سرای توسعه محله در يزد تشكيل مي شود

سرای توسعه محله در يزد تشكيل مي شود

در يكصدوپنجاه ويكمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد كه با حضوراعضاي شوراي اسلامي شهر ،  ملك افضلي مشاور وزير بهداشت و جمعي از  مسئولين بهداشت استان برگزارشد ، طرح توسعه محلات شهر يزد (تمام) مورد بحث وبررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- اين طرح با همكاري 3 نهاد شهرداري، شوراي اسلامي شهر ودانشگاه علوم پزشكي يزد در منطقه آزادشهر با جمعيت18 هزار نفر به صورت پايلوت اجرايي خواهد شد.

اين مشارکت در بحث ايجاد سرای محلات با نگاه ايجاد يک پارلمان محلی به وجود آمده و در همين سرای محلات خانه‌های فرهنگ و هنر، کارآفرينی و کانون‌های مختلفی راه‌اندازی مي شود که زمينه مشارکت شهروندان را بيش از پيش امکانپذير مي كند.

افزايش مشارکت مردمی در اداره امور شهر از طريق بکارگيری توانمندی ها و ظرفيت های مادی و معنوی آنان ازمهمترين اهداف ايجاد سراي محله در يزد مي باشد.

اين سراها توسط هيأت‌ مديرها اداره مي شود که اعضای آن متشكل از يك نفر از اعضای شوراي اسلامي  شهر ، سه نفر از دستگاه هاي دولتي ساكن در منطقه و چند نفر از مسئولان کارگروه‌های تخصصی بهداشتي ومردم آن محله كه وظيفه آنها  برنامه‌ريزی، تصميم‌گيری و نظارت بر امور محله در چارچوب‌های سياست‌های اجرايی شهرداری می باشد.

يكي از نمايندگان مردم درشوراي اسلامي شهر يزد در اين جلسه تشکيل شوراياری ها و سراهای محله را فرصت مناسبی برای هم انديشي و هم افزايي مسوولين با مردم در زمينه های مختلف دانست و افزود: اميد است با اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و هنری از طرف سازمان رفاهی تفريحی شهرداری در سراي محلات ، بتوانيم روز به روز شاهد توسعه فرهنگی در محلات باشيم.

عزت يادگار تصريح کرد: بايد در زمينه جذب مشارکت‌های مردم اقدامات بيشتری انجام شود؛ چرا که اگر زمينه مشارکت فراهم شود  شاهد تحول بزرگی در شهر خواهيم بود.