سيصد و سي و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و سي و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوسي وششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزچهارشنبه مورخ 8/2/89 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وبا عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن ايام فاطميه سالروزشهادت حضرت فاطمه زهرا(س) وبا گراميداشت نهم‌ارديبهشت ماه سالروزصدور فرمان تاريخي حضرت امام راحل (ره) مبني بر تشكيل شوراها اظهارداشت : اميدواريم درجلسه اي كه بمناسبت روز شوراها دراستانداري با حضور ساير اعضاي شوراي اسلامي شهر، روستا وشهرداران برگزار مي گردد ضمن حضور اعضاي اين شورا آن جلسه منشأ خير وبركت باشد وما با همدلي يكديگر وتعامل وهمكاري ساير مسئولين استان ودستگاهها بتوانيم گامهاي مؤثر ومثبت درجهت عمران وآباداني شهرمان برداريم .
   سپس آقاي كوچك زاده درسخنان پيش از دستور تأكيد نمود با توجه به اينكه ساختمان اداري اداره كل مخابرات استان درخيابان شهيد مطهري جنب پارك اطهر در روزهاي آتي تخليه وبه ميدان حضرت امام حسين (ع) انتقال مي يابد واينكه ساختمان درحال حاضر شهرداري منطقه يك بدليل نداشتن پاركينگ وعدم فضاي فيزيكي اداري كافي ومناسب جهت پاسخگويي هر چه بيشتر وبهتر به مراجعين وتكريم ارباب رجوع ، پيگيري هاي لازم درخصوص خريد ساختمان مورد نظر توسط شهرداري با حمايت شورا هرچه زودتر اقدام گردد . وي درادامه با توجه به سفر معاون محترم وزيرمسكن وشهرسازي آقاي صادقي به شهر يزد وبازديدهاي انجام شده توسط ايشان درسطح شهر در رابطه با ساخت وسازهاي بافت فرسوده واعتبارات وتسهيلات درنظر گرفته شده توسط دولت دراين زمينه توضيحاتي را ارائه نمود .  
*مصوبات
* تفويض اختيارات ( شهردار ، معاونين ، مديران مناطق، سرپرست )   
1 – نامه شماره 204/54377- 29/10/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5134- 29/10/88 بخش مربوط به ارسال فهرست تفويض اختيارات (شهردار ، معاونين ، مديران مناطق ، سرپرست ) براي سال مالي 89 موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه وبودجه وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
فهرست تفويضات به
(شهردار- معاونين- مديران مناطق- سرپرست)
سال مالي 1389
 
سقف در اختیار
موارد تفويض
ملاحظات
شورایاسلامیشهر
شهردار
معاونتاداریمالی
معاونت خدمات شهری
معاونت عمرانی
روسای مناطق
سرپرست موتوری
تصويب و تأئيد انجام معامله – مناقصه و مزايده (عمومي )
-
نامحدود
اعتبارمصوب
100000
100000
500000
700000
30000
تصويب وتأئيدانجام معامله–مناقصه (محدود)
-
نامحدود
1000000
-
-
-
500000
-
تصويب و تأئيد انجام معاله با سازمانهاي وابسته ( به استثناي سازمان فاوا) و مؤسسات دولتي باستناد ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها
1
نامحدود
اعتبارمصوب
-
-
-
500000
-
تصويب و تأئيد انجام معامله اجاره اموال منقول و غير منقول
2
24000
24000
-
-
-
-
-
تصويب و تأئيد رفع اختلاف با پيمانكاران
-
20000
20000
-
-
-
-
-
تصويب وتأئيدجابجايي و استقراض از حسابهاي بانكي
3
نامحدود
2000000
-
-
-
-
-
تصويب و تأئيد پرداخت از محل موارد 6 و 17(به غير از سازمانهاي وابسته)
2
اعتبارمصوب
10000
-
-
-
-
-
تصويبوتأئيداسترداد وجوه متقاضيانپس از عدمموافقت كميسيون ماده 5 و وجوه حاصل از عوارض و درآمد
-
نامحدود
نامحدود
20000
-
-
20000
-
تصويب و تائيد پرداخت خريد املاك واقع در طرحها ي عمراني طبق بودجه مصوب 89
-
نامحدود
1000000
-
-
-
-
-
ترك تشريفات مناقصه به استناد بند الف ماده 4 آئين نامه مالي شهرداري 
-
223000
150000
-
-
-
50000
-
تفويض اختيار مواد 79 قانون شهرداريها و 33 آئين نامه مالي شهرداري به استناد تبصره ماده 54 قانون شهرداريها به معاونت اداري و مالي 
-
-
-
500000
-
-
-
-
تصويب انجام معامله در رابطه باجوي آب ، كوچه و غيرو ... (باستناد ماده 19قانون نوسازي)
-
-
200000
-           
-
-
-
-
رقام به هزار ریال می باشد
ملاحظات:1تصويب و تأئيد انجام معامله با سازمان هاي وابسته حداكثر تا 10% بالاي فهرست بهاي سال 88 مي باشد

ملاحظات:2 تصويب و تأئيد انجام معامله براي هر مورد در سال مي باشد .

ملاحظات:3 به غير از حساب هاي سپرده وپاركينگ مي باشد.

توجه : با توجه به ماده 6 آئين نامه مالي شهرداريها اختيارات مربوط به مدير امور مالي در مناطق واداره موتوري به مسئول امور مالي هر منطقه تا سقف تعيين شده تفويض مي گردد. درصورتي قابل تفويض است كه رعايت قسمت اخير ماده 79 قانون شهرداريها صورت پذيرد.

ضمناً مقررگرديد شهرداري هرگونه اقداماتي كه در راستاي كليه موارد فوق الذكر انجام مي نمايد را درپايان هرماه به صورت مكتوب جهت بررسي به شورا گزارش نمايد .

 

*طرح كارت پارك  

2 – رونوشت نامه شماره 46= 15/5/1201/1/3913- 17/11/88 رئيس پليس راهور فا.ا.يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5445- 17/11/88 با موضوع كارت پارك ، مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وجلسات برگزار شده با حضور مسئولين مربوطه وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :

1- شهرداري وساير مراجع ذيمدخل موظفند حداكثر تا روز 20 ارديبهشت ماه سال 89 نسبت به راه اندازي كارت پارك درسطح معابر 7 گانه قبلي اقدام و نتيجه را به شورا انعكاس نمايند .  

2- شهرداري موظف است تا تاريخ 15 ارديبهشت ماه سال 89 محورهايي كه تاكنون درآنها طرح كارت پارك صورت ميگرفته را معرفي نمايد .

3- شهرداري موظف است درصورت ضرورت ، بنا بر تشخيص كارشناسي شده خيابان يا معابر نيازمند به كارت پارك را جهت بررسي تنش هاي اجتماعي احتمالي مراتب را جهت كسب مجوز به صورت لايحه به شورا ارائه نمايد .

4- شهرداري بايستي تلاش نمايد تا پايان سال جاري طرح كارت پارك الكترونيكي وموبايل پارك را درسطح شهر به اجراء درآورد .

5- حتي الامكان سعي شود معابر واقع درطرح به چند پيمانكار داده شود تا ايجاد رقابت وعدالت دراين زمينه صورت پذيرد .

 

*متمم واصلاحيه بودجه پيشنهادي سازمان مديريت پسماند  

3 – نامه شماره7313-14/10/88 شهردار يزد ورياست شوراي سازمان مديريت پسماند ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5044-26/10/88 :   

« رياست محترم شوراي اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، دوفقره متمم واصلاح بودجه پيشنهادي سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد درسال 1388 كه طي بند 2 چهارمين جلسه شوراي سازمان درسال 88 به تصويب رسيده جهت استحضار وطرح درصحن علني شوراي اسلامي شهر به پيوست تقديم مي گردد . خواهشمنداست با عنايت به تبصره بند 4 ماده 11 اساسنامه سازمان كه اعلام ميدارد شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت بودجه ، متمم ، اصلاح وتفريغ بودجه را بررسي وتصويب خواهد كرد دستور مساعد صادر فرمائيد .  ميروكيلي – شهردار يزد ورياست شوراي سازمان مديريت پسماند »

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه وبودجه و پس از بحث وتبادل نظرمتمم واصلاح بودجه سال 88 سازمان مديريت پسماند مورد تصويب قرار گرفت .

 

*طرح اجرايي ميدان صاحب الزمان (عج)

4 – نامه شماره310/4841-6/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 373-7/2/89 :    

« رياست محترم شوراي اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، بازگشت به نامه شماره 48- 16/1/89 كه در دبيرخانه شهرداري به شماره 1973- 21/1/89 ثبت گرديده است وپيرو نامه شماره 310/64853- 25/12/88 به پيوست چهار نسخه طرح اجرايي ميدان صاحب الزمان (عج) واقع دربلوار دهه فجر وفايل كامپيوتري آن (cd) بانضمام كپي طرح تفصيلي ارسال مي گردد ، خواهشمنداست پس از بررسي وتأئيد دستور فرمائيد نتيجه را به شهرداري اعلام نمايند .  ميروكيلي – شهردار يزد »

مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق طرح اجرايي فوق مورد تأئيد قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد شهرداري حتي الامكان كوچه ضلع شمالي ميدان جنب خيابان خيام را بصورت يك طرفه عمل نمايد .

 

*طرح پيشنهادي اعضاي شورا      

5 – طرح پيشنهادي اعضاي شورا ثبت دبيرخانه بشماره 236- 30/1/89 به شرح ذيل :

« از قرار اطلاع موضوع بررسي ادامه شبكه فضيلت جنب ميدان امام علي (ع) دركميسيون ماده پنج در دست تصميم گيري كه ممكن است حذف آن مصوب گردد ، لذا امضاء كنندگان ذيل تقاضا داريم اولاً به كميسيون مذكور يادآوري شود كه براساس بند 34 ماده 76 قانون تشكيل وشرح وظايف شوراها هر نوع تغيير درطرح جامع يا تفصيلي بايد با تأئيد شوراي اسلامي شهر انجام گيرد وثانياً بلحاظ وجود انبوه ساخت وساز موجود وپيش بيني شده در منطقه پشت ضلع شرقي دانشگاه يزد (مهرآوران تا ميدان اسب دواني) وبا توجه به كمبود ظرفيت شبكه هاي موجود درمنطقه صفائيه و مشكلات بعدي ادامه اين شبكه براساس طرح جامع وتفصيلي در سايت دانشگاه علوم پزشكي يزد از ضروريات است لذا شورا با حذف آن اكيداً مخالفت نمايد ومراتب هرچه زودتر به كميسيون ماده پنج اعلام مي گردد . »

مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به توضيحات رياست كميسيون عمران وپس ار بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق طرح پيشنهادي فوق درمورد عدم حذف ادامه شبكه فضيلت تا منطقه مهرآوران مورد تأئيد قرارگرفت ومقررگرديد دراين راستا ودر اسرع وقت از سوي شورا مكاتبات لازم با كميسيون ماده پنج مسكن وشهرسازي معمول گردد .

 

*تملك تمامي پلاك ثبتي واقع درپاركينگ پيشنهادي خيابان فرخي جنب پاساژ مرواريد       

6 – لايحه شماره502/58805-21/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5528-21/11/88 :    

« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره باقيمانده 2086 بخش 4 يزد واقع در پاركينگ پيشنهادي خيابان فرخي جنب پاساژ مرواريد و متعلق به آقاي حسين پور عسكري وداريوش كدخدايان اقدام نمايدكه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/800/527/3 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين ومقررگرديده بجاي بخشي ازاين بستانكاري قطعه شماره 1479 از اراضي مسكوني مهرآوران به مساحت 70/197 متر مربع وبه ارزش 000/100/593 ريال‌وقطعه شمار 1478 از اراضي مذكوربه مساحت 200 مترمربع و به ارزش 000/000/550 ريال وقطعه‌شماره 1477 از اراضي فوق الذكربه‌مساحت 200 مترمربع وبه‌ارزش 000/000/550 ريال طبق نظريه هيأت ارزياب شهرداري جمعاً به مبلغ 000/100/693/1 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت وجه غرامت و ارزش زمين هاي معوض به مبلغ 000/700/834/1 ريال بصورت نقد پس از انتقال اسناد بنام شهرداري و تحويل ملك در وجه مالكين پرداخت خواهد شد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 83-020-531 تملك پاركينگ فرخي اقدامات لازم معمول گردد و مبلغ  000/700/834/1 ريال بابت نقد تملك از محل كد احداث پاركينگ هاي عمومي تأمين اعتبار مي گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بازديد وبررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق با مبلغ ده درصد (10%) تخفيف از سوي مالكين مورد تصويب قرار گرفت .

 

*تملك پلاكهاي بخش دو يزد واقع درطرح پيشنهادي پاركينگ عمومي متعلق به ورثه نيكپور  

7 – لايحه شماره502/64431- 23/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5979- 23/12/88 :

« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد با توجه به بند يك صورتجلسه مورخ 16/12/88 نسبت به تملك پلاكهاي شماره 4802و2/5450 بخش دو يزد واقع در طرح پيشنهادي پاركينگ  عمومي واقع در خيابان فرخي و متعلق به ورثه نيكپور وبه وكالت آقاي سيد محمدرضا سيد ابريشمي و آقاي لغوي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري املاك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/000/20 ريال بابت غرامت املاك در طرح تعيين و مقرر شد پس از انتقال رسمي و تحويل ملك به شهرداري 50% مبلغ فوق بصورت نقد و مابقي در چهار قسط مساوي از خردادماه سال 89 و تا پايان سال 89 در وجه مالك پرداخت گردد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه  مربوطه كه موقعيت پلاكها برروي آن مشخص گرديده است  و صورتجلسه مورخ  16/12/88  خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 26-020-531 تملك اراضي پاركينگ عمومي اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز اقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بازديد وبررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق با مبلغ ده درصد (10%) تخفيف ازسوي مالكين مورد تصويب قرار گرفت .

جلسه درساعت 40/10 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .

ملاحظات:1تصويب و تأئيد انجام معامله با سازمان هاي وابسته حداكثر تا 10% بالاي فهرست بهاي سال 88 مي باشد
ملاحظات:2 تصويب و تأئيد انجام معامله براي هر مورد در سال مي باشد .
ملاحظات:3 به غير از حساب هاي سپرده وپاركينگ مي باشد.
توجه : با توجه به ماده 6 آئين نامه مالي شهرداريها اختيارات مربوط به مدير امور مالي در مناطق واداره موتوري به مسئول امور مالي هر منطقه تا سقف تعيين شده تفويض مي گردد. درصورتي قابل تفويض است كه رعايت قسمت اخير ماده 79 قانون شهرداريها صورت پذيرد.
ضمناً مقررگرديد شهرداري هرگونه اقداماتي كه در راستاي كليه موارد فوق الذكر انجام مي نمايد را درپايان هرماه به صورت مكتوب جهت بررسي به شورا گزارش نمايد .
 
*طرح كارت پارك  
2 – رونوشت نامه شماره 46= 15/5/1201/1/3913- 17/11/88 رئيس پليس راهور فا.ا.يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5445- 17/11/88 با موضوع كارت پارك ، مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وجلسات برگزار شده با حضور مسئولين مربوطه وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1- شهرداري وساير مراجع ذيمدخل موظفند حداكثر تا روز 20 ارديبهشت ماه سال 89 نسبت به راه اندازي كارت پارك درسطح معابر 7 گانه قبلي اقدام و نتيجه را به شورا انعكاس نمايند .  
2- شهرداري موظف است تا تاريخ 15 ارديبهشت ماه سال 89 محورهايي كه تاكنون درآنها طرح كارت پارك صورت ميگرفته را معرفي نمايد .
3- شهرداري موظف است درصورت ضرورت ، بنا بر تشخيص كارشناسي شده خيابان يا معابر نيازمند به كارت پارك را جهت بررسي تنش هاي اجتماعي احتمالي مراتب را جهت كسب مجوز به صورت لايحه به شورا ارائه نمايد .
4- شهرداري بايستي تلاش نمايد تا پايان سال جاري طرح كارت پارك الكترونيكي وموبايل پارك را درسطح شهر به اجراء درآورد .
5- حتي الامكان سعي شود معابر واقع درطرح به چند پيمانكار داده شود تا ايجاد رقابت وعدالت دراين زمينه صورت پذيرد .
 
*متمم واصلاحيه بودجه پيشنهادي سازمان مديريت پسماند  
3 – نامه شماره7313-14/10/88 شهردار يزد ورياست شوراي سازمان مديريت پسماند ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5044-26/10/88 :   
« رياست محترم شوراي اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، دوفقره متمم واصلاح بودجه پيشنهادي سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد درسال 1388 كه طي بند 2 چهارمين جلسه شوراي سازمان درسال 88 به تصويب رسيده جهت استحضار وطرح درصحن علني شوراي اسلامي شهر به پيوست تقديم مي گردد . خواهشمنداست با عنايت به تبصره بند 4 ماده 11 اساسنامه سازمان كه اعلام ميدارد شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت بودجه ، متمم ، اصلاح وتفريغ بودجه را بررسي وتصويب خواهد كرد دستور مساعد صادر فرمائيد .  ميروكيلي – شهردار يزد ورياست شوراي سازمان مديريت پسماند »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه وبودجه و پس از بحث وتبادل نظرمتمم واصلاح بودجه سال 88 سازمان مديريت پسماند مورد تصويب قرار گرفت .
 
*طرح اجرايي ميدان صاحب الزمان (عج)
4 – نامه شماره310/4841-6/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 373-7/2/89 :    
« رياست محترم شوراي اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، بازگشت به نامه شماره 48- 16/1/89 كه در دبيرخانه شهرداري به شماره 1973- 21/1/89 ثبت گرديده است وپيرو نامه شماره 310/64853- 25/12/88 به پيوست چهار نسخه طرح اجرايي ميدان صاحب الزمان (عج) واقع دربلوار دهه فجر وفايل كامپيوتري آن (cd) بانضمام كپي طرح تفصيلي ارسال مي گردد ، خواهشمنداست پس از بررسي وتأئيد دستور فرمائيد نتيجه را به شهرداري اعلام نمايند .  ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق طرح اجرايي فوق مورد تأئيد قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد شهرداري حتي الامكان كوچه ضلع شمالي ميدان جنب خيابان خيام را بصورت يك طرفه عمل نمايد .
 
*طرح پيشنهادي اعضاي شورا      
5 – طرح پيشنهادي اعضاي شورا ثبت دبيرخانه بشماره 236- 30/1/89 به شرح ذيل :
« از قرار اطلاع موضوع بررسي ادامه شبكه فضيلت جنب ميدان امام علي (ع) دركميسيون ماده پنج در دست تصميم گيري كه ممكن است حذف آن مصوب گردد ، لذا امضاء كنندگان ذيل تقاضا داريم اولاً به كميسيون مذكور يادآوري شود كه براساس بند 34 ماده 76 قانون تشكيل وشرح وظايف شوراها هر نوع تغيير درطرح جامع يا تفصيلي بايد با تأئيد شوراي اسلامي شهر انجام گيرد وثانياً بلحاظ وجود انبوه ساخت وساز موجود وپيش بيني شده در منطقه پشت ضلع شرقي دانشگاه يزد (مهرآوران تا ميدان اسب دواني) وبا توجه به كمبود ظرفيت شبكه هاي موجود درمنطقه صفائيه و مشكلات بعدي ادامه اين شبكه براساس طرح جامع وتفصيلي در سايت دانشگاه علوم پزشكي يزد از ضروريات است لذا شورا با حذف آن اكيداً مخالفت نمايد ومراتب هرچه زودتر به كميسيون ماده پنج اعلام مي گردد . »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به توضيحات رياست كميسيون عمران وپس ار بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق طرح پيشنهادي فوق درمورد عدم حذف ادامه شبكه فضيلت تا منطقه مهرآوران مورد تأئيد قرارگرفت ومقررگرديد دراين راستا ودر اسرع وقت از سوي شورا مكاتبات لازم با كميسيون ماده پنج مسكن وشهرسازي معمول گردد .
 
*تملك تمامي پلاك ثبتي واقع درپاركينگ پيشنهادي خيابان فرخي جنب پاساژ مرواريد       
6 – لايحه شماره502/58805-21/11/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5528-21/11/88 :    
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره باقيمانده 2086 بخش 4 يزد واقع در پاركينگ پيشنهادي خيابان فرخي جنب پاساژ مرواريد و متعلق به آقاي حسين پور عسكري وداريوش كدخدايان اقدام نمايدكه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/800/527/3 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين ومقررگرديده بجاي بخشي ازاين بستانكاري قطعه شماره 1479 از اراضي مسكوني مهرآوران به مساحت 70/197 متر مربع وبه ارزش 000/100/593 ريال‌وقطعه شمار 1478 از اراضي مذكوربه مساحت 200 مترمربع و به ارزش 000/000/550 ريال وقطعه‌شماره 1477 از اراضي فوق الذكربه‌مساحت 200 مترمربع وبه‌ارزش 000/000/550 ريال طبق نظريه هيأت ارزياب شهرداري جمعاً به مبلغ 000/100/693/1 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت وجه غرامت و ارزش زمين هاي معوض به مبلغ 000/700/834/1 ريال بصورت نقد پس از انتقال اسناد بنام شهرداري و تحويل ملك در وجه مالكين پرداخت خواهد شد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 83-020-531 تملك پاركينگ فرخي اقدامات لازم معمول گردد و مبلغ 000/700/834/1 ريال بابت نقد تملك از محل كد احداث پاركينگ هاي عمومي تأمين اعتبار مي گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بازديد وبررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق با مبلغ ده درصد (10%) تخفيف از سوي مالكين مورد تصويب قرار گرفت .
 
*تملك پلاكهاي بخش دو يزد واقع درطرح پيشنهادي پاركينگ عمومي متعلق به ورثه نيكپور        
7 – لايحه شماره502/64431- 23/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5979- 23/12/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد با توجه به بند يك صورتجلسه مورخ 16/12/88 نسبت به تملك پلاكهاي شماره 4802و2/5450 بخش دو يزد واقع در طرح پيشنهادي پاركينگ عمومي واقع در خيابان فرخي و متعلق به ورثه نيكپور وبه وكالت آقاي سيد محمدرضا سيد ابريشمي و آقاي لغوي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري املاك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/000/20 ريال بابت غرامت املاك در طرح تعيين و مقرر شد پس از انتقال رسمي و تحويل ملك به شهرداري 50% مبلغ فوق بصورت نقد و مابقي در چهار قسط مساوي از خردادماه سال 89 و تا پايان سال 89 در وجه مالك پرداخت گردد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه  مربوطه كه موقعيت پلاكها برروي آن مشخص گرديده است  و صورتجلسه مورخ  16/12/88  خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 26-020-531 تملك اراضي پاركينگ عمومي اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز اقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بازديد وبررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق با مبلغ ده درصد (10%) تخفيف ازسوي مالكين مورد تصويب قرار گرفت .
جلسه درساعت 40/10 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .