سيصد و بيست و پنجمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و بيست و پنجمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوبيست وپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7صبح روز چهارشنبه  مورخ 19/12/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند اظهارداشت : با توجه به نزديك شدن پايان سال اميد است هرچه زودتر كارهاي عقب افتاده شورا انجام شود تا درسال نو با آغاز فعاليتها وكارهاي جديد بتوانيم گامهاي مؤثري براي آباداني شهربرداريم . وي از اعضاي شورا خواست پيشنهادات ونظرات خودرا درخصوص عملكرد شورا وهمچنين اقدامات وفعاليتهاي صورت گرفته دركميسيونهاي داخلي به شورا ارائه نمايند .
   سپس ازآقاي پارسائيان رياست كميسيون برنامه وبودجه شورا بابت برگزاري جلسات پيگيريها وبررسي هاي صورت گرفته توسط ايشان دررابطه با بودجه پيشنهادي سال 89 تقديروتشكر نمود وگفت اميدواريم هرچه زودتر نتايج حاصله جهت تصميم گيري نهايي به صحن علني شورا ارائه شود .
   وي درادامه تأكيد نمود با توجه به نزديك شدن سال جديد وجهت نظارت هرچه بهتر وبيشتر بر قيمت اجناس ازآقاي خباززاده نماينده شورا خواست تا درجلسات كميسيون نظارت ونرخ گذاري كه درسازمان بازرگاني تشكيل مي گردد حضور فعال داشته باشند .
   درادامه جلسه آقاي مطهريان گزارشي ازاقدامات انجام شده از سوي ستاد نظارت برفعاليتهاي نوروزي شهرداري ارائه نمود.
 
مصوبات :
* عدم پرداخت حق وحقوقات سازمان ميوه تره بار توسط مستأجرين 12 باب غرفه
1- دررابطه باعدم پرداخت تمامي حق وحقوقات سازمان ميوه وتره بار توسط مستأجرين 12 باب غرفه مستقر درآن ميدان براساس احكام صادره ازسوي مراجع قضايي موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1-1 مقررگرديد آن قسمت ازاحكام صادره توسط مراجع قضايي مبني بر واريز مبلغ بدهي ، جريمه و....توسط غرفه داران به حساب مربوطه تا پايان سال 88 اقدام گردد .
 2-1 احكام صادره مبني برتخليه غرفات مربوطه پس از پايان تعطيلات عيد نوروز الزامي مي باشد .
3-1 مسئولين غرفاتي كه درمهلت مقرر برابر بند يك و دو نسبت به احكام صادره از سوي مراجع قضايي تمكين نموده باشند به محض تخليه ،‌شهرداري (سازمان ميادين ميوه وتره بار) پس از حداقل سه روز نسبت به انعقاد قرارداد جديد اقدامات لازم معمول نمايند .
4-1 مقررگرديدتنهاغرفه اي كه حكم تخليه آن اجراشده است درصورتي كه نسبت به پرداخت جريمه وبدهي هاي خود براساس حكم صادره اقدام نمايد شهرداري (سازمان ميادين ميوه وتره بار) بايد نسبت به بازگشايي آن اقدامات لازم معمول نمايد .
* نصب بنراطلاع رساني تلفن 124 ودو عدد كانكس سازمان بازرگاني    
2- نامه شماره 1431/883/128- 6/12/88 سازمان بازرگاني استان ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5705- 6/12/88 درخصوص نصب بنرهاي اطلاع رساني تلفن رسيدگي به شكايات مردمي 124 درسطح شهر جهت اجراي طرح نظارتي ويژه نوروز 89 وهمچنين نامه شماره 507/881/138- 8/12/88 آن سازمان ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5733- 8/12/88 درخصوص نصب دوعددكانكس بازرسي ورسيدگي به شكايات درميادين سطح شهرجهت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها از ابتداي سال آينده وطرح نظارتي نوروز موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت :
1-2 : مقررگرديد شهرداري (سازمان رفاهي تفريحي) نسبت به صدور مجوز 15 عدد بنر منصوبه بر روي داربست فلزي وهمچنين نصب دو عدد كانكس درمعابر وميادين موردنظر به جزء چهارراه شهداء (ميدان اميرچقماق) اقدامات لازم معمول نمايد . 
2-2: تابلوهاي بنر بايددرجاهايي نصب گردندكه هيچ گونه مانع ديدي براي اماكن تاريخي وديدني ايجادننمايد ، ضمناً درچهارراه شهداء (ميدان اميرچقماق )تحت هيچ شرايطي تابلو نصب نگردد .
3-2 : نصب بنرها وكانكس ها بايد با نظارت سازمان رفاهي ،تفريحي ورعايت ضوابط آن سازمان باشد .
4-2: نصب داربست ها وبنرها به هيچ وجه نبايد ميدان ديد رانندگان را به ويژه درتقاطع ها كاهش دهد و تمامي ضوابط ايمني كاملاً رعايت گردد .
 
* مسائل ومشكلات مالي درسازمان اتوبوسراني     
3- با توجه به مسائل ومشكلات پيش آمده وموجود درسازمان اتوبوسراني بدليل عدم پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان وبا توجه به كاهش بودجه جاري به مبلغ دو ميليارد ريال وكاهش بودجه عمراني به مبلغ يك ميلياردو پانصد ميليون ريال آن سازمان درسال 89 ، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق مقررگرديد شهرداري با هماهنگي شورا (كميسيون برنامه وبودجه) درحد مقدورات نسبت به رفع مشكلات مالي مربوط به بودجه جاري اين سازمان اقدام فوري انجام دهند .
 
* ممانعت از تبليغات بر روي بليط هاي كارت پارك      
4- با توجه به تبليغات انجام شده بر روي بليط هاي كارت پارك توسط شركت علي گستر، موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به توضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق مقررگرديد شركت مذكور ازروزشنبه مورخ 22/12/88 هيچگونه حقي جهت تبليغ به جز پيامهاي ترافيكي درظهر بليط هاي كارت پارك نداشته باشد درغير اين صورت شهرداري مكلف است از ادامه فعاليت آن شركت جلوگيري بعمل آورد .  
 
* درخواست آقاي سيد محمد رضوي پور     
5- درخواست آقاي سيدمحمد رضوي پور احدي ازرانندگان تاكسي درسطح شهر ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3879- 12/8/88 دررابطه با معافيت از پرداخت جرائم عوارض از سال 1381 تاكنون موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس از بحث وتبادل نظر مقررگرديد مالكين تاكسي هايي كه تا تاريخ 1/2/89 اقدام به پرداخت عوارض معوقه خود بنمايند درقبال پرداخت جريمه مربوطه سازمان تاكسيراني معادل جرائم مشخص شده دراين زمينه بهاي خدمات وساير بدهي آنها را مورد بخشودگي قراردهد .  
 
* احداث پل عابر پياده دربلوار جمهوري     
6- دررابطه با احداث پل عابر پياده دربلوار جمهوري اسلامي مقابل امامزاده سيدجعفر(ع) با توجه به عدم تكميل آن پل ومسائل ومشكلات پيش آمده موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس از بحث وتبادل نظر وبلحاظ ضرورت واهميت موضوع مقررگرديد شهرداري منطقه يك نسبت به تهيه گزارش اين ساخت وساز غيرمجاز به كميسيون هاي ماده صد اعلام تا كميسيون هاي مربوطه نسبت به صدور حكم قاطع مطابق ضوابط ومقررات اقدامات لازم معمول نمايند .  
 
* تعيين نرخ فروش بليط دستگاههاي بازي درپاركها     
7- لايحه شماره 110/61435- 8/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5744- 9/12/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست تصوير نامه شماره 430/10016 مورخ 21/11/88 سازمان پاركها و فضاي سبز در خصوص تعيين نرخ فروش بليط دستگاههاي بازي پارك شادي ، پارك شهداء ، پارك بزرگ شهر در سال 89 كه به تصويب هيأت مديره سازمان رسيده است جهت استحضار ارسال ،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد .ضمناً خانم مهندس مرشدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي           مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخاف ، موافق موارد هيجده گانه بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
  
نام دستگاه
نرخ فروش بليط درسال 89
نرخ مصوب
1- تاب كودكان
1500 ريال
1500 ريال
2- موشك مواج
1500 ريال
1500 ريال
3- مري گوران
1500 ريال
1500 ريال
4- آبشار
1500 ريال
1500 ريال
5- استخر توپ
2000 ريال
2000 ريال
6- قطار بزرگسالان
2500 ريال
2500 ريال
7- چرخ فلك
2500 ريال
2500 ريال
8- تاب فرار
2500 ريال
2500 ريال
9-بشقاب پرنده
2500 ريال
2500 ريال
10- كاتر پيلار
2500 ريال
2500 ريال
11- منوريل
3500 ريال
3500 ريال
12- كشتي صبا پارك بزرگ شهر
3500 ريال
3500 ريال
13- كشتي صبا پارك شادي
6000 ريال
6000 ريال
14- كشتي صبا پارك شهداء
3500 ريال
3500 ريال
15- هلي كوپتر كودك
3500 ريال
3500 ريال
16- قطار كودك
5000 ريال
5000 ريال
17- كشتي سفينه پارك شادي
6500 ريال
6500 ريال
18- كشتي سفينه پارك بزرگ شهر
6500 ريال
6500 ريال
 ضمناً درصورت نوسازي وسايل ودستگاههاي بازي جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان ازسوي شهرداري اين شورا آمادگي خود را جهت افزايش نرخ اعلام ميدارد .
* تملك پلاك بلوار خاتم متعلق به آقاي صادق خبيري      
8- لايحه شماره 502/61481- 9/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5743- 9/12/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره 373 بخش 5 يزد واقع در طرح 30 متري خاتم و متعلق به آقاي صادق خبيري اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده و توافق مالك جمعاً مبلغ يك ميلياردو سيصدوپنجاه ميليون ريال           ( 000/000/350/1 ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقررشد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مبلغ پانصد ميليون ريال ( 000/000/500 ريال )و مابقي آن در شهريور ماه سال 89 در وجه ايشان پرداخت گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است . خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد  24-020-531 تملك اراضي 30 متري خاتم اقدامات لازم معمول گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
* تملك تمامي پلاك ثبتي متعلق به آقاي اردشير باستان واقع درطرح توسعه ترمينال       
9- لايحه شماره 502/61506- 9/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5763- 9/12/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك ثبتي شماره 3602 بخش 4 يزد واقع در طرح توسعه ترمينال ومتعلق به آقاي اردشيرباستان به وكالت خانم ميترا رئيسي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ دوميلياردو پنجاه وهفت ميليون وپانصدوهشتاد هزارريال ( 2.057.580.000 ريال )بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر گرديد به عنوان معوض قطعه شماره 1305 از اراضي مسكوني مهراوران به مساحت 10/199 مترمربع و به ارزش چهارصدوپنجاه وهفت ميليون ونهصدو سي هزار ريال(  457.930.000 ريال ) و قطعه شماره 1306 از اراضي مذكور به مساحت 200 مترمربع و به ارزش چهارصدو سي ميليون ريال ( 430.000.000 ريال ) وهمچنين واحد شماره 2131 از مجتمع تجاري ستاره طبقه اول به ناصرپارسائيان محمدمهدي حرزاده محمدرضا كوچك زاده حميدرضا مطهريان زهراحيدري وحيدرضاخباززاده يزدي محمدفقيه خراساني سيدعلي محمد ميرحسيني سيده حميده وزيري
مساحت 90/12 مترمربع و به ارزش هفتصدو هشتادو شش ميليون ونهصدهزار ريال ( 786.900.000 ريال ) كه جمع كل معوض مبلغ يك ميلياردوششصدو هفتادوچهارميليون وهشتصدو سي هزار ريال ( 1.674.830.000 ريال ) مي باشد به ايشان واگذار گردد . ضمناً با عنايت به نامه شماره 923/29969 مورخ 19/11/88 منطقه 3 شهرداري ايشان مبلغ دويست وهشتادو نه ميليون ودويست وشصت ودو هزارو پانصد ريال( 289.262.500 ريال )بابت يك فقره چك برگشتي بدهكار شهرداري مي باشند كه مبلغ مذكور نيز از غرامت كسر و به حساب في مابين مركز و منطقه سه منظور و مابه التفاوت وجه غرامت و ارزش معوضها و يك فقره چك مذكور مبلغ نودوسه ميليون وچهارصدو هشتادو هفت هزاروپانصد ريال ( 93.487.500 ريال )بستانكار مالك از شهرداري مي باشد كه در تيرماه سال 89 در وجه مالك پرداخت خواهد شد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم از محل كد 12-020-531 تملك اراضي توسعه ترمينال به صورت تهاتري و پاياپاي معمول گردد . ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد شهرداري بدون پرداخت وجه به صورت پاياپاي اقدامات لازم معمول نمايد .
 
* ايراد فرمانداري نسبت به پلاك ثبتي واقع درطرح بلوار خيرآباد به وكالت آقاي محمدكاظم جوكار
10- نامه شماره 1/10146- 14/11/88 فرمانداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5393- 14/11/88 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند دو صورتجلسه مورخ 30/10/88 شورا دررابطه با بررسي سوابق پلاك ثبتي 5586 بخش 4يزد واقع در طرح بلوار خيرآباد به وكالت آقاي محمدكاظم جوكار موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد متن ذيل بعنوان پاسخ اين شورا به فرمانداري ارسال گردد :
توافقنامه في مابين مالك وشهرداري مربوط به سال 74 بوده كه مورد تصويب قرارگرفته است وبا توجه به تهاتري بودن وعدم نياز به جابه جايي اعتبار واينكه پيشنهاد شهرداري صرفاً براي نقل وانتقال وتنظيم اسناد ملكي مي باشد لذا اعتراض فرمانداري فاقد توجيه مي باشد .
 
*پيشنهاد ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده صد
11- لايحه شماره 230/53554- 24/10/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5034- 26/10/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،و در اجراي تبصره 11 ماده100 قانون شهرداري ، ارزش معاملاتي پيشنهادي شهرداري به شرح ذيل اعلام مي گردد، خواهشمند است دستور فرمائيد پس از تصويب امر به ابلاغ گردد. 
الف: ارزش معاملاتي براي ساختمانهاي مسكوني و ويلايي با هر نوع سازه به ازاي هر متر مربعp  20+000/200 ريال(دويست هزار ريال به اضافه p  20)
ب : ارزش معاملاتي براي آپارتمانهاي مسكوني با هر نوع سازه به ازاي هر متر مربعp  40+000/200 ريال ( دويست هزار ريال به اضافهp  40)
ج: ارزش معاملاتي براي ساختمانهاي تجاري و اداري و ساير ساختمانها با هر نوع سازه به ازاي هر متر مربعp  50+000/200 ريال(دويست هزار ريال به اضافه p  50)
تبصره: حداقل p براي بندهاي (الف ، ب و ج) 1000 ريال( هزار ريال)مي باشد.
د: ارزش معاملاتي براي سالنهاي سوله به ازاي هر مترمربع زيربنا سيصدهزار ريال (000/300 ريال)
هـ : ارزش معاملاتي براي سايه بان، به ازاي هر مترمربع زيربنا يكصدهزار ريال (000/100 ريال)
و: ارزش معاملاتي براي منهولهاي زميني با مساحت بيشتر از 4 متر مربع، به ازاي هر مترمربع زيربنا سيصدهزار ريال (000/300 ريال)
تبصره: در صورت تصويب پيشنهاد فوق ، عوارض ساختمانهاي بدون پروانه اي كه بر اساس اين مصوبه جريمه شوند نيز همانند عوارض صدور پروانه محاسبه مي گردد.
خواهشمند است دستور فرمائيد پس از تصويب امر به ابلاغ گردد.ضمناً آقاي پيرنيابه عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل براي سال 89 مورد تصويب قرارگرفت :
الف : ارزش معاملاتی برای ساختمانهای مسکونی وویلایی با هر نوع سازه به ازای هر متر مربع دويست هزار ريال  ( 200.000 ریال)
ب : ارزش‌معاملاتی برای‌آپارتمانهای مسکونی باهرنوع سازه به ازای هرمتر مربع‌دويست هزارريال(200.000 ریال). 
ج : ارزش معاملاتی برای ساختمانهای تجاری واداری وسایرساختمانها با هرنوع سازه به ازای هرمترمربع سيصدهزار ريال ( 300.000 ریال).
د : ارزش معاملاتی برای سالنهای سوله به ازای هر متر مربع يكصدو پنجاه هزار ريال( 150.000 ریال)  .
هـ : ارزش معاملاتی برای سایه بان به ازای هر متر مربع پنجاه هزار ريال ( 50.000 ریال).
و : ارزش معاملاتی برای منهولهاي زمینی با مساحت بیش از4 متر مربع به ازای هرمتر مربع زیربنا سيصدهزار ريال ( 300.000 ریال).
ضمناً مقررگرديد جهت تسريع كاردر كميسيونهاي ماده صد شهرداري مقدمتاً توسط كارشناسان مجرب خود پرونده هاي ارجاعي به كميسيونهاي مذكور را خلاصه وآماده سازي وسپس به كميسيونها ارجاع نمايد .
 
 *بررسي سوابق پلاك ثبتي آقاي حسن جلاليان واقع درميدان باهنر  
12- لايحه شماره 502/62620- 15/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5828- 15/12/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با عنايت به درخواست آقاي حسن جلاليان به شماره 25348 مورخ 12/11/88 مالك پلاك شماره 9/2/1598 بخش 4 يزد واقع در ميدان باهنر (پل باهنر) و بررسي از سوابق پلاك ثبتي شماره 8/2/1598 بخش 4 يزد در مجاورت پلاك فوق و با توجه به مصوبه كميسيون ماده پنج مورخ 27/12/82 مقرر شده بود با توجه به تقبل شهردار وقت مبني بر تملك ساختمان نيمه ساز مجاور و آزادسازي آن براي پاركينگ خدماتي پزشكي و كلينيك آقاي جلاليان ضمن مراجعه به شهردار منطقه نسبت به صدور پروانه ساختماني به شماره 8420 مورخ 10/04/88 ( تصوير پيوست ) به صورت زيرزمين انباري تجاري و همكف تجاري اقدام نموده است و سپس نسبت به گودبرداري و و ايجاد فنداسيون اقدام كه پس از آن با توجه به اعتراض مؤسسه خيريه خدمات پزشكي شهرداري منطقه يك ازادامه ساخت و ساز پلاك مربوطه جلوگيري به عمل آورده است لذا با توجه به اينكه مصوبه كميسيون ماده پنج تا كنون به تصويب شوراي اسلامي شهر نرسيده است ضمن ارسال مدارك مورد اشاره خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح نسبت به تملك پلاك 9/2/1598 بخش 4 يزد توسط شهرداري يا ادامه ساخت و ساز با توجه به پروانه ارائه طريق فرمايند . بديهي است در صورت تصويب تملك ،‌ طي لايحه اي جداگانه مجوز لازم اخذ خواهد شد .ضمناً آقايان خواجه منصوري و احمد قانع به عنوان نمايندگان جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد با توجه به صدور پروانه تجاري براي ملك مورد نظر مي بايست حداكثر تا پايان خرداد سال 89 توسط مؤسسه خيريه نسبت به تملك پلاك اقدام نمايد درغير اين صورت پروانه صادره وحقوق مالكانه معتبر بوده وقابل اجرا مي باشد ومجتمع ملزم به رعايت ضوابط و مقررات پاركينگ بر معبر مي باشد . ضمناً درصورت عدم تملك پلاك 9/2/1598 بخش 4يزد توسط مجتمع ازهرگونه عمليات عمراني وادامه كار بر روي ساختمان آن مجتمع خيريه جلوگيري شود .
 
جلسه درساعت 10 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .