زمان افتتاح كارخانه كمپوست شهرداري يزد تصويب شد

زمان افتتاح كارخانه كمپوست شهرداري يزد تصويب شد
زمان افتتاح كارخانه كمپوست شهرداري يزد تصويب و مقرر گرديد در آينده نزديك به بهره برداري برسد.
مطهريان رئيس شوراي اسلامي شهر يزد در اين زمينه گفت : با توجه به اعلام آمادگي شهرداري يزد مبني بر طي شدن آخرين مراحل اجرائي و فراهم شدن زمينه لازم براي راه اندازي اين پروژه ، شوراي اسلامي شهريزد ، زمان افتتاح اين كارخانه را بيست و چهارم فروردين ماه سال نود و يك مصوب نمود.
همچنين با توجه به بازديد اخيرتعدادي از اعضاي شورا به اتفاق شهردار يزد از اين پروژه ، مديرعامل سازمان پسماند ضمن ارائه توضيحات لازم گفت : تدابيرلازم بمنظورتسريع درانجام آخرين مراحل اجرائي كارخانه كمپوست اتخاذ گرديده است.
صالحيان افزود : اين كارخانه با هدف بهبود و افزايش شرايط زيست محيطي عمومي شهر ، توليد كود آلي از زباله تر و برگشت مواد اوليه به چرخه اقتصاد در زميني به مساحت يكصد و پنجاه هكتاراحداث شده است.
وي فضاي كارخانه را يك هكتار اعلام نمود و گفت : با راه اندازي اين مكان زمينه انتقال تعداد دويست نفربصورت مستقيم و غيرمستقيم فراهم خواهد شد.
كارخانه كمپوست شهرداري يزد در كيلومتر8جاده كارخانه سيمان آزادگان قرارگرفته است.