سيصدمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

سيصدمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  سيصدمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7صبح روزسه شنبه مورخ 17/9/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وبا عرض تبريك مجدد عيد سعيد غديرخم واقدامات و فعاليتهاي خوب انجام شده توسط شهرداري ازجمله برگزاري مراسم جشن عيد غدير وضيافت شام با حضور كارگران زحمت كش وخدوم خدمات شهري طبق سنوات گذشته وهمچنين برگزاري طرح مبشرعيدغدير توسط سازمان فرهنگي، ورزشي شهرداري واثرات خوب ومثبت آن براي عموم مردم تقديروتشكر نمود سپس با توجه به برگزاري سومين گردهمايي رؤساي شوراهاي اسلامي استان كه قراراست در روزهاي چهارشنبه وپنجشنبه مورخ 18و19 آذرماه به ميزباني شوراي اسلامي استان يزد با حضور رياست شورايعالي استانها جناب آقاي مهندس چمران تشكيل مي گردد از اعضاي شورا دعوت نمود تا دراين همايش حضور فعال داشته باشند .
   سپس آقاي مطهريان ضمن عرض تبريك عيد غديرخم گزارش كاملي ازنحوه برگزاري طرح مبشرغدير درسطح شهر با مشاركت هيأتهاي مذهبي وبرپايي ايستگاهها وبرگزاري مسابقات به همين مناسبت وتعداد بازديد كنندگان ومحصولات فرهنگي ارائه شده دراين زمينه مطالبي عنوان نمودند واز همكاري وحمايت اعضاي شورا جهت هرچه بهتر برگزارشدن اين مراسم وبازديد انجام شده توسط آنان تقدير وتشكر نمود ودر پايان اظهارداشت : قراراست در روزهاي آينده ازكليه كسانيكه به نوعي دربرگزاري اين مراسم همكاري نمودند بخصوص هيأتهاي مذهبي درفرهنگسرا تقدير وتشكر بعمل آيد .
 
مصوبات :
*تأمين اعتبار 101 نفر نيروهاي شركتي شهرداري    
1- لايحه شماره 210/46424- 11/9/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4343- 11/9/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375
و اصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 204/35683 مورخ 24/07/88 و عطف به بند 3 صورتجلسه مورخ 29/07/88 شورا مبني بر موافقت با بكارگيري 101 نفر نيروي شركتي ، بدينوسيله مستند به اشاره به قوانين و مقررات ذيل الذكر امكان انعقاد قرارداد از سوي شهرداري يزد مقدور نمي باشد .
1- اعتراض فرمانداري يزد نسبت به مصوبه فوق با توجه به مغايرت آن با قوانين مربوطه 2- جوابيه استانداري يزد مبني بر اينكه بكارگيري هر گونه نيرو نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ( سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ) دارد و بكارگيري اين افراد صرفاً از طريق شركتهاي خدماتي ضمن رعايت ساير ضوابط و مقررات مالي و جاري و تأمين اعتبار مي باشد . 3- در خصوص انعقاد قرارداد شهرداري با حذف شركتهاي واسط با 101 نفر به لحاظ انطباق وضعيت حقوقي شهرداريها با ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري به تصريح ماده (117) همان قانون از شمول مقررات و ضوابط مندرج در قانون مذكور مستثني و از حيث جذب و بكارگيري نيروي انساني صرفاً تابع قوانين و مقررات و آئين نامه هاي اداري و استخدامي خاص خود مي باشد لذا اقدامي در اين خصوص بدون اخذ مجوز توسط شهرداي ميسر نمي باشد . (ضمناً يك نسخه از مستندات در 16 برگ به پيوست تقديم مي گردد) .
علي ايحال خواهشمند است با توجه به كمبود نيروي انساني در شهرداري يزد و حجم بالاي فعاليت شهرداري و ارتقاء سطح انتظارات به حق شهروندان و عدم مجوز استخدامي از سوي سازمان شهرداريها مجدداً موضوع در جلسه شورا مطرح تا نسبت به تأمين اعتبار ، بكارگيري 101 نفر نيروي شركتي موجود كه در قسمتهاي مختلف شهرداري مشغول بكار مي باشند و به وجود نامبردگان نياز مبرم مي باشد موافقت فرمائيد از طريق مناقصه محدود نسبت به تعيين شركت خدماتي واجد شرايط اقدام گردد.ضمناً آقايان حسينعلي مجيدي و محمد علي محمودي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد برگزاري مناقصه محدود وتمديد قرار داد 101 نفر نيروي شركتي از تاريخ 1/8/88 لغايت 30/10/88 به مدت سه ماه مورد تصويب قرارگرفت . ضمناًً مقررگرديد موضوع فوق از طريق كميسيون خدمات مورد بررسي بيشتر قرارگيرد .
 
* تعيين اجاره بهاي 14 باب مغازه هاي شهرداري
2- لايحه شماره 240/41722 – 14/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3909-14/8/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، به پيوست تصوير نظريه مورخ 10/5/88 كارشناس رسمي درخصوص تعيين اجاره بهاء مغازه هاي شهرداري (14باب) ارسال ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد براساس نظريه كارشناس درسال 88 براي مدت يك سال نسبت به تنظيم قرارداد واخذ اجاره بهاء ماهيانه اقدام گردد . ضمناً سوابق مربوط به سال قبل به پيوست ارسال مي گردد . ضمناً آقاي محمد برزگري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقررگرديد شهرداري درجهت فروش مغازه هاي مورد نظر (14باب) درسال 89 اقدامات لازم معمول نمايد .
 
* اخذ وام از بانك تجارت    
3- لايحه شماره 204/40558 – 9/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 3804- 9/8/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، پيرو پيشنهاد 220/ 26934 مورخ 22/5/88 ومصوبه بند 2 صورتجلسه 25/5/88 موضوع اخذ وام از بانك تجارت به استناد ماده 40 آئين نامه مالي شهرداريها به استحضار مي رساند كه ميزان وام مورد نياز مبلغ بيست ميليارد ريال (20.000.000.000 ريال) با نرخ كارمزد 12 درصد به مبلغ يك ميلياردو سيصدوبيست وسه ميليون هفتصدو بيست وهشت هزارو دويست ونودو شش ريال (1.323.728.296 ريال ) ونحوه پرداخت به صورت اقساط يك ساله از تاريخ 31/6/88 الي 31/5/89 مي باشد . لذا خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ونتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي مجيدي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .  ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با توجه به تصويب ودريافت وام براساس بند 2 صورتجلسه 25/5/88 با ميزان ونرخ كارمزد ونحوه بازپرداخت طبق پيشنهاد فوق موردتصويب قرارگرفت . ضمناً تأكيد مي گردد مبلغ وام دريافتي صرفاً درپروژه چهارراه معلم هزينه وريز كامل هزينه كرد جهت بررسي به شورا ارسال گردد .
 
* آئين نامه اجرايي وصول عوارض به نرخ روزپرداخت  
4- لايحه شماره 230/35008 –11/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3292-11/7/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، پيرو درخواست مجوز شماره230/28276 مورخ 31/5/88 و مذاكرات انجام شده در كميسيون بودجه ،آئين نامه اجرايي وصول عوارض به نرخ روز پرداخت آن به شرح ذيل تقديم مي گردد :
آئين نامه اجرايي : 
شهرداري يزد در جهت وصول عوارض و بهاي خدمات به نرخ روز پرداخت براي ساخت و سازهاي انجام شده غير مجاز تاپايان سال 88 بايد موارد ذيل را اجرا نمايد بديهي است شهرداري موظف است ابتدا نسبت به تشكيل اكيپ جداگانه ترجيحاً استفاده از خدمات بخش خصوصي، در مناطق و با محوريت اداره درآمدهاي عمومي نسبت به شناساييپرونده هاي املاك موصوف و ارجاع به كميسيون ماده صد اقدام نموده و متعاقباً :
1ـ عوارض و بهاي خدمات مربوطه بايد بر اساس سال ساخت و يا سال تبديل محاسبه و در فرم صورتحساب درج شود.
2ـ عوارض و بهاي خدمات محاسبه شده بايد به صورت پيش آگهي به مؤدي و يا مؤديان و يا به يكي از بستگان آنها (طبق قانون آئين نامه دادرسي مدني ) و يا وكيل و يا نماينده قانوني ايشان ابلاغ گردد.
3ـ ابلاغ بايد از طريق پست سفارشي و يا توسط مأمورشهرداري و يا الصاق قانوني صورت پذيرد.
4ـ در پيش آگهي بايد ذكر شودكه عدم پرداخت عوارض و بهاي خدمات ظرف مدت معين ، موجب محاسبه عوارض بر اساس تعرفه سال پرداخت و قيمت منطقه اي سال پرداخت مي گردد.
5 ـ اجراي اين آئين نامه مانع اقدام قانوني شهرداري در وصول مطالبات خود نمي شود و شهرداري مي تواند آن مطالبات را از طرق مبادي قانوني وصول نمايد.در صورت عدم اجراي مفاد فوق ، عوارض و بهاي خدمات ميبايست بر اساس سال احداث و يا سال تبديل محاسبه و اخذ گردد و در خصوص ساخت و سازهايي كه در سال 89 و بعد احداث مي شود اطلاع رساني در اين خصوص ، در برگ آراي صادره كميسيون ماده صد كفايت مي كند .
خواهشمند است دستور فرمائيد پس از تصويب امر به ابلاغ گردد.ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* رفع ابهامات موجود مربوط به پرونده توافقات وآزادسازيها وتعيين اولويت آنها
5- «طرح پيشنهادي تني چند از اعضاء بنامهاي سركارخانم وزيري ، آقايان پارسائيان ، كوچك زاده ، خباززاده ميرحسيني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3370- 15/7/88 بشرح ذيل :
« احتراماً امضاء كنندگان ذيل پيشنهاد مي نمايند به منظور رفع بعضي ابهامات موجود مربوط به پرونده توافقات آزادسازيها وتعيين اولويت آنها مقررگردد :
1- جهت بررسي وتعيين اولويت توافقات مربوط به آزادسازيها براساس بودجه مصوب وغيره وبررسي اوليه پرونده آنها كارگروهي با تركيب زير تعيين گردد .
سه عضو شورا ( نمايندگان كميسيونهاي عمران ، خدمات ، بودجه) معاونين عمراني ،شهرسازي ومعماري ، اداري مالي و شهردار منطقه مربوطه وتشكيل جلسه با حضور پنج عضو رسميت مي يابد .
2- شهرداران مناطق موظف شوند اولويت موضوع مورد توافق را ازيك كارگروه استعلام ودرصورت موافقت پرونده آن را تشكيل وپس از تكميل مدارك واستعلامات وتفهيم كامل به هيأت ارزياب شهرداري گزارش ارزيابي را باكروكي كامل محل ضميمه پرونده وبراي بررسي اوليه به اين كارگروه ارسال دارند .پرونده ظرف يك هفته دراين كارگروه بررسي واقدامات بعدي وطرح دركميسيون توافقات به منطقه عودت داده شود .
3- فرمي جهت درج سوابق اقدامات قبلي وفعلي طراحي وبه صورت چك ليست به پرونده ها اضافه وبرگهاي پرونده ها شماره گذاري شود .
4- درصورتيكه نرخ هيأت ارزياب مورد موافقت مالك يا اعضاء كميسيون يا كارگروه نباشد با هماهنگي با كارگروه مذكور هيأت كارشناسان رسمي معتدل تعيين وموضوع به طور كامل به آنها تفهيم و صورتجلسه تفهيم تنظيم گردد (نظيردادگاهها) پس ازارائه گزارش ارزيابي هيأت موضوع مجدداًدركميسيون توافقات مطرح واقدامات بعدي صورت گيرد.
5- براي هماهنگي بيشتر ورعايت عدالت نسبي درنرخ ارزيابي عوض ومعوض ها درپروژه درهر مقطع زماني برحسب نوع كاربري وغيره حدود نرخ پايه توسط هيأتي متشكل از نمايندگان شورا ، شهرداري ويك نفر كارشناس رسمي معتمد شهرداري وشورا بدست آيد كه براي مدت شش ماه معياري براي كنترل نرخهاي ارزيابي املاك مورد آزادسازي آن پروژه قرارگيرد . »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* هزينه مراسم افطاري 100 نفر از فرزندان شبه خانواده     
6- نامه شماره 10385 – 27/8/88 اداره بهزيستي شهرستان يزد ثبت دبيرخانه شورابشماره4179-30/8/88 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر سلام عليكم با احترام ، با عنايت به توافق به عمل آمده مبني برتقبل هزينه مراسم افطاري 100 نفر از فرزندان شبه خانواده توسط آن شوراي محترم ؛ خواهشمنداست دستور فرمائيد نسبت به واريز مبلغ شش ميليون ريال (6.000.000 ريال) به شماره حساب جام 62/23455811 بانك ملت فاطميه به نام هداياي خاص سازمان بهزيستي اقدام وتصوير فيش واريزي را به اين اداره ارسال نمائيد . ضمناً خانم مرضيه عرب كارشناس شبه خانواده اين اداره جهت پيگيري موضوع معرفي مي گردد .جمال گلشن – رئيس اداره بهزيستي شهرستان يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق با توجه به توافقات بعمل آمده قبلي توسط اعضاي شورا دررابطه با پرداخت هزينه مورد نظر مقررگرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ شش ميليون ريال ( 6.000.000 ريال)از محل ماده 17 سهم شورا اقدامات لازم معمول نمايد . 
 
* طرح اجرايي شبكه استاد پيرنيا
7- نامه شماره 310/38390- 28/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3660- 30/7/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست چهارنسخه طرح پيشنهادي شبكه استاد پيرنيا حدفاصل خيابان كاشاني وبلواردانشجو به انضمام گزارش توجيهي وCD مربوطه جهت بررسي وتأئيد ارسال مي گردد خواهشمنداست پس ازبررسي نتيجه را به شهرداري اعلام فرماييد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق پيشنهاد فوق مورد تأئيد قرارگرفت . ضمناً مقررگرديد شهرداري طرح نهايي واجرايي آن را اعم ازعرض شبكه ، تقاطع ها ،كاربريها وپوسته نهايي طرح پس از مطالعات لازم جهت بررسي وتأئيد به شورا ارائه نمايد .
 
* طرح اصلاحي بلوار كوثر
8- نامه شماره 310/30928- 17/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2836- 17/6/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست چهارنسخه طرح اصلاحي بلوار كوثر حدفاصل ميدان امام علي (ع) تا امام حسين (ع) به انضمام CD وگزارش مربوطه جهت بررسي وتأئيد ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس ازبررسي نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق مقررگرديد براساس مصوبه قبلي شورا بند 17 شق ز صورتجلسه مورخ 11/10/85 اقدامات لازم معمول گردد بطوريكه براي فضاي سبز وپاركينگ حاشيه اي موجود جلوي زمينهاي شهرداري طرح ميدان نعل اسبي يا پاركينگ برمعبر طرح مناسب تهيه وبراي تصميم گيري به شورا ارسال گردد وهمچنين تهيه راستگرد درحاشيه ميدان امام علي (ع) مطابق همان طرح قبلي اجراء وتغيير داده نشود ونيز عرض پياده روها طبق طرح قبلي درنظر گرفته شود.
 
* طرح اجرايي گذرهاي 24 و18 متري انتهاي بلوار نواب صفوي 
9- نامه شماره 310/29125- 5/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3018- 28/6/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي گذرهاي 12 متري انتهاي بلوار نواب صفوي به انضمام كپي طرح تفصيلي وفايل كامپيوتري ( CD )طرح ونامه مشاور آرمانشهر دراين خصوص (ثبت شده درشهرداري يزد 19462- 13/4/88) ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس ازبررسي نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق مقررگرديد طرح پيشنهادي فوق برابر طرح تفصيلي عمل گردد.
 
جلسه درساعت 10ذكر صلوات خاتمه يافت .