زمان بندي برگزاري جلسات علني شورا

شنبه ها ساعت 18

چهارشنبه هاساعت 8 صبح

 

چگونگی ارسال صورتجلسه در سایت شورا:

1- برگزاری جلسه

2-تنظیم صورتجلسه

3-امضای اعضای شورا

4-ارسال به فرمانداری

5-ارسال به سایت