سيصد و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و سومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/18روزيكشنبه مورخ 29/9/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) فرارسيدن ماه محرم ماه پيروزي خون برشمشير وشهادت حضرت ابا عبدا... الحسين (ع) را تسليت عرض نمود واز خداوند متعال اميد بهره گيري ازمكتب حسيني وتوفيق هرچه بيشتر جهت حضور درمراسم عزاداري سرور وسالارشهيدان مسئلت نمود. سپس از بازديد انجام شده طرحهاي عمراني جديد شهرداري با حضور آقاي ميرحسيني ومعاونت امور عمراني شهرداري ومديرعامل سازمان عمران ازپروژه پل زيرگذر چهارراه فضاي سبز ودسترسي هاي اطراف آن جهت سهولت وروان سازي ترافيك ورايزني ها توسط شهرداري جهت خريد دانشكده دندانپزشكي درمجاور آن محل جهت احداث فرهنگسرا وهمچنين بازديد انجام شده از ساختمان اداري شهرداري منطقه سه درقاسم آباد وقول مساعد جهت تكميل وبهره برداري آن دراسفندماه سال جاري وبرنامه ريزي شهرداري درجهت استفاده صحيح ومناسب از زمينهاي بلا استفاده مجاور آن ساختمان وبازديد بعمل آمده از كتابخانه آيت ا... مدرسي (مجاهد) وسالن ورزشي جنب آن وتأكيد برهرچه بهتر وبيشتر فعال نمودن آن سالن ورزشي جهت استفاده اهالي آن منطقه بخصوص جوانان توضيحاتي ارائه نمود ودر ادامه اظهارداشت : با توجه به مصوبه اخير اين شورا درخصوص تخفيفات عوارض وجايزه خوش حسابي جهت پرداخت بدهي ها مؤديان به شهرداري وايراد فرمانداري دراين زمينه هرچه سريعترپيگيري هاي لازم درجهت تحقق اين امر ازسوي شهرداري ومنعكس نمودن اين موضوع به شهروندان از طريق روزنامه هاي محلي ،‌بيلبورد هاي تبليغاتي و.... اقدام گردد . سپس تأكيد نمود سازمان بهسازي ونوسازي هرچه سريعتر نسبت به تكميل ساختمان نيمه تمام و رها شده واقع دركوچه هاشم خان خيابان ايرانشهر جهت ساختمان اداري اقدامات لازم معمول نمايد .
   درادامه با توجه به درخواست وهماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي دكتر رودشتيان سرپرست جديد سازمان بازيافت درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي وآرزوي موفقيت براي ايشان اظهارداشت : اميداست با تغيير وتحولات انجام شده وبا وقت گذاري بيشتر شاهد بهبود وضعيت سازمان وهمچنين بهره برداري هرچه زودتر كارخانه كمپوست باشيم . سپس آقاي دكتر رودشتيان ضمن تقدير وتشكر از رياست واعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه ضمن اعلام بيوگرافي خود ، گزارشي از كارها واقدامات صورت گرفته درچند هفته گذشته از تصدي خود بعنوان سرپرست سازمان بازيافت ارائه نمود واز اعضاي شورا درخواست نمود تا با حمايت خود جهت ترقي و روند رو به رشد وپيشبرد اهداف وخدمت رساني بيشتر به همشهريان آن سازمان را ياري كنند .
   وي درادامه درخصوص برنامه هاي آن سازمان از جمله دفن بهداشتي پسماند عفوني ، مجهز نمودن خودروهاي سازمان و حمل زباله به سيستم GPS ، تشكيل كميته ناظرين نامحسوس بصورت شبانه روز ، اصلاح وسازماندهي پرسنل سازمان ، تجهيز گودهاي نخاله وهمچنين زباله ،‌اجراي برنامه هاي آموزشي درمدارس ، مساجد ، ادارات ، همكاري با نهادهاي زيست محيطي (NGO ) ، برگزاري جشنواره بازيافت درايام مبارك دهه فجر وجلب مشاركتهاي مردمي وتفكيك زباله ازمبدأ ، برگزاري كارگاههاي آموزشي براي ناظرين ، برنامه ريزي درجهت مكانيزه كردن جمع آوري پسماند خشك از طريق بخش خصوصي ومشاركت همشهريان جهت تحويل زباله هاي خشك ،‌افزايش ايستگاههاي ثابت درسطح شهر وطرح ساماندهي جمع آوري زباله ها توسط دوره گردها توضيحاتي ارائه نمود ودر خصوص راه اندازي كارخانه كمپوست اظهارداشت : تا كنون رايزني هايي دراين خصوص با پيمانكار مربوطه انجام شده است كه اميدواريم بتوانيم با حمايت اين شورا وتأمين منابع مالي وطبق قولهاي مساعد پيمانكار مربوطه انشاءا... درايام مبارك دهه فجر شاهد بهره برداري آن كارخانه باشيم .
   درادامه هريك از اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم وآرزوي موفقيت براي آقاي دكتر رودشتيان وعرض تشكربدليل اقدامات انجام شده جديد وبرنامه ريزيهاي صورت گرفته جهت بهبود وضعيت سازمان وخدمت رساني بيشتر به مردم، ديدگاهها ونقطه نظرات وپيشنهادهاي خود را درخصوص آموزش شهروندان ، تفكيك زباله از مبدأ ، جمع آوري به موقع زباله ها درسطح شهر ومنازل ، دقت بيشتر ناظرين جهت نظافت شهري ، ساخت جايگاه وايستگاه جمع آوري زباله درسطح شهر، نظافت وشستشوي خيابانها درساعات اوليه صبح ،راه اندازي تلفن گويا جهت انتقادات وپيشنهادهاي مردمي و... ارائه نمودند ودرادامه تأكيد داشتند درجهت بهره برداري وافتتاح كارخانه كمپوست ،آن سازمان با همكاري شهرداري و با برنامه ريزي اصولي وهدفمند وبانظارت بيشتر بركارپيمانكارهرچه زودترشاهد راه اندازي آن كارخانه باشيم .    
 
مصوبات :
* درخواست رانندگان خرده فروش ميوه وتره بار
1- درخواست جمعي از رانندگان خرده فروش ميوه وتره بار در سطح شهر ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4602- 29/9/88 درخصوص مساعدت بابت جمع آوري وسايل وتوقيف ماشين آنان توسط شهرداري موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح پس ازبحث وتبادل نظرمقررگرديدشهرداري درجهت نظم بخشي ساماندهي اين افراد ضمن بررسي هاي لازم نسبت به تأمين مكان وجايگاه مشخصي جهت فروش وادامه فعاليت آنان اقدامات لازم معمول نمايد .
 
*پرداخت كمك رفاهي به افراد شاغل
2- نامه شماره 204/47273- 17/9/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4405- 17/9/88 :
« باستنادماده71قانون‌تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد204/14434 مورخ 17/3/88 بند 2 صورتجلسه مورخ 28/4/88 شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به پرداخت كمك رفاهي به افرادشاغل درپست ها ووظايف محوله بشرح ذيل علاوه برحقوق ومزاياي مستمر اقدام نمايد .
1- معاونين شهردار تا سقف ماهيانه هشت ميليون ريال .
2- مديران مناطق وناحيه تاريخي تا سقف ماهيانه پنج ميليون ريال .
3- مديران ستادي تا سقف ماهيانه چهارميليون ريال .
4- دبير كميسيون ماده صد تاسقف ماهيانه سه ميليون ريال .
5- ناظرين محترمجشورااعم ازكميسيونهاي معاملات،توافقات،آزادسازي مناطق وناحيه تاريخيجو..تاسقف ماهيانه سهجميليون ريال
6- رؤساي واحد ها تا سقف ماهيانه5/2 ميليون ريال .
7- اعضا ودست اندركاران كميسيونهاي توافقات وآزادسازي،كميسيون ماده پنج ودست اندركاراني كه خارج از ساعات اداري دركميسيونهاي ماده صدو..... ، كارشناسي و قدمت وارزيابي املاك درمسير طرحهاي عمراني درصورتي كه جزء موارد شش گانه وفوق الذكر نباشد تا سقف ماهيانه سه ميليون ريال ودرصورتي كه جزء موارد فوق الذكر باشند ماهيانه تا سقف دو ميليون ريال .
8- كاركنان املاك كه درجهت شناسايي املاك فعاليت دارند وپرسنل اداره درآمد وحقوقي كه خدمات برجسته اي دارند به تشخيص وپيشنهاد مديران واحدهاي ذيربط وتصويب معاون اداري مالي تاسقف ماهيانه سه ميليون ريال .
قابل توجه است كه موارد فوق پس از تصويب و تائيد شهردار محترم از محل كد 16- 205- 512 هزينه هاي رفاهي قابل پرداخت مي باشد . لذا خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح وپس از تصويب مراتب جهت امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »  
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق به دليل عدم ارسال ليست كاملي از مبالغ پرداختي همراه با اسامي نيروهاي ستادي واجرايي توسط شهرداري به اين شورا طبق بند دو صورتجلسه مورخ 28/4/88 مورد مخالفت قرارگرفت .
 
جلسه درساعت 30/21 با ذكر صلوات خاتمه يافت .