سخنان پيش از دستور محمد رضا كوچك زاده رئيس كميسيون عمران توسعه

سخنان پيش از دستور محمد رضا كوچك زاده رئيس كميسيون عمران توسعه
 
شوراي اسلامي شهر يزد
با احترام ، اگر چه مدتي است نسبت به جرياناتي كه در خصوص بعضي از عزل و نصبها در يزد و هدايت بعضي از پروژه ها و امكانات و تسهيلات محدود استان به طرف منطقه اي خاص با بي عدالتي ، انتقاد مي گردد و نسبت به تقليل سهم شهر يزد با حدود 60 درصد جمعيت استان از اعتبارات عمراني تا ميزان حدود 20 درصد اعتراض مي شود ، ولي اكنون با مطرح شدن جايگزيني طرح آزادراه سيرجان – يزد – نطنز كه از مصوب سفر دوم رياست محترم جمهوري است با طرح آزادراه سيرجان – ابركوه – اصفهان در جرايد ، بيم آن مي رود كه بيش از پيش شهريزد و مردم شريف و نجيب آن مورد بي مهري قرار گيرند و مشابه شهر نطنز در حاشيه واقع شود كه در اين صورت تبعات فراواني دارد كه قابل پيش بيني است ، آيا ما نمايندگان مردم نبايد اوضاع شهر و استان را رصد كنيم و درمقابله اينگونه تصميمات تاثيرگذار و هدفمند عكس العمل مناسب نشان دهيم آيا اگر بي تفاوت باشيم مردم ما را خواهند بخشيد ؟ در روزنامه 3/7/90 پيمان يزد اينگونه آمده است.
" عدم ساخت آزادراه نطنز- يزد – سيرجان – و انتقال ترافيك ترانزيتي بندرعباس – تهران بسمت آزادراه اصفهان – ابركوه – سيرجان باعث خارج شدن شهر يزد از مركزيت حمل و نقل و ترانزيت كشور و در نتيجه عدم توجيه بسياري از پروژه هاي راهسازي استان از جمله (احداث باند دوم اردكان – چوپانان – دامغان و بزرگراه يزد – طبس و غيره ) خواهد شد كه اين خود به تنهايي فاجعه اي براي استان يزد در آينده خواهد بود "
اگر چه اخيراً گفته شده است هر دو آزاد راه اجرا خواهد شد ولي با توجه به اينكه آزاد راهها را سرمايه گذاران مي سازند و در مقابل عوارض آنرا دريافت مي كنند ، چنانچه احداث آزادراه سيرجان – ابركوه – اصفهان (اگرچه طولش بيشتر و عوارض طبيعي اش هم بيشتر است ) مقدم قرار گيرد عملاً سرمايه گذاري به اجرا آزادراه سيرجان – يزد – نطنز تمايلي نخواهد داشت و معوق خواهد ماند .
در خاتمه از آن شوراي محترم تقاضا دارم موضوع را به بحث و بررسي بگذاريد و عكس العمل مناسبي داشته باشيم و درخواست جلوگيري از اينگونه تصميمات و بي عدالتي ها را از مسئولين محترم از جمله نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه يزد و استاندار محترم و نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي ، رياست محترم جمهوري و غيره بنمائيم و تا حصول نتيجه و احقاق حقوق مردم شريف و نجيب يزد پيگيري كنيم .
همچنين قابل ذكر است 1- استان يزد به عنوان سومين استان كشوراز نظرمساحت ، از نظر بهره مند شدن از اعتبارات عمراني در رده سي ام و از نظر درآمد ( با توجه به ميزان ماليات بردرآمد وصولي ) در رده سيزدهم است 2- شرايط احراز امتياز احداث آزادراه از بين گزينه هاي مختلف عبارت از الف ) مسير كوتاهتر ، ب ) مقرون به صرفه بودن براي سرمايه گذار ج ) وجود ترافيك بيشتراز ظرفيت مسير موجود، لذا گزينه آزادراه سيرجان – يزد – نطنز داراي امتيازات به مراتب بالاتر است.
با آرزوي توفيق الهي
محمدرضا كوچك زاده
عضو شوراي اسلامي شهر يزد