سيصد وچهل و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد وچهل و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوچهل وچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح روزچهارشنبه مورخ 5/3/89 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا سركار خانم وزيري نائب رئيس شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) و آرزوي سعادت وتوفيق روز افزون همكاران ارجمند و با عرض تسليت به شهردار محترم بمناسبت درگذشت پدرهمسرشان شادروان حاج حبيب ا... منصوري از اعضاي شورا درخواست نمود تا درمراسمي كه به همين منظور برپا مي گردد حضور داشته باشند . وي درادامه اظهارداشت با توجه به ارسال تفريغ بودجه سال 88 شهرداري وارجاع آن به كميسيون برنامه وبودجه از اعضاي آن كميسيون خواست تا هرچه زودتر موضوع مورد بررسي قرارگيرد .
   سپس آقاي ميرحسيني درخصوص جلسه برگزار شده در محل شهرك مشاغل مزاحم شهري ومسائل ومشكلات آن شهرك واهالي كسبه آن محل از جمله نداشتن مسجد وعدم انشعاب گاز درآن محل وپيگيري اين موضوع ازطريق شهرداري جهت رفع مشكل اصلي آن اهالي ، درخواست ايجاد باجه بانك ، بررسي واگذاري فاز دو وسه آن شهرك از طريق مزايده ، حضور يك نفر پرسنل شهرداري درآن محل بصورت دائم ومستمر جهت پاسخگويي به مراجعين مطالبي را عنوان نمود و درادامه از پيگيري هاي بعمل آمده وجلسات برگزارشده در رابطه با گزارش بازرسي استان از نحوه رفت وروب وجمع آوري زباله توسط شهرداري وقراردادهاي منعقد شده با پيمانكاران مربوطه توضيحاتي ارائه نمود.
   درادامه جلسه آقاي كوچك زاده از بازديد بعمل آمده بابت احداث وساخت ميدان مركزي ميوه وتره بار ودرخواست برطرف نمودن مشكل آب‌آن پروژه با همكاري سازمان آب ،‌بررسيهاي بعمل آمده موضوع املاك تهاتري ، بحث اراضي‌قولنامه اي ، ايرادات فرمانداري با حضور اعضاي كميته انطباق دركميسيون عمران ونشست مطبوعاتي با حضور اصحاب رسانه و بيان مسائل ومشكلات وتعامل وهمكاري بيشتر توضيحاتي ارائه نمود .
*مصوبات :
* بودجه پيشنهادي سال 89 شوراي اسلامي شهر يزد
1- بودجه پيشنهادي سال 1389 شوراي اسلامي شهر يزد به مبلغ يك ميلياردو يكصدو نودو چهار ميليون ونهصدو شصت ويك هزار ريال (1.194.961.000 ريال) موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده‌وتوضيحات‌رياست‌كميسيون برنامه وبودجه وخزانه‌دارشوراوپس ازبحث‌وتبادل‌نظرواستماع نظرات مخالف،موافق باتغييرات‌واصلاحات انجام شده‌مبلغ‌پيشنهادي فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقرر گرديدخزانه‌دارشورا بصورت ماهيانه ليست عملكرد درآمد– هزينه رادرصحن علني ‌شورا گزارش نمايد .  
* تأمين بخشي از پاركينگ مجتمع شقايق  
2-  لايحه شماره 502/5219- 7/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 396- 8/2/89 :
«شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند در تاريخ 26/8/88 جلسه اي درخصوص پلاكهاي شماره 2/4816 و 3/4816 و 5/4818 بخش 2 يزد كه به منظور تأمين بخشي از پاركينگ مجتمع شقايق واقع در خيابان فرخي ـ كوچه حسينيه نقشين كه طي صورتجلسه تحويل و تعهد نامه ، تحويل شهرداري گرديد و اشتباهاً در محل پلاكهاي شماره 1/4818 و 4/4818 كه در مجاورت پلاكهاي مذكور قرار دارد تحويل شهرداري گرديده و سپس علي رغم تعهدات انجام شده توسط مؤسسه كوثر نسبت به ساخت و ساز و تصرفات در پلاكهاي سه گانه فوق اقدام نموده است و طي نامه شماره 33955 مورخ 4/7/88 و 2310 مورخ 7/7/88 و 2527 مورخ 5/8/88 درخواست تعويض پلاكهاي فوق را با دو پلاك همجوار براساس نظريه كارشناس رسمي را نموده است لذا موضوع مجدداً بررسي كه به پيوست صورتجلسه مربوطه كه در 5 بند تنظيم گرديده است به همراه نظريه هيات كارشناسي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاكها بر روي آن مشخص شده است ارسال مي گردد، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارايه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
* خريد دو دستگاه خودرو سواري دوگانه سوز  
3-  لايحه شماره 204/4411- 2/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 314- 4/2/89 :
«شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بازگشت به بند 1 صورتجلسه 10/9/88 آن شوراي محترم درخصوص فروش 21 دستگاه خودروهاي شهرداري و با توجه به اينكه وسايل نقليه موجود از كارايي لازم برخوردار نمي باشد ، خواهشمند است اجازه فرمائيد شهرداري در جهت بهينه سازي وضع موجود نسبت به خريد دودستگاه خودرو سواري دوگانه سوز ازيكي از نمايندگي هاي مجاز و از محل كد 01-312-511 ( خريد وسايل نقليه ) اقدام و مراتب           به اين شهرداري ابلاغ گردد. كد اعتباري در بودجه مصوب 312201 خدمات اداري مي باشد و نوع خودروهاي پيشنهادي يكدستگاه پژو پارس ويكدستگاه پژو 405 جمعاً به مبلغ تقريبي سيصدو پنجاه ميليون ريال (350.000.000 ريال) مي باشد . ضمناً آقاي پيرنيا و محتشمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.             ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
* تملك قسمتي ازپلاك ثبتي متعلق به آقاي محمدرضا دهقان اشكذري    
4-  لايحه شماره 502/7342- 20/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 544- 21/2/89 :
«شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 1868/1324/6452 بخش 8 يزد واقع در خيابان تبليغات اسلامي متعلق به محمدرضا دهقان اشكذري اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ چهارصدو شصت وشش ميليون وچهارصد هزار ريال( 466.400.000 ريال )بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ هفتادو هشت ميليون وسيصد هزارريال( 78.300.000 ريال )جمعاً مبلغ سيصدو هشتادو هشت ميليون ويكصدهزارريال( 388.100.000 ريال) بستانكاري مالك تعيين و مقرر شد در قسمت باقيمانده ملك به متراژ 50/43 مترمربع عرصه با كاربري تجاري به زيربناي 50/43 مترمربع زيرزمين انباري و همكف 50/43 مترمربع تجاري پروانه ساختماني صادر گردد و عوارض هاي متعلقه آن با كسر متراژ پاركينگ مبلغ يكصدو دوازده ميليون ويكصدو هشتادو يك هزار و پانصد ريال( 112.181.500 ريال)از غرامت ارزيابي شده كسر و مابقي مبلغ دويست وهفتادوپنج ميليون ونهصدو هيجده هزارو پانصد ريال( 275.918.500 ريال )در خرداد ماه سال 1389 قابل پرداخت خواهد بود ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كدهاي 01- 020-531 و 02-020-531 تملك اراضي خيابان تبليغات اسلامي و مبلغ دويست وهفتادو پنج ميليون ونهصدو هيجده هزار وپانصد ريال‌( 275.918.500 ريال ) از كد 01-020-531 بصورت نقد و مبلغ يكصد و نود ميليون وچهارصدو هشتادويكهزارو پانصدريال( 190.481.500 ريال )ازكد 02-020-531بصورت تهاتر اقدامات لازم
 معمول گردد.ضمناً از محل كدهاي 3010200147 و 3010200148 بودجه مصوب تأمين اعتبار گرديد . ضمناً درصورت نياز آقاي قانع جهت ارايه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
* تعيين حق الزحمه هيأت كارشناسان رسمي     
5-  لايحه شماره 502/8475- 26/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 634- 28/2/89 :
«شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به پيوست نظريه كارگروه مشورتي آزادسازي املاك درمسير طرحهاي عمراني مورخ 14/2/89 مبني بر تعيين حق الزحمه هيأت كارشناسان رسمي و هيأت ارزياب شهرداري كه در دوبند تنظيم گرديده است ارسال مي گردد ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح درصورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول گردد . ضمناً از محل اعتبار رديف 205510 خدمات شهري وخدمات اداري بودجه مصوب سال 89 تأمين گرديده است . ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »                             ((پيوست))
1-     به ازاء هرموردكارشناسي وبراي هر نفر كه از طريق كارشناسان رسمي دادگستري صورت مي گيرد .
تا سقف 100 ميليون تومان
50 هزار تومان
تا سقف 200 ميليون تومان
75 هزار تومان
تا سقف 300 ميليون تومان
100 هزار تومان
تا سقف 400 ميليون تومان
125 هزار تومان
تا سقف 500 ميليون تومان
150 هزار تومان
تا سقف 750 ميليون تومان
200 هزار تومان
تا سقف يك ميليارد تومان
250 هزار تومان
تا سقف دو ميليارد تومان
350 هزار تومان
تا سقف سه ميليارد تومان
450 هزار تومان
تا سقف چهار ميليارد تومان وبيشتر
500هزار تومان
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-   به ازاء هر مورد كارشناسي كه از طريق هيأت ارزياب شهرداري صورت مي پذيرد حسب مورد براساس 10 درصد موارد موصوف در بند يك براي هر نفر عضو پرداخت گردد .
ضمناً موارد فوق پس از تأئيد اداره املاك وقراردادها قابل پرداخت مي باشد .
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مشروط برمحاسبه حق الزحمه كارشناسي شامل الف : جمع مبلغ ملك درمسير و باقيمانده آن درهرپرونده . ب : جمع مبلغ املاك معوض در هر پرونده بصورت جداگانه محاسبه و پرداخت گرددموردتصويب قرارگرفت ومقررگرديداعضاي هيأت ارزياب شهرداري يك نفر ازكارشناسان رسمي دادگستري شاغل درشهرداري (كارمند) ، رئيس اداره املاك ويك نفر به انتخاب شهردار جهت ارزيابي املاك معرفي گردند . ضمناً اجراي اين مصوبه از سوي شهرداري منوط به تهيه وتنظيم آئين نامه در اين راستا جهت ارسال به شورامي باشد.بديهي است نرخ هاي ياد شده به مراتب كمتر از تعرفه كارشناسي نيز مي باشد .
* معافيت پرداخت عوارض وجرائم حسينيه امام زين العابدين (ع)    
6-  لايحه شماره 110/8980- 30/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 668- 30/2/89 :
«شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 532-21/2/89 شوراي اسلامي شهر درخصوص درخواست هيئت امناء حسينيه امام زين العابدين (ع) خيرآباد در ارتباط با معافيت از پرداخت عوارض و جرائم
جمعاً به مبلغ دوازده ميليون و نهصد و شصت و هفت هزار و دويست و بيست و پنج ريال خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح، درصورت صلاحديد اجازه فرمائيد عوارض مذكور به استناد بند 3 توضيحات رديف 5-6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات 89 معاف و جريمه مذكور در صورت انتقال به غير از حسينيه در زمان مذكور وصول گردد. ضمناً انتقال سند ملك فوق فقط بنام حسينيه امام زين العابدين خيرآباد امكان پذير مي باشد و در اين رابطهً آقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق درخصوص پرداخت عوارض براساس بند سه توضيحات رديف 5-6 تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 89 با معافيت آن موافقت گرديد . ضمناً در رابطه با جريمه كميسيون ماده صد به مبلغ پنج ميليون ريال (5.000.000ريال) ، شهرداري مي تواند مبلغ يادشده را از رديف ماده 17 سهم خود پرداخت نمايد .
* مساعدت جهت برگزاري همايش بزرگ پياده روي خانوادگي
7-  لايحه شماره 204/8908- 30/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 674- 30/2/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به مصوبه بند 5 صورتجلسه مورخ 29/7/88 آن شوراي محترم درخصوص مساعدت جهت برگزاري همايش بزرگ پياده روي خانوادگي ، اين شورا درنظر دارد مبلغ  بيست ميليون ريال( 20.000.000 ريال) ازطريق ماده 17 كد 417701 شهري (كمك به مؤسسات)دروجه‌هيأت ورزشهاي همگاني استان يزد بابت موضوع فوق پرداخت نمايد ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح وپس از تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي پيرنيا – مدير محترم مالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي ميگردد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
* تفويض اختيار به هيأت مديره سازمان فرهنگي ، ورزشي
8-  نامه شماره 471/5649- 11/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 406- 11/2/89 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر سلام عليكم ، با احترام ، پيرو لايحه پيشنهادي شماره 471/64665- 24/12/88 اين شهرداري در رابطه با تفويض اختيار به هيأت مديره سازمان فرهنگي ،ورزشي كه طي بند 2 صورتجلسه مورخ 15/1/89 آن شوراي محترم به تصويب رسيده است وبا عنايت به اعتراض فرمانداري محترم دررابطه با بندهاي مصوب مذكور بدينوسيله موارد پيشنهادي كه مورد اعتراض قرارگرفته از پيشنهاد شهرداري حذف مي گردد ، خواهشمند است دستورات لازم را دراين خصوص مبذول فرمائيد .ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
* لايحه مربوط به نامگذاري معابر   
9-  لايحه شماره 470/7192- 19/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 524- 19/2/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست تصوير نامه شماره 470/431- 30/1/89 سازمان منضم به يك نسخه از صورتجلسه مورخ 20/11/88 كميته نامگذاري معابر سازمان رفاهي ، تفريحي شامل 4 رديف جهت استحضار ارسال ، خواهشمند است موضوع رديف 1 درشوراي اسلامي شهر ورديف 2 دركميسيون فرهنگي ، اجتماعي شوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي عسكري وادهمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
 
«صورتجلسه 20/11/88 كميته نامگذاري در 5 رديف »
رديف
واقعدركوي(محله)
نام قبلي
نام دقيق پيشنهادي
نام مصوب
1
بلوار جمهوري ، فرعي كوچه شاداب
معروف به ميخوش
خيابان طهور وشماره گذاري فرعي آن
خيابان طراوت
2
بلوار شهيد نواب ، فرعي كوچه شهيد تقي زاده
فاقد نام
كوچه سلمان وشماره گذاري فرعي
كوچه سلمان وشماره گذاري فرعي آن(كميسيون فرهنگي ، اجتماعي )
 
 
 
 
 
 
 
 
* مساعدت به مسجد حضرت اميرالمؤمنين (ع)  
10-  لايحه شماره 110/8865- 30/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 669- 30/2/89 :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 527-21/2/89  آن شوراي محترم در خصوص مساعدت جهت خريد آب سردكن براي مسجد حضرت اميرالمؤمنين (ع) خواهمشند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد مبلغ سه ميليون ريال از محل ماده 17 بدين منظور اختصاص ودر وجه هيأت امناء مسجد مذكور پرداخت گردد . ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مبني بر پرداخت مبلغ سه ميليون ريال (3.000.000 ريال) ازاعتبارات ماده 17سهم شهرداري موردتصويب قرارگرفت.
جلسه درساعت 10 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .