سيصد و سي و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و سي و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوسي ونهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 16 روزيكشنبه مورخ 19/2/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وبا گراميداشت ايام فاطميه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) درخصوص برگزاري مراسم معارفه فرماندار جديد ضمن عرض تبريك و آرزوي موفقيت براي آقاي سيفي اظهارداشت : با توجه به اينكه شهروندان انتظارات زيادي از منتخبين خود در شوراي شهر جهت حل مسائل ومشكلات مردمي وشهري دارند اميداست فرمانداري هم همچون گذشته درسايه تعامل وهمكاري با اين شورا نقش بسزايي در رشد، عمران وآباداني اين شهر داشته باشند و درادامه از زحمات وفعاليتها وهمچنين همكاري خوب آقاي عظيمي نيا فرماندار سابق با اين شورا ضمن تقدير وتشكر براي ايشان آرزوي موفقيت نمود .
*مصوبات
* انتخاب اعضاء جهت كميسيونها ، ادارات ودواير مختلف شهرداري و...
1- پيرو بند 2 صورتجلسه مورخ 12/2/89 در رابطه با تعيين وانتخاب اعضاء به عنوان نمايندگان شورا در كميسيونها ، ادارات و دواير مختلف شهرداري و.... موضوع درصحن علني شورا مطرح وپس ازبحث وتبادل نظرموارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت :
- محمد فقيه خراساني : نماينده شورا دركميسيون عالي سرمايه گذاري ومشاركتهاي شهرداري ، شهرك مشاغل فني مزاحم شهري ، كميته رفاه شهرداري .
- سيده حميده وزيري : نماينده شورا درشوراي آموزش وپرورش شهرستان واستان ، ستاد ديه ، شوراي بهداشت شهرستان و استان ، روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري .
- محمد مهدي حرزاده : نماينده شورا در اداره حقوقي شهرداري .
- محمدرضا كوچك زاده : نماينده شورا درسازمان وشوراي ميراث فرهنگي وتاريخي ، كميسيون تحويل قطعي- موقت پروژه ها ، اداره املاك شهرداري .
- ناصر پارسائيان : نماينده شورا در ذيحسابي شهرداري ، كميسيون عالي معاملات شهرداري  .
- سيدعلي محمد ميرحسيني : نماينده شورا دركميته اصلاح وبهبود روشهاي شهرداري ، شوراي ترافيك استان ، اداره اجرائيات شهرداري ، كميسيون مشاغل مزاحم شهري وغير بهداشتي اجرائيات شهرداري .
 - وحيدرضا خبازاده يزدي : نماينده شورا دركميسيون عالي سرمايه گذاري ومشاركتهاي شهرداري ، كميسيون نظارت (نرخ گذاري) سازمان بازرگاني ، كشتارگاه صنعتي .
- زهرا حيدري : نماينده شورا دركميسيون عالي سرمايه گذاري ومشاركتهاي شهرداري ، ستاد ديه ، كميسيون مشاغل مزاحم شهري وغير بهداشتي اجرائيات شهرداري،شوراي بهداشت شهرستان واستان .
- حميدرضا مطهريان : نماينده شورا دركميسيون درآمدي شهرداري ، كميسيون مشاغل مزاحم شهري وغير بهداشتي اجرائيات شهرداري ، كميسيون عالي معاملات شهرداري .
 
* انعقاد تفاهم نامه با شهرداري مهردشت
2- لايحه شماره 204/64799- 25/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 6011- 25/12/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شهرداري مهردشت به شماره 6874 مورخ 16/12/88(تصوير پيوست ) مبني بر درخواست تحويل يك دستگاه كا ميون خاور ماشين جاروب مدل 808 ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح كليات مفاد توافقنامه فيمابين شهرداري يزد وشهرداري مهردشت تصويب و اجازه فرمائيد ماشين فوق الذكر به استناد ماده 19 آئين نامه مالي شهرداري تحويل شهرداري مهردشت گردد و وجه آن باتوجه به نامه سازمان همياري شهرداريها به حساب فيمابين سازمان همياري با شهرداري يزد منظور گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي پيرنيا مديرمالي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .  
 
*معافيت موقوفه حضرت سيدالشهداء  
3- لايحه شماره 502/4806- 5/2/89  شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 346- 6/2/89 :  
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره 230/58814 مورخ 21/11/88 و عطف به نامه شماره 1/11501 مورخ 24/12/88 فرمانداري محترم درخصوص پلاك باقيمانده 996 بخش 4 يزد كه موقوفه روضه خواني حضرت سيد الشهداء مي باشد بدينوسله به استحضار مي رساند با عنايت به اينكه قسمتي از پلاك فوق در سال 1352 درمسير بلوار كمربندي (بلوار شهيد پاكنژاد) قرار گرفته وباقيمانده آن هم در مسير خيابان 18 متري كوچه بيوك قرار مي گيرد خواهشمند است موضوع معافيت ملك موصوف از عوارض حق تشرف مجدداً در شوراي اسلامي شهر مطرح و ارائه طريق فرمائيد ضمناً آقاي قانع و مجيدي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي                       مي گردد. ميروكيلي – شهرداري يزد »
مراتب‌درصحن علني شورامطرح،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات ‌مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مشروط بر اينكه تمامي درآمدهاي حاصله صرف روضه خواني حضرت سيدالشهداء با تأئيد ونظر اداره كل اوقاف وامور خيريه استان باشد ، مورد تصويب قرار گرفت .
 
*معافيت ساختمان موقوفه طلاب  
4- نامه شماره 230/3563- 29/1/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 243- 30/1/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به پيوست تصوير درخواست شماره 6022 مورخ 26/12/88 امام جمعه محترم محمدآباد در خصوص معافيت پرداخت عوارض زيربنا ، ارسال مي گردد. پيشنهاد مي گردد با توجه به اين كه از ساختمان موصوف براي اسكان طلاب استفاده مي شود از پرداخت عوارض معاف گردد. بديهي است اگر در هر صورت از ساختمان مورد نظر استفاده ديگري شود و يا به شخص ديگري منتقل شود مشمول عوارض به نرخ روز خواهد شد . خواهشمنداست در صورت موافقت با اعطاي تخفيف دستور فرمائيد جهت اجرا امر به ابلاغ نمايند. ضمناً آقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب‌درصحن علني شورامطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات ‌مخالف ،موافق با توجه به مدارك موجود مبني بر موقوفه بودن ملك موصوف وپس از انجام استعلام ثبتي وتا زمانيكه ملك مزبور صرفاًبراي اسكان طلاب مورد استفاده قرارگيرد ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*اعمال مديريت متمركز تبليغات محيطي   
5- نامه شماره 470/2636- 24/1/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 159- 24/1/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به پيوست تصوير نامه شماره 470/53 مورخ 9/1/89 سازمان رفاهي ،تفريحي مبني بر اعمال مديريت متمركز تبليغات محيطي شهر يزد ( تجاري ) صرفاً از طريق سازمان رفاهي ـ تفريحي جهت استحضارارسال ميگردد.خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ودر صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي است آئين نامه اجرائي مربوطه پس از تنظيم ، متعاقباً جهت بررسي و تصويب به شوراي محترم ارسال مي گردد.ضمناً آقاي غلامرضا عسكري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات ‌مخالف ،موافق كليات پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقرر گرديد شهرداري (سازمان رفاهي ، تفريحي) با هماهنگي وهمكاري سازمانهاي اتوبوسراني ، پايانه مسافربري ، فرهنگي – ورزشي ، ميادين ميوه تره بار با حضور نماينده شوراي اسلامي شهر ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ اين مصوبه نسبت به تنظيم آئين نامه اجرايي مربوطه اقدامات لازم را معمول ونتيجه جهت بررسي وهرگونه تصميم گيري به شورا ارسال نمايند .
 
*درخواست هيأت مدرسين مكتب خانه هاي سنتي يزد   
6- درخواست هيأت مدرسين مكتب خانه هاي سنتي يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 238- 30/1/89 درخصوص كمك و مساعدت جهت اعزام مدرسين به مشهد مقدس موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ،موافق مقررگرديدشهرداري نسبت به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال (10.000.000 ريال) از اعتبارات ماده 17 سهم خود به آن هيأت اقدامات لازم معمول نمايد .  
 
*ستاد تسهيلات نوروزي    
7- نامه شماره 400/63436- 18/12/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 6014- 25/12/88 :  
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با عنايت به نامه هاي معاونت خدمات شهري ( تصاوير پيوست ) در ارتباط با ستاد تسهيلات نوروزي و طبق روال گذشته خواهشمند است موارد ذيل در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول گردد .
1-انعقاد تفاهم نامه با سازمان هاي رفاهي ، تفريحي و فرهنگي ، ورزشي جهت برگزاري نماز جماعت دربوستانها ، انجام مسابقات قرآني و ايجاد غرفه هاي فرهنگي و ... به مبلغ سيصدو پنجاه ميليون ريال ( 350.000.000 ريال ) از محل كد 07-416-512 (كمك به سازمانهاي وابسته.
2- موافقت با پرداخت مبلغ يكصدو بيست وپنج ميليون ريال ( 125.000.000 ريال ) جهت پرداخت به مأمورين راهنما ، نيروهاي خدماتي كشيك و ساير دست اندركاران ستاد در اختيار شهردار محترم از رديف 51220516 محل ساير كمك هاي رفاهي قرار بگيرد تا با پيشنهاد و معاون محترم خدمات شهري و تائيد شهردار محترم پرداخت گردد.
3- در اختيار گذاشتن مبلغ سي ميليون ريال ( 30.000.000 ريال ) به آقاي شهردار و مبلغ بيست ميليون ريال ( 20.000.000 ريال) به معاونت خدمات شهري و مبلغ ده ميليون ريال ( 10.000.000 ريال ) براي هر كدام از مديران مناطق ومبلغ چهار ميليون ريال( 4.000.000 ريال ) سرپرست ناحيه تاريخي به منظور پرداخت تشويقي به كارگران خدمات شهري و پرسنل فعال در ايام تعطيل از محل كد 02-417-512 كمك هدايا و پرداختهاي تشويقي.
ضمناً آقاي سيدحسين حيدري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »  
موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصميم گيري قرارگرفت :
بند يك : با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون فرهنگي ،‌اجتماعي وگزارشات ارائه شده توسط سازمانهاي فوق الذكر از هزينه هاي انجام شده درايام نوروز جمعاً به مبلغ دويست وهشتاد ودو ميليون و دويست‌وهشتادوهفت هزاروچهارصد وهشتاد ريال (282.287.480 ريال ) ،موردتصويب قرارگرفت .
بند دو : موضوع به كميسيون برنامه وبودجه جهت بررسي بيشتر ارجاع گرديد .
بند سه : حذف گرديد .
 
جلسه درساعت 19 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .