سوال ساخت وساز

سوال ساخت وساز
      
           
به نظر شما علل گرایش مردم به ساخت و سازهای غیرمجاز و غیر مقاوم چیست؟