ساعت جلسات صحن علنی شورای شهر یزد در نیمه دوم سال

ساعت جلسات صحن علنی شورای شهر یزد در نیمه دوم سال

جلسات صحن علنی شورای شهر یزد در نیمه دوم سال 1398 روزهای شنبه از ساعت 18:30  و روزهای چهارشنبه 8 صبح برگزار خواهد شد.