سيصد و بيست و هشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد و بيست و هشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوبيست وهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت16 روزيكشنبه مورخ 15/1/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) وعرض تبريك سال جديد وآرزوي موفقيت روز افزون همكاران ارجمند ومسئولين نظام مقدس جمهوري اسلامي وبا گراميداشت سال همت مضاعف وكار مضاعف كه ازسوي مقام معظم رهبري نامگذاري گرديده سالي سرشار ازخير وبركت،موفقيت ونشاط رابراي همگان ازدرگاه خداوندمتعال مسئلت نمود. سپس پيشنهاد نمودشورا از مديران مناطق شهرداري ، معاونين شهردار ومديران عامل سازمانهاي وابسته به شهرداري كه درسال 88 درانجام كارها وفعاليتها تلاش چشمگير وموفق بوده اند وهمچنين كسانيكه درايام تعطيلات نوروزي درستاد تسهيلات نوروزي شهرداري متحمل زحمت شده اند طي مراسمي درصحن علني از آنان تقدير وتشكر بعمل آيد .
   وي درادامه دررابطه با عملكرد درآمدي ومقايسه اي نقدينگي وصولي اسفند ماه سال 88 مناطق شهرداري و افزايش درآمد نقدي حدود 2/2 نسبت به نقدينگي وصولي سال 87 شهرداري مطالبي را مطرح نمود . ايشان درپايان پيام تبريك آقاي فلاح زاده استاندار محترم بمناسبت فرا رسيدن سال جديد را جهت استحضار سايراعضاي شورا قرائت نمود .
   درادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردار محترم ضمن عرض تبريك سال جديد ، گزارش مختصر ومصور از عملكرد ستاد تسهيلات نوروزي شهرداري درايام نوروز جهت ارائه خدمات رساني هرچه بيشتر وبهتر به ميهمانان ارجمند ازجمله نصب بنرها درسطح شهر جهت راهنماي مسافرين ،اهداء كپسول آتش نشاني به ميهمانان،بيمه آتش سوزي نمودن منازل سطح شهر، احداث غرفه هاي راهنماي مسافر در ورودي هاي شهر و دروازه قرآن وپارك كوهستان ،‌استقرار ماشين هاي آتش نشاني درسطح مناطق شهر، تجهيز محلهاي CNG(پمپ گاز) ، تأمين امنيت پاركها جهت ايمن بودن مسافران با همكاري نيروي انتظامي ، ارائه برنامه هاي آموزشي ، تفريحي درقالب تئاتر ميداني ، طنز ، كنسرت درپاركهاي سطح شهر ، برگزاري نماز جماعت درپاركها ، برگزاري غرفه هاي حجاب وعفاف ، راديو پارك ، ارائه برنامه هاي آموزشي درپاركها و..... وهمچنين اقدامات شهرداري جهت جمع آوري زباله درسطح شهر با همكاري سازمان بازيافت وشركتهاي خدماتي طرف قرارداد درايام نوروز ارائه نمود .
   سپس آقاي مطهريان ضمن عرض تبريك سال جديد ،‌دررابطه با برگزاري جلسات واقدامات انجام شده تاكنون شهرداري درخصوص چگونگي برگزاري مراسم ونحوه قرعه كشي بصورت دستي ونرم افزاري واهداء جوايز به شهروندان بابت پرداخت عوارض نوسازي سال 88 توسط شهروندان كه قرار است با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده با سايراعضاي شورا در روز چهارشنبه مورخ 18/1/89 رأس ساعت 16 درسالن مركز تربيت معلم واقع دربلوار دانشجو با حضور هنرمند و مجري خوب كشوري آقاي نجفي وساير مدعوين برگزار گردد توضيحات كامل وجامع ارائه نمود .  
   درادامه جلسه آقاي ميرحسيني ضمن عرض تبريك فرارسيدن سال نو پيشنهاد نمود با توجه به ضرورت واهميت واجرايي نمودن وظايف شورا جهت محقق شدن ايجاد مديريت واحد شهري با همكاري وتعامل سايرمسئولين ودستگاههاي مربوطه و همت اعضاي شورا خواستار پيگيري هرچه سريعتر اين موضوع شد .   
مصوبات :
* اساسنامه اصلاح شده سازمان فاوا شهرداري   
1- لايحه شماره 200/34766- 8/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3258- 9/7/88 :
«احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، به پيوست يك نسخه از اساسنامه اصلاح شده سازمان فاوا شهرداري يزد كه به تصويب هيئت مديره وشوراي آن سازمان نيز رسيده است (تصاوير پيوست) جهت بررسي وتصويب تقديم مي گردد ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ونتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي مهدي فعالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد. »
موضوع درصحن علني شورا مطرح ،‌با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وجلسات برگزارشده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه وبودجه وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،‌موافق اساسنامه سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري مشتمل بر مقدمه ، پنج فصل ، چهل ماده ، چهل ودو تبصره در بيست وسه صفحه مورد تصويب قرارگرفت .
 
* پاسخ به ايراد فرمانداري    
2- نامه شماره 1/11891- 8/1/89 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 15- 9/1/89 در رابطه با ايراد آن فرمانداري نسبت به بند پنج صورتجلسه مورخ 24/12/88 بابت لايحه شماره 471/64665- 24/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5993- 24/12/88 بشرح ذيل :
رديف
شرح
1
اختيارات شوراي اسلامي شهرمندرج درماده 4 آئين نامه مالي وتبصره هاي ذيل آن ازشوراي اسلامي شهربه هيئت مديره سازمان تفويض گردد.
2
تفويض اختيار شوراي اسلامي شهر در ماده 6 آئين نامه مالي در رابطه با تائيد عضو هيات عالي معاملات سازمان به هيئت مديره سازمان
3
تفويض اختيار مندرج در ماده 11 آئين نامه مالي در رابطه با انتخاب يك نفر نماينده ذيصلاح در كميسيون تحويل
4
تفويض اختيار مندرج درماده 13 آئين نامه مالي ازسوي شوراي اسلامي شهر به هيئت مديره در رابطه با جلب موافقت شوراي شهر جهت انجام مزايده (فقط جهت اموال منقول )
5
تفويض اختيار شوراي اسلامي شهر در ماده 19 آئين نامه مالي از سوي شوراي اسلامي شهربه هيئت مديره سازمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « باستناد ماده76 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به تبصره ذيل بند 7 از ماده 12 اساسنامه سازمان فرهنگي ـ ورزشي ، تا زمان تصويب آئين نامه مالي خاص سازمان مي بايست آئين نامه مالي شهرداري را اجرا نمايد ، بنابراين خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح وپيشنهاد شماره58466 ـ20/11/88 براساس جدول ذيل اصلاح و تفويض اختيار به هيئت مديره داده شود و درصورت تصويب به اين سازمان ابلاغ فرمائيد.»
موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق عيناً مورد تصويب قرار گرفت .
 
جلسه درساعت 19 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .