سيصد وچهل و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصد وچهل و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدوچهل وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 16 روزيكشنبه مورخ 16/3/89 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وبا عرض تبريك مجدد ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) وميلاد حضرت امام (ره) وهمچنين با گراميداشت ياد وخاطره شهداي قيام پانزده خرداد وارتحال ملكوتي حضرت امام راحل (ره) گزارشي سفر خود به مشهد مقدس جهت شركت درهمايش مربوط به ستاد احياء زكات با حضور مسئولين كميته امداد حضرت امام (ره) ارائه نمود .سپس آقاي ميرحسيني از زحمات وتلاشهاي آقاي وديعتي مديركل محترم ستاد اجرايي فرمان ا مام (ره) به پاس تعامل وهمكاري ايشان با شهرداري درجهت جلوگيري ازتملك پلاك واقع در ميدان امام حسين(ع) توسط افراد سودجو وحفظ اموال بيت المال تقدير وتشكر نمود .
   درادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردار محترم گزارشي از پيگيريها وهماهنگي هاي بعمل آمده با ستاد اجرايي حضرت امام ، اداره اوقاف ، مجتمع اقتصادي كميته امداد امام (ره) در رابطه با پلاك واقع در ميدان امام حسين (ع) وجلوگيري از افراد سودجوجهت تملك آن وپيگيري اين موضوع از طريق مراجع قضايي مطالبي را عنوان نمود . سپس ايشان گزارشي از اقدامات وفعاليتهاي انجام شده درخصوص تقاطع غير همسطح چهارراه مهديه وساماندهي مجموعه سيدالصحراء وهمچنين مذاكرات انجام شده با سازمان عمران جهت احداث تقاطع غير همسطح چهارراه فضاي سبز درصورت صلاحديد شورا، آسفالت معابر وكوچه ها توسط شهرداريهاي مناطق سه گانه وناحيه تاريخي ارائه نمود .
   درادامه جلسه آقاي حرزاده با توجه به مصوبات شورا درخصوص اجراي طرح پارك قرآني واحداث فرهنگسراي چهارمنار كه مورد تأكيد اين شورا هم نيز هست از شهرداري خواست تا هرچه زودتر نسبت به تمكين واجراي مصوبات شورا دراين زمينه اقدامات لازم واساسي بعمل آورد .
*مصوبات :
* آئين نامه ماده 17    
1- نامه شماره 204/54377- 29/10/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5134- 29/10/88 درخصوص بخش مربوط به آئين نامه ماده 17 براي سال 89 به شرح ذيل :
«آئين نامه ماده 17 :
الف : كمك به مؤسسات خصوصي واشخاص (01-417)
از 6 تا 8 درصد بودجه كل رديف ماده 17 هرسال به رديف مذكور اختصاص كه 60% از مبلغ آن با نظر وتصويب اينجانب پرداخت و 40% باقيمانده با پيشنهاد شهرداري مطابق نظر آن شوراي محترم تصويب وپرداخت مي گردد .
ب : كمك به مستمندان وافراد بي بضاعت (كد 03-417)
از 10% تا 20% بودجه كل رديف ماده 17 هرسال به رديف مذكور اختصاص كه 70% از مبلغ آن با نظر وتصويب اينجانب پرداخت و 30% باقيمانده با پيشنهاد شهرداري مطابق نظر آن شوراي محترم تصويب وپرداخت مي گردد .
ج : هدايا وپرداخت هاي تشويقي (كد 02- 417)
از 67% تا 70 % بودجه كل رديف ماده 17 هرسال به رديف مذكور اختصاص كه به شرح ذيل پرداخت مي گردد .
1-      ج : مبلغي از رديف مذكور جهت حق تلاش به كليه پرسنل درسال حسب نظر اينجانب پرداخت مي گردد .
2-      ج : مبلغي از اين رديف به تهيه هديه روز زن ومرد براي كليه پرسنل درسال با نظر اينجانب پرداخت خواهد شد .
3-   ج : از مبلغ اختصاص يافته اين رديف جهت تهيه هديه به فرزندان ممتاز درمقاطع مختلف تحصيلي وپذيرفته شدگان دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي با رتبه بالا با نظر اينجانب پرداخت خواهد شد . 
4-   ج : درجهت جبران پرداخت مابه التفاوت عيدي كارگران وكارمندان درطي هرسال مبلغي درپايان سال با نظر اينجانب منظور وبه پرسنل كارمند پرداخت مي گردد .
5-   ج : درجهت جبران قسمتي از زحمات همكاران درشهرداري درطول سال با تلاش مضاعف وهمت وپشتكار خود در پيشبرد برنامه ها واهداف شهرداري كوشش مي نمايند از رديف مذكور با نظر اينجانب پرداخت خواهد شد .
6-   ج : تتمه رديف فوق نيز كه ممكن است درطي سال بنا به ضرورت وتشخيص اينجانب به غير از موارد اعلامي به صورت هديه وپاداش اقدام گردد ، نيز به اين رديف تحت عنوان ساير اختصاص خواهد يافت .
د : كفن ودفن اموات بلاصاحب (04-417)
از 4% تا 5% از بودجه مذكور هرسال به اين رديف اختصاص كه با نظر مديرعامل سازمان آرامستانها تأئيد وپرداخت گردد .
هـ : 13% تا 14% دركل رديف ماده 17 عنوان ساير هزينه ها با نظر اينجانب هزينه خواهدشد . پرداخت ماده فوق دراختيار شهردار بوده وسقف اختيارات شهردار براي هرنفر مورد ده ميليون ريال (10.000.000 ريال) مي باشد وبه هيچ يك از معاونين تفويض نمي گردد .  »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه وبودجه وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق عيناً مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقررگرديد شهرداري مبلغ ماده 17 سهم شورا را به صورت ماهيانه به حساب جاري اين شورا نزد بانك سپه شعبه ميدان آزادي جهت برداشت واريز نمايد .
 
 
* ستاد تسهيلات نوروزي       
2-  پيرو بند 7 صورتجلسه مورخ 19/2/89 شورا لايحه شماره 400/63436- 18/12/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 6014- 25/12/88 بشرح ذيل :
« شوراي محترم اسلامي شهر سلام عليكم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با عنايت به نامه هاي معاونت خدمات شهري ( تصاوير پيوست ) در ارتباط با ستاد تسهيلات نوروزي و طبق روال گذشته خواهشمند است موارد ذيل در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول گردد .
1-انعقاد تفاهم نامه با سازمان هاي رفاهي ، تفريحي و فرهنگي ، ورزشي جهت برگزاري نماز جماعت دربوستانها ، انجام مسابقات قرآني و ايجاد غرفه هاي فرهنگي و ... به مبلغ سيصدو پنجاه ميليون ريال ( 350.000.000 ريال ) از محل كد 07-416-512 (كمك به سازمانهاي وابسته).
2- موافقت با پرداخت مبلغ يكصدو بيست وپنج ميليون ريال ( 125.000.000 ريال ) جهت پرداخت به مأمورين راهنما ، نيروهاي خدماتي كشيك وسايردست اندركاران ستاد دراختيارشهردارمحترم از رديف 51220516 محل سايركمك هاي رفاهي قرار بگيرد تا با پيشنهاد و معاون محترم خدمات شهري و تائيد شهردار محترم پرداخت گردد.
3- در اختيار گذاشتن مبلغ سي ميليون ريال ( 30.000.000 ريال ) به آقاي شهردار و مبلغ بيست ميليون ريال ( 20.000.000 ريال) به معاونت خدمات شهري و مبلغ ده ميليون ريال ( 10.000.000 ريال ) براي هر كدام از مديران مناطق ومبلغ چهار ميليون ريال( 4.000.000 ريال ) سرپرست ناحيه تاريخي به منظور پرداخت تشويقي به كارگران خدمات شهري و پرسنل فعال در ايام تعطيل از محل كد 02-417-512 كمك هدايا و پرداختهاي تشويقي. ضمناً آقاي سيد حسين حيدري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق فقط رديف دو (2) پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
* تفويض اختيارات به هيأت مديره وشوراي سازمان پايانه هاي مسافربري       
3-  لايحه شماره 630/4678- 5/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 353- 6/2/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ،پيرو پيشنهاد شماره 20/630 مورخ 15/01/88 شهرداري در رابطه با اختيارات تفويض به هيأت مديره و شوراي سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري يزد ، پيشنهاد مي گردد اختيارات مندرج در تبصره هاي ذيل ماده 4 آئين نامه مالي نيز به هيأت مديره سازمان مذكور تفويض گردد .ضمناً آقاي محمد صلواتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
* ترك تشريفات مناقصه بابت ساخت تنديس وفضا سازي ميدان پليس       
4-  لايحه شماره 204/9084- 1/3/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 695- 1/3/89 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه فرمانده محترم نيروي انتظامي استان يزد به شماره 736= 530/09/717/3921 مورخ 2/12/88 مبني بر انتخاب و نامگذاري ميدان پليس به مناسبت برگزاري اولين يادواره شهداي انتظامي استان ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد با شركت سنگ آذين يزد بابت ساخت تنديس و فضاسازي ميدان پليس به مبلغ يكصدو نود ميليون ريال ( 190.000.000 ريال ) از طريق ترك تشريفات مناقصه ،قرارداد منعقد و از محل كد 090-536 پرداخت گردد . ضمناً رديف اعتباري پادار شده دربودجه مصوب 3060900023 مي باشد . ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.             ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
* واگذاري مغازه خيابان مسجد ملا اسماعيل به آقاي جلال مزيدي         
5-  لايحه شماره 240/10507- 9/3/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 817- 9/3/88 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با توجه به اينكه آقاي حميدرضا رسولي زاده مستأجر شهرداري ( مغازه خيابان مسجد                   ملا اسماعيل ) طي نامه 55041 مورخ 3/11/88 درخواست تمديد قرارداد جديد اجاره سال 1389 با آقاي جلال مزيدي نموده است و طبق روال سابق شهرداري با  اخذ  %20 مبلغ  كارشناسي سرقفلي نسبت به تمديد قرارداد با مستأجر جديد موافقت نموده است ، لذا با عنايت به اينكه ملك مزبور توسط اداره اموال كارشناسي گرديده است ( پيوست ) خواهشمند است موضوع درآن شوراي محترم مطرح و درصورت موافقت امر به ابلاغ نمائيد.ضمناً آقاي محمد برزگري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
* درخواست هيأت امناء مسجد وحسينيه گنبد سبز          
6-  درخواست شماره 45- 5/3/89 هيأت امناء مسجد وحسينيه گنبد سبز ثبت دبيرخانه شورا بشماره 762- 5/3/89 درخصوص تكميل فضاي سبز كتابخانه مسجد گنبد سبز موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وبازديد صورت گرفته وپس از بحث تبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد شهرداري (منطقه دو) از محل رديف تكميل واحداث پاركهاي درون محله اي نسبت به تكميل فضاي سبز محدوده مورد نظر اقدامات لازم معمول ونتيجه را همراه با ريز هزينه كرد به اين شورا ارسال نمايد .
* واگذاري پلاك شماره 8628 واقع دربلوار شهيد بهشتي به شركت جهاد نصر         
7-  لايحه شماره 502/8978- 30/2/89 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 685- 1/3/89 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد با توجه به درخواست شركت  جهاد نصريزد به شماره 38431 مورخ 28/7/88 نسبت به واگذاري يك سهم از هفت سهم ششدانگ پلاك 8628 بخش 4 يزد به مساحت 85/1352 متر مربع واقع در بلوار شهيد بهشتي پشت بنياد شهيد به شركت جهاد نصر يزد بابت بخشي از مطالبات آن شركت از شهرداري يزد اقدام نمايد لذا پس از افراز زمين مذكور و مشخص شدن سهم شهرداري طبق نقشه پيوست موضوع به‌هيأت ارزياب‌شهرداري ارجاع وبراساس نظريه هيأت مذكور از قرارهرمتر مربع دوميليون ودويست و پنجاه ‌هزارريال(000/250/2ريال)جمعاًمبلغ‌سه‌ميلياردوچهل‌وسه‌ميليون‌ونهصدودوازده‌هزارو پانصد ريال (500/912/043/3 ريال ) برآورد و اعلام نظر گرديده است عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير نظريه هيأت ارزياب و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت اجازه فرمائيد از محل كد 0702001 فروش زمين اقدامات بعدي معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق ضمن مخالفت مقررگرديد شهرداري براساس ضوابط ومقررات از طريق برگزاري مزايده نسبت به فروش ملك پيشنهادي فوق اقدامات لازم معمول نمايد .
* عضويت اعضاء درسازمانها وادارات          
8-  پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 19/2/89 درخصوص انتخاب عضويت فقط يك نفر از اعضاء بعنوان نماينده اين شورا درسازمانها وادارات باستثناي كميسيون عالي معاملات شهرداري موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث و تبادل نظر موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1-     وحيدرضا خباززاده يزدي بعنوان نماينده شورا درسازمان آمار وفناوري اطلاعات .
2-     محمدرضا كوچك زاده بعنوان نماينده شورا درسازمان عمران .
3-     سركار خانم حيدري بعنوان نماينده شورا درشوراي بهداشت استان وشهرستان .
4-     سركار خانم وزيري بعنوان نماينده شورا در ستاد ديه استان .
* پاسخ به ايراد فرمانداري           
9-  نامه شماره 1/866- 20/2/89 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 553- 22/2/89 درخصوص اعتراض به بند چهار صورتجلسه 1/2/89 شورا دررابطه با محكوميت آقاي عيوقي شهردار وقت منطقه سه مبني بر صدمه بدني غيرعمدي به آقاي مهدي يزداني موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح با توجه به درخواست نامبرده (آقاي عيوقي) و بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد متن ذيل به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :
« مقررگرديد شهرداري از رديف اعتبارات ماده 17سهم خود نسبت به پرداخت مبلغ ياده شده اقدامات لازم معمول نمايد .»
* رفع مسائل ومشكلات شهرك مشاغل مزاحم شهري           
10-  درخصوص بررسي ورفع مسائل ومشكلات مربوط به شهرك مشاغل مزاحم شهري موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بازديد صورت گرفته وجلسات برگزار شده با حضور مسئولين مربوطه وبررسي هاي بعمل آمده وبا توجه به توضيحات رياست كميسيون خدمات شهري شورا وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1-     مقررگرديد تا حصول نتيجه هر سه ماه يكبار جلساتي درمحل شهرك برگزار گردد .
2-   با توجه به اينكه شهرك مشاغل فني درمجموعه هيچكدام از معاونت ها وسازمان ها نمي باشد مقررگرديد شهرداري درجهت تعيين تكليف موضوع ،پيشنهاد خودرا دراين راستا به شورا ارسال نمايد .
3-      پيشنهادميگردد درسايرجهات اربعه نيزموضوع احداث شهرك‌مشاغل فني‌كارشناسي وتصميم گيري‌شود .
4-   موضوع احداث مسجد درمحل شهرك مشاغل فني با توجه به تخصيص زمين ،شهرداري ملزم گرديد حداكثر ظرف مدت دوماه طرح ونقشه مربوطه را به مراجع ذيصلاح وشورا ارائه نمايد .
5-   در رابطه با زمين هاي فاز 2 و3 شهرك مشاغل فني پيشنهاد مي گردد با هماهنگي مراجع مسئول درقبال تعطيل هرواحد شغلي مزاحم درشهر يزد نسبت به واگذاري آن به مالك برابر ضوابط اقدام گردد . بديهي است درصورت عدم امكان واگذاري ،مزايده بين افرادي كه شغل آنها مزاحم تلقي ومحل كسب آنها درشرف تعطيل مي باشد مزايده برگزار نمايد .
6-     شهرداري ملزم است ظرف شش ماه اسناد مالكيت مغازه ها را برابر ضوابط به كسبه تحويل نمايد .
7-   عدم تخصيص سرپرست مستقل از طرف شهرداري درمحل شهرك پيشنهاد مي گردد دراسرع وقت فرد واجدالشرايط به صورت تمام وقت درشهرك مستقر وامورات را بطور پيوسته دنبال نمايد.
8-     درشهرك مشاغل با نظارت شهرداري وشوراي شهر يا شوراياري انتخاب گردد تا امورات مربوطه را بتوانند پيگيري نمايند .
9-   در رابطه با ايمن بخشي ترافيكي معاونت حمل و نقل وترافيك شهرداري موظف است ظرف دو هفته نقاط حادثه خيز وتصادف زا را شناسايي ورفع مشكل نمايد .
10- شهردار منطقه ملزم مي باشد نسبت به ادامه مسير 25 متري واقع درحدفاصل خيابان امام رضا (ع) وبلوار دهه فجر اقدام نمايد . ضمناً به نظر مي رسد اين آزادسازي بار مالي براي شهرداري ايجاد نمي نمايد .
11- درجهت رفاه كسبه شهرك بانك شهر متقبل گردد با رعايت زيرساخت هاي مربوطه نسبت به راه اندازي باجه بانك اقدام نمايد .
12- شهرداري موظف است با همكاري سازمان مسكن وشهرسازي ، شركت گاز وبانك شهر وساير مؤسسات خدماتي نسبت به رفع مشكلات ياد شده دربندهاي فوق اقدام ونتيجه را گزارش نمايد .     
جلسه درساعت  19 با  ذكر صلوات خاتمه يافت .