سيصد و بيست و چهارمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و بيست و چهارمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوبيست وچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت19 روزيكشنبه مورخ 16/12/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
 
مصوبات :
* اجراي برنامه هاي فرهنگي وتشكيل ستادنظارت برفعاليتهاي شهرداري درايام نوروز  
1- با توجه به نزديك شدن سال جديد ودرجهت اجراي برنامه هاي فرهنگي وارائه خدمات رفاهي به مسافرين نوروزي موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات ،‌وظايف محوله به سازمانهاي فرهنكي و ورزشي ، رفاهي وتفريحي ، روابط عمومي شهرداري بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :  
* سازمان فرهنگي و ‌ورزشي
اقامه نمازجماعت در5 پارك سطح شهر
برگزاري جنگ شادشبانه درسه پارك با همكاري سازمان رفاهي تفريحي
پيش بيني دو دستگاه اتوبوس گردشگري با همراهي راهنما وبا هماهنگي سازمان اتوبوسراني
فضاسازي سطح شهر با نصب بنرهاي خوش آمدگويي وشعارهاي فرهنگي وشهروندي (بنرهاي موجود وجديد)
برگزاري مسابقات مختلف درطول ايام تعطيلات .
برگزاري برنامه ستاره شناسي درپارك كوهستان با همكاري گروه ستاره شناسي .
* سازمان رفاهي ، تفريحي
تهيه بروشور اطلاع رساني ،فرهنگي ،نقشه با مشاركت بخش خصوصي .
تهيه سي دي راديو پارك با هماهنگي سازمان فرهنگي ، ورزشي وكميسيون فرهنگي شورا .
* روابط عمومي
هماهنگي با صدا وسيما جهت پوشش خبري واطلاع رساني درزمينه فعاليتهاي ستادنوروزي .
تهيه فرم نظرسنجي وتوزيع آن درمبادي خروجي شهر .
اطلاع رساني وفضاسازي ازطريق بنرهاي موجود سالهاي قبل .
پيگيري چاپ ويژه نامه نشريه يزآوا جهت عيد نوروز .
همچنين مقررگرديد ستاد نظارت بر فعاليتهاي شهرداري درايام نوروز درشوراي اسلامي شهر به مسئوليت حجت الاسلام مطهريان تشكيل و عضويت وهمكاري تمامي اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر ودبيران كميسيونهاي مربوطه بركليه فعاليتهاي مذكور نظارت ودرپايان ارزشيابي لازم صورت پذيرفته تا درمراسمي كه دردهه سوم فروردين برگزار مي شود از سازمانها ، واحدها وافراد برتر تجليل شود .
 
* طرح پيشنهادي اعضاء دررابطه با شوراي سياستگذاري ونظارت
2- طرح پيشنهادي تمامي اعضاي شورا ثبت دبيرخانه بشماره 5862- 16/12/88 با موضوع شوراي سياستگذاري و نظارت به شرح ذيل :
« از آنجا كه اداره اجرائيات بصورت مشترك با نيروي انتظامي درمقر مشترك خود در محل شهرداري منطقه سه سابق مستقر مي باشند وبطور قطع حجم گستره كار وتنوع وتكثر مأموريت هاي مربوطه بدون سياستگذاري مدون واعمال مديريت اقتضايي امكان اينكه به اهداف مربوطه نائل گرديم دور ازذهن مي باشد درراستاي اتخاذ سياست مدون ومطالعه شده شورايي تحت عنوان شوراي سياستگذاري ونظارت تامه با شهردار وبا نمايندگان ايشان تشكيل گردد .ضمناً اعضاء پيشنهادي بشرح ذير معرفي مي گردند :
1- نماينده شهردار‌ 2- نماينده شوراي اسلامي شهر 3- معاون خدمات شهري 4- رئيس اداره حراست 5- رئيس اداره حقوقي 6- رئيس اداره ارزشيابي 7- فرمانده پاسگاه محل اجرائيات 8- رئيس اداره اجرائيات »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرارگرفت. ضمناً شوراي سياستگذاري ونظارت موظف است ازتاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به تهيه وتنظيم آئين نامه شرح وظايف واختيارات اقدامات لازم معمول ونتيجه را ظرف مدت يكماه جهت بررسي به شورا گزارش نمايند .
*آگهي مزايده 4 غرفه سازمان پايانه ها
3- لايحه شماره 630/ 61307- 8/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5741- 8/12/88 :
«احتراماً باستناد ماده قانون 71 تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، به استحضار مي رساند سازمان پايانه ها درنظر دارد براساس نرخ كارشناسي (پيوست) نسبت به آگهيمزايده و واگذاري 4 غرفه به نامهاي آرايشگاه ، ميوه فروشي ، عرضه محصولات فرهنگي وفروش اسباب بازي ونيزرستوران اقدام نمايد ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ونتيجه جهت اقدامات بعدي اعلام گردد . ضمناً آقاي محمدصلواتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق تا پايان سال 89 ، براي مدت يكسال مورد تصويب قرارگرفت .
*پيشنهاد پرداخت حق الزحمه به اعضاي شوراي سازمان مديريت پسماند
4- نامه شماره 7328- 15/10/88 شهردارثبت دبيرخانه شورا بشماره 5079- 27/10/88 :
«احتراماً ،ضمن پيوست يك نسخه ازچهارمين صورتجلسه شوراي سازمان مديريت پسماند وپيشنهاد پرداخت حق الزحمه اعضاي شوراي سازمان به ازاء هرجلسه پانصد هزارريال خواهشمند است با توجه به بند 10 ماده 11 اساسنامه سازمان موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح درصورت موافقت مراتب اعلام تا اقدام بعدي به عمل آيد . لازم به ذكر است براساس ماده 10 اساسنامه سازمان مذكور جلسات شورا بطور عادي سالي دوبار يكي درتيرماه براي تصويب ترازنامه وحساب سود وزيان سال قبل وتفريغ بودجه وديگري درديماه براي تصويب برنامه وبودجه سال آتي وانجام ساير وظايف به دعوت رئيس شورا درمحل سازمان تشكيل خواهد شد . ميروكيلي – شهردارورياست شوراي سازمان »
 مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*بخشودگي بخشي از انواع مجازات نقدي خاطيان امر خاك ونخاله
5- نامه شماره 7799- 29/10/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5165- 30/10/88 :
«احتراماً ،با توجه به درخواست برخي از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر ونيز مسئولين عالي رتبه شهرستان مبني بر بخشودگي (تخفيف) بخشي از انواع مجازات نقدي خاطيان امر خاك ونخاله مستدعي است درصورت صلاحديد اختيار بخشودگي تا 10% مبلغ جرايم مصوب شوراي اسلامي شهر يزد به سرپرست سازمان مديريت پسماند تفويض گردد . قبلاً از عنايات آن بزرگوان كمال تشكر را داريم . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*ايراد فرمانداري نسبت به پلاك متعلق به آقاي اسماعيلي فرد
6- نامه شماره 1/10260- 14/11/88 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5389- 14/11/88 ، بازگشت به نامه شماره 5194- 3/11/88 شورا درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند هشت صورتجلسه مورخ 25/9/88 دررابطه با تملك پلاك ثبتي متعلق به آقاي عبدالرسول اسماعيلي فرد واقع درطرح بلوار شهيد مدرس وميدان نماز ، موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق مقررگرديد متن ذيل بعنوان پاسخ اين شورا به فرمانداري ارسال گردد :
نظر به اينكه ششدانگ پلاك شماره 13870 بخش 5 يزد متعلق به آقاي عبدالرسول اسماعيلي فرد در سال 1373 در مسير بلوار مدرس قرار گرفته و در آن زمان با مالك توافق گرديده و مقرر شده است به جاي غرامت پلاك مذكور زمين معوض واگذار شود، لذا به لحاظ آماده نبودن اسناد اراضي معوض با جامعه سر دفتران مكاتبه شده و در حال حاضر كه طي نامه شماره 502/52846-7/11/87 با جامعه سردفتران مكاتبه شد دفتر اسناد رسمي شماره 3 يزد طي نامه شماره 3720-13/12/87 اعلام نموده به علت قرار گرفتن كل پلاك در مسير و عدم ثبت پلاك امكان انتقال اسناد به صورت رسمي ميسر نمي باشد . عليهذا با عنايت به نامه شماره 1/3476-18/5/88 آن فرمانداري و تصوير پاسخ دفتر اسناد رسمي و توافق با مالك و ضرورت اقدام خواهشمند است مجدداً موضوع بررسي و موافقت فرمايند كه پلاك مذكور ازطريق قولنامه عادي با اخذ تعهد نامه محضري از مالك مبني برعدم هرگونه ادعاي شخص ديگرخريداري و املاك معوض نيز به مالك منتقل گردد .
 
*بررسي سوابق پلاك متعلق به ورثه مرحوم صادق ياوري  
7- لايحه شماره 502/43430- 24/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4078- 24/8/88 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به بررسي از سوابق پلاك شماره 8481 بخش 4 يزد بدينوسيله به استحضار مي رساند پلاك فوق متعلق به ورثه مرحوم صادق ياوري در سال 76 بخشي از آن در طرح بلوار امام جعفر صادق (ع) قرار گرفته است طبق توافقنامه في مابين مورخ 13/02/76 و بر اساس ارزيابي انجام شده مبلغ چهل وپنج ميليون ويكصد وشصت هزار ريال ( 45.160.000 ريال ) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ شش ميليون و   پانصدو چهل هزار ريال ( 6.540.000 ريال) با احتساب خسارت محصول جمعا مبلغ سي ونه ميليون ريال ( 39.000.000 ريال) بستانكاري ورثه تعيين كه پس از انتقال قولنامه اي مبلغ سي وچهارميليون ريال ( 34.000.000 ريال)به مالكين پرداخت گرديده است و مقررگرديد مبلغ پنج ميليون ريال ( 5.000.000 ريال) پس ازانتقال رسمي يا اصلاح حد باقيمانده به ورثه پرداخت گردد مالكين نسبت به دريافت سند باقيمانده اقدام كه پس از مراجعه به شهرداري و ارائه سند باقيمانده مشخص گرديد مساحت باقيمانده از 218 مترمربع به 305 مترمربع افزايش پيدا كرده است لذا موضوع به هيأت كارشناسي رسمي ارجاع و طبق نظريه هيأت مربوطه مقرر گرديد مبلغ يكصدو پنجاه وشش ميليون وششصدهزار ريال ( 156.600.000 ريال )بابت اضافه مساحت باقيمانده (87 مترمربع) توسط مالكين به شهرداري پرداخت گردد با توجه به اعتراض مالكين مبني بر اينكه مبلغ پنج ميليون ريال ( 5.000.000 ريال ) را از شهرداري دريافت نكرده اندو درخواست به روز نمودن مبلغ فوق را از شهرداري نمودنندموضوع به كميسيون موارد خاص ارجاع و طبق صورتجلسه مورخ 28/07/88 و بند 7 آن و طبق محاسبه زير مقرر گرديده مبلغ پنجاه وشش ميليون وششصدهزار ريال ( 56.600.000 ريال ) توسط مالكين به شهرداري پرداخت گردد.
مترمربع 125= 400000: 5.000000             ريال 100.000.000 = 800.000 ×125
ريال 56.600.000 = 100.000.000 – 156.600.000
عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال مدارك مورد اشاره خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق با عنايت به بازديد انجام شده وبررسي هاي بعمل آمده وطرح مصوب بلوار مذكور مبني برلزوم رعايت 25/6 متر پياده رو و 10 (ده)متر نوارسبز پاركينگ از هرطرف ، مورد مخالفت قرارگرفت .
 
*تملك قسمتي ازپلاك ثبتي واقع درچهارراه دولت آباد به وكالت ابوالقاسم عابديني   
8- لايحه شماره 502/60457- 3/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5671- 4/12/88 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 274/10/6452 بخش 8 يزد واقع درطرح چهارراه دولت آباد به وكالت ابوالقاسم عابديني اقدام نمايدكه دراينخصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميليارد وسيصد و سي و شش ميليون و ششصد هزار ريال ( 1.336.600.000 ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ چهارصدوشصت وسه ميليون ونهصدو پنجاه هزارريال( 463.950.000 ريال )جمعاً مبلغ هشتصدو هفتادو دو ميليون و ششصدو پنجاه هزار ريال ( 872.650.000 ريال ) مالك بستانكار شهرداري مي باشد با توجه به درخواست مالك مقرر شد به جاي اين بستانكاري در باقيمانده ملك زيرزمين به متراژ 219 مترمربع به صورت انباري و همكف تجاري به  متراژ  219 مترمربع و طبقه اول به صورت دو واحد تجاري به زيربناي 219 مترمربع و بالكن داخل مغازه در همكف و بالكن طرف خيابان و كوچه به متراژ 60/106 مترمربع با احداث سه متر پاركينگ بر معبر مراتب به كميسيون ماده پنج اعلام تا پس از آن شهرداري نست به صدور پروانه مربوطه با رعايت گذربندي و دريافت هيچ وجهي عوارض زيربنا و پاركينگ و ... موافقت گرديد و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيداقدامات لازم از محل كد 73-020-531 تملك اراضي چهارراه دولت آبادبه صورت تهاتر و پاياپاي به عمل آيد . ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
*بررسي سوابق پلاك شماره 10/8611 بعد از احداث بلوار امام جعفرصادق (ع)
9- لايحه شماره 502/60270- 3/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5638- 3/12/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك شماره 10/8611 بخش 4 يزد بعد از احداث بلوار امام جعفر صادق (ع) به مساحت 90/22 مترمربع زمين كوچه متروكه مازاد بر عرض جلو پلاك مذكور باقي مانده است كه مالك با مراجعه به شهرداري درخواست خريد آنرا بعنوان پاركينگ بر معبر از شهرداري را دارد . متعاقب آن موضوع به هيأت كارشناس رسمي ارجاع و براساس نظريه هيات مذكور از قرار هر مترمربع نه ميليون وپانصدهزارريال (9.500.000 ريال ) جمعاً مبلغ دويست وهفده ميليون وپانصدو پنجاه هزار ريال ( 217.550.000 ريال) برآورد و اعلام نظر گرديده است ،عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد فروش زمين 7201ـ2ـ417 اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً مالك مبلغ فوق را بصورت نقدمي بايست به شهرداري پرداخت نمايد و درصورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارايه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.         ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق درصورتي كه ملك مورد نظر با طرح تعريض چهارراه مهديه تداخلي نداشته باشد وحق تشرف از پلاكهاي اصلي محاسبه واخذ گردد با افزايش 10% (ده درصد) نسبت به قيمت كارشناسي مورد تصويب قرارگرفت .
 
*بررسي سوابق پلاك شماره 15/8611 بعد از احداث بلوار امام جعفرصادق (ع)
10- لايحه شماره 502/60271- 3/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5639- 3/12/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك شماره 15/8611 بخش 4 يزد بعد از احداث بلوار امام جعفر صادق (ع) به مساحت 35/24 مترمربع زمين كوچه متروكه مازاد بر عرض جلو پلاك مذكور باقي مانده است كه مالك با مراجعه به شهرداري درخواست خريد آنرا بعنوان پاركينگ بر معبر از شهرداري را دارد . متعاقب آن موضوع به هيأت كارشناس رسمي ارجاع و براساس نظريه هيات مذكور از قرار هر مترمربع نه ميليون وپانصد هزار ريال ( 9.500.000 ريال ) جمعاً مبلغ دويست وسي ويك ميليون وسيصدو بيست وپنج هزار ريال(231.325.000 ريال)برآورد و اعلام نظر گرديده است ،عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كدفروش زمين 7201ـ2ـ417 اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً مالك مبلغ فوق را بصورت نقد مي بايست به شهرداري پرداخت نمايد . درصورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارايه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.            ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق درصورتي كه ملك مورد نظر با طرح تعريض چهارراه مهديه تداخلي نداشته باشد وحق تشرف از پلاكهاي اصلي محاسبه واخذ گردد با افزايش 10% (ده درصد) نسبت به قيمت كارشناسي مورد تصويب قرارگرفت .
 
جلسه درساعت 22 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .