ساماندهی متکدیان در دستورکار کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد

ساماندهی متکدیان در دستورکار کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد

در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد سد معبر و ساماندهی متکدیان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه رئیس واحد اجراییات شهرداری گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه سد معبر را ارائه نمود.
همچنین بر اقدامات فرهنگی و آگاهی بخشی شهروندان وکسبه در خصوص قوانین سد معبر تاکید گردید.

سپس ساماندهی متکدیان مطرح و مقرر شد شهرداری محلی را جانمایی و اجاره نماید تا ضمن تجهیز آن با همکاری بهزیستی جمع آوری متکدیان ساماندهی شود.