر شده در دستورالعمل تهيه وتنظيم بودجه به نحوي اقدام نمايندتاهنگام تجميع بودجه سازمانها بابودجه شهرداري موجب عدم رعايت نصابهاي ذكرشده قانوني نگردد .
تبصره 23 :
اطلاعات بودجه در نرم افزار بودجه (ارائه شده توسط سازمان فناوري اطلاعات) ثبت وپس از چاپ وارسال آن به مبادي ذيربط(شهرداري،شوراي سازمان ، هيأت مديره) نسخه اي از آن جهت اعمال نظارت هاي قانوني به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد .
ماده سه :
ضرورت دارد اقدامات انجام  شده توسط مسئولين،ذيحسابان ومديران مالي سازمان به نحوي صورت گيردكه سازمان  درپايان  سال مالي89 داراي كمترين  بدهي وكمترين پروژه  نيمه  تمام  باشد تاشورا بتواند دريك  محيطي آرام وبدون  دغدغه  خاطرنسبت  به  بدهيهاي  معوق  وپروژه هاي  نيمه تمام  وباقيمانده  ازقبل  برنامه ريزي  وتصميم لازم را اتخاذ نمايد.
تبصره 24 :
با توجه  به  اينكه  تفريغ بودجه سندي براي كنترل بودجه  و مفاصا  حساب مديران،ذيحسابان  ومديران  مالي سازمان خواهد بود،لذا انتظاردارد ذيحسابان ومديران مالي سازمان درزمان هاي قانوني تعيين شده نسبت به اين امراهتمام لازم رابنمايند ، به نحوي صورتهاي مالي مربوط درپايان سال مالي 89 آماده ارائه به شوراي اسلامي شهر باشد .
جلسه درساعت 10 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .