سيزدهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

سيزدهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
      صورتجلسه
سيزدهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/18روزيك ‌شنبه مورخ 7/7/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) ، فرارسيدن هفتم مهرماه روز آتش نشاني و ايمني را به مديريت و كاركنان زحمت كش و خدوم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد و تمامي آتش نشانان غيورتبريك و تهنيت عرض نمود واز خداوند متعال طول عمر با عزت توأم با سلامتي به خصوص در حين انجام وظيفه براي يكايك آنان مسئلت نمود . وي درادامه از دست اندركاران وبرگزاركنندگان مراسم تجليل از جانبازان گرانقدر قطع نخاعي به خصوص آقاي عباس زارع وساير اعضاي شورا كه به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس با حضور مسئولين استان از جمله حضرت آيت ا... ناصري نماينده محترم ولي فقيه وامام جمعه يزد برگزار گرديده بود تقديروتشكر نمود . سپس ايشان با اشاره به مشكلات ومعضلات فرهنگي موجود دربافت قديم و تاريخي يزد به دليل وجود اتباع بيگانه و افاغنه وهمچنين درجهت حفظ بناهاي تاريخي وباارزش واحياي مجددآن بافت ازمسئولين استان به خصوص نماينده ومردم يزد درمجلس شوراي اسلامي خواست تا پي گيري هاي لازم را ازسوي آقاي نجفي مديركل محترم سازمان ميراث فرهنگي كشور جهت تخصيص و جذب اعتبارات دولتي دراين زمينه معمول تا انشاا... شاهد رشد وشكوفايي مجدد بافت قديم شهر يزد باشيم .
درادامه جلسه آقاي مطهريان درابتدا گزارشي از اقدامات صورت گرفته درجلسه هيأت حل اختلاف ماده 38 اصلاحي آئين نامه معاملات شهرداري درخصوص بررسي اختلاف با پيمانكار كارخانه كمپوست ارائه نمود كه دراين راستا ساير اعضاي شورا هم نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را جهت احقاق حقوق شهرداري بابت آن پروژه مطرح نمودند كه درنهايت مقررگرديد ضمن بازديد اعضاي شورا از آن پروژه ، آقاي مطهريان بعنوان نماينده شورا درآن كميسيون ظرف مدت پانزده روز نتيجه نهايي را جهت تصميم گيري به شورا گزارش نمايد.
 
 
مصوبات :
 
     ماده 17 سهم شورا از رديف كمك به مستمندان 
 
 
1- درخصوص اعتبار باقي مانده از رديف كمك به مستمندان ماده 17 سهم شورا جهت اختصاص به اعضاي شورا براي توزيع به افراد مستمند و غيره موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد شهرداري مبلغ باقي مانده را به صورت بن خريد كالا از شركت تعاوني مصرف كاركنان شهرداري جهت اختصاص دو سهم آن به رئيس شورا و يك سهم به سايراعضاي شورا اقدام نمايد .  
 
     انتخاب نماينده  
 
 
2- نامه شماره 8023/92/ع ش-1/7/92 مركز آموزش علمي– كاربردي شهرداري ثبت‌دبيرخانه شورابه‌شماره 921002153- 1/7/92 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد – با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد (ص)- احتراماً ، با آرزوي توفيق روزافزون جنابعالي واعضاي محترم باستحضارمي رساند با توجه به اساسنامه اين مركز حضورنماينده شوراي اسلامي شهردرجلسات هيأت امناء الزامي است. لذا خواهشمنداست‌دستورفرمائيد نسبت به‌معرفي نماينده كه بعنوان‌عضوهيأت امناء مي باشنداقدام لازم بعمل آورند.مرشدي – رئيس مركز »
موضوع در صحن علني شورا مطرح ،پس از بحث و تبادل نظر آقاي شايق به عنوان نماينده شورا دراين زمينه تعيين و انتخاب گرديد . 
     تغيير نامگذاري
3- رونوشت نامه شماره 5960-5/6/92 فرمانداري يزد ثبت‌دبيرخانه شورا به ‌شماره 921001822- 5/6/92 در رابطه باارسال درخواست جمعي ازاهالي محله صابريزدي (چهارراه كشتارگاه قديم) مبني برتغيير نام ميدان كشاورز ، موضوع درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق درخواست فوق مورد مخالفت قرار گرفت .
     موقوفه دولت آباد درطرح پارك حسن آباد    
 
4- لايحه شماره 502/920011532- 13/3/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921000868- 18/3/92 :  « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/910060743مورخ 27/12/92 و عطف به نامه شماره 921000086مورخ 20/1/92 به استحضارمي رساند موضوع پذيره واجاره بهاي متراژ 14004 مترمربع از پلاك شماره 1639 بخش 8 يزد كه درطرح پارك حسن آباد قرارگرفته به كارشناسان معرفي شده توسط شورا ارجاع گرديد كه طبق نظريه كارشناسان اجاره بها و پذيره شش دانگ پلاك مذكور از سال 1370 الي1390 مبلغ 120/609/412/2 ريال تعيين گرديد واز طرفي شهرداري نيز بابت پرداخت وام به موقوفه به مبلغ 000/650/016/3 ازموقوفه بستانكار مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمنداست موضوع در صحن شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد 539010005 (ديون تملكي) اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً تتمه طلب شهرداري به مبلغ 880/390/512 ريال به حساب بدهي شهرداري به موقوفه درپذيره و اجاره بهاي پلاك 14409 بخش 8 يزد درخصوص پارك محمودآباد منظور گردد . ضمناً درصورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .ضمناً مقررگرديد شهرداري نسبت به تملك وتبديل به احسن آن ملك موقوفه اقدام درغير اين صورت ملك مورد نظر را مسترد نمايد .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/21خاتمه يافت.