ساختار و اعضای کمیته نامگذاری مشخص شد

ساختار و اعضای کمیته نامگذاری مشخص شد

در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد ساختار و اعضای کمیته نامگذاری مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای شهر یزد موضوع کمیته نامگذاری و تعیین ساختار مناسب برای این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  
رئیس کمیسیون فرهنگی شورا به نظرسنجی از مردم در نامگذاری ها اشاره کرد وگفت: توجه به نظر مردم در نامگذاری ها و در نظر گرفتن فرمت های صحیح که در نامگذاری مورد توجه است مدنظر قرار می گیرد و جایی که قرار است نامگذاری شود در کمیته نظرسنجی مطرح گردد و مردم از طریق نظرسنجی مشارکت داده شوند.
عامری ادامه داد: اول باید در جایگاه حقوقی به نتیجه برسیم تا یک کمیته ذیل کمیسیون تشکیل شود و نظرات بررسی و به کمیسیون ارجاع شود.
وی افزود: کمیسیون فرهنگی نامگذاری را با مشاورین ارائه دهد و از افراد فرهیخته، هنرمندان باشند و حتما باید بخشی از معابر را به نام شهدا داشته باشیم.
سفید عضو کمیسیون در خصوص نحوه نامگذاری ها گفت: جمعی از دانشگاهیان و فرهنگیان و هنرمندان به عنوان مهمان دعوت شوند و با نظرات این عزیزان تصمیم جمعی گرفته شود.
عضو دیگر کمیسیون فرهنگی شورای شهر کمیته نام گذاری را مثبت دانست و خواست تا نام های پیشنهادی مشخص و در کمیسیون تصویب شود و از نماینده ارشاد هم در  کمیته نامگذاری دعوت شود.
پاکنژاد افزود: اسامی در کمیته مطرح شود و پس از آن بررسی نهایی در کمیسیون فرهنگی باشد و معابر بالای ۱۲ متر در صحن شورا بحث گردد.
قمی عضو کمیسیون با اشاره به نقش تشکل ها اظهارداشت: ما به دنبال این هستیم تا همه هویت شهر نقش پیدا کند و اینا شاخص های شهر هستند.
وی افزود: ترکیب کمیته مهم  و نظرات تاثیر گذار است و باید به تشکل هایی که در این بخش کار می کنند اهمیت بدهیم و به دنبال این هستیم که چطور می توان از بخش عمومی جامعه استفاده کرد.
شرفی مشاور کمیسیون فرهنگی شورا گفت: انجمن هایی که در شهر وجود دارد می توانند نظر مشورتی داشته باشند و باید سیستمی در این زمینه ترسیم شود و همه جانبه نگاه شود و به فراخور موضوعی که میخواهد مطرح گردد کارشناس آن حضور داشته باشند.
کاشفی زاده دیگر عضو کمیسیون اظهار داشت: خیلی از معابر ما با نامگذاری که انجام می گرفت به مردم شناسانده میشد وکار خوبی است که نامگذاری به روال قبل انجام شود و همانند گذشته ابتدا در کمیته بحث و در کمیسیون بررسی و جهت تصویب به صحن ارجاع شود.
در نهایتا مصوب شد تا در نامگذاری معابر شهری ابتدا در  کمیته نامگذاری مطرح شود و مشروط به اینکه جمع بندی آن کمیته به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شود.
در کمیته نامگذاری هم مقرر شد دونفر نماینده از اعضای شورا در کمیسیون فرهنگی شورا، نماینده از فرهیختگان ، نماینده از سازمان فرهنگی ورزشی، نماینده از حوزه شهرسازی و نماینده از اداره پست و بنیاد شهید در کمیته نام گذاری حضور داشته باشند.