شوراي اسلامي شهر يزد

زمان بندي ملاقات با اعضاي شورا

ساعات تشكيل جلسات علني شورا : شنبه ها ساعت 18 بعداز ظهر و سه شنبه ها ساعت 7 صبح

 

ايام هفته
اسامي اعضا
ساعت
اسامي اعضا
ساعت
شنبه
آقاي فقيه خراساني
 
8 الي10
آقاي نيكنام
خانم اميني اصيل
9 الي 11
12 الي 14
يكشنبه
آقاي زارع
7.30 الي9.30
آقاي شايق
9 الي 11
دوشنبه
آقاي رادمنش
آقاي مدرسي
8 الي10
آقاي خباززاده يزدي
10 الي 12
سه شنبه
صحن شورا
7 الي 10
خانم وزيري
آقاي پاك نژاد
10 الي 12
چهارشنبه
آقاي مطهريان
8 الي10
-
-
پنجشنبه
آقاي كاشفي زاده
8 الي10
خانم يادگار
11 الي13