ساماندهي پارك شادي در دستوركار كميسيون خدمات شهري شوراي شهر يزد

ساماندهي پارك شادي در دستوركار كميسيون خدمات شهري شوراي شهر يزد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- اعضاي كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد از پارك شادي بازديد و مشكلات مطرح شده در بازديد گذشته مورد بررسي قرار گرفت.

اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از خدمات سازمان پاركها و فضاي سبز در خصوص جمع آوري نخاله ها و زباله هاي موجود در پارك تشكر و خواستار ساماندهي و بهبود پارك از نظر سيماومنظر و تجهيز آن به وسايل مفرح براي جوانان شدند.

در اين بازديد مقرر گرديد در راستاي ساماندهي آن پارك بازديدهاي مكرر صورت گيرد و منطقه دوشهرداري نسبت به زيرسازي آن اقدامات مقتضي اعمال نمايد.